Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI. STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Leszek Wojciech PIWOWARSKI Zastępca Kierownika Centrum Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI. STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Leszek Wojciech PIWOWARSKI Zastępca Kierownika Centrum Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1

2 ROLA I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI. STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Leszek Wojciech PIWOWARSKI Zastępca Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego WZK MUW

3 PODSTAWY PRAWNE 1.Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) ratyfikowany 19 września 1991 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie Obrony Cywilnej (Dz.U. Nr 93, poz. 429 z póź. zm) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku RP (Dz.U. z 2001 r. Nr 21, poz. 205 – tekst jednolity) 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 558)

4 OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWAMI WYNIKAJĄCYMI Z DZIAŁAŃ ZBROJNYCH LUB KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I PRZEZWYCIĘŻANIE ICH BEZPOŚREDNICH NASTĘPSTW, JAK TEŻ ZAPEWNIENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH DO PRZETRWANIA. OCHRONA LUDNOŚCI, ZAKŁADÓW PRACY I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DÓBR KULTURY, RATOWANIE I UDZIELANIE POMOCY POSZKODOWANYM W CZASIE WOJNY ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W ZWALCZANIU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIU ICH SKUTKÓW. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE

5 PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE Z A D A N I A I. SŁUŻBA OSTRZEGAWCZA VIII. WYKRYWANIE I OZNACZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH I. SŁUŻBA OSTRZEGAWCZA VIII. WYKRYWANIE I OZNACZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH 1. WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE II. EWIDENCJA 2. ORGANIZOWANIE EWAKUACJI LUDNOŚCI III. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZOWANIE SCHRONÓW 3. PRZYGOTOWANIE BUDOWLI OCHRONNYCH IV. OBSŁUGA ŚRODKÓW ZACIEMNIENIA 4. ZACIEMNIENIE I WYGASZANIE OŚWIETLENIA V. RATOWNICTWO 5. ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH VI. SŁUŻBY MEDYCZNE WŁĄCZAJĄCE W TO PIERWSZĄ POMOC ORAZ OPIEKĘ RELIGIJNĄ 6. UDZIELANIE POSZKODOWANYM POMOCY MEDYCZNEJ (W TYM UMOŻLIWIANIE KORZYSTANIA Z OPIEKI RELIGIJNEJ)

6 PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE Z A D A N I A VII. WALKA Z POŻARAMI 7. WALKA Z POŻARAMI IX. ODKAŻANIE I INNE PODOBNE DZIAŁANIA OCHRONNE 4. ZAOPATRYWANIE LUDNOŚCI W SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 9. PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE LIKWIDACJI SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ. 4. ZAOPATRYWANIE LUDNOŚCI W SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 9. PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE LIKWIDACJI SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ. X. DOSTARCZANIE DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ I ZAOPATRZENIA 11. ORGANIZACJA DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ I ZAOPATRZENIA DLA POSZKODOWANYCH. XI. DORAŹNA POMOC DLA PRZYWRÓCENIA I UTRZYMANIA PORZĄDKU W STREFACH DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI 14. DORAŹNA POMOC DLA PRZYWRÓCENIA I UTRZYMANIA PORZĄDKU W STREFACH DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI.

7 PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE Z A D A N I A XII. DORAŹNE PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA NIEZBĘDNYCH SŁUŻB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 13. DORAŹNE PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA NIEZBĘDNYCH SŁUŻB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM POMOC W BUDOWIE I ODBUDOWIE AWARYJNYCH UJĘĆ WODY PITNEJ. XIII. DORAŹNE GRZEBANIE ZMARŁYCH. 15. DORAŹNA POMOC W GRZEBANIU ZMARŁYCH. XIV. POMOC W RATOWANIU DÓBR NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA 10. OCHRONA ŻYWNOŚCI I INNYCH DÓBR NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA. 12. ZABEZPIECZENIE DÓBR KULTURY, URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WAŻNEJ DOKUMENTACJI. 10. OCHRONA ŻYWNOŚCI I INNYCH DÓBR NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA. 12. ZABEZPIECZENIE DÓBR KULTURY, URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WAŻNEJ DOKUMENTACJI.

8 PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE Z A D A N I A XV. PLANOWANIE I PRACE ORGANIZACYJNE ORAZ INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ. W CZASIE POKOJU: 1. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I UPOWSZECHNIAJĄCA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OC 2. PRZYGOTOWANIE LUDNOŚCI DO UCZESTNICTWA W POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE. WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE ZWALCZANIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW, ORGANIZOWANYM I PROWADZONYM PRZEZ INNE ORGANY. W CZASIE POKOJU: 1. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I UPOWSZECHNIAJĄCA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OC 2. PRZYGOTOWANIE LUDNOŚCI DO UCZESTNICTWA W POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE. WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE ZWALCZANIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW, ORGANIZOWANYM I PROWADZONYM PRZEZ INNE ORGANY.

9 OBRONA CYWILNA TO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU: 1) OCHRONĘ LUDNOŚCI PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI ORAZ POWODOWANYMI PRZEZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE; 2)TWORZENIE WARUNKÓW DO PRZETRWANIA LUDNOŚCI REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, SAMORZĄDOWĄ, ZAKŁADY PRACY I OBYWATELI. OBRONA CYWILNA TO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU: 1) OCHRONĘ LUDNOŚCI PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI ORAZ POWODOWANYMI PRZEZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE; 2)TWORZENIE WARUNKÓW DO PRZETRWANIA LUDNOŚCI REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, SAMORZĄDOWĄ, ZAKŁADY PRACY I OBYWATELI.

10 WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE MA NA CELU: - UZYSKANIE INFORMACJI O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ LUB ZAISTNIENIU NA DANYM TERENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW RAŻENIA, O WYSTĄPIENIU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, AWARII OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ, POWODZI, POŻARÓW LUB INNYCH, PODOBNYCH ZDARZEŃ; - OKREŚLENIE RODZAJU MIEJSCA, SKALI I SKUTKÓW ZAISTNIAŁYCH ZAGROŻEŃ ORAZ OZNACZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH; -OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWIE, A TAKŻE INFORMOWANIE O ZALECONYCH SPOSOBACH POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI W ZAISTNIAŁYCH SYTUACJACH.

11 SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA JEST ROZWIJANY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ LUDZI I ŚRODOWISKA W CZASIE POKOJU ORAZ W CZASIE OSIĄGANIA PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA JEST ROZWIJANY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ LUDZI I ŚRODOWISKA W CZASIE POKOJU ORAZ W CZASIE OSIĄGANIA PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA

12 EWAKUACJA POLEGA NA ZORGANIZOWANYM PRZEMIESZCZENIU LUDNOŚCI Z REJONÓW, W KTÓRYCH JEJ PRZEBYWANIE MOŻE ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU DO REJONÓW BEZPIECZNYCH. JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ZBIOROWEJ OCHRONY LUDNOŚCI MA NA CELU MINIMALIZACJĘ STRAT SPOWODOWANYCH ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE POKOJU I WOJNY. Z UWAGI NA UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z RODZAJU NIEBEZPIECZEŃSTWA LUB ZAGROŻENIA EWAKUACJA MOŻE BYĆ PROWADZONA W SPOSÓB PLANOWY LUB DORAŹNY. EWAKUACJĘ LUDNOŚCI PLANUJE SIĘ I PRZYGOTOWUJE W CZASIE POKOJU, A REALIZUJE W CZASIE WOJNY LUB W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ. EWAKUACJA LUDNOŚCI

13 BUDOWLE OCHRONNE STANOWIĄ OBIEKTY PRZEZNACZONE DO UKRYCIA W NICH LUDNOŚCI ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED ZNISZCZENIEM RUCHOMYCH DÓBR KULTURY, WAŻNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I TECHNOLOGICZNEJ, CENNEJ APARATURY, A TAKŻE ZAPASÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I LEKÓW. POWINNY ONE ZAPEWNIAĆ OCHRONĘ PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RAŻĄCYCH ŚRODKÓW BOJOWYCH ORAZ PRZED WTÓRNYMI SKUTKAMI ICH UŻYCIA. BUDOWLE OCHRONNE DZIELI SIĘ NA SCHRONY I UKRYCIA, UZALEŻNIAJĄCE TEN PODZIAŁ OD ODPORNOŚCI KONSTRUKCJI NA OBCIĄŻENIA W RAZIE ZNISZCZENIA CZĘŚCI NAZIEMNEJ ORAZ STOPNIA OSŁABIANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO. BUDOWLE OCHRONNE

14 SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ SŁUŻĄ DO OCHRONY LUDNOŚCI PRZED SKAŻENIAMI, ZAKAŻENIAMI I POPARZENIAMI. SĄ NIMI W SZCZEGÓLNOŚCI: ŚRODKI OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH, TJ. MASKI PRZECIWGAZOWE, ODZIEŻ OCHRONNA, APTECZKI, OPATRUNKI INDYWIDUALNE, ITP.. ZAOPATRYWANIE W SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ REALIZUJE SIĘ NA ZARZĄDZENIE WŁAŚCIWYCH TERENOWO SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ. SŁUŻBY ZAOPATRYWANIA OBRONY CYWILNEJ GROMADZĄ I WYPOSAŻAJĄ W SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORGANA WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ INNE ORGANA I INSTYTUCJE PAŃSTWA, A TAKŻE ORGANA KIEROWANIA I FORMACJE OBRONY CYWILNEJ LUDNOŚĆ ZAMIESZKUJĄCA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE ZAKŁADÓW PRACY POSIADAJĄCYCH TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE JEST W RÓŻNYM STOPNIU ZAOPATRYWANA W ŚRODKI OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI LUB KIEROWNIKÓW TYCH ZAKŁADÓW ALBO SŁUŻBY ZAOPATRZENIA OBRONY CYWILNEJ, STOSOWNIE DO USTALEŃ WŁAŚCIWEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ.

15 ZACIEMNIANIE I WYGASZANIE OŚWIETLENIA MA NA CELU UTRUDNIENIE ZLOKALIZOWANIA W PORZE NOCNEJ SKUPISK LUDNOŚCI CYWILNEJ I OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, A TYM SAMYM WYKONANIA SKUTECZNEGO ATAKU. ZACIEMNIENIE I WYGASZANIE PLANUJE SIĘ I PRZYGOTOWUJE W CZASIE POKOJU, A REALIZUJE W OKRESIE WOJNY. OBOWIĄZEK TEN NAKŁADAJĄ NA UŻYTKOWNIKÓW OŚWIETLENIA WŁAŚCIWI TERENOWO SZEFOWIE OBRONY CYWILNEJ. REALIZACJA TEGO ZADANIA POLEGA NA: WYGASZANIU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LUB DOSTOSOWANIU GO DO UŻYTKOWANIA W WARUNKACH ZACIEMNIENIA, ZACIEMNIANIU WNĘTRZ, OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI ORAZ ODPOWIEDNIM DOSTOSOWANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PODŚWIETLANYCH ZNAKÓW NA SZLAKACH DROGOWYCH, KOLEJOWYCH I WODNYCH, A TAKŻE URUCHAMIANIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH KIERUNKOWYCH OŚWIETLEŃ KOMUNIKACYJNYCH. REALIZACJA TEGO ZADANIA POLEGA NA: WYGASZANIU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LUB DOSTOSOWANIU GO DO UŻYTKOWANIA W WARUNKACH ZACIEMNIENIA, ZACIEMNIANIU WNĘTRZ, OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI ORAZ ODPOWIEDNIM DOSTOSOWANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PODŚWIETLANYCH ZNAKÓW NA SZLAKACH DROGOWYCH, KOLEJOWYCH I WODNYCH, A TAKŻE URUCHAMIANIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH KIERUNKOWYCH OŚWIETLEŃ KOMUNIKACYJNYCH.

16 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH AKCJE RATUNKOWE ORGANIZUJE SIĘ I PROWADZI W CELU RATOWANIA I UDZIELANIA POMOCY LUDNOŚCI POSZKODOWANEJ W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH, PODOBNYCH ZDARZEŃ, W TYM ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA. OBOWIĄZEK ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA AKCJI RATUNKOWYCH W CZASIE WOJNY SPOCZYWA NA SZEFACH OBRONY CYWILNEJ ORAZ WŁAŚCICIELACH LUB KIEROWNIKACH ZAKŁADÓW PRACY.

17 UDZIELANIE POSZKODOWANYM POMOCY MEDYCZNEJ POMOC MEDYCZNA OBEJMUJE: - pierwszą pomoc; - ewakuację poszkodowanych do punktów pomocy; - pomoc lekarską. DO UDZIELANIA POMOCY PREDMEDYCZNEJ PRZYGOTOWANE SĄ WSZYSTKIE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ. JEJ ZAKRES OBEJMUJE WYKONANIE PROSTEGO OPATRUNKU JAK I UDZIELENIE KWALIFIKOWANEJ POMOCY MEDYCZNEJ. POMOCY MEDYCZNEJ UDZIELAJĄ RÓWNIEŻ INNE FORMACJE RATOWNICZE ORAZ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA. POMOC MEDYCZNA OBEJMUJE: - pierwszą pomoc; - ewakuację poszkodowanych do punktów pomocy; - pomoc lekarską. DO UDZIELANIA POMOCY PREDMEDYCZNEJ PRZYGOTOWANE SĄ WSZYSTKIE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ. JEJ ZAKRES OBEJMUJE WYKONANIE PROSTEGO OPATRUNKU JAK I UDZIELENIE KWALIFIKOWANEJ POMOCY MEDYCZNEJ. POMOCY MEDYCZNEJ UDZIELAJĄ RÓWNIEŻ INNE FORMACJE RATOWNICZE ORAZ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA. W CELU POMOCY LUDNOŚCI POSZKODOWANEJ PRZYGOTOWUJE SIĘ I UTRZYMUJE JUŻ W CZASIE POKOJU POTRZEBNĄ LICZBĘ MIEJSC SZPITALNYCH I ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH ORAZ OKREŚLONE ZAPASY SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LEKARSTW. POSZKODOWANEJ LUDNOŚCI, SZCZEGÓLNIE OSOBOM CIĘŻKO RANNYM I CHORYM, UMOŻLIWIA SIĘ – NA ICH ŻYCZENIE – KORZYSTANIE Z OPIEKI I POSŁUGI RELIGIJNEJ, UDZIELANEJ PRZEZ DUCHOWNYCH ODPOWIEDNICH WYZNAŃ.

18 POLEGA NA ZAPOBIEGANIU MOŻLIWOŚCI ICH POWSTAWANIA, PRZECIWDZIAŁANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA, GASZENIU POŻARÓW ORAZ WYKONYWANIU POMOCNICZYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH. PROWADZENIEM PRAC GAŚNICZO – RATUNKOWYCH W OBRONIE CYWILNEJ ZAJMUJĄ SIĘ SPECJALNE PODODDZIAŁY PRZECIWPOŻAROWE, OPARTE GŁÓWNIE NA STRUKTURACH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINACH I SOŁECTWACH. PRACE TE MOGĄ RÓWNIEŻ PROWADZIĆ, W RAMACH SWYCH MOŻLIWOŚCI, INNE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ JAKO POMOCNICZE DZIAŁANIA RATOWNICZE, KTÓRE OBEJMUJĄ: - ewakuację osób zagrożonych i poszkodowanych oraz mienia z obiektów i rejonów objętych akcją gaśniczo – ratunkową; - udzielanie poszkodowanym pomocy przedmedycznej; - utrzymanie porządku w rejonach akcji gaśniczej; - prowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających, wyburzeniowych i rozbiórkowych. WALKA Z POŻARAMI

19 OBEJMUJE PROWADZENIE WŚRÓD LUDNOŚCI ZABIEGÓW SANITARNYCH, ODKAŻANIE DEZAKTYWACJĘ I DEZYNFEKCJĘ OBIEKTÓW, TERENU, ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW TRANSPORTU URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ORAZ ODKAŻANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, A TAKŻE UNIESZKODLIWIANIE POZOSTAŁOŚCI PO WYŻEJ WYMIENIONYCH ZABIEGACH. W CELU UNIEMOŻLIWIENIA POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI W CZASIE POKOJU PRZYGOTOWUJE SIĘ STACJONARNE I POLOWE URZĄDZENIA DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ ORAZ ICH OBSŁUGI, A TAKŻE GROMADZI NIEZBĘDNE ŚRODKI CHEMICZNE DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ. LIKWIDACJA SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ LIKWIDACJA SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ

20 POLEGA ONA NA OKREŚLENIU MINIMALNEGO ZAPASU ŻYWNOŚCI I DÓBR, GWARANTUJĄCEGO PRZEŻYCIE LUDNOŚCI ORAZ FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU PRACY, GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA I PAŃSTWA, A TAKŻE NA PLANOWYM GROMADZENIU I ROZŚRODKOWANIU ICH ZASOBÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZASOBÓW UTRZYMYWANYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ORAZ NA RATOWANIU ICH PRZED ZNISZCZENIEM LUB SKAŻENIAMI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ. POWYŻSZE PRZEDSIĘWZIĘCIEA REALIZUJĄ ORGANA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PODMIOTY GOSPODARCZE, STOSOWNIE DO USTALEŃ WŁAŚCIWYCH MINISTRÓW. OCHRONA ŻYWNOŚCI I INNYCH DÓBR NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA OCHRONA ŻYWNOŚCI I INNYCH DÓBR NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA

21 JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ JEST ORGANIZOWANIE DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ I ZAOPATRZENIA DLA POSZKODOWANEJ LUB EWAKUOWANEJ LUDNOŚCI, PRZYGOTOWANIE DLA NIEJ LIKALI ZASTĘPCZYCH LUB WARUNKÓW DO OKRESOWEGO ZAMIESZKANIA W BARAKACH LUB NAMIOTACH, A TAKŻE POMOC W GROMADZENIU ŚRODKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, LEKÓW, ODZIEŻY I INNYCH RZECZY POTRZEBNYCH DO PRZETRWANIA. ORGANIZOWANIE DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ I ZAOPATRZENIA DLA POSZKODOWANEJ LUDNOŚCI

22 OCHRONĘ DÓBR KULTURY, URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WAŻNEJ DOKUMENTACJI W CELU ZABEZPIECZENIA ICH PRZED ZNISZCZENIEM, USZKODZENIEM LUB UTRATĄ ORGANIZUJE SIĘ W CZASIE POKOJU, A REALIZUJE W CZASIE WOJNY ORAZ KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH. ZABEZPIECZENIE PRZED ZNISZCZENIEM DÓBR KULTURY, URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WAŻNEJ DOKUMENTACJI W RAMACH PROWADZONYCH W TYM ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZABEZPIECZENIU PODLEGAJĄ: - stacjonarne i ruchome dobra kultury mające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, a więc posiadające wartość historyczną, naukową lub artystyczną; - urządzenia użyteczności publicznej, niezbędne do przetrwania ludności oraz funkcjonowania państwa, takie jak urządzenia energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne i im podobne; - a także szczególnie ważna ze względu na interes państwa – dokumentacja.

23 ORGANIZUJE SIĘ JĄ W CELU WSPARCIA SŁUŻB PROFESJONALNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH DZIAŁANIE ENERGETYKI, ŁĄCZNOŚCI A TAKŻE KOMUNIKACJI I ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W ŚRODKI NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA. DORAŹNE PRZYWRACANIE DZIAŁANIA NIEZBĘDNYCH SŁUŻB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZEFOWIE OBRONY CYWILNEJ, NA WNIOSEK WYŻEJ WSPOMNIANYCH SŁUŻB OBOWIĄZANI SĄ SKIEROWAĆ DO REALIZACJI TEGO ZADANIA W CZASIE WOJNY LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ FORMACJE OBRONY CYWILNEJ. ŚCIŚLE OKREŚLA SIĘ TEŻ ZAKRES I FORMĘ POMOCY, KTÓREJ POWINNY UDZIELIĆ

24 ORGANIZUJE SIĘ JĄ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OCHRONY MIENIA W REJONACH PROWADZENIA AKCJI RATUNKOWYCH, PODCZAS EWAKUACJI LUDNOŚCI, A TAKŻE W CZASIE JEJ PRZEBYWANIA W BUDOWLACH OCHRONNYCH. DORAŹNA POMOC W PRZYWRACANIU I UTRZYMANIU PORZĄDKU W STREFACH DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI ZA REALIZACJĘ POWYŻSZEGO ZADANIA ODPOWIADAJĄ WŁAŚCIWE ORGANA ODPOWIEDZIALNE ZA UTRZYMANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO, ZWŁASZCZA ORGANA POLICJI I WOJSKA.

25 JEST ORGANIZOWANA WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGONÓW LUB DUŻEJ LICZBY ZABITYCH, W CELU ZAPOBIEŻENIA EPIDEMII, BĄDŹ OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI JEJ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ. DORAŹNA POMOC W GRZEBANIU ZMARŁYCH FORMACJE OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI TEGO ZADANIA KIERUJE SIĘ WÓWCZAS, GDY SŁUŻBY KOMUNALNE NIE SĄ W STANIE PODOŁAĆ SWOIM OBOWIĄZKOM. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z GRZEBANIEM ZMARŁYCH WYKONUJĄ ONE POD NADZOREM ODPOWIEDNICH SŁUŻB SANITARNYCH.

26

27 CZĘŚĆ GRAFICZNA 1/ Ocena zagrożenia zawiera; a/ strefy zagrożeń od toksycznych środków przemysłowych, katastrofalnych zatopień, pożarów itp..; b/ obiekty i rejony szczególnie zagrożone atakami terrorystycznymi, dywersjami oraz uderzeniami lotniczymi i rakietowymi przeciwnika. 2/ Rejony formowania FOC / przełożonego, własne, podwładnych i sąsiadów/ z zaznaczeniem ich operacyjnego czasu gotowości do działania. 3/ Rejony rozmieszczenia współdziałających sił ratowniczych oraz ich charakterystyka / liczebność i wyposażenie/. 4/ Stanowiska kierowania /SK/ przełożonego, własne, podwładnych i sąsiadów oraz organów współdziałających. 5/ Rozmieszczenie elementów SWiA z zaznaczonymi rejonami działania i zasięgami środków alarmowania wraz z podaniem ich czasów gotowości do działania. 6/ Zamiar / kierunki użycia sił ratowniczych w akcji ratunkowej. 7/ Rozmieszczenie i pojemność szpitali oraz zastępczych miejsc szpitalnych / ZMSz/. LEGENDA LEGENDA / przedstawiona w formie opisowej/ 1/ Ogólna charakterystyka jednostki administracyjnej / województwa, powiatu,gminy/ lub zakładu pracy zawiera: a/ syntetyczny opis charakteru zabudowy, infrastruktury technicznj, zaludnienia, itp..: b/ wykaz obiektów stwarzających zagrożenie; c/ zestawienie ilościowe i jakościowe TSP znajdujących się na administrowanym terenie; d/ wykaz obiektów użyteczności publicznej / szpitale, szkoły, przedszkole, muzea, itp./; 2/ Ocena zagrożenia powinna zawierać określenie rodzaju zagrożenia, jego ewentualnych skutków oraz zadań związanych z ich minimalizacją, a także : 1- zestawienie możliwych strat w śród ludności ; 2- zestawienie ewentualnych strat w sprzęcie i materiałach. 3/ Priorytety działań ratowniczych. 4/ Wykaz jednostek FOC i ich wyposażenie. 5/ Wykaz sił współdziałających. 6/ Podział sił i środków na rejony działania. 7/ Wykaz elementów SWiA. 8/ Schemat łączności kierowania i współdziałania. 9/ Czasy osiągania gotowości do działania FOC. 10/ Inne dokumenty opracowywane wg potrzeb.

28 2. PLAN EWAKUACJI / PRZYJĘCIA / LUDNOŚCI. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1/ Miejsca i rejony zagrożone, drogi bezpiecznej ewakuacji ludności oraz rejony, do których jest kierowana. 2/ Rejony rozmieszczenia ewakuowanej ludności z podaniem ich pojemności. 3/ Operacyjne czasy prowadzenia ewakuacji / rozpoczęcia i zakończenia ewakuacji/. 4/ Drogi przewidziane do ewakuacji samorzutnej. 5/ Rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji / punkty ewidencyjno - informacyjne, punkty zbiórek, punkty załadowcze, punkty pomocy medycznej. Punkty pomocy technicznej, punkty wyładowcze i rozdzielcze/. 6/ Rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu. LEGENDA /przedstawiona w formie opisowej/ 1/ Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji i przyjęcia ludności. 2/ Wykaz elementów organizacyjnych procesu ewakuacji / punktów ewidencyjno-informacyjnych, punktów zbiórek, załadowczych, pomocy medycznej, technicznej, punktów wyładowczych i rozdzielczych/ oraz plan osiągania przez nie gotowości do działania. 3/ Plan alarmowania członków zespołu kierowania /ZK/ procesem ewakuacji. 4/ Zestawienie liczbowe ewakuowanej ludności z poszczególnych rejonów z podaniem miejsc jej przemieszczenia.5/Wykaz środków transportu niezbędnego do zabezpieczenia ewakuacji z podaniem podmiotu, od którego planuje się pozyskać oraz sposób pozyskania tych środków wraz z paliwem. 6/ Schemat łączności kierowana ewakuacją. 7/ Sposoby powiadamiania ludności o rozpoczęciu ewakuacji. 8/ Plan zapewnienia niezbędnych warunków do życia ludności ewakuowanej w zakresie potrzeb wyżywienia, sanitarnych i lokalowych. 9/ Inne dokumenty opracowywane wg potrzeb.

29 CZĘŚĆ GRAFICZNA 1/ Rozmieszczenie istniejących budowli ochronnych oraz harmonogram osiągania gotowości eksploatacyjnej. 2/ Rozmieszczenie ważniejszych ZP kontynuujących produkcję w czasie W na potrzeby ludności. 3/ Rozmieszczenie magazynów żywności. 4/ Rozmieszczenie istniejących i planowanych /awaryjnych/ ujęć i zbiorników wody oraz ich wydajność. 5/ Rozmieszczenie warsztatów naprawczych. 6/ Rozmieszczenie magazynów paliw, w tym paliwa lotniczego. 7/ Rozmieszczenie bazy szpitalnej oraz ZMSz. 8/ Rozmieszczenie obiektów przewidzianych do zakwaterowania ludności / ośrodki wypoczynkowe, internaty, itp../. 9/ Rozmieszczenie urządzeń specjalnych / punktów- zabiegów sanitarnych, odkażania odzieży, środków transportu, itd../. LEGENDA / w formie opisowej / 1/ Wykaz budowli ochronnych z podaniem ich pojemności oraz ilości miejsc ochronnych koniecznych dla zaspokojenia potrzeb. 2/ Harmonogram uzupełniania potrzeb w zakresie budownictwa ochronnego. 3/ Wykaz obiektów gospodarki rolno-hodowlanej i żywnościowej podlegającej ochronie przed skażeniami. 4/ Zestawienie potrzeb oraz plan zabezpieczenia w wodę. 5/ Wykaz zapasów środków niezbędnych do przetrwania ludności / żywności, wody, paliwa do ogrzewania, itp../ i określenie zasad ich dystrybucji. 6/ Możliwości bazy szpitalnej i ZMSz. 7/ Możliwości doraźnego zakwaterowania ludności na wypadek ewakuacji. 8/ Wykaz urządzeń specjalnych z podaniem ich możliwości oraz zabezpieczeniem w środki chemiczne. 9/ Stan zabezpieczenia FOC w sprzęt i materiały oraz plan jego uzupełnienia. 10/ Stan zabezpieczenia ludności w środki ISOPS oraz plan ich uzupełnienia. 11/ Wykaz punktów dystrybucji i sprzedaży ISOPS. 12/ Zestawienie sił i środków dla zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony dóbr kultury. 13/ Terminy i sposób realizacji zaciemniania i wygaszania oświetlenia. 14/ Inne dokumenty opracowywane wg potrzeb. 3. PLAN ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO DZIAŁAŃ OBRONY CYWILNEJ

30 1/ Charakterystyka stanów gotowości obronnej. 2/ Ogólny harmonogram OWSGO w obronie cywilnej. 3/ Czynności zespołu kierowania OC w czasie OWSGO. 4/ Zakres i harmonogram realizacji zadań przewidzianych dla OC w okresie OWSGO. 5/ Podział stanu osobowego zespołu kierowania OC na stanowiska określone w strukturach organizacyjnych czasu „W”. 6/ Struktura kierowania OC podczas OWSGO / schemat /. 7/ Podział środków transportowych zespołu kierowania. 8/ Plan powiadamiania zespołu kierowania. 9/ Obowiązki osób funkcyjnych zespołu kierowania. 10/ Plan łączności, a w nim: a/ schemat łączności kierowania; b/ schemat łączności współdziałania; c/ tabela adresów i kryptonimów abonentów radiowych, radiotelefonicznych i telefonicznych. D/ zestawienia sił i środków łączności. 11/ Inne dokumenty opracowywane wg potrzeb. 4. PLAN DZIAŁANIA OC W PROCESIE OSIĄGANIA WYŻSZYCH STANÓW GOTOWOŚCI OBRONNEJ ( OWSGO ). / przedstawiony w formie opisowej /

31 OPRACOWAŁ GRAFICZNIE mgr inż.. Wiesław SZYMCZYK OPRACOWAŁ GRAFICZNIE mgr inż.. Wiesław SZYMCZYK


Pobierz ppt "ROLA I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI. STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Leszek Wojciech PIWOWARSKI Zastępca Kierownika Centrum Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google