Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2020 Warsztaty strategiczne 11 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2020 Warsztaty strategiczne 11 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Budowa Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2020 Warsztaty strategiczne 11 grudnia 2012 r.

2 PROGRAM WARSZTATÓW 1. Prezentacja pt. „Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020” w kontekście strategii rozwoju Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego. 2. Ocena stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2003 – 2013. / Podział na grupy tematyczne. 3. Przerwa 4. Praca w grupach tematycznych: - Gospodarka i technologie innowacyjne - Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo - Infrastruktura i powiązania komunikacyjne - Rozwój miasta i terenów wiejskich - Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego - Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne 5. Podsumowanie pracy w grupach.

3 Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r.: opieka nad grupami warsztatowymi w dniu 11 grudnia 2012 r. OBSZAR SRGK na lata 2014 - 2020 Moderator grupy / paneluZastępca moderatora Gospodarka i technologie innowacyjne Jolanta Tryczyńska - CelarekAndrzej Osiniak Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo Wacław GregorczykWłodzimierz Bielecki Infrastruktura i powiązania komunikacyjne Adam GodyńLeszek Słota Rozwój miasta i terenów wiejskich Adam ŚlusarczykBogdan Kurdziel Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego Jan BerezaSławomir Kosiba Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne Łukasz WróblewskiAnna Kubajak

4 Zasady działania Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012 r. Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice nr 367/2012 r. z dnia 30 października 2012 r. o powołaniu Konwentu Strategicznego, jako ciała opiniodawczego i koordynującego prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2020 Regulamin pracy Konwentu Strategicznego

5 Prezentacja pt. „Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2020” w kontekście strategii rozwoju Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego.

6 Spójność Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 -2020 z dokumentami strategicznymi województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego -Okres planowania -Wizja wynikająca ze strategii -Obszary strategii -Spójność z polityką krajową -Spójność z polityką UE

7 Wizje wynikające ze strategii: -Województwo małopolskie SRWM na lata 2011 – 2020: „Małopolska 2020 – nieograniczone możliwości” - Powiat krakowski SRPK na lata 2014 – 2020 (wersja robocza): „W 2020 roku powiat krakowski w pełni korzysta ze swojego położenia w sąsiedztwie miasta Krakowa, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki oraz turystyka. Efektywne zarządzanie publiczne, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie”

8 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020 Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim

9 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 1.Gospodarka wiedzy i aktywności 2.Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 3.Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej 4.Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony 5.Rozwój miast i terenów wiejskich 6.Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne 7.Zarządzanie rozwojem województwa

10 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2014 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 1.Gospodarka, edukacja i rynek pracy 2.Turystyka i dziedzictwo kulturowe 3.Wewnętrzne i zewnętrzne powiązania komunikacyjne 4.Zarządzanie powiatem oraz współpraca w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 5.Rozwój miast i terenów wiejskich (jak w SRWM) 6.Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne

11 Relacja: obszary – cele strategiczne na przykładzie SRWM 2011 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 1.Gospodarka wiedzy i aktywności Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców 2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury 3. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej Cel strategiczny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony Cel strategiczny: Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym

12 Relacja obszary – cele strategiczne na przykładzie SRWM 2011 - 2020 OBSZARY STRATEGII: 5. Rozwój miast i terenów wiejskich Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym 7. Zarządzanie rozwojem województwa Cel strategiczny: Efektywnie zarządzanie województwo, którego rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu zasobów

13 Ocena stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2003 – 2013 – wskazanie zadań do rozpoczęcia, kontynuacji lub zakończenia w okresie 2014 – 2020 Łukasz Wróblewski

14 Sposób analizy  Przekazanie materiału w wersji elektronicznej na adresy Członków Konwentu – wysyłka pocztą elektroniczną na wskazane adresy  Przypisanie ocen i wag do celów strategicznych, operacyjnych i zadań  Przesłanie wypełnionych matryc do 29 listopada 2012 r. na adres strategia@um.krzeszowice.plstrategia@um.krzeszowice.pl  Zbiorcze zestawienie ocen zadań i stopnia ich realizacji zostanie zamieszczone na stronie www UMK oraz przesłane do Członków Konwentu – stanowi ono stan wyjściowy do zadań strategicznych na lata 2014-2020

15 Punktacja indywidualnej oceny 1 punkt - Nie dostrzega się efektów realizacji zadania 2 punkty – Dostrzega się jednie pojedyncze efekty realizacji zadania 3 punkty - Dostrzega się efekty realizacji zadania jednak wpływają one nieznacznie na ociągniecie założonego celu operacyjnego 4 punkty – Dostrzega się wieloaspektowe efekty realizacji zadania i mają one zadowalające oddziaływanie na cel operacyjny i strategiczny 5 punktów - Zadanie zostało realizowane w pełni, jego efekty wpłynęły na całkowite osiągniecie postawionego celu operacyjnego i strategicznego (zadania oceniano się w skali od 1 do 5, wpisując ilość punktów przy zadaniu)

16 Wagi Waga 1 punktu - Zadanie ma/miało małe znaczenie dla realizacji założonego celu operacyjnego i strategicznego Waga 2 punktów - Zadanie ma/miało średnie znaczenie dla realizacji założonego celu operacyjnego i strategicznego Waga 3 punktów - Zadanie ma/miało duże znaczenie dla realizacji założonego celu operacyjnego i strategicznego (do zadań przypisano wagi w skali od 1 do 3 wpisując wagę przy zadaniu)

17 Struktura Strategii PROJEKT CEL OPERACYJNY CEL STRATEGICZNY CEL STRATEGICZNY STRATEGIA

18 Cele strategiczne i operacyjne 2003-2013 CEL STRATEGICZNY: A. I. ROZWÓJ SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW CEL OP.: A.I.1. Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w Gminie CEL OP.: A.I.2. Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. CEL STRATEGICZNY: A.II.PRZYGOTOWANIE OFERTY INWESTYCYJNEJ GMINY CEL OP.: A.II.1.Tworzenie zwartych kompleksów terenów inwestycyjnych CEL OP.: A.II.2. Opracowanie systemu promocji inwestycyjnej gminy. CEL STRATEGICZNY: B.III. WZROST DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU I ZWIĘKSZAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA W GMINIE CEL OP.: B.III.1. Modernizacja i rozwój sieci dróg CEL OP.: B.III.2. Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy CEL OP.: B.III.3. Wdrożenie sprawnego systemu gospodarki odpadami CEL OP.: B.III.4. Krzewienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy CEL OP.: B.III.5. Ograniczenie niskiej emisji CEL OP.: B.III.6. Rozwój placówek oświatowych CEL STRATEGICZNY: C.IV. WYKREOWANIE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO WIZERUNKU GMINY CEL OP.: C.IV.1. Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej służącej mieszkańcom gminy i gościom. CEL OP.: C.IV.2. Rozwój zaplecza obsługującego ruch turystyczny. CEL OP.: C.IV.3. Zagospodarowanie obiektów zabytkowych i historycznych CEL OP.: C.IV.4. Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych gminy CEL OP.: C.IV.5. Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych gminy. CEL OP.: C.IV.6. Krzewienie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy CEL OP.: C.IV.7. Dbałość o wysoką estetykę gminy CEL OP.: C.IV.8. Poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie. CEL OP.: C.IV.9. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości CEL STRATEGICZNY: C.V. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE CEL OP.: C.V.1. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego.

19 Stopień realizacji celów strategicznych OCENA STOPNIA REALIZACJI STRATEGII GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2003-2013 Łączna liczba punktów ważonych Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL STRATEGICZNY : A. I. ROZWÓJ SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 58,4038,93 CEL STRATEGICZNY: A.II. PRZYGOTOWANIE OFERTY INWESTYCYJNEJ GMINY 60,6740,44 CEL STRATEGICZNY: B.III. WZROST DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU I ZWIĘKSZAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA W GMINIE 91,3660,91 CEL STRATEGICZNY: C.IV. WYKREOWANIE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO WIZERUNKU GMINY KRZESZOWICE 72,2948,19 CEL STRATEGICZNY: C.V. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 67,0044,67

20 Stopień realizacji celów strategicznych

21 Podsumowanie analizy Wynik 10 %-25 % - znikome efekty realizacji, zadanie lub obszar który w okresie obowiązywania strategii nie został zmieniony, wyraźne problemy Wynik 26 %-40 % - widoczne śladowe efekty działań, próby realizacji celów, słaby trend, wskazana modyfikacja działań lub zmiana podejścia (polityki) Wynik 41 %-56 % - zauważalne efekty działań, zadanie częściowo realizowane, należy rozważyć dodatkowe wzmocnienie zasobami lub większe zaangażowanie przy decyzji o kontynuacji w przyszłej strategii Wynik 57% - 76% - znaczące i trwałe efekty działań, zadanie realizowane lub w trakcie realizacji, zadania w przypadku kontynuacji do ujęcia w kolejnej strategii, ale ze wzmocnieniem efektywności i zaangażowania Wynik powyżej 77% - finalizacji realizacji zadania lub zostało ono zakończone, założony cel jest lub będzie osiągnięty, zadanie skończone – wymaga utrzymania efektów, trwałość, opieka (aktywne życie projektu)

22 Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL STRATEGICZNY : A. I. ROZWÓJ SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 38,93 CEL OPERACYJNY: A. I.1. Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w gminie Krzeszowice 41,33 A. I.1.1. Opracowanie spójnego i efektywnego systemu wsparcia dla firm rozwijających działalność gospodarczą i tworzących nowe miejsca pracy oraz uwzględniających 39,33 A. I.1.2. Obsługa podmiotów gospodarczych przez wyspecjalizowaną komórkę (referat) w Urzędzie Miejskim 50,67 A. I.1.3 Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu w zakresie organizacji szkoleń dla przedsiębiorców i mieszkańców gminy planujących otworzyć własną działalność gospodarczą na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich, możliwości zdobywania nowych kontrahentów i rynków pracy, etc. 30,00 A. I.1.4. Powołanie i wspieranie działań Gminnego Forum Przedsiębiorczości. 45,33 CEL OPERACYJNY: A. I.2. Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 29,33 A. I.2.1.Stworzenie systemu promocji podmiotów gospodarczych z terenu Gminy 29,33 Stopień realizacji zadań celu strategicznego

23 CEL STRATEGICZNY: A.II.PRZYGOTOWANIE OFERTY INWESTYCYJNEJ GMINY 36,59 CEL OPERACYJNY: A. II. 1.Tworzenie zwartych kompleksów terenów inwestycyjnych 40,44 A.II.1.1.Racjonalizacja gospodarki nieruchomościami 46,00 A.II.1.2. Tworzenie i zagospodarowanie stref aktywności gospodarczej 23,33 CEL OPERACYJNY: II.2. Opracowanie systemu promocji inwestycyjnej gminy A. II.2.1. Intensywna promocja ofert inwestycyjnych gminy oraz jej walorów gospodarczych; zamieszczanie ofert w magazynach i informatorach branżowych, wysyłanie ofert do firm określonych branż w kraju i za granicą, wysyłanie ofert do radców handlowych ambasad, utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi (public relations) w celu kreowania korzystnego wizerunku Krzeszowic jako miejsca do inwestowania 52,00

24 Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL STRATEGICZNY: B.III. WZROST DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU I ZWIĘKSZAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA W GMINIE 60,91 CEL OPERACYJNY: B. III.1. Modernizacja i rozwój sieci dróg B.III.1.1. Uporządkowanie stanu prawnego i poprawienie stanu technicznego sieci dróg gminnych i wewnętrznych 65,33 B.III.1.2. Usprawnienie komunikacji drogowej w gminie z uwzględnieniem: budowy obwodnic i wiaduktów, ograniczenia ruchu pojazdów ciężkich 52,67 B.III.1.3.Przygotowanie terenów pod miejsca parkingowe i budowa parkingów 68,00 B.III.1.4.Współpraca w zakresie utrzymania i modernizacji dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi siecią dróg 58,67 B.III.1.5.Podejmowanie działań zmierzających do realizacji zjazdu – węzeł Rudno 47,33 CEL OPERACYJNY: B.III.2. Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy B.III.2.1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie. Budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków. 82,00 B.III.2.2. Współpraca i wsparcie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w gminie 61,33

25 Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL OPERACYJNY: B.III.3. Wdrożenie sprawnego systemu gospodarki odpadami B.III.3.1.Wdrażanie gminnego planu gospodarki odpadami. 51,33 CEL OPERACYJNY: B.III.4. Krzewienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy B.III.4.1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców (m.in. zebrania, szkolenia, imprezy ekologiczne, konkursy etc. 53,33 CEL OPERACYJNY: B.III.5. Ograniczenie niskiej emisji B.III.5.1. Opracowanie i wdrożenie programu redukcji niskiej emisji 52,67 CEL OPERACYJNY: B.III.6. Rozwój placówek oświatowych B.III.6.1. Poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Krzeszowice z uwzględnieniem szkolnictwa integracyjnego na terenie gminy 77,33

26 Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL STRATEGICZNY: C.IV. WYKREOWANIE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO WIZERUNKU GMINY KRZESZOWICE 48,19 CEL OPERACYJNY: C.IV.1. Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej służącej mieszkańcom gminy i gościom. C.IV.1.1. Budowa krytej pływalni w Krzeszowicach 22,67 C.IV.1.2. Budowa i modernizacja zaplecza sportowego przy gminnych placówkach oświatowych 57,33 C.IV.1.3.Rozwój zaplecza rekreacyjno - wypoczynkowego na terenie gminy 58,67 C.IV.1.4.Budowa i modernizacja obiektów sportowych w gminie Krzeszowice 54,67 CEL OPERACYJNY: C.IV.2. Rozwój zaplecza obsługującego ruch turystyczny. C.IV.2.1.Stymulowanie rozwoju bazy dla obsługi ruchu turystycznego w gminie 51,33 CEL OPERACYJNY: C.IV.3. Zagospodarowanie obiektów zabytkowych i historycznych C.IV.3.1. Tworzenie warunków do zagospodarowania ruin zamku „Tęczyn” w Rudnie 64,00 C.IV.3.2. Tworzenie warunków do zagospodarowania Pałacu Potockich 29,33 C.IV.3.3. Stworzenie i wdrażanie Programu Ochrony Zabytków 45,33 CEL OPERACYJNY: C.IV.4. Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych gminy C.IV.4.1. Wspieranie działań instytucji prowadzących oraz starań podmiotów planujących tworzenie publicznych i niepublicznych zakładów uzdrowiskowych 45,33

27 Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL OPERACYJNY: C.IV.5. Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych gminy. C.IV.5.1. Przynależność gminy do związków promujących walory turystyczno – wypoczynkowe gminy oraz współpraca z innymi gminami w celu wspólnych działań 36,00 C.IV.5.2. Rozwój współpracy międzynarodowej gminy 44,67 C.IV.5.3. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu promocji walorów turystyczno – wypoczynkowych gminy 50,00 CEL OPERACYJNY: C.IV.6. Krzewienie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy C.IV.6.1. Powiązanie organizacji imprez kulturalnych z elementami sportowymi i rekreacyjnymi – organizowanie imprez plenerowych, konkursów promujących zdrowie i aktywny styl życia oraz akcji profilaktycznych 42,67 C.IV.6.2. Wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice 51,33 CEL OPERACYJNY: C.IV.7. Dbałość o wysoką estetykę gminy C.IV.7.1. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krzeszowice. Rewitalizacja miasta Krzeszowice. Realizacja programu odnowy wsi 61,33 CEL OPERACYJNY: C.IV.8. Poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie. C.IV.8.1. Rozwój monitoringu w gminie – instalacja kamer 44,00 C.IV.8.2. Modernizacja oznakowania i oświetlenia dróg i placów w Gminie 48,00 C.IV.8.3. Wsparcie dla organizacji i służb działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej 54,00 C.IV.8.4. Prowadzenie działań w celu podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa 39,33

28 Stopień realizacji zadań celu strategicznego CEL OPERACYJNY: C.IV.9. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości regionalnej. C.IV.9.1. Wspieranie organizacji pozarządowych 62,00 C.IV.9.2. Zwiększenie ilości zadań publicznych realizowanych z udziałem organizacji obywatelskich 50,00 CEL STRATEGICZNY: C.V. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 44,67 CEL OPERACYJNY: C. V.1. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego. C.V.1.1. Podniesienie sprawności obsługi administracyjnej w Gminie 47,33 C.V.1.2. Informatyzacja procedur i usług, e-urząd 42,00

29 Mając na uwadze określenie WIZJI Gminy Krzeszowice w 2020 roku uwzględniamy, aby wizja ta: -mówiła, jaki stan docelowy chcemy osiągnąć w 2020 roku… -dawała jasny przekaz, jakie aspiracje mają ludzie ją tworzący… -jednoczyła mieszkańców gminy wokół idei… -była REALNA, bo nierealność szybko się ujawni podczas ocen realizacji SRGK (ewaluacja on-going)

30 Podział na grupy tematyczne: - Gospodarka i technologie innowacyjne - Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo - Infrastruktura i powiązania komunikacyjne - Rozwój miasta i terenów wiejskich - Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego - Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne

31 Dokonujemy analizy SWOT w swoich grupach tematycznych Charakter oddziaływania czynnika pozytywnynegatywny Miejsce oddziaływania czynnika wewnętrzne S Silne strony W Słabe strony zewnętrzne O Szanse T Zagrożenia

32 Dokonujemy analizy SWOT w swoich grupach tematycznych - przykład Charakter oddziaływania czynnika pozytywnynegatywny Miejsce oddziaływania czynnika Wewnętrzne S - Silne strony 1. Rozbudowa ośrodka AGH w Miękini, który może stać się zalążkiem „ekologicznej doliny krzemowej” w naszej gminie W - Słabe strony 1. Brak przygotowanych miejsc na inwestycje firm z sektora high- tech Zewnętrzne O – Szanse 1. Zaplecze naukowe Krakowa i Śląska – wykształceni ludzie T – Zagrożenia 1. Małe nakłady na Badania i rozwój w stosunku do PKB w kraju Gospodarka i technologie innowacyjne

33 Kolejność prac w grupach 1.Dokonujemy analizy SWOT w swoich obszarach. 2.Wnioski spisujemy na kartach w tabeli lub w układzie SWOT. 3.Przechodzimy od problemów do celów („pozytywne odbicie”). 4.Określamy cele, stosując się do maksymy: „Silne strony wzmacniamy, Słabe strony niwelujemy, Szanse wykorzystujemy, Zagrożeń unikamy” 5. Do realizacji celów przypisujemy najważniejsze zadania (kilka!). 6. Układamy ranking zadań służących osiągnięciu celów. 7. Moderatorzy grup referują uczestnikom warsztatów wyniki pracy – podsumowanie.

34 Dokonujemy analizy SWOT w swoich grupach tematycznych Charakter oddziaływania czynnika pozytywnynegatywny Miejsce oddziaływania czynnika wewnętrzne S Silne strony W Słabe strony zewnętrzne O Szanse T Zagrożenia

35 Przykład analizy SWOT – Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego Silne strony: -Wysoka wartość przestrzeni publicznej -Bogate zasoby naturalne -Bogate dziedzictwo kulturowe -Interesujące zabytki -Ludzie o dobrych przyzwyczajeniach w zagospodarowaniu czasu wolnego -Aktywne organizacje społeczne i liczne grupy nieformalne (KGW) -Aktywność gminy (imprezy, MDKIDN) Słabe strony -Dominacja osób wykształconych w tradycyjnych zawodach (nie dla przemysłu czasu wolnego) -Migracje zarobkowe osób aktywnych i kreatywnych (bliskość dużych ośrodków wielkomiejskich) -Ograniczenia w prowadzeniu inwestycji wynikające z przepisów prawa Szanse: -Zmiana form spędzania wolnego czasu – przemiany kulturowe -Bliskość dużych ośrodków wielkomiejskich (potencjalni klienci) -Inwestycje w przemysł czasu wolnego w sąsiednich gminach (współpraca) -Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania w obszarze ochrony środowiska, kultury, inwestycje Zagrożenia: -Konkurencja w pozyskaniu środków zewnętrznych -Bariery biurokratyczne w prowadzeniu inwestycji, pozyskaniu środków, itp. -Bariery prawne w prowadzeniu działalności a obszarze przemysłu czasu wolnego -Inwestycje w przemysł czasu wolnego w sąsiednich gminach (odebranie klienta w przypadku pasywności gminy) -Zmiany koniunktury gospodarczej

36 Relacje między analizą SWOT a celami Mocne strony Bogate zasoby naturalneUwzględnienie miejsc dla celów turystycznych i wypoczynkowych w planach zagospodarowania przestrzennego Słabe strony Dominacja osób wykształconych w tradycyjnych zawodach (nie dla przemysłu czasu wolnego) Przygotowanie oferty dla osób przekwalifikowujących się lub rozpoczynających naukę Szanse Bliskość dużych ośrodków wielkomiejskich (potencjalni klienci) Przygotowanie oferty – informacja i działania promocyjne na wybranych rynkach Zagrożenia Konkurencja w pozyskaniu środków zewnętrznych Podnoszenie możliwości samodzielnego przygotowywania dobrych wniosków – stałe szkolenia dla podmiotów, instytucji oraz komórki w urzędzie zajmującej się pozyskiwaniem środków

37 Relacja PROBLEM – CEL - ZADANIE problem (SWOT)celzadanie Duży potencjał inwestycyjny gminy Efektywne wykorzystanie potencjału gminy 1. Stworzenie stref inwestycyjnych (np. strefa B – dworzec PKP) 2.Przygotowanie oferty inwestycyjnej Słabe otwarcie komunikacyjnego terenów pod potencjalne obszary inwestycji Modernizacja istniejących połączeń komunikacyjnych Modernizacja dróg powiatowych i gminnych z udziałem środków zewnętrznych Słabe otwarcie komunikacyjnego terenów pod potencjalne obszary inwestycji Budowa nowych połączeń komunikacyjnych Łącznica (w kategorii DW) Rudno – DK 79

38 Praca w grupach tematycznych - Gospodarka i technologie innowacyjne - Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo - Infrastruktura i powiązania komunikacyjne - Rozwój miasta i terenów wiejskich - Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego - Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne 5. Podsumowanie pracy w grupach

39 Ustalenia Konwentu z 20 listopada 2012 r. Terminy najbliższych prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2020: 1. Warsztaty strategiczne otwarte dla zainteresowanych mieszkańców – praca w grupach; stworzenie listy priorytetów i zadań do realizacji w okresie 2014 – 2020 – 11 grudnia 2012 r., godzina 15.30 – 17.00 2. Warsztaty tematyczne dla pracowników jednostek i instytucji samorządowych – 18 grudnia 2012 r., godzina 15.30 – 17.00 3. Warsztaty tematyczne dla środowiska przedsiębiorców – 8 stycznia 2013 r., godzina 15.30 – 17.00 4. Warsztaty tematyczne dla organizacji pozarządowych – 22 stycznia 2013 r., godzina 15.30 – 17.00

40 Dziękujemy za uwagę Adres poczty elektronicznej strategia@um.krzeszowice.pl tel. 12 252 08 55, 12 252 08 52 strategia@um.krzeszowice.pl


Pobierz ppt "Budowa Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2020 Warsztaty strategiczne 11 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google