Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego UNECE Workshop “Enhancing Urban Performance How effective urban planning can lead to greener.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego UNECE Workshop “Enhancing Urban Performance How effective urban planning can lead to greener."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego UNECE Workshop “Enhancing Urban Performance How effective urban planning can lead to greener urban communities & economies and promote social cohesion” Prague, Czech Republic 3-4 May 2010 ® CHAMBRE NATIONALE D’ECONOMIE DES SOCIÉTÉS LOCALES DES LOGEMENTS LOCATIFS Zdzisław SŁABKOWICZ Chairman Polish Chamber of Commerce Low Cost Housing Societies MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

2 LCHS AS A TOOL IN MUNICIPAL POLICIES SOCIAL HOUSING SYSTEM TBS JAKO NARZĘDZIE POLITYKI GMIN SYSTEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

3 ROLE OF THE LCHS IN MEETING THE HOUSING DEMANDS IN POLAND ROLA TBS W ZASPAKAJANIU POTRZEB MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

4 The analyses of the development of the programme of tenement houses with regulated rents show that it meets the basic goals for which it was elaborated and that is: 1.Ensures decent housing tor families which cannot afford to purchase apartments (about 60% of families in Poland), 2.Constitutes an efficient tool for the municipal authorities in the implementation of the local housing policy, covering both the construction of new buildings and the management of the existing housing stock. 3. Make sit possible for people to migrate in search of work from regions with a high unemployment rate. Przeprowadzone analizy rozwoju programu mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach pokazują, iż spełnia on podstawowe cele, dla których został uruchomiony, a mianowicie: 1.zapewnia mieszkania o godziwym standardzie gospodarstwom domowym i rodzinom, których nie stać na kupno mieszkania (ok. 60% rodzin w Polsce), 2.stanowi skuteczne i efektywne narzędzie gmin dla realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej, obejmującej zarówno tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych jak i zarządzanie zasobem istniejącym, 3.stwarza realne warunki do migracji za pracą ludności z regionów o wysokim poziomie bezrobocia. MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

5 Playing a strategic role in the housing area requires that the municipalities prepare a strategic plan including main objectives and perspective directions for municipalities activity, covering: 1.needs and preferences of the local community, as well as actions aiming at a verification of these needs and preferences, 2.access to the existing housing stock and its technical condition, 3.financial possibilities of households, the municipalities themselves and possibilities of gaining financial and credit assistance or other kind of support available on the free market, 4.the legal form and activity of economic actors carrying out housing and building activity in the given region and its surroundings, 5.supply of construction sites and demand for them (taking into account the ownership structure ) Wypełnianie roli stratega w dziedzinie mieszkalnictwa wymaga od gmin przygotowania strategicznego planu zawierającego główne cele perspektywiczne kierunki działania gminy, uwzględniającego: 1.potrzeby i preferencje lokalnej społeczności, także działania zmierzające do korekty tych potrzeb i preferencji, 2.dostępność istniejących w gminie zasobów mieszkaniowych oraz ich stan techniczny, 3.możliwości finansowe gospodarstw domowych, samej gminy, jak również możliwości pozyskiwania środków pomocowych oraz kredytowych i innych oferowanych na wolnym rynku, 4.rodzaj i aktywność podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie mieszkalnictwa i budownictwa na obszarze danej gminy i w jej otoczeniu, 5.podaż terenów budowlanych i popyt na nie (z uwzględnieniem stosunków własnościowych). MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

6 LOCAL HOUSING STRATEGY LOKALNA STRATEGIA MIESZKANIOWA MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

7 Local housing strategy should first of all indicate housing needs, their size, kind, characteristics and circumstances. Housing needs of local communities have the features of hierarchic needs and their basic levels are as follows: 1.housing for the homeless, whose needs may be met by providing places in social lodging houses, common- lodgments houses or through the rent of social or communal flats (these are rather tasks for the social aid) 2.housing for people who temporarily face housing problems (for example because of loss of work) and whose needs may be met by renting social flats or full standard communal flats (this kind of lodgings are supplied for a specified period of time, depending on the duration of straitened circumstances and the technical equipment of these flats can be basic), 3. lats for persons whose incomes do not allow them to pay market rent-charges and whose needs may be met by renting flats at fixed rent-charges, set not on the basis of real costs of maintaining the buildings, but depending on the conditions of the living place, Lokalna strategia mieszkaniowa powinna przede wszystkim określić potrzeby mieszkaniowe, ich wielkość rodzaj, charakterystykę i uwarunkowania. Potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności mają znamiona potrzeb hierarchicznych, których podstawowe poziomy to: 1.mieszkania dla osób bezdomnych, których potrzeby mogą być realizowane przez umieszczenie w domach opieki społecznej, schroniskach dla bezdomnych lub przez wynajem mieszkań socjalnych albo komunalnych (są to raczej zadania z zakresu pomocy społecznej) 2.mieszkania dla osób, które chwilowo znalazły się w niedostatku (np. na skutek utraty pracy), a których potrzeby mogą być realizowane poprzez wynajem mieszkań socjalnych lub pełno standardowych miesz­kań komunalnych (lokale takie są wynajmowane na czas określony, związany z okresem niedostatku, a ich wyposażenie techniczne może być podstawowe), 3.mieszkania dla osób, których dochody nie pozwalają na płacenie ekonomicznych czynszów, a których potrzeby mogą być realizowane przez wynajem mieszkań o czynszu regulowanym, ustalonym nie na podsta­ wie rzeczywistych kosztów utrzymania budynków, ale w zależności od walorów miejsca zamieszkania, MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

8 In consequence, the role of the LCHS in the realization of local housing strategy goals should be seen as a possibility of executing the following tasks: 1.an increased overall access to housing, where LCHS could be the supplier of new housing for rent and ownership with the aim to increase the overall availability of housing in the region, 2.an increase of municipal housing stock since the housing supplied by the LCHS, with the participation of the municipality authorities, are part of that stock, 3.promotion of private housing ownership as physical persons, ready to finance with their capital shares a part of the building costs of housing provided by LCHS, may join those societies, W związku z tym rolę Towarzystw w realizacji celów lokalnej strategii mieszkaniowej należy postrzegać jako możliwość realizacji przez TBS następujących zadań: 1.zwiększanie ogólnej dostępności mieszkań, przy czym TBS mógłby, w celu powiększania ogólnej liczby mieszkań w gminie, być realizatorem nowych mieszkań wynajmowanych i własnościowych, 2.powiększanie gminnego zasobu mieszkaniowego, ponieważ mieszkania wybudowane przez TBS, w którym udziały ma gmina, wchodzą w skład takiego zasobu, 3.promocja prywatnej własności mieszkaniowej poprzez przystąpienie do spółki osób fizycznych, gotowych do sfinansowania swoimi udziałami kapitałowymi części kosztów budowy wznoszonych przez TBS mieszkań, MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

9 In consequence, the role of the LCHS in the realization of local housing strategy goals should be seen as a possibility of executing the following tasks: 4.an increase in the management efficiency of the existing housing stocks, particularly when their technical conditions require modernization and revitalization, 5.creating a possibility of living outside the borders of a given municipality when the availability of building sites within its limits is insufficient (this may be on the reasons for establishing multi-municipal LCHSs), W związku z tym rolę Towarzystw w realizacji celów lokalnej strategii mieszkaniowej należy postrzegać jako możliwość realizacji przez TBS następujących zadań: 4.zwiększenie efektywności zarządzania istniejącymi zasobami mieszkaniowymi, w tym także zasobami gmin, zwłaszcza, jeśli ich stan techniczny wymaga prac remontowo- modernizacyjnych i sanacyjnych, 5. stworzenie możliwości zamieszkania poza granicami konkretnej gminy, jeżeli podaż gruntów na jej terenie jest niewystarczająca (m.in. w tym celu mogą powstawać Towarzystwa międzygminne), MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

10 In consequence, the role of the LCHS in the realization of local housing strategy goals should be seen as a possibility of executing the following tasks: 6.activation of already existing, specialized bodies engaged in housing (for example with the aim of protecting work places), 7.urban planning of building sites, owned by different subjects, on which the realization of housing projects based on commercial financing principles is not possible. W związku z tym rolę Towarzystw w realizacji celów lokalnej strategii mieszkaniowej należy postrzegać jako możliwość realizacji przez TBS następujących zadań: 6.aktywizacją już działających, wyspecjalizowanych podmiotów związanych z mieszkalnictwem (np. w celu ochrony miejsc pracy), 7.zagospodarowanie terenów budowlanych, będących w posiadaniu różnych podmiotów, na których realizacja mieszkań opartych na komercyjnych sposobach finansowania nie jest możliwa. MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

11 A minimum program in this respect should involve drawing up of a publicly known list of cooperation principles with all LCHS, including those founded by other subjects that municipal authorities. Such a list could include: 1.an index of building sites and buildings, which can be contributed to those LCHS which fulfill the required conditions 2.conditions on which municipal authorities will grant credit guarantees, 3.conditions on which the LCHS may be commissioned to manage the housing stock of the municipal authorities, 4.conditions on which the LCHS may receive the commission for other services ordered by the municipality 5. index of other forms of assistance (organizational, legal etc.). Minimalny program w tym zakresie to ustanowienie publicznie znanej listy zasad współpracy gminy z wszystki­mi Towarzystwami także z tymi, które zostaną założone przez inne niż gmina osoby. Lista taka mogłaby zawierać: 1.wykaz gruntów i budynków, które przeznaczone są do wniesienia w aporcie Towarzystwom spełniającym określone warunki, 2.warunki udzielania przez gminę gwarancji kredytowych, 3.warunki uzyskania zlecenia na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, stanowiącymi własność gminy, 4.warunki uzyskania przez TBS zleceń na inne usługi zamawiane przez gminę, 5.wykaz innych form pomocy (organizacyjnej, prawnej itd.). MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

12 HOUSING STRATEGY AS A TOOL FOR REALIZATION OF COMMUNAL TASKS STRATEGIA MIESZKANIOWA JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

13 A proper, commune tailored housing strategy is a guarantee that various, seemingly insignificant initiatives of physical and legal persons, may be included in solving the housing problems. A flexible strategy, modified with the passing of time, may also be a source of information about the required changes in the role and tasks of the Societies already operating as well as In the tasks of the municipal authorities as related to the LCHSs. Posiadanie własnej strategii mieszkaniowej gwarantuje, że różne, nawet drobne i z pozoru nieistotne inicjatywy mieszkańców i podmiotów gospodarczych mogą zostać wykorzystane w celu rozwiązywania problemów mieszkaniowych. Elastyczna, ulegająca w miarę upływu czasu modyfikacji, strategia będzie też źródłem wiedzy o tym, jak należy skorygować rolę i zadania funkcjonujących już Towarzystw, a także rolę i zadania gminy w odniesieniu do tych Towarzystw, w zależności od zmieniających się warunków MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

14 Article 75 of the Constitution of the Republic of Poland imposes the on public authorities a duty of carrying out a housing policy responsive to the citizens needs. The legal Act of 21 June 2001, on the “Protection of the rights of tenants of municipal housing stock” and changing the Civil Code force on 10 July 2001. (Journal of Laws NR 71/2001). Article 4 of this Act imposes on municipal authorities the obligation of meeting the housing requirements of the local community. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 75 ust. 1 nakłada na władze publiczne prowadzenie polityki w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoich obywateli. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. „O ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksy cywilnego weszła w życie 10 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 71/2001) i nakłada na wspólnoty samorządowe w at. 4. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

15 Execution of communal tasks is ensured through: 1.Legal Act of 8 March 1990 on Communal Self-government (JoL 2001, NR 142, item 1591), 2.Legal Act of 26 November 1998, on Public Finance (JoL 1998 NR 155, item 1014 with subsequent amendments). Wykonywanie zadań własnych gminy umożliwiają: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami). MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

16 The aforementioned Laws determine the communal tasks proper, sources of communal income, rules on granting and transferring subventions and state aid as well as conditions of raising loans for the execution of these tasks. Considering all these arguments, the elaboration of a local housing strategy and policy becomes an obligatory step to be undertaken by the local authorities. Strategic approach to the housing problem is particularly important when financial resources are limited and there exist no other means to improve the housing conditions in a commune. In the EU member states local self-governments elaborate urban development strategies, with a special emphasis on the housing problems Powyższe ustawy określają zadania własne gminy, źródła dochodów, zasady udzielania i przekazywania gminom subwencji i dotacji państwa, a także warunki zaciągania kredytów na realizację tych zadań. Biorąc pod uwagę powyższe powody – przygotowanie lokalnej strategii i polityki mieszkaniowej staje się niezbędnym krokiem do podjęcia przez władze lokalne. Strategiczne podejście do mieszkalnictwa jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy ograniczone są środki finansowe i brak jest innych możliwości szybkiej poprawy warunków mieszkaniowych ludności na obszarze działania gminy. W krajach Unii Europejskiej samorządy lokalne opracowują strategie rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa. MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

17 Local housing strategies should include: 1.Description of local rules consistent with the regulations set out in the state housing policy 2.Adaptation of the state regulations to the given local financial and other conditions. Elaboration of an adequate local housing strategy is by definition an interdisciplinary task. It should therefore take into consideration numerous social, economic, planning, architectural and last but not least ecological conditions. Lokalne strategie mieszkaniowe powinny zawierać: 1.opracowanie lokalnych zasad, które wykorzystują i adaptują założenia i ustalenia polityki mieszkaniowej państwa. 2.Rozszerzenie tych zasad o lokalne ustalenia wynikające ze specyficznych cech społeczności miasta oraz jego finansowej możliwości. Przygotowania lokalnej strategii mieszkaniowej jest zadaniem interdyscyplinarnym, musi zatem uwzględniać wiele czynników społecznych ekonomicznych, przestrzennych, architektonicznych, a nawet ekologicznych. MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

18 Local authorities ought to first work out general development strategies for their towns and communes. Within their parameters a detailed, location tailored strategy should be elaborated out by the local self-governments. While elaborating the local housing strategies one should keep in mind that problems encountered in the housing sector vary from region to region. Depending on a region the intensity of housing problems varies and this includes also the development of social housing associations and the need for renovation and revitalization of the existing housing stock. Before an adequate local housing strategy may be elaborated, a thorough diagnosis of the existing situation must be prepared. On this basis one may define the principal objectives and factors which determine the current and future situation, as well as identify the strong and week points, the possibilities and dangers. Władze lokalne muszą opracować najpierw ogólne strategie rozwoju swoich miast i gmin. W nich to umiejscowiony zostanie obszar mieszkalnictwa, który wymusi na samorządzie lokalnym opracowanie szczegółowej strategii i polityki mieszkaniowej miasta. Przystępując do opracowania lokalnych strategii mieszkaniowych należy mieć świadomość, że spotykane w mieszkalnictwie problemy nie wszędzie będą takie same. W poszczególnych miastach z różnym nasileniem występują problemy budownictwa mieszkaniowego, w tym - rozwój towarzystw budownictwa społecznego – remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych. Do opracowania koncepcji lokalnej strategii mieszkaniowej nieodzowne jest dokładne zdiagnozowanie obecnej sytuacji, by na tej podstawie wyodrębnić główne cele i czynniki, które determinują obecną i przyszłą sytuację, a także wykażą silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia przedsięwzięć mieszkaniowych. MEMBER OF CECODHAS - COMITÉ EUROPÉEN DE COORDINATION DE L`HABITAT SOCIAL ®

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ogólnopolska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego UNECE Workshop “Enhancing Urban Performance How effective urban planning can lead to greener."

Podobne prezentacje


Reklamy Google