Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „ZIELONE WYDARZENIA – kampania edukacyjno-promocyjna” 2011 - 2013 Projekt dofinansowany ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „ZIELONE WYDARZENIA – kampania edukacyjno-promocyjna” 2011 - 2013 Projekt dofinansowany ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Program „ZIELONE WYDARZENIA – kampania edukacyjno-promocyjna” 2011 - 2013 Projekt dofinansowany ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 AGENDA Zazielenienia - czy ważne? Zielone Wydarzenia – definicje, standard i certyfikacja Współpraca i korzyści Zielone Wydarzenia – przykłady Co mogę zrobić już dziś?

3 FUNDACJA AERIS FUTURO Lider programu Zielone Wydarzenia Inicjator polskiego standardu Zielonych Wydarzeń w 2010 r. Przyjaciel polskiej Prezydencji w Radzie UE w obszarze zrównoważonego zarządzania wydarzeniem Innowator – edukator – propagator zielonych idei Z misją definiującą nazwę organizacji: Stwórzmy klimat dla przyszłości!

4 EFEKTY KAMPANII W 2010 Współfinansowanie: Polski standard Zielonych Wydarzeń inspirowany brytyjską normą BS8901 Poradnik „Organizacja wydarzeń w Zielonym Standardzie” Badania służące identyfikacji obecnej sytuacji i wyzwań w obszarze ZW Portal www.zielonewydarzenia.pl Katalog około 100 produktów i usług dostępny online Konferencje i spotkania z ekspertami z Polski i zagranicy Wsparcie firm, instytucji i organizacji w organizacji zielonych wydarzeń, w tym dla Tchibo, PGNiG, spółki PL.2012 Zoffsetowanie Projektu

5 KAMPNIA 2011-2013 Budowa sieci partnerskiej „Zielone Wydarzenia” Zielone i zeroemisyjne wydarzenia Wydawnictwa – pocztówki, album „Zielone Festiwale” Ekobiuro – konkursy, interaktywna aplikacja Rozbudowa portalu www.zielonewydarzenia.pl Konferencja (2013) Offset projektu (liczenie śladu klimatycznego i nasadzenia kompensacyjne) 10 000 odbiorców bezpośrednich, 200 000 pośrednich

6 PATRONI I PARTNERZY Sieć ZW Patroni honorowi

7 CZY WAŻNE?

8 Produkcja odpadów komunalnych w Polsce - 10 044 239 ton/rok (2010, GUS), z czego: Odpady komunalne poddawane recyklingowi - 11,8% Odpady kompostowane - 5,6% (2009, UNSTAT) Udział zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii końcowej brutto - 8% (2010, PIGEO) Emisja gazów cieplarnianych w Polsce – ok. 10 ton CO2/osobę

9 STRATEGIA EUROPA 20 Strategia wytycza kierunki rozwoju Europy i rozdysponowania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014 -2020: 3 główne priorytety EU Rozwój inteligentny / wiedza i innowacje Rozwój zrównoważony /gospodarka proekologiczna Rozwój włączający społecznie / zatrudnienie, spójność terytorialna i społeczna Cele UE do 2020 r. (1 z 5 celów) 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., 20% zwiększenie udziału OZE w konsumpcji finalnej energii w 2020 r., 20% zwiększenie efektywności energetycznej, w stosunku do prognoz na rok 2020 POLSKA: 3x15

10 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ To taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb „Our common future”, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ, 1987 Aby osiągnąć trwały i zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia wszystkich ludzi, państwa powinny ograniczyć, bądź wyeliminować modele produkcji lub konsumpcji zakłócające ten rozwój (...) 8 Zasada Deklaracji w Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju, 1992 Rzeczpospolita zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju Konstytucja III PR, Rozdział I Rzeczpospolita, art. 5

11 ZIELONE WYDARZENIE (ang. sustainable, green event) to takie spotkanie, konferencja, szkolenie, którego organizator na każdym etapie przygotowań i realizacji zwraca uwagę na, i uwzględnia: Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne: eko- efektywność Rozwój społeczny uwzględniający różne grupy, w szczególności lokalne Ekonomiczną stabilność i opłacalność

12 TYPY ZIELONYCH WYDARZEŃ Tematycznie nawiązujące do ekologii, np. Dni Ziemi, festiwale recyklingu Stosujące zrównoważone zarządzanie w organizacji wydarzenia, nie związane tematycznie z ekologią – konferencje naukowe, spotkania biznesowe, imprezy sportowe, festiwal muzyczne… Kampania Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie dostrzeżono, że muzyka i sztuka to doskonały nośnik treści prośrodowiskowych i prospołecznych

13 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Zleceniodawców i wykonawców wydarzeń Dostawców produktów i usług niezbędnych do organizacji „zielonych wydarzeń” Osoby zajmujące się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. skrót CSR), zarządzania zasobami ludzkimi, marketingiem, promocją (PR), zrównoważonym rozwojem oraz ochroną środowiska Organizacje pozarządowe Organy samorządowe i rządowe Uczelnie, szkoły, przedszkola Dziennikarzy

14 KORZYŚCI EKONOMICZNE Wzrost efektywności, innowacyjności, konkurencyjności - lepsza jakość usług i produktów Uzyskanie know how - niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z organizacją „zielonych wydarzeń” Budowanie pozytywnego wizerunku i relacji z otoczeniem Wyróżnienie się na rynku – uatrakcyjnienie oferty, zainteresowanie mediów Nowe kanały komunikacji - dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz nawiązywanie nowych kontaktów Mniejsze koszty inwestycji i utrzymania, dzięki oszczędnemu gospodarowaniu zasobami Ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności

15 KORZYŚCI SPOŁECZNE Wsparcie lokalnych społeczności – tworzenie więzów i budowa zaufania społecznego Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu Poprawa zdrowia i jakości życia Tworzenie przyjaznego miejsca pracy Mniejsza rotacja pracowników Integracja pracowników Wzrost lojalności pracowników i partnerów Zadowolenie klientów / mieszkańców

16 KORZYŚCI EKOLOGICZNE Ochrona elementów środowiska i zapewnienie trwałości zasobów: klimatu i powietrza - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych (w tym CO 2 ) poprzez ograniczenie zużycia energii i indywidualnego transportu; ograniczenie hałasu wody powierzchni ziemi - mniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska przyrody - oszczędność papieru i innych surowców

17 ZIELONY STANDARD Kompleksowa strategia, mająca na celu długofalowe działania: Innowacyjny i konkurencyjny rozwój gospodarczy Racjonalne korzystanie ze środowiska i niwelowanie negatywnego wpływu Bezpieczeństwo i zdrowie różnych grup społecznych Poprawę jakości życia – rekreacja, nauka, praca dla dobra wspólnego (wolontariat), zaufanie społeczne

18 CERTYFIKACJA WYDARZEŃ

19 Warunek minimum – spełnienie 30% kryteriów w obszarach: ZARZĄDZANIE WYDARZENIEM I BIUREM MIEJSCE – DESTYNACJA, OBIEKTY TRANSPORT I PODRÓŻE CATERING PROMOCJA I EDUKACJA OFFSET / KOMPENSACJA INFORMACJA I EDUKACJA na każdym poziomie w każdym obszarze w celu budowania atmosfery zrozumienia i zaangażowania, możliwość oceny efektów i budowania długofalowej strategii.

20 KLUCZOWE ZASADY DZIAŁANIA Ogranicz – czy naprawdę tego potrzebujesz? Wykorzystuj wielokrotnie Segreguj, kompostuj, przekaż innym Monitoruj i ograniczaj zużycie energii Uwzględniaj cały łańcuch dostaw Uwzględniaj cały cykl życia produktu Stosuj zielone zamówienia Angażuj lokalną społeczność

21 DOBRE PRZYKŁADY

22 EKO-PIKNIK PRACOWNIKÓW DELL kuchnia regionalna naczynia biodegradowalne w otoczeniu przyrody (wyznaczone miejsce piknikowe Lasów Państwowych) muzyka tradycyjna

23 KONFERENCJA ODPOWIEDZIALNA ENERGIA 2011 telekonferencja elektroniczny sondaż wśród uczestników torby przyjazne dla środowiska kartoniki z sadzonką dębu oraz instrukcją sadzenia i pielęgnacji

24 TARGI DOBRYCH PRAKTYK CSR organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego łatwy dostęp komunikacją publiczną zaproszenia na papierze z recyklingu; dostawa – kurierzy na rowerach wideokonferencja W edycji 2002 nagród Ministra Infrastruktury projekt Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie został uhonorowany I nagrodą w dziedzinie "Architektura i Budownictwo" za unikatowe powiązanie architektury ekologicznej z wysoką techniką i technologią.

25 ZIELONE FESTIWALE Seven Festival Music & More (Węgorzewo, 2010 i 2011) Zasilanie infrastruktury festiwalowej przez agregaty na biopaliwa (~50%) Nagrody rzeczowe jako zachęta do zbierania plastikowych kubków na napoje Szacowanie i offset śladu klimatycznego (akcja „Karnet za drzewko”) Edukacja ekologiczna podczas festiwalu (stoiska WWF i FAF) oraz społeczna (Amnesty Int.) Lokalny potencjał - atrakcyjny przyrodniczo, turystycznie, promocja regionalnej kuchni

26 KAMPANIA TCHIBO „ZIELONY TYDZIEŃ” Oferta proekologiczna w sklepach Tchibo Eko-edukacja i promocja w intranecie Szkolenia na temat zrównoważonego rozwoju, eko-jazdy „W lesie możliwości – stoisko Fundacji Aeris Futuro Offset całej kampanii

27 POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE ZIELONE KRYTERIA w zamówieniach publicznych na etapie przygotowań ZARZĄDZANIE WYDARZENIEM: elektroniczna komunikacja (intranet, maile), wynajęcie sprzętu IT, współpraca ze strategicznymi partnerami (Klub Polskiej Prezydencji) PODRÓŻE I TRANSPORT: transport łączony (busy, autokary) oraz transport miejski, 50% oszczędności paliwa, 1 autokar solarny i 3 samochody elektryczne OBIEKTY KONFERENCYJNE: nowe lub modernizowane, dostosowane dla niepełnosprawnych, recycling podczas spotkań (3 kosze na odpady), rośliny tylko doniczkowe oddane po Prezydencji do szkółki CATERING: lokalni dostawcy, zbiorcze opakowania, świeże owoce i warzywa, produkty z certyfikatami ekologicznymi, naczynia wielorazowe, dobre planowanie ilości posiłków PROMOCJA: przez Internet i maile, materiały drukowane dwustronnie, gadżety tworzone przez polskich rzemieślników, nadające się do recyklingu UTYLIZACJA niewykorzystanych materiałów po Prezydencji realizowana przez Fundację Aeris Futuro we współpracy z EKONem

28 OLIMPIADA W LONDYNIE Zgodność z BS 8901, która ma się stać normą ISO po Olimpiadzie Zmiany klimatyczne: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Odpady: minimalizacja liczby odpadów, zapewnienie by nie trafiały na składowiska, rozwój nowoczesnej infrastruktury do unieszkodliwiania odpadów na terenie wschodniego Londynu Bioróżnorodność: minimalizacja wpływu Olimpiady na elementy przyrody znajdujące się w otoczeniu obiektów olimpijskich Otwartość: wydarzenie dostępne dla wszystkich, promocja różnorodności kulturowej, tworzenie nowych miejsc pracy

29 MISTRZOSTWA UEFA EURO 2012 TM Profesjonalna obsługa Eko 2012+ Kibice w Swoim Mieście Kompetencje obywatelskie liderów stowarzyszeń kibiców Kibice Razem Wspieranie pozytywnych działań kibiców, kształtowanie dobrego wizerunku kibiców Wolontariat Sportowy 2012+ Szkolenia i promocja wolontariatu sportowego Wolontariat – włącz się! Wolontariat jako narzędzie aktywizacji Wolontariat 2012 w przestrzeni publicznej oraz miejscach oficjalnych Akademia EURO Szkolenie i informowanie usługodawców Offset dwutlenku węgla – bilanse, sadzenie drzew Ekologiczny transport - szkolenia Kampania pro-eko EMAS na czterech stadionach

30 DZIAŁANIA FUNDACJI AERIS FUTURO INNOWACYJNE KAMPANIE EDUKACYJNE - z wykorzystaniem narzędzi internetowych CZAS NA LAS – wspólne sadzenie drzew (kawałka lasu, alei drzew, arboretum) EKO ART – warsztaty sztuki z recyklingu, papier czerpany, ceramika, wiklina z makulatury CZYSTA AKCJA - posprzątanie wybranego terenu WKRĘĆ SIĘ W EKO – wymiana sprzętu na bardziej efektywny ekologicznie (oszczędzający energię, wodę) GRY I ZABAWY RUCHOWE

31 OFFSET – NASADZENIA DRZEW – PARTNERSTWA Nasadzenia: gatunkami rodzimymi właściwymi dla danej lokalizacji; trwałe; uwzględniające kwestie bezpieczeństwa Jeżeli są tereny pod zalesienia – sadzimy małe sadzonki drzew; zadrzewienia (np. aleje przydrożne) – drzewka większe Partnerami są właściciele lub zarządcy terenów o charakterze publicznym i edukacyjnym: szkoły, tereny gminne i jednostek im podległych zarządcy dróg lasy państwowe parki narodowe i krajobrazowe

32 Dzień/Tydzień Organizacji Pozarządowych 1. ZARZĄDZANIE WYDARZENIEM I BIUREM 2. MIEJSCE – DESTYNACJA, OBIEKTY 3. TRANSPORT I PODRÓŻE 4. CATERING 5. PROMOCJA I EDUKACJA 6. OFFSET / KOMPENSACJA

33 WYTYCZNE 1. Miejsce organizacji imprezy: wybór miejscowości - łatwy dojazd z różnych kierunków Polski, blisko miejsca zamieszkania uczestników obiekt – recykling wśród uczestników jak i na zapleczu, system zarządzania środowiskiem i energią 2. Transport uwzględnienie możliwości dojazdu środkami komunikacji zbiorowej w razie transportu samochodowego – preferowanie wspólnej jazdy (system carpooling) 3. Zakwaterowanie możliwie najbliżej miejsca wydarzenia

34 WYTYCZNE 4. Żywność i napoje produkty lokalne, sezonowe, proste potrawy, ograniczenie zbędnych odpadów i ich segregacja 5. Materiały i sprzęt konferencyjny zastąpienie materiałów papierowych wersją elektroniczną (pendrive’y), wysyłka po konferencji drogą internetową, ekologiczny papier, wielokrotnego użycia (banery, roll-up, identyfikatory), z materiałów ekologicznych, wynajem 6. Ogólne funkcjonowanie biura 7. Zarządzanie Wyznacz eko-lidera; planuj, komunikuj, edukuj, angażuj, raportuj! Buduj atmosferę zrozumienia i zaangażowania Możliwość oceny efektów i budowania długofalowej strategii

35 MYŚL STRATGICZNIE  1 zielone wydarzenie  Cykl zielonych wydarzeń  Zielony zrównoważony biznes/urząd/organizacja

36 ZACZNIJ JUŻ DZIŚ Czy muszę drukować każdy email/dokument? Co mogę segregować i poddać recyklingowi? Czy mogę: Używać więcej transportu publicznego? Wyłączać komputery i światło, kiedy nie jest potrzebne? Organizować tele- i videokonferencje zamiast delegacji Przekonać zarząd, władze do korzystnych zmian? Rozmawiać o ekologii ze współpracownikami, znajomymi, rodziną?

37 www.cpe.info.pl biuro@cpe.info.pl Arkadiusz Zacharzewski arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl 888 354 846 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

38 www.cpe.info.pl INTEGRACJA „EKOLOGÓW” W POZNANIU i POWIECIE PROMOCJA & WDRAŻANIE EKOROZWOJU EDUKACJA EKOLOGICZNA STOWARZYSZENIE CENTRUM PROMOCJI EKOROZWOJU


Pobierz ppt "Program „ZIELONE WYDARZENIA – kampania edukacyjno-promocyjna” 2011 - 2013 Projekt dofinansowany ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google