Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r.

2 2 254 placówek oświatowych prowadzonych przez G.M. Gdańsk zorganizowanych w 179 jednostkach organizacyjnych Typ przedszkola/szkoły Liczba placówek (w tym dla dorosłych) przedszkole58 szkoła podstawowa67 (1) gimnazjum (w tym 2 SMS)48 (1) liceum ogólnokształcące (w tym 2 SMS)24 (2) technikum20 (6) liceum profilowane3 zasadnicza szkoła zawodowa14 (2) szkoła policealna5 (4) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy2 inne placówki oświatowe13

3 3 Uczniowie - szkoły publiczne Typ placówki 20011/ / /2014 przedszkola szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące technika5 745 licea profilowane193 zasadnicze sz. zaw szkoły policealne390 sz. przysp. do pracy94 razem uczniowie

4 4 zmniejszenie liczby uczniów ogółem w stosunku do roku poprzedniego o 466 zmniejszenie liczby uczniów subwencjonowanych o 1764 zwiększenie liczby uczniów niesubwencjonowanych o Uczniowie - szkoły publiczne

5 5 Uczniowie - szkoły niepubliczne Typ placówki 2012/ /2014 (prognoza) przedszkola punkt przedszkolny szkoły podstawowe gimnazja licea młodzieżowe i dla dorosłych szkoły policealne szkoły zawodowe Razem

6 6 W tym roku szkolnym rozpoczęło naukę łącznie uczniów we wszystkich typach szkół pierwszoklasistów w szkołach podstawowych 3 547, w tym sześciolatków dzieci w gdańskich przedszkolach łącznie w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych

7 7 NAUCZYCIELE szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty: 54% - dyplomowani 27% - mianowani 17% - kontraktowi 2% - stażyści

8 8 Dynamika wzrostu wynagrodzenia gdańskich nauczycieli rokzł% wzrostu , ,966,60% ,144,16% ,065,03% ,269,44% ,018,17% ,068,71% ,506,25% ,517,73% ,896,61%

9 9 Średnie wynagrodzenie gdańskich nauczycieli stażysta2 209,50 zł2 371,60 zł2 535,34 zł2 725,33 zł kontraktowy2 617,80 zł2 793,20 zł2 977,06 zł3 118,65 zł mianowany3 224,00 zł3 384,20 zł3 637,47 zł3 826,64 zł dyplomowany4 205,00 zł4 392,60 zł4 669,05 zł4 941,39 zł

10 10 Budżet 2013 Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą: zł, w tym: – zł - subwencja oświatowa z budżetu państwa, – zł - środki miasta. W ogólnej kwocie dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą: – przedszkola – zł – szkoły – zł.

11 11 Koszty na 1 ucznia (bez remontów) Standard A subwencji – zł przedszkole zł7 677 zł7 952 zł szkoła podstawowa zł9 552 zł9 943 zł gimnazjum zł9 290 zł9 891 zł LO zł6 667 zł7 884 zł szkoły zawodowe zł7 626 zł8 486 zł

12 12 Program rządowy „Wyprawka szkolna” zakup podręczników szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 – uczniów w roku szkolnym 2010/2011 – uczniów w roku szkolnym 2011/2012 – uczniów w roku szkolnym 2012/ uczniów Program „Wyprawka szkolna” jest kontynuowany. Wszyscy uczniowie, którzy spełniają kryteria otrzymali fundusze na zakup podręczników.

13 13 Priorytety i najważniejsze przedsięwzięcia na rok szkolny 2013/2014

14 14 Wdrożenie zmian w sieci gdańskich placówek oświatowych na lata Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2.Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 3.Połączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. Obie poradnie mieściły się w jednym budynku.

15 15 Realizacja projektów „Pomorskie - dobry kurs na edukację” systemowe projekty innowacyjne realizowane przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w ramach PO Kapitał Ludzki „Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki – Zdolni z Pomorza” zajęcia pozalekcyjne z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego „Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” 2012 – 2014 kursy certyfikacyjne, doradztwa zawodowego, nauka języków obcych zawodowych (j. angielski i j. niemiecki), zakup pomocy dydaktycznych, wizyty uczniów u pracodawców

16 16 INNE PROGRAMY Program „6 – 10 – 14 dla zdrowia” – prewencja i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Program realizowany przy udziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Program Edukacji Morskiej - upowszechnianie wśród gdańskiej młodzieży gimnazjalnej zamiłowania do żeglarstwa, aktywnej turystyki, związanej z morzem historii miasta Gdańska, zagadnień ekologii morza, aktywnych form wypoczynku, zasad bezpieczeństwa na wodzie. Pomysłodawcą programu jest Mateusz Kusznierewicz – Ambasador ds. Morskich Miasta Gdańska. We wrześniu 2013 r. rozpocznie się V edycja programu. „Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” - w programie uczestniczy 24 gdańskich szkół o liczbie uczniów poniżej 300. Celem projektu jest przygotowanie małych szkół do dobrego i efektywnego zarządzania dającego uczniom pełne możliwości rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego a także stworzenie na terenie szkoły przestrzeni aktywności i integracji środowiska lokalnego.

17 17 Obiekty sportowo-rekreacyjne W latach oddano do użytku 46 boisk ze sztuczną nawierzchnią: a)„Junior Gdańsk 2012” – 17 boisk b)„Moje Boisko Orlik 2012” – 9 boisk c)ze środków budżetowych Miasta – 20 boisk W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” do końca r. szk. 2012/2013 w szkołach podstawowych: a)oddano 17 placów zabaw, b)wyposażono w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw 64 szkoły. W r. sz. 2013/2014 planuje się wybudowanie 6 nowych placów zabaw: 4 z programu „Radosna szkoła” i 2 ze środków miasta.

18 18 Konsekwencje wdrażania tzw. „ustawy przedszkolnej” i obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego gminy będą musiały zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu

19 r. - wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinan- sowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która w 2013 r. wyniesie 414 zł, w następnych latach będzie systematycznie rosła; ograniczenie opłat pobieranych od rodziców za wychowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszk. w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie) – wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć; jednocześnie umożliwiono gminom zwolnienie rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego; r. - umożliwienie otrzymania przez przedszkole niepubl. dotacji na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy; rozwiązanie takie umożliwi korzystanie z przedszkoli niepublicznych, w których opłaty i czas świadczonego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą takie same jak ustalone przez radę gminy dla przedszkoli publicznych;

20 r. - przyznanie dzieciom w wieku 4 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, przy nałożeniu na gminy obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne organy niż gmina lub niepublicznym przedszkolu; r. - oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych z mocy prawa staną się przedszkolami i zostaną połączone ze szkołami w zespoły; umożliwienie łączenia przedszkoli w zespoły oraz przekształcania innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole z pominięciem procedury likwidacji; r. - umożliwienie gminom zorganizowania dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie mają takiego obowiązku;

21 r. - przyznanie dzieciom w wieku 3 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym nałożeniu na gminy obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne organy niż gmina lub niepublicznym przedszkolu; r. – Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Sieć publicznych przedszkoli, wraz z publicznymi przedszkolami prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub niepublicznymi przedszkolami powinna zapewniać dzieciom w wieku 2 – 5 lat zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka 5 letniego, zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, z domu do publicznego lub niepublicznego przedszkola, w których gmina zapewniła warunki spełniania tego obowiązku, nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli droga, o której mowa przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

22 22 Rok szkolny dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkola publiczne miejsc brak miejsc w przedszkolach publicznych dla obowiązku zapewnienia miejsc miejsca w przedszkolach niepublicznych brak miejsc obowiązek zapewnienia miejscpozostali 2012/ (5,6-lat)3 455 (4,3-lat) / (5,6-lat)3 530 (4,3-lat) / w "0"3 200 (5-lat)2 550 (4,3-lat) / w "0"8 400 (5,4-lat) / prognoza8 200 (5,4-lat) / prognoza (5,4,3-lat) Przedszkola

23 23 SZKOŁY PODSTAWOWE Rok szkolny0(5)0(6)IIIIII Suma 0-IIIIVVVI Suma IV -VI Suma I- VI Suma 0-VI 2012/ / / / / / / / /

24 24 PROGNOZOWANE KOSZTY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Koszty wyliczone na podstawie kosztu kształcenia dziecka w roku 2013 Rok średnioroczna liczba dzieci koszt edukacji przedszkolnej dotacje MEN subwencje, wpłaty rodziców finansowanie z budżetu Miasta

25 25 PROGNOZOWANE KOSZTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – klasy I-VI Koszty wyliczone na podstawie kosztu kształcenia ucznia w roku 2013 rok średnioroczna liczba uczniówkoszt finansowanie z subwencji finansowanie z budżetu Miasta

26 26 Prognozowane koszty edukacji wyliczone na podstawie kosztów kształcenia ucznia w roku 2013 Prognozowane koszty% 2013 r , r , r , r , r , r

27 27 Prognozy liczby uczniów do 2026

28 28 Liczba uczniów w Gimnazjach do roku 2025 bez specjalnych i przyszpitalnych Rok szkolnyklasa Iklasa IIklasa IIIrazem 2012/ / / / / / / / / / / / /

29 29 rok szkolnyliczba uczniów 2015/ / / / / / / / / / / / / Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

30 30


Pobierz ppt "Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google