Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki Monika Mazurkiewicz DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

2 Data powstania: 1 października 2012 Zarządzenie Rektora nr 84/2012 z dnia 28 września 2012 Głównym celem stworzenia DIITT jest:  wsparcie procesów komercjalizacji  transfer innowacyjnych technologii  transfer wiedzy do gospodarki

3 PODSTAWA PRAWNA art. 86 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Istnienie Działu wpisuje się w założenia reformy nauki w Polsce..w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki” uczelnie mogą prowadzić centra transferu technologii.. …w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki Źródła: Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r.Nr 97, poz. 572 z późn. zm.) DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

4 Strategia „Europa 2020” Strategia „Europa 2020” przewiduje realizację wspólnych działań państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu Zadania Uczelni wyższych w Europie to wypełnienie priorytetu: wzrost inteligentny (smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach Na badania, rozwój i innowacje oraz inwestycje w badania i rozwój Państwa członkowskie UE, w tym Polska, powinny przeznaczać 3 % swojego PKB (PL nakłady B+R 0,74%) DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

5 Obszary działalności DIITT: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów badawczych i wdrożeniowych  Współpracujemy na etapie nawiązania współpracy i podpisania umów konsorcjum z przedsiębiorcą  Wspieramy pracowników naukowych w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych  W przypadku sukcesu - administracyjnie wspieramy realizację i rozliczenie projektu DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

6 JAK DZIAŁAMY?  Działalność informacyjno-promocyjna – prezentacja możliwości finansowania projektów badawczych  Doradztwo, konsultacje w jednym miejscu  Aktualizacja potencjału badawczego – informacja zwrotna z Wydziałów Uczelni  Współpraca i działanie wiedzabadaniakomercjalizacja DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

7 Ochrona własności intelektualnej Ochrona prawna na przedmioty własności przemysłowej Komercjalizacja Procedury uzyskiwania ochrony patentowej Opracowanie optymalnego sposobu postępowania ze zgłoszonym do ochrony dobrem Źródło: Uchwała Senatu 21/2011 ws. Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

8 Doświadczenia: Projekty krajowe: Projekty krajowe: złożone w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBIR Program Badań Stosowanych – konkurs II 1. BacEn - Optymalizacja procesów wytwarzania bioenergii przez ogniwa bakteryjne – 1,5 mln zł 2. SPEKTRUM - Optymalizacja i wdrożenie metod spektrometrii rentgenowskiej do analizy składu materiałów biologicznych, środowiskowych i przemysłowych – 1,2 mln zł

9 Doświadczenia, Projekty strategiczne cd. STRATEGMED - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych 1. TELEKARD 1. TELEKARD - Zastosowanie nowych metod tele- informatycznych w monitorowaniu pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym, z zaburzeniami rytmu serca oraz pacjentów po implantacji urządzeń wszczepialnych 16 mln zł 2. CANCERFOCUS 2. CANCERFOCUS - Analiza rokowania i dobór rodzaju chemioterapii w raku jelita grubego na podstawie oceny MSI, KRAS, BRAF, mikroRNA oraz danych kliniczno-histopatologicznych. Poszukiwanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki i personalizacji terapii nowotworów jelita grubego z zastosowaniem ultranowoczesnych badań molekularnych 15 mln zł Współpraca z firmą informatyczną QUMAK S.A. S.A. DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

10 Doświadczenia:  Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza; Core Call 2012, 2012, tytuł projektu: Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels, wartość : ok. 4 mln zł; TEMPUS IV  TEMPUS IV 6th Call for proposals, Joint Projects / Structural Measures, Tytuł projektu: MATcHES - Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan, międzynarodowy projekt partnerski. DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

11 Realizowane projekty w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Celem zadania jest wdrożenie nowych form współpracy, aktywizacji środowiska naukowego i gospodarczego w obszarze transferu wiedzy i technologii DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

12 Zadanie UJK - ACADEMIC LINK – Linkowanie promotorów/studentów z przedsiębiorcami Zadanie UJK - ACADEMIC LINK – Linkowanie promotorów/studentów z przedsiębiorcami 1. Współpraca nauka-biznes na etapie przygotowania prac dyplomowych, licencjackich, tematycznych, na potrzeby przedsiębiorców; 2. Tworzenie nowego systemu kształcenia poprzez promowanie aktywnych studentów, których praca dyplomowa dotyczy konkretnego zagadnienia w biznesie; 3. Angażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia – planowania i prowadzenia zajęć; DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

13 Prace dedykowane – kadra naukowa dla przedsiębiorców Partnerstwo biznes-nauka – podpisanie umów o współpracy, opracowanie rozwiązania problemu zgłoszonego przez przedsiębiorcę, wyniki mogą stanowić wkład do wspólnego projektu BANK POTRZEB - konsultacje programów nauczania Otwieranie kierunków praktycznych, zajęcia warsztatowe z praktykami/pracodawcami DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

14 umowy o współpracy Podpisanie umowy o współpracy z innowacyjnymi firmami zlokalizowanymi w Kieleckim Parku Technologicznym w obszarach ICT – Man Sourcing Kolejne umowy o współpracy w obszarze wzornictwa, grafiki i reklamy, energii odnawialnej, ochrony zdrowia, usług finansowo-księgowych dla firm. Zakres współpracy: nauczanie, szkolenia dla kadry naukowej, organizacja praktyk i staży, wspólne projekty badawcze etc. DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

15 UJK w Świętokrzyskim Systemie Innowacji Działanie w regionalnym partnerstwie podmiotów regionalnej polityki badawczej i innowacyjnej umożliwia wytwarzanie, stosowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy, innowacji i nowych technologii w regionie. „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej zaplecze merytoryczne dla Kręgów Innowacji, innych środowisk regionu w kontekście nawiązania i realizacji programów międzynarodowych DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

16 Sukcesy i aktywności Uczestnictwo UJK w sieci ERRIN Sieć ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) sieć partnerów europejskich w celu pomagania i wspierania regionów w pełnym i efektywnym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Poprzez poprawę koordynacji i komunikacji pomiędzy Przedstawicielstwami Regionów w Brukseli, ERRIN dąży do stymulacji i umocnienia współpracy międzyregionalnej z zakresu badań i innowacji w całej Unii. Sieć ERRIN służy jako komunikacyjny „hub", dostarczający szczegółowych informacji na temat polityki wspólnotowej. DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

17 Perspektywy rozwoju DIITT Działania krótkoterminowe:  przygotowanie procedur dokumentacji formalno-prawnej wspomagającej proces szeroko pojętej współpracy z biznesem  Identyfikacja potencjału naukowego – przygotowanie/aktualizacja oferty badawczej – wykazy patentów, zgłoszeń Działania długoterminowe:  Realizacja międzynarodowych projektów badawczych  Utworzenie spółki celowej, prowadzenie działalności dla zysku DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

18 Nasz POTENCJAŁ Wiedza branżowa skupiona na 7 wydziałach (zdrowie, nauki ścisłe, przyrodnicze, ekonomia, zarządzanie, nauczanie, pedagogika, wzornictwo) Kadra ponad 1000 nauczycieli akademickich i doktorantów Zaplecze Najnowocześniejsza aparatura badawcza, nowoczesny kampus uczelniany 300 mln. środków na rozwój infrastruktury dydaktyczno-naukowej DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

19 Perspektywy – współpraca z biznesem w Perspektywy – współpraca z biznesem w zakresie:  przygotowania profesjonalnej oferty  promocji oferty na targach i konferencjach  wyszukania firm zainteresowanych realizacją projektów badawczych  przygotowanie i negocjacja umów konsorcjum  pozyskiwanie finansowania na projekty badawczo-wdrożeniowe

20 Możliwe źródła finansowania: 1. 7 Program Ramowy 2. Program KE: Edukacja i Kultura 3. I konkurs w ramach Programu SPIN-TECH Cele: inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB prowadzących badania stosowane; wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB; wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB, a otoczeniem biznesowym 4. Polish-Norwegian Research Programme – 43 mln Euro DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

21 Możliwe źródła finansowania: Możliwe źródła finansowania: DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED Cel - uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii onkologii neurologii i zmysłach medycynie regeneracyjnej I etap konkursu 360 mln zł – dalsze 800 mln zł

22 Możliwe źródła finansowania: Możliwe źródła finansowania: „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Cel: wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej Budżet projektu min. 5 mln zł -100 mln zł. Łączny budżet programu: 830 mln. zł. DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

23 Możliwe źródła finansowania: Gekon w Gekon wspólne przedsięwzięciem NCBR i NFOŚiGW GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych Cele: Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii proekologicznych w polskiej gospodarce; pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Budżet: 400 mln zł DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

24 Możliwe źródła finansowania: INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Cele programu:  Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych  Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce  Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego Budżet: 250 mln zł

25 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dziękuję za uwagę Monika Mazurkiewicz DZIAŁ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 10; tel. (41) 349 72 83 509 711 498 m.mazurkiewicz@ujk.edu.pl


Pobierz ppt "UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google