Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe forum UKRAINA OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI 18 kwietnia 2016 Warszawa Aspekty podatkowe, walutowe i handlowe ukraińsko-polskich stosunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe forum UKRAINA OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI 18 kwietnia 2016 Warszawa Aspekty podatkowe, walutowe i handlowe ukraińsko-polskich stosunków."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe forum UKRAINA OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI 18 kwietnia 2016 Warszawa Aspekty podatkowe, walutowe i handlowe ukraińsko-polskich stosunków handlowych oraz inwestycyjnych

2 Currency Control_01 Nacjonalny bank Ukrainy, Gabinet Ministrów Ukrainy i Parlament Ukrainy w związku z potrzebą stabilizacji finansowo-ekonomicznego stanowiska państwa zastosowują cykl środków w sferze walutowego regulowania i kontroli. Wśród takich środków następne :  Rozliczeniowe i zewnątrz-ekonomiczne operacje z eksportu i importu towarów powinien odbywać się w terminie, który nie przekracza 90 dni;  75% środków walutowych (AUD, GBP, DKK, USD, ISK, CAD, NOK, SEK, CHF, JPY, EUR та RUB) z zagranicy na korzyść prawnych i fizycznych osób - przedsiębiorców (z małymi wyjątkami) - podporządkowują się obowiązkom sprzedaży na międzybankowym walutowym rynku Ukrainy. Do walutowych zarobków, które podlegają do obowiązkowej sprzedaży, należą dochody za umowami eksportu, pożyczki, kredyty i inwestycje (w tym wnioski do upoważnionego kapitału).  Zewnętrzno - ekonomiczne eksportowane operacje rezydentów Ukrainy są postawieni na kontrol obsługującymi ukraińskimi bankami i nie mogą być zdjęci z kontroli na podstawie dokumentów o wstrzymanie zobowiązań przez zarachowanie jednorodnych wymóg. Te wymogi nie zastosowuje się do eksportowanych operacji w pewnych walutach, jeśli ogólna suma zobowiązań, która wstrzymuje zarachowania w granicach jednej umowy co do eksportu towarów, nie przekracza 500 000 dolarów USD ;  Wcześniejsze zamknięcie wziętych rezydentem od nie rezydenta pożyczek/kredytów zabronione;

3 Currency Control_02  Zabrania się zakup lub przeliczenie waluty w celu: o zwrot zagranicznym inwestorom dewidendów, o Zwrot a granicę kosztów, które były otrzymane inwestorami za operacje a) zmniejszenie umownych kapitałów prawnych osób, b) wyjście z nimi z gospodarczych przedsiębiorstw, o c) sprzedaż korporacyjnych upoważnień prawnych osób, które nie zarejestrowane są akcjami ;  Osobne walutne operacje (z wyjątkami) potrzebują poprzedniej indywidualnej licencji Nacjonalnego banku Ukrainy, z osobna: o Wywóz, przekaz i przesyłanie za granicę Ukrainy waluty; o Wykorzystanie waluty na terytorium Ukrainy jako sposób zapłaty lub zastawy, za wyjątkiem opłaty w walucie za towar, usługi, a także opłata pracy na tymczasowo okupowanej terytorium Ukrainy; o Rozmieszczenie walutowych cenności (w tym walut zagranicznych czy waluty Ukrainy) na kontach i inwestycjach za granicami Ukrainy; o Inwestowanie za granicą, w tym zakup akcji;  Umowy o otrzymanie pożyczek/kredytów rezydentami od nie rezydentów podlegają obowiązkowym dotrzymaniu ustanowionych nim maksymalnych rozmiarów procentowych stawek;  Dla przekazania rezydentem nie rezydentowi za nadane usługi, pracę, prawa intelektualnej własności za zewnątrz-ekonomicznymi umowami, sumą która nie przekracza 50 000 euro, potrzebne jest otrzymać akt cenowej ekspertyzy Państwowej informacyjno-analityczne centrum monitoringu zewnętrznych towarnych rynków lub specjalna zgoda Nacjonalnego banku Ukrainy.

4 Customs Duties_01 Przy przemieszczeniu towaru przez celnie Ukrainy opłaca się takie myta:  myto;  Akcyzowy podatek;  Podatek VAT Oprócz tego, można opłacić:  Państwowe myto Podstawą naliczenia celnych opłat, zazwyczaj jest celna wartość towaru, która wyznacza się na podstawie (cena do uzgodnienia) i drugorzędnych metod (5 metody) Celem naliczenia myta na Ukrainie wprowadzona i działa Ukraińska klasyfikacja towarów zewnętrzno – ekonomicznych działalności (UKT ZED), która zakłada się na podstawie Harmonizowanej systemy opisu i kodowania towaru I Kombinowanej nomenklatury UE. UKD ZED składa się z 97 grup towarów, każdy ma przyswojony dzieisięcio znaczny kod. W prawie Ukrainy „O Celnym Taryfie Ukrainy” dla każdego rodzaju takich towarów wyznacza się trzy rodzaje stawek wwożonego myta: preferencyjny, ulgowy i pełny.

5 Customs Duties_02 Wywożonym mytem opodatkowuje się tylko nie które rodzaje towarów:  Odchody i skrawki czarnych i kolorowych metali,  Nasiona nie których rodzajów olejnych kultur,  Bydło i surowa skóra, Akcyzowy podatek i VAT opłaca się tylko z wartości wwiezionych na terytorium Ukrainy. Przedmiot, który wwozi towar na celną terytorium Ukrainy samodzielnie wyznacza sumę tych podatków do opłaty w zależności od rodzaju, bazy i stawek, które wyznaczone są Podatkowym kodeksem Ukrainy. Celem wyznaczenia, naliczenia i opłaty VAT powinien też ustanowić celny reżim, w którym towar będzie wwożony na Ukrainę. Celnym kodeksem Ukrainy dla tych celów ustanowiono 14 celnych trybów Zaznaczone celne opłaty podlegają opłaceniu do państwowego budżetu płatnikiem podatku do/lub w dzień podania celnej deklaracji bezpośrednio na jedyny państwowy kaznodziejski rachunek; w osobnych przypadkach celne opłaty podlegają opłacie w gotówce przez kasę organu fiskalnego.

6 Import / Export Regulations_01 Przemieszczenie towaru przez granicę odbywa się w punktach przejścia przez granicę Ukrainy, który wyznacza Gabinet Ministrów Ukrainy Celnym kodeksem Ukrainy przewidziano, że przewożenie towaru przez granicę Ukrainy może się wykonywać zasobami:  Awiacyjny transport,  Wodny transport,  Auto mobilny transport,  Kolejowy transport,  Rurociągowy transport,  Liniami elektroenergetyki,  Zmieszane przewiezienia, W przypadku wwiezienia towaru na celną terytorium Ukrainy osoba deklarująca lub upoważniona nim, poprzednio informują fiskalne organy o namiarze wywieźć towar.

7 Import / Export Regulations_02 Przy przekroczeniu celnym Ukrainy dla fizycznej osoby działa dwa pasy:  Zielony pas – brak celnych opłat,  Czerwony pas – we wszystkich innych wypadkach Obywatel, który przechodzi (przejeżdża) przez „zielony pas”, zwalnia się od pisemnej celnej deklaracji. Przy wwiezieniu towaru, suma faktury wartość, która przekracza 10000euro podlega pisemnej deklaracji i opłaty myta (jeśli takie jest ustanowione) Zwalniają się od opodatkowania celnymi opłatami: Przez otwarte dla powietrznego związku punkty przejścia prze granicę Ukrainy,w towarzyszącemu bagażowi i/lub podręczny bagaż i suma faktur nie przekracza wartości 1000 euro ;  Towary, które wywożone są obywatelami nie częściej nie raz na dobę prze inne, niż otwarte punkty przejścia awiacyjnych połączeń granicy Ukrainy, w towarzyszącym bagażu i/lub podręcznym bagażu i suma faktur nie przekracza wartości 500 euro lub waga nie przekracza 50 kg;  Towar, (oprócz akcyznych), suma faktur wartość których nie przekracza 150 euro, który przemieszcza się nie w podręcznym bagażu. Dla osobnych towarów ustanowione są ograniczenia przy wwiezieniu na celnie Ukrainy.

8 Company Taxation_01 Płatnik podatku na dochód- rezydent Do płatników podatku na dochód należą wszystkie przedmioty gospodarowania – prawnych osób, którzy prowadza działalność na Ukrainie i za jej granicami, oprócz:  Prawne osoby, które wybrały uproszczony system opodatkowania;  Organizacje, które utrzymują się za koszty państwowe i miejskie;  Charytatywne, państwowe organizacje, polityczne partie, państwowy fundusz emerytalny i inne organizacje, które nie maja na celu otrzymania dochodu. Przy tym, organizacje drugiej i trzeciej grupy nie jest płatnikiem podatku na dochody tylko przy umowie wpisania ich do Rejestru nie dochodowych organizacji. Filiały i osobne podrozdziały mogą opłacać podatek konsolidowanie razem z głównym biurem. Płatnik podatku na dochód – nie rezydent Do przeliczanych nie rezydentów, którzy są płatnikami podatku na dochód wchodzą:  Prawne osoby – nie rezydenci, którzy otrzymują dochód z źródła państwa Ukrainy (oprócz organizacji, które maja dyplomatyczne przywileje lub immunitet zgodnie z międzynarodowym kontraktem);  Stałe przedstawicielstwa nie rezydentów, które otrzymują dochód z źródła państwa Ukrainy lub wykonują agenckie (przedstawicielskie) i inne funkcje dla tych nie rezydentów i ich założycieli.

9 Company Taxation_02 Finansowy wynik do opodatkowania Podatkowe ubytki za zesly okres Roznica wyznaczen Podatkowego Kodeksu Ukrainy Przedmiot opodatkowania na dochod Przedmiot opodatkowania Od 01 stycznia 2015 roku przedmiotem podatkowym na dochody wyznacza się na podstawie danych rozliczeń po finansowych wynikach, od redagowanych w taki sposób (schemat 1) Do różnicy, która wlicza się przy wyznaczeniu przedmiot opodatkowania, należą:  Różnice wynikające przy autoryzacji nie obrotnych aktywów;  Różnice, które wynikaj a przy formowaniu rezerw;  Różnice, które wynikają przy wykonaniu finansowych operacji;  Inne różnice; Płatniki podatku, u których dochód od wszystkich rodzajów działalności za poprzedni rok nie przekracza 20 mln hrn (bez wliczenia nie prostych podatków) może nie korygować znaczenie księgowych wyników dla opodatkowania.

10 Company Taxation_03 Rozliczeniowy dochód i podanie deklaracji Podatek rozlicza się za rozliczeniowy okres podatkowy z forma przedstawioną na schemacie 2. Za ogólnym prawem – to kalendarzowy kwartał. Roczny podatkowy (raport) okres ustanawia się dla takich płatników podatków:  Nowo utworzeni;  Producentów gospodarczej produkcji;  Płatnik podatku, u którego dochód nie przekracza 20 mln hrn; Podatek na dochód pokazuje się w podatkowej deklaracji, która podaje się kwartalnym płatnikiem 40 kalendarzowych dni, po zakończeniu kwartału, rocznym płatnikiem – wciągu 60 kalendarzowych dni po zakończeniu roku. Stawka podatku Podstawowa stawka podatku stanowi 18%. Osobne stawki ustanowione dla opodatkowania dochodów za umowami ubezpieczeniowymi i bukmacherskich działalności, hazardowne gry.

11 Company Taxation_04 Dochód nie rezydentów Dochód z źródeł pochodzenia państwowego Ukrainy, który rezydent wypłaca nie rezydentowi, nakłada się podatek stawka 15% ich sumy i za ich rachunek, który płaci się do budżetu pod czas takiej wypłaty, jeśli inne nie przewidziane położenie działających międzynarodowych umów Ukrainy z państwami rezydentów, na korzyść których wykonują się takie opłaty. Podstawą dla zwolnienia (zmniejszenia) od opodatkowania jest podanie nie rezydentem dokumentu (lub jej notarialnie zawierzona kopia), która potwierdza, że nie rezydent jest rezydentem państwa, z którą Ukraina zakluczyła międzynarodowa umowę o u niknieniu podwójnego podatku, a także inne dokumenty, jeśli jest to przewidziane umową. Suma ładunków, która opłaca się rezydentem nie rezydentowi za umowami ładunku, opodatkowuje się 6%. Wypłaty nie rezydentom za wyrobnictwo i/lub rozpowszechniane reklamy opodatkowuje się stawką 20%, Sumy dochodu nie rezydentów, którzy prowadzą swoją działalność na terytorium Ukrainy prze stałe przedstawicielstwo, opodatkowuje się w ogólnym porządku Opłata podatku Płatnik podatku samodzielnie spłaca sumę podatkowych zobowiązań wciągu 10 kalendarzowych dni, następują ostatnim dniem granicznego terminu podania podatkowej deklaracji. Przy tym płatnik podatku na dochód przedsiębiorstw spłaca do 31 grudnia 2016 roku, awans w rozmiarze 2/9 jest z tego podatku na dochód, naliczony w podatkowym raporcie za trzy kwartały 2016 roku.

12 Personal Taxation_01 Residents and non-residents, temporary residents Rezydent – fizyczna osoba:  Która mieszka na Ukrainie;  Która pomieszkuje za granicą, ale na stałe mieszka na Ukrainie;  Która mieszka za granicą, ale osobiste lub ekonomiczne związki(ich centrum) na Ukrainie;;  Która przebywa na Ukrainie nie mniej niż 183 dni (łącznie z niem przyjazdu i wyjazdu) wciągu okresu podatkowego roku za umową, jeśli państwo, które jest centrum związków, nie może wyznaczyć albo jeśli nie mieszka na stałe w żadnym z państw;  Która samodzielnie wyznaczała podstawowe miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy w porządku, które ustalił podatkowy kodeks Ukrainy;  Która zarejestrowała się na Ukrainie jako samo zajęta osoba; Rezydenci spłacają podatek, jak i z dochodów pochodzących ze źródeł państwa Ukrainy tak i z zagranicznych dochodów. Nie rezydent – fizyczna osoba, która nie jest rezydentem Ukrainy, spłaca podatek z dochodów pochodzących ze źródeł państwa Ukraina. Obcokrajowcy mogą emigrować do Ukrainy na stały pobyt, dla oficjalnej pracy na wyznaczony termin lub tymczasowo przebywać na jej terytorium Przy tym, otrzymują zaświadczenia na stały pobyt lub na tymczasowy.

13 Personal Taxation_02 Income tax, personal tax rates, other taxes Przy otrzymaniu dochodów od osób, które nie są podatkowymi agentami, fizyczna osoba jest zobowiązana samodzielnie obliczyć, zadeklarować i spłacić podatek na dochód fizycznych osób. Raportowym okresem jest kalendarzowy rok. Podać deklarację trzeba do 01 maja następnego roku za raportowym, a zapłacić podatek – do 01 sierpnia następnego roku. Podatek fizycznej osoby z wypłat pracowników Podatkowym agentem są wszyscy pracodawcy co do dochodów w wyglądzie wypłat najemnych pracowników, a także pranych osób, które wypłaca fizycznym osobom wynagrodzenia za umową o nadanie usług czy wykonanie pracy. Podatkowi agenci zobowiązani naliczyć, utrzymywać i opłacać podatek fizycznej osoby do budżetu od imienia i za koszt fizycznej osoby, prowadzić podatkowy bilans, podawać raport również niosą odpowiedzialność za naruszenie tych obowiązków Dla dochodu w wygladzie wypłaty jak dla rezydentów, tak i nie rezydentów stawka podatku wynosi 18 procent.

14 Personal Taxation_03 Rodzaj dochodu Stawka podatku Pasywne dochody rojalti 18% procent dywidendy:  Akcje i korporacyjne prawa, naliczonych rezydentami- płatnikami podatku na dochód przedsiebiorstw  Dywidend za przewilowanymi akcjami, które porównywane są do wypłat  Dywidendy naliczone za akcjami i/lub inwestycyjnych certyfikatów, które są wypłacane instytutami wspólnego inwestowania  Cudzoziemiec ( z cudzoziemnym źródłem naliczania lub naliczonych nie rezydentem) 5% 18% Wygrane i nagrody wygrana\nagroda (oprócz wygranych, nagród w loterii)na korzyść nie rezydentów 18% Wygrana lub nagroda na loterii (w państwowej i nie państwowej loterii) 18% Wygrana czy nagroda na korzyść nie rezydentów 18% Operacje z nieruchomościami rodzajeIlość sprzedaż (wymian) za rok stawka Zamieszkałe domy, mieszkania lub ich części i inne. 1 0 % Nieruchomość własciceliem której jest płatnik podatku ponad 3 lata Wspomniane wyżej obiekty2 і > 5% Nieruchomości, sprzedaż lub zamiana która odbywa się fizyczna osobą- nie rezydentem 2 і > 18%

15 Personal Taxation_04 Wojskowe zbiórki(WZ) Ogólna- państwowa podatkowa opłata dla pokrycia wydatków na umocnienie obronnej siły Ukrainy. Płatnikami są:  Fizyczne osoby – rezydenci, którzy otrzymują dochód który pochodzi z źródła państwa Ukrainy i cudzo ziemne dochody;  Fizyczne osoby – nie rezydenci, którzy otrzymują dochody pochodzących ze źródła państwa Ukrainy;  Podatkowi agenci( z osobna pracodawcy za fizyczne osoby - pracowników). Przedmiotem opodatkowania są dochody, które opodatkowują się podatkiem fizycznej osoby. Stawka 1.5%. Jeśli płatnik WZ – podatkowy agent, to on otrzymuje i opłaca WZ w porządku i w terminie przewidziane podatkiem fizycznej osoby. Jedyny socjalny wniosek(JSW) Jedyny socjalny wniosek – konsolidowany ubezpieczeniowy wniosek, zbiórki którego odbywają się w systemie ogólnie obowiązkowym państwowym socjalnym ubezpieczeniem  Dla pracodawcy wniosek nalicza się na fundusz opłaty pracy. Stawka JSW stanowi 22%, dla pracowników inwalidów stawka stanowi 8,41%.  JSW nie utrzymuje się z wypłat cudzoziemców, którzy są przedstawicielami cudzo ziemnych przedsiębiorstw, które znajdują się na terytorium Ukrainy. Rozmiar ubezpieczeniowych wniosków w 2016 roku stanowi: Termin działaniaMaksymalna wielkośćMinimalna wielkość 01.05.2016 - 30.11.20167975 грн.319,00 грн. 01.12.2016 - 31.12.20168525 грн.341,00 грн.

16 Personal Taxation_05 Opodatkowanie dochodów fizycznych osób- przedsiębiorców (FOP) Fizyczna osoba, która jest zarejestrowana przedsiębiorcą, mogą wykonywać swoja działalność przy ogólnym opodatkowaniu lub uproszczonym. FOP na ogólnym podatku Przedmiotem opodatkowania jest czysty opodatkowany dochód – różnica między ogólnym podatkowym dochodem (obrót w gotówce i bezgotówkowy) i potwierdzenie wydatków dokumentalnie, powiązanych z jego prywatna działalnością. Stawka podatku stanowi – 18% Inne dochody – otrzymane przedsiębiorcą nie od prowadzenia prywatnej działalności w granicach wybranych nim rodzajów działalności, opodatkowuje się na ogólnych prawach PDFO z konkretnego źródła dochodów, czyli bez wliczenia „ wydatków potwierdzone dokumentalnie”. Awansowe opłaty z dodatku na dochody fizycznych osób rozlicza się płatnikiem podatku samodzielnie każdego kalendarzowego kwartału i opłaca się do budżetu do 20 dnia miesiąca, następnego za każdym następnym kalendarzowym kwartałem (do 20 kwietnia, do 20 lipca, do 20 października). Awansowe opłaty z czwarty kalendarzowy kwartał nie rozlicza się i nie opłaca. FOP, którzy są na ogólnym opodatkowaniu i wykonują pracę (nadanie usług) po cywilnoprawnym kodeksie umowami,opłacają samodzielnie JSW w rozmiarze 22% od sumy wynagrodzenia za odpowiednią umowa, lecz nie mniej minimalnego ubezpieczeniowego wniosku za miesiąc, pokazano wyżej.

17 Personal Taxation_06 Jedyny podatek  Uproszczony system przewidzą zmiany opłaty osobnych podatków i zbiórek ( osobno, podatek na dochód lub PDFO z przedsiębiorczych dochodów) na opłatę jedynego podatku z jednoczesnym prowadzeniem uproszczonych obliczeń i rozliczeń. Przewidziano cztery grupy płatników podatku:  Dla fizycznych osób – przedsiębiorców – І, ІІ i ІІІ grupa;  Prawnych osób – przedmioty gospodarowania – ІІІ grupa;  Dla rolników i domowych gospodarstw– IV grupa. І grupaІІ grupaІІІ grupa Granica rocznego dochodu 300 tyś, hn1,5mln hrn.5mln hrn Graniczna Ilość wynajętych osób 0od 0 do 10Nie ma znaczenia Dozwolone rodzaje działalności  Handel detaliczny na rynku;  Usługi gospodarcze populacji Usługi płatnikom jedynego podatku i/lub populacji Produkcja i/lub sprzedaż towaru Działalność w sferze restauracyjnym gospodarstwie Nie ma znaczenia VAT Ne jest płatnikiemNie jest płatnikiem Mogą się zarejestrować płatnikami VAT stawki do 10%MW (137,8hrn. w 2016р.) do 20% MW (275.6 hrn. w 2016р.) 3% dochodu + VAT lub 5% dochodu (bez VAT)

18 Other Taxes_01 Podatek na nieruchomość, różni się od podatku na ziemię opłaca się właścicielem zamieszkałej i nie zamieszkałej nieruchomości w tym nie rezydentem. Przedmiotem opodatkowania jest przedmiot zamieszkałej nie zamieszkałej nieruchomości w tym jego część. Stawka podatku, również do ustanowionych PK ulg stosownie jego opłaty, ustanawia się decyzją miejskich organów władzy za miejscem przebywania nieruchomości. Maksymalna stawka podatku na 2016 rok stanowi 41,34 hrn za metr kwadratowy.. Fizyczne osoby nie opłacają podatku, jeżeli obszar zamieszkałej nieruchomości nie przekracza:  Dla mieszkania/mieszkań nie zależnie od ich ilości – 60 m kw;  Dla zamieszkałych budynków nie zależnie od ich ilości – 120 m kw;  Dla różnych typów obiektów zamieszkałej nieruchomości, w tym ich części -180 m kw; Przy własności fizycznej osoby zamieszkałej nieruchomości, ogólny obszar jakiego przekracza 300 m kw (dla mieszkania) i/lub 500 m kw (dla budynku), suma podatku, zwiększa się na 25000 hrywni na rok, za każdy taki obiekt zamieszkałej nieruchomości (jego części) Fizyczna osoba, która opłaca podatek na podstawie podatkowego powiadomienia -decyzji, które przesyła podatkowy organ do 1 lipca roku,który następuję na podstawowym podatkowym rokiem i jest opłacony wciągu 60 dni od dnia otrzymania. Prawne osoby obliczają sumę podatku samodzielnie i opłacają go awansem co kwartalnym wnioskiem.

19 Other Taxes_02 Opłata za ziemię – jest ściągana z właścicieli ziemi i osób którzy korzystają z działek państwowych lub spółdzielczych własności w formie ziemnego podatku i opłata wynajmu. Podstawą opodatkowania jest normatywna pieniężna ocena ziemnych działek (z wliczenie co rocznych indeksacji po indeksie spożywczych cen) lub obszar działki, normatywny pieniężnej ocenie która nie odbyła się. Podatkowym kodeksem ustanowiono takie maksymalne stawki podatku za działki, normatywna pieniężna ocenę, która była zrobiona:  Rolniczo-gospodarskie działki ogólnego użytku – 1% ich normatywnej pieniężnej oceny;  Inne ziemie – 3% takiej oceny; Rozmiary wynajmu opłaty za działkę państwowej lub spółdzielczej własności ustanawia się w umowie wynajmu w granicach of 3% do12% normatywnej pieniężnej oceny. Fizyczne osoby opłacają podatek na podstawie podatkowego powiadomienia-decyzji, które przesyła podatkowy organ do 1 lipca bieżącego roku. Prawne osoby obliczają sumę podatku samodzielnie i opłacają go co miesiąc awansem.

20 Other Taxes_03 Transportowy podatek Obiektem opodatkowania są pasażerskie samochody, z roku produkcji jakiej nie minęło pięć lat (Łącznie) i średniowiekowa wartość jaka w 2016 roku stanowi 1033 500 hrn. Roczna stawka podatku stanowi 25 000 hrn, za każdy samochód.  Transportowy podatek opłaca się fizycznymi osobami co rocznie na podstawie powiadomień- decyzji, które do 1 lipca przysyłają podatkowe organ.  Prawne osoby płaca ten podatek awansem co kwartał. Ekologiczny podatek Radzi sobie z faktycznym obszarem wyrzucanych spalin w atmosferę, odpady wodne obiekty zanieczyszczonych materiałów, stworzenie i ochrona radioaktywnych odchodów.  Płatnikami są prawne osoby, a także przedstawiciele nie rezydentów.  Płatnik podatku samodzielnie oblicza sumę podatku za każdym rodzajem zabrudzenie i spłaca do budżetu. Inne podatki  Opłata wynajmu (która sprawuje się za korzystanie łonem, za radiotoksycznym resursem Ukrainy, za specjalny wykorzystanie wody i leśnych resursów, także za transportowanie ropy, gazu i amoniaku terytorium Ukrainy);  Państwowy fundusz emerytalny Ukrainy wykonanie osobnych operacji (zakup nieruchomości, sprzedaż waluty).  Miejscowe rady mogą także ustanawiać na nich terytoriach zbiór za miejsca dla parkingu transportowanych zasobów i turystyczne zbiory

21 Indirect Taxes_01 Podatek na dodana wartość VAT VAT to nieprosty podatek, który jest wkluczany do ceny towaru (usługi) i opłacany kupującą osobą, ale do budżetu wnosi go dostawca ( podatkowy agent) Płatnikami podatku są rezydenci, jak i fizyczni tak i prawni, którzy wykonują gospodarczą działalność na Ukrainie ( w tym stałe przedstawicielstwo nie rezydenta), a także osoby, które wwożą towar na celnie Ukrainy. Filiały nie są płatnikami VATu. Podatek jest też płacony osobami, które kupują u nie rezydenta usługi konsultacyjne, inżynierie, prawne, reklamie,i inne usługi z miejscem ich dostawki na celnie Ukrainy. „Próg” obowiązku rejestracji przedmiotu gospodarowania płatnikiem VAT ustalony na równi 1mln hrn opodatkowanych dostaw wciągu ostatnich 12 miesięcy. Inne przedmioty gospodarowania (oprócz jedynego podatku 1 i 2 grupy) mogą dobrowolnie zarejestrować się płatnikiem VAT. Obiektem opodatkowania są operacje z po staczania towaru (usług) na celnie Ukrainy (wykonuje się jak rezydentem tak i nie rezydentem), również wwiezienie towaru (w tym wynajem lub lizing) i wywiezienie towaru za granicę celni Ukrainy. Przewidziana ilość operacji, która nie jest opodatkowana VAT. Istnieją także tymczasowe ulgi dla dostawy i importu skrach i inne.

22 Indirect Taxes_02 Podstawa opodatkowania VAT na celni Ukrainy jest faktycznie (do uzgodnienia) cena towaru lub usługi, ale nie niższa niż cena zakupu (lub niżej zwyczajnych cen) takich towarów/usług, zrównoważonej wartości podstawowych zasobów.  Do bazy opodatkowania włączono wszystkie ogólne państwowe podatki, oprócz wyjątków  Dla importowanych towarów, bazą opodatkowanych jest do uzgodnienia wartość, ale nie niżej wartości celnej tego towaru (łącznie z mytem i akcyzy podatek).  Istnieje trzy stawki opodatkowania: zwykła(20%), zniżona (7%) i zerowa (0%).  Zerowa stawka opodatkowania stosuje się, z pomiędzy innego, co do eksportu towaru i eksportu usług  Po stawce 7% opodatkowuje się dostawka lekarskich zasobów i medycznych wyrobów, również wwiezienie ich na celnie Ukrainy. Podatkowy blankiet składa się dostawcą w elektronowej formie na każdą dostawkę i rejestruję się w bazie podatkowych organów Zwrot VAT Płatniki podatku mogą pisać roszczenie na sumy, podlegające zwrotu podatku VAT w związku z nadmierną opłatą podatku. Podatkowe raporty VAT podaje się tylko w elektronicznej formie. Podatek jest spłacany po wynikach rozliczeniowego okresu, który jest równy jednemu miesiącu. Elektroniczne administrowanie VAT Ten system przewiduje kumulację sum, potrzebnych do opłaty VAT w Państwowej kaznodziejskiej służbie Ukrainy, a także specjalny porządek wykorzystywanie tych kosztów z tego konta. Wszystkie be z wyjątki operacje płatnika, która mają wpływ na obliczenie VAT, są rejestrowane w elektronicznej bazie Państwowej fiskalnej służby.

23 Indirect Taxes_03 Akcyzny podatek (АP) АP — to nie prosty podatek na spożywanie akcyzowych towarów (produkcji), które wkluczają do cen takich towarów ( produkcji). Do akcyzowego jest zaliczone:  alkohol;  Tytoń i wyroby tytoniowe;  ropa, gaz i paliwo;  Pasażerskie samochody i inne transportowe zasoby dla przewiezienia ciężarów;  elektroenergetyka  paliwo. Płatnikami są przeważnie producenci i importerzy akcyzowych towarów, przedmiotem gospodarowania sprzedaży detalicznej, realizacji takich towarów, również realizacji paliw. Obiektem opodatkowania akcyzowym podatkiem jest realizacja akcyzowych towarów, a także wwiezienie ich na celnie Ukrainy. Obiektem opodatkowania jest również objętość i wartość zatraconych akcyzowych towarów z winy płatnika podatku. Przewidziana szeroka lista operacji, które nie podlegają lub są zwolnieni od opodatkowanie tym podatkiem. Nie podlegają opodatkowaniu operacje z wywożenia (eksportu) akcyzowych towarów (produkcji) płatnikiem podatku za granice celni Ukrainy..

24 Indirect Taxes_04 Podstawa opodatkowania różni się w zależności od stawki, która się wykorzystuje:  adwalorna (odnośna) stawka – w procentach do wartości towaru,wykorzystuje się do elektroenergetyki  Specyficzna (absolutna) stawka – w peniężnym w skaźniku jedynica towaru na naturalnych wskaźnikach (kg,l cm3 i inne). Wykorzystywany jest do etylowego spirytusu, alkoholowych napoi ropy, transportnych zasobów, paliwa.  Mieszana stawka – jednoczesnie w procentach do wartości towaru i twardych sumach jednostki realizowanego towaru (produkcji). Wykorzystywany jest do wyrobów tytoniowych i tytoniu. Podatkowe zobowiązanie co do akcyzowanych towarów, wyprodukowanych na mytnej terytorium Ukrainy, przypada na datę ich realizacji przez producenta, w razie akcyzowego towaru na mytnej terytorium Ukrainy – na datę mytnego zarejestrowania. Podatek spłaca się płaynikiem podatku za wynikami miesięcznych rozliczeń raportowego okresu, a za alkoholowe napoje, przy produkcji w jakich wykorzystuje się etylowy spirytus – przy zakupie marek akcyzowego podatku. Importowane akcyzowane towary (oprócz markowej produkcji) podatek sppłaca się do lub w dzień podania deklaracji, a importeram markowej akcyzowanej produkcji – przy zakupie marek akcyzowego podatku z dopłatą (w razie potrzeby) w dzień podania deklaracji. Dla alkoholowych napoi i wyrobów tytoniowych przewidziane są pewne osobliwości nałożone akcyzowym podatkiem. Obowiązującą zasadą realizacji takich akcyzowych towarów obecność marek akcyzowego podatku. Celem zabezpieczenia pełności opłaty akcyzowego podatku na przedsiębiorstwach, gdzie są wyrabiane takie produkty, tworza się akcyzne magazyny.

25 Transfer Pricing_01 System państwowego regulowania transferowego ceno-utworzenia na Ukrainie zaczęła funkcjonować od 1 września 2013 roku. Po wynikach 2015 roku do kontrolowanych odnoszą się gospodarskie operacje kompanii:  Roczny dochód, który z jakichkolwiek działalności (z danymi BO) przekracza 50 mln hrn.;  Obszar samych gospodarczych operacji z każdym z kontrahentów przekracza 5 mln hrn. Oprócz tego, żeby być kontrolowanym, oprócz pokazanych kategorii, gospodarska operacja powinna być wykonana:  Z kontrahentem – nie rezydentem – powiązanych z ukraińska kompanią,  Z kontrahentem – nie rezydentem, który jest rezydentem nisko podatkowej jurysdykcji i Krymu (niezależne od powiązań z ukraińska kompanią)  z kontrahentem – nie rezydentem - komisjonerem, nie zależnie od związków z ukraińską kompanią,  Z kontrahentem – nie rezydentem – powiązany z ukraińską kompanią, osobą, jeśli międzye nimi jest łańcuch, nie powiązanych osób, które nie niosą ważnych funkcji. Zasady transferowego ceno-utworzenia zastosowuje się tylko do podatku na dochód przedsiębiorstwa. Jest 5 sposobów. Które zastosowuje się do ugruntowania cen\ powrotu w kontrolowanych operacjach:  Porównywalnie nie kontrolowane ceny;  Ceny odsprzedaży;  “wydatki plus”;  Czysty dochód;  rozdzielenie dochodu.

26 Transfer Pricing_02 Istnieje priorytet w zastosowaniu metod transferowego ceno utworzenia:  Metoda porównywania niekontrolowanych cen ma przewagę nad innymi metodami;  Metoda „ceny odsprzedaży” lub „wydatki plus” maja przewagę nad metodami „czysty dochód” lub „rozdzielenie dochodu”. Jeśli cena w kontrolowanych operacjach znajduje się za granicami zakresu cen lub zwrotu, celem opodatkowania zastosowuje się znaczenie mediany cen (zwrotu). Płatnik podatku, który wykonywał kontrolowane operacje w 2015 roku:  Powinni otrzymać raport o kontrolowanych operacjach (do 1-go maja 2016 roku)  Powinni złożyć i utrzymywać dokumentację z transferowego ceno utworzenia. Za naruszenie zasad transferowego ceno utworzenia zastosowują się mandaty:  Nie podanie raportu o kontrolowanych operacjach-w rozmiarze 300 minimalnych wypłat (413 400hrn);  Za niezadeklarowane operacje w raporcie – 1% od sumy takich operacji, ale nie więcej niż 300 minimalnych wypłat za wszystkie niezadeklarowane operacje;  Nie podanie dokumentacji o kontrolowanych operacji – 3% od sumy tych operacji, ale ie więcej niż rozmiar 200 minimalnych wypłat (275 600 hrn).

27 Ranking : top 10 wśród audotorsko - konsultingowych sieci na świecie Pełnoprawni członkowie Rorum Firm (FoF) Międzynarodowa Fundacja Księgowych (IFAC) 565 biur w ponad 120 krajach świata Nagrodzeni w nominacji Rising Star Network (International Accounting Bulletin Awards 2013) Ogólna ilość pracowników: ponad 24’700 Cross-Border Solutions: trans zagraniczne decyzje dla korporacyjnych i prywatnych biznesów Ogólna ilość partnerów: 2’594 Sharing our expertise: rozszerzanie znajomości i najlepszych praktyk wśród koncernów Dochód w 2015 roku: 3,1 miliard dolarów USD Stabilna i wysoka jakość obsługiwania na całym świecie Nexia International Nexia International does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International and its member firms are not part of a worldwide partnership. Nexia International does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within Nexia International is a separate legal entity. See more at: http://www.nexia.com/Disclaimer

28 Nexia Ukraine Ranking: TOP 10 wśród audytorsko - konsultingowych sieci na Ukrainie EBRD: przyjęci audytorzy, akredytowani konsultanci Biuro w czterech miastach Ukrainy, żeby być bliżej do swoich klientów ІРО-partnerzy Warsaw SE, doświadczenie rozmieszczeń w London SE, i innych giełd Ogólna ilość pracowników: ponad 100 ACCA: akredytowany pracodawca Ogólna ilość partnerów: 20 Aktywni członkowie profesjonalnych i biznesowych wspólnot: BUCC, DBA, EBA, IFA, i inne Dochód w 2015 roku: Około 40mln hrywien Odpowiednie kryteria dla audytu państwowego sektora (PKMUКМУ №390 od 04.06.2015р.) Informacje zawarte w niniejszej prezentacji jest wyposażony w ogólnych celach informacyjnych. Takie informacje powinny być w żaden sposób interpretowane jako porady. Wszystkie materiały są chronione prawami autorskimi i są przeznaczone, aby zapewnić użytkownikom tylko ogólne informacje. Wszelkie inne użycie materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Nexia DK zabronione.


Pobierz ppt "Międzynarodowe forum UKRAINA OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI 18 kwietnia 2016 Warszawa Aspekty podatkowe, walutowe i handlowe ukraińsko-polskich stosunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google