Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych DIAGNOZA Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru Diagnoza sektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych DIAGNOZA Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru Diagnoza sektora."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych DIAGNOZA Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru Diagnoza sektora materiałów budowlanych Opoczno, r.

2 DIAGNOZA OBSZARU – KONTEKST SPOŁECZNY I GOSPODARCZY źródło:

3 6,6% 7,9% LICZBA LUDNOŚCI powiat tomaszowski powiat opoczyński woj. łódzkiego powiat konecki woj. świętokrzyskiego 9,7% 11,3% POWIERZCHNIA [km 2 ] powiat tomaszowski powiat opoczyński woj. łódzkiego powiat konecki woj. świętokrzyskiego

4 STRUKTURA PRACUJĄCYCH – NAJWYŻSZE ODSETKI PRACUJĄCYCH W SEKTORACH 46,5% rolnictwo 35,7% przemysł 40,3% usługi powiat opoczyński powiat konecki powiat tomaszowski

5 Najkorzystniejsza w regionie struktura demograficzna powiatu opoczyńskiego i stosunkowo dobra tomaszowskiego – przewaga ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież do lat 18 ) nad liczbą ludności w wieku poprodukcyjnym Niekorzystna sytuacja demograficzna powiatów spowodowana wysokim ujemnym saldem migracji (w powiecie opoczyńskim prawie 5-krotnie wyższym od średniej wojewódzkiej, a w powiecie tomaszowskim 2-krotnie ) LUDNOŚĆ WG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

6 Prognoza demograficzna Według prognozy demograficznej GUS we wszystkich analizowanych powiatach nastąpi spadek liczby ludności:  w powiecie opoczyńskim z obecnych 78 tys. do 73 tys. w 2030 i 64 tys. w 2050 roku  w powiecie tomaszowskim z obecnych 120 tys. do 108 tys. w 2030 i 91 tys. w 2050 roku  w powiecie koneckim z obecnych 83 tys. do 74 tys. w 2030 i 60 tys. w 2050 roku.

7 Problemy na rynku pracy: Wysoka stopa bezrobocia Trudna sytuacja na rynku pracy osób najmłodszych (poniżej 25 roku życia) i najstarszych (50+) Automatyzacja procesów produkcyjnych w przemyśle skutkująca ograniczeniem zatrudnienia Przerost zatrudnienia w rolnictwie Migracje w poszukiwaniu pracy stale i wahadłowe źródło: world.opoczno.eu

8 DOJAZDY DO PRACY Tomaszów Maz. miasto Opoczno Końskie NAJWIĘKSZE PRZEPŁYWY 747 Tomaszów Maz. miasto Łódź 486 Opoczno Łódź 737 Tomaszów Maz. gmina Tomaszów Maz. miasto

9 Współczynniki zgonów rzeczywistych na 100 tys. osób w latach Polska Powiat opoczyński Powiat tomaszowski Powiat konecki Współczynnik zgonów na 100 tys. osób ogółem 988,71 103,61 211,51 142,5 Zgony ogółem – zagrożenie Współczynnik zgonów na 100 tys. – choroby układu krążenia 453,0597,3575,7617,6 Choroby układu krążenia – zagrożenie Współczynnik zgonów na 100 tys. – nowotwory 241,4216,4238,8240,1 Nowotwory – zagrożenie Współczynnik zgonów na 100 tys. – przyczyny zewnętrzne 62,183,189,462,4 Przyczyny zewnętrzne – zagrożenie Współczynnik zgonów powyżej średniej krajowej Współczynnik zgonów na poziomie średniej krajowej Współczynnik zgonów poniżej średniej krajowej MAPA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH PROBLEMY SPOŁECZNE  Wysokie współczynniki zgonów ogółem (powyżej średniej krajowej) w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim, spowodowane przede wszystkim chorobami układu krążenia i przyczynami zewnętrznymi  Niska dostępność do usług ochrony zdrowia z uwagi na zbyt małą liczbę lekarzy - wskaźniki dla powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego prawie 3- krotnie niższe od średniej wojewódzkiej  Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w analizowanych powiatach: wysoka stopa bezrobocia, stosunkowo niskie płace, wysoki odsetek korzystających z różnych form opieki społecznej Otwarcie Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim źródło:

10 źródło: EDUKACJA  Niedostateczny odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym  Wysoki poziom komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjów  Duże zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym

11 źródło: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE  Niezbyt wysoka atrakcyjność dla osadnictwa gmin analizowanego obszaru  Wskaźnik – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 ludności - niższy od średniej krajowej i wojewódzkiej  Jedynie w gminach okalających miasto Tomaszów Maz. (Inowłódz, Tomaszów Maz., Mniszków) wskaźnik ten jest zbliżony do średniej krajowej lub nieco wyższy

12  Niewystarczająco rozwinięta sieć dróg dobrej jakości oraz duże ich obciążenie ruchem ciężarowym  Ograniczona skala transportu towarów masowych koleją  Dysproporcje między stopniem zwodociągowania gmin wiejskich, a stopniem ich skanalizowania  Niewielki zakres korzystania z gazu sieciowego przez gospodarstwa domowe INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I TECHNICZNA

13  Niska przedsiębiorczość mierzona liczbą podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, szczególnie w powiecie opoczyńskim  Niższa, aniżeli w regionie łódzkim, wydajność pracy w przemyśle  Kluczowe znaczenie przemysłu materiałów budowlanych jako bazy gospodarczej powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego  Istotna rola rolnictwa i turystyki w gospodarce analizowanych powiatów  Efektywne wsparcie dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych (Łódzkiej i Starachowickiej)  Słabe wyposażenie obszaru w instytucje otoczenia biznesu ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

14  przewaga subwencji i dotacji z budżetu państwa w budżetach gmin powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego  niewielkie dochody własne budżetów większości gmin analizowanych powiatów, jedynie gminy Ujazd i Inowłódz mają dochody własne na 1 mieszkańca powyżej średniej wojewódzkiej, a w powiecie opoczyńskim nie ma ani jednej takiej gminy  ważna rola środków unijnych w budżetach samorządów lokalnych przyspieszająca procesy rozwojowe, dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową, komunalną i społeczną oraz zasoby ludzkie SYTUACJA BUDŻETÓW GMIN

15 DIAGNOZA SEKTORA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH aranżacja płytek z kolekcji Basic Palette firmy Opoczno źródło:

16 Towarzystwo Akcyjne Dziewulski i Lange na Wszechświatowej Wystawie w Paryżu w 1900 r. Budowa kolei dąbrowsko-iwanogrodzkiej w 1885r. oraz istniejące w rejonie Opoczna złoża surowców – przesłankami do rozwoju przemysłu ceramicznego w Opocznie Powstała w końcu XIX w. w Opocznie fabryka płytek kamionkowych nazwana od nazwiska właściciela „Dziewulanką” początkiem rozwoju przemysłu płytek ceramicznych na ziemiach polskich, Prywatyzacja firmy po II wojnie światowej i powołanie państwowych Zakłady Płytek Ceramicznych w Opocznie Przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku, w wyniku transformacji gospodarki gospodarczej powstało wiele nowych firm w sektorze, których właściciele wywodzili z ZPC Opoczno Dynamiczny, trzykrotny wzrost produkcji płytek ceramicznych w Polsce w latach źródło: OPOCZNO – KOLEBKĄ POLSKIEGO PRZEMYSŁU PŁYTEK CERAMICZNYCH

17 Pałacyk wybudowany przez właścicieli fabryki płytek ceramicznych Dziewulskiego i braci Lange obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Opocznie źródło:

18 „Przemysł ceramiczny jest przemysłem narodowym, jest naszą polska tradycją” (wypowiedź prof. dr hab. Jerzego Lisa z AGH w Krakowie na 27. Posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP) Polska ceramika – tradycja i nowoczesność : Polska 3. w Europie (po Włoszech i Hiszpanii) producent płytek ceramicznych ważny dział przemysłu technologii chemicznej nowe zakłady i najnowocześniejsze technologie produkcja proeksportowa i ekspansja zagraniczna znaczenie europejskie, krajowe i lokalne wykorzystanie krajowych surowców i technologii rozwój innowacji i nowych technologii Paradyż, Opoczno I, Tubądzin wizytówką polskiej technologii produkcji materiałów ceramicznych Rozwój dekoracji i galanterii do płytek ceramicznych zgodny najnowszymi trendami wzornictwa europejskiego - Cer Art Studio i Alfa Cer Pogranicze województw łódzkiego i świętokrzyskiego – największe skupisko producentów płytek ceramicznych w Polsce ( grono ceramiczne) problemy: ceny paliw i surowców, emisja gazów cieplarnianych, problemy: konkurencja producentów wschodnich (głównie Chin) problemy: podatność na wahania koniunktury gospodarczej „Przemysł ceramiczny jest przemysłem narodowym, jest naszą polska tradycją” (wypowiedź prof. dr hab. Jerzego Lisa z AGH w Krakowie na 27. Posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP) Polska ceramika – tradycja i nowoczesność : Polska 3. w Europie (po Włoszech i Hiszpanii) producent płytek ceramicznych ważny dział przemysłu technologii chemicznej nowe zakłady i najnowocześniejsze technologie produkcja proeksportowa i ekspansja zagraniczna znaczenie europejskie, krajowe i lokalne wykorzystanie krajowych surowców i technologii rozwój innowacji i nowych technologii Paradyż, Opoczno I, Tubądzin wizytówką polskiej technologii produkcji materiałów ceramicznych Rozwój dekoracji i galanterii do płytek ceramicznych zgodny najnowszymi trendami wzornictwa europejskiego - Cer Art Studio i Alfa Cer Pogranicze województw łódzkiego i świętokrzyskiego – największe skupisko producentów płytek ceramicznych w Polsce ( grono ceramiczne) problemy: ceny paliw i surowców, emisja gazów cieplarnianych, problemy: konkurencja producentów wschodnich (głównie Chin) problemy: podatność na wahania koniunktury gospodarczej PRZEMYSŁ CERAMICZNY DZISIAJ źródło:

19 Przemysł szklarski w Polsce i w regionie: Polska 5. producentem szkła w Europie Największe i najlepszej jakości złoża piasków szklarskich w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim (Biała Góra, Grudzeń-Las) Największa i najnowocześniejsza huta szkła płaskiego w Europie – Euroglas w gminie Ujazd Hutnictwo szkła – nowoczesna, stabilnie rozwijająca się branża przemysłu Problemy : energochłonność i emisja dwutlenku węgla problem: podatność na wahania koniunktury gospodarczej Przemysł szklarski w Polsce i w regionie: Polska 5. producentem szkła w Europie Największe i najlepszej jakości złoża piasków szklarskich w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim (Biała Góra, Grudzeń-Las) Największa i najnowocześniejsza huta szkła płaskiego w Europie – Euroglas w gminie Ujazd Hutnictwo szkła – nowoczesna, stabilnie rozwijająca się branża przemysłu Problemy : energochłonność i emisja dwutlenku węgla problem: podatność na wahania koniunktury gospodarczej PRZEMYSŁ SZKLARSKI DZISIAJ źródło: Otwarcie huty szkła Euroglas w gminie Ujazd

20 KONCENTRACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Na analizowanym obszarze zauważalna jest koncentracja podmiotów zajmujących się produkcją z pozostałych mineralnych wyrobów niemetalicznych (C23), wyższa blisko dwukrotnie od poziomu krajowego

21 Spośród złóż zlokalizowanych na obszarze powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego duże znaczenie gospodarcze, z uwagi na skalę wydobycia i zasobność, teraz i w przyszłości mają: piaski szklarskie i piaski formierskie (Biała Góra, Grudzeń-Las), kamienie łamane i bloczne - wapień (Owadów – Brzezinki), chalcedonit (Inowłódz). Złoża glin ceramicznych i surowców ilastych wyczerpują się i tracą na znaczeniu. ZŁOŻA SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I BUDOWNICTWA

22 POTENCJAŁ SEKTORA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POWIATACH OPOCZYŃSKIM I TOMASZOWSKIM

23  Ceramika Paradyż sp. z o.o. Opoczno  Paradyż sp. z o.o. Tomaszów Maz.  Euroglas sp. z o.o. Ujazd  Nordkalk sp. z o.o. Sławno  Wagran sp. z o.o. Tomaszów Maz.  Nova Ceramica Mniszków  Ceramika Nowa Gala II Końskie  Ceramika Końskie sp. z o.o.  Star Dust sp. z o.o. Końskie  Star Gres sp. z o.o. Końskie  Alpol Gips sp. z o.o. Końskie FIRMY Z SEKTORA DZIAŁAJĄCE W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA W SSE Pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku dochodowego Przygotowane i uzbrojone tereny pod inwestycje Wsparcie biznesowe dla inwestorów

24 Największe znaczenie dla firm z branży ceramicznej ma specjalistyczne kształcenie w takich zawodach jak: technik technologii ceramicznej i operator urządzeń przemysłu ceramicznego. System kształcenia zawodowego nie jest jednak w pełni skorelowany z potrzebami przedsiębiorstw, z uwagi na ograniczony program praktycznej nauki zawodu. W przemyśle ceramicznym i szklarskim stosowane są obecnie automatyczne linie produkcyjne i najnowocześniejsza aparatura kontrolno-pomiarowa. Stąd bierze się duże zapotrzebowanie firm na techników i inżynierów automatyków. SZKOLNICTWO ZAWODOWE

25 Udział produkcji sprzedanej przemysłu materiałów budowlanych (C23) w produkcji sprzedanej przemysłu powiatu/ województw ogółem 70% 30% 7% powiat opoczyński powiat tomaszowski województwo łódzkie DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU W LATACH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM [w %, ceny stałe]

26 Udział eksportu materiałów budowlanych w eksporcie ogółem powiatu/województwa 82% 70% 4,6% powiat opoczyński (głównie płytki ceramiczne) powiat tomaszowski (głównie szkło płaskie) województwo łódzkie EKSPORT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (C 23) Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LATACH [w mln zł] udział powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego eksportu materiałów budowlanych (C23) w eksporcie tego sektora z województwa łódzkiego 82%

27  Suche przygotowanie mas ceramicznych  Wysokowydajne mielenie na mokro  Granulacja na bazie mas suchych  Formowanie odporne na ścieranie  Wykorzystanie surowców krajowych, w tym odpadowych  Zrównoważony rozwój (bezodpadowa produkcja) źródło: INNOWACYJNE KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO W POLSCE

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych DIAGNOZA Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru Diagnoza sektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google