Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MISJA Spółki Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą, produkującą unikalny, opatentowany na terenie Unii Europejskiej, system do budowy zewnętrznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MISJA Spółki Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą, produkującą unikalny, opatentowany na terenie Unii Europejskiej, system do budowy zewnętrznych."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 MISJA Spółki Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą, produkującą unikalny, opatentowany na terenie Unii Europejskiej, system do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych HOTBLOK. Naszą misją jest stała praca nad podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie budownictwa energooszczędnego, oraz dostarczanie gotowych, systemowych rozwiązań dla budownictwa, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ograniczenia zapotrzebowania na energię i emisji CO ₂ do atmosfery. Realizując naszą misję przyczyniamy się do sukcesu rynkowego Spółki i trwałego podnoszenia jej wartości dla akcjonariuszy.

5 Instrukcja obsługi,czyli Jak budować zewnętrzne ściany jednowarstwowe w Systemie HOTBLOK o współczynniku U=0,15 W/m²K

6 Dane techniczne:  Absorpcja wody – poniżej 20%  Wytrzymałość na ściskanie – 1,5 Mpa  Współczynnik izolacyjności – 0,15 W/m²K  Odporność na zamrażanie/rozmrażanie spełniona, ubytek masy poniżej 5%  Materiał ognioodporny

7

8

9 Wznoszenie ścian w Systemie HOTBLOK, jest najprostszym z możliwych sposobów wykonawstwa ustrojów budowlanych, ponieważ murowanie nie wymaga specjalistycznej ekipy murarskiej. Osoby mające podstawowe wiadomości z zakresu sztuki murarskiej, są w stanie wybudować dom w Systemie HOTBLOK, bez żadnych problemów. Do wymurowania 1 m² ściany potrzebne jest tylko 6,9 elementów. Bloczki posiadają wygodne uchwyty, umożliwiające łatwe przenoszenie i układanie elementów na wznoszonej ścianie. System „pióro-wpust”, eliminuje konieczność używania zaprawy w spoinie pionowej. Zamki zastępujące spoiny pionowe są szczelne. Spoinę poziomą tworzy zaprawa termoizolacyjna. System HOTBLOK

10 Przed rozpoczęciem prac murarskich należy koniecznie sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach wznoszonego obiektu. W tym celu zaleca się rozmieszczenie łat, które pozwalają na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomów, oraz zadbać o należytą izolację przeciwwilgociową – zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże pod pierwszą warstwę bloczków musi być czyste, równe i aby uniknąć odchyleń podczas murowania i zwiększonego zużycie zaprawy ciepłochronnej trzeba je wypoziomować przy pomocy poziomicy wężowej lub niwelatora. System HOTBLOK

11 Przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian w Systemie HOTBLOK, podobnie jak w innych technologiach, obowiązują ścisłe zalecenia montażowe, których przestrzeganie daje możliwość wykorzystania wszystkich atutów Systemu. Podstawową informacją, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę jest konstrukcja ścianek wewnętrznych każdego elementu. Wszystkie ścianki elementów systemu, posiadają grubość 3 cm, oprócz jednej o grubości 5cm, która zawsze powinna być montowana tak, aby znalazła się po wewnętrznej stronie ściany – wewnątrz obiektu. System HOTBLOK

12 Do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych w Systemie HOTBLOK, zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej. Można ją przygotować w betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła, pamiętając o stosowaniu się do zaleceń producenta podanych na opakowaniu, dotyczących sposobu jej przygotowania. Ważne jest, aby zaprawa miała odpowiednią konsystencję, co ułatwia jej nakładanie i umieszczanie bloczków HOTBLOK na wznoszonej ścianie. Pierwsza warstwa zaprawy, tzw. warstwa wyrównawcza, ma na celu zniwelowanie ewentualnych niedoskonałości, różnic w poziomach między wyznaczonymi punktami kontrolnymi i jej grubość może być nieznacznie większa, natomiast grubość kolejnych warstw zaprawy nie powinna przekraczać 8-10mm. Zaprawa powinna być równomiernie rozłożona na całej szerokości bloczka HOTBLOK. Nieprawidłowym jest nanoszenie zaprawy w postaci tzw. „placków”. System HOTBLOK

13 Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczynamy od ustawienia bloczków narożnych, dbając o ułożenie właściwego w danym narożniku /zewnętrzny, wewnętrzny/ i sprawdzając jego ułożenie względem naniesionych wcześniej punktów – poziomów. Ułożenie pierwszych bloczków jest szczególnie ważne ze względu na konsekwencje w dalszym etapie wznoszenia ściany. Bloczki w narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. System HOTBLOK

14 Pamiętać należy, że każdy element Systemu HOTBLOK, łączący się ze sobą na zasadach ”pióro-wpust”, dlatego po ułożeniu na murze, w miejscu docelowym, konieczne jest dokładne skontrolowanie każdego elementu odpowiednim narzędziami /poziomicą/, pionu i poziomu. Nie stosowanie tej ważnej zasady, może skutkować trudnościami z dopasowaniem kolejnych bloczków, w kolejnych warstwach muru. System HOTBLOK Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw bloczków we wszystkich narożnikach. Kontrolę poziomego ułożenia bloczków pomiędzy narożnikami umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego. Wznoszenie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od ustawienia narożników.

15 Boczne powierzchnie elementów Systemu są tak skonstruowane, że połączenie ich zapewnia odpowiednią szczelność i wytrzymałość muru, zapewniając utrzymanie deklarowanego przez producenta Systemu, współczynnika izolacyjności termicznej, eliminując możliwość powstania mostka termicznego. Aby uniknąć rolowania się rozłożonej na murze zaprawy, bloczki należy wsuwać od góry w „zamki” już ustawionych elementów i dopiero później dociskać do zaprawy. System HOTBLOK

16 Elementy Systemu Hotblok, można dopasowywać, docinać w zależności od potrzeb dostępnymi narzędziami, wykorzystując do tego celu specjalne bloczki HOTBLOK Styrobeton, a w miejsca łączeń dociętych elementów zastosować piankę poliuretanową. Docięte elementy Systemu układa się w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie, zgodnie ze sztuką murowania. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół bloczka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. Bloczki docinane należy wmurowywać w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. System HOTBLOK

17 Dostępne w ofercie elementy Systemu HOTBLOK, pozwalają na dowolne kształtowanie ścian zewnętrznych, również budowę tzw. wykuszy, które podkreślają indywidualny charakter obiektu i ich walory użytkowe. System HOTBLOK

18 Łączenie ścian nośnych wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi wznoszonymi w Systemie HOTBLOK, odbywać się może poprzez wykonanie „strzępi”, zastosowanie metalowych łączników/kotw dostępnych na rynku, lub przez umieszczenie w spoinie specjalnych elementów z włókna szklanego. System HOTBLOK

19 Zastosowanie bloczków węgarkowych eliminuje powstawanie mostów cieplnych w okolicach otworów okiennych i drzwiowych. Ich konstrukcja wewnętrzna, kształt komór izolacyjnych, pozwala na utrzymanie jednolitego współczynnika izolacyjności termicznej identycznego, jak w pozostałych fragmentach ścian. Węgarki, wraz z pozostałymi elementami Systemu Hotblok, /naproża, podokienniki, węgarki/, zapewniają kontakt zewnętrznych części ościeżnic okiennych i drzwiowych z warstwą izolacyjną z ich każdej strony, co wyklucza powstanie mostków termicznych. Prawidłowe i precyzyjne wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych, stosując odpowiednie elementy Systemu, zapewnia łatwy i szybki montaż okien i drzwi w przygotowanych otworach. System HOTBLOK

20 Budowanie ścian w Systemie HOTBLOK, pozwala na montaż okien już na etapie wznoszenia ścian. Stosując gotowe nadproża Systemu, na które składa się dwa stosunkowo lekkie elementy, /nadproże nośne i izolacja nadproża/, można zamknąć otwór okienny lub drzwiowy bez konieczności stosowania przerw technologicznych. Nadproża są dostępne w trzech długościach, ale istnieje możliwość wykonania innych długości nadproży wraz z izolacją, indywidualnie dla potrzeb projektu. System HOTBLOK

21 Zamontowane nadproża Systemowe, po oparciu na murze od razu pełnią funkcję nośną i w prosty sposób zapewniają ciągłość warstwy ściany, ponieważ wysokość całego elementu jest równa wysokości bloczków podstawowych, a grubość nadproży dokładnie dopasowana i tworzy jednorodne, równe podłoże pod tynk. Po wypełnieniu betonem, można przystąpić do nadmurowania nadproży, bez konieczności stosowania przerw technologicznych System HOTBLOK

22 Zamontowane podokienniki stanowią kompletne, Systemowe rozwiązanie, dzięki któremu mocowanie okien w otworach ścian zewnętrznych, zbudowanych w Systemie HOTBLOK, nie sprawia żadnych trudności. Są wytrzymałym konstrukcyjnie i estetycznym ich wykończeniem. Budowa wewnętrzna podokiennika eliminuje możliwość powstania mastka termicznego. System HOTBLOK

23 Budowanie w Systemie HOTBLOK, odbywa się zdecydowanie szybciej niż w innych technologiach dzięki dużym wymiarom bloczków, oraz precyzyjnym ich połączeniom na „pióro – wpust”. 1 m² muru, to zaledwie 6,9 szt. bloczków. Wznoszenie ścian usprawnia również niewielka, jak na ten wymiar waga pojedynczego elementu, oraz wygodne do przenoszenia na placu budowy uchwyty, umieszczone po obydwu stronach każdego elementu. System HOTBLOK

24 Na ścianie wzniesionej w Systemie HOTBLOK, można stosować każdy rodzaj stropu zgodnie ze sztuką murarską i instrukcją montażu stropu. Dla ułatwienia prac związanych z montażem stropu, System HOTBLOK został wzbogacony o dodatkowe elementy: listwę ryglową i izolację wieńca. Zastosowanie tych elementów w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia montaż każdego stropu. System HOTBLOK

25 Elementy izolacji można docinać, dopasowując do kształtu ściany. W narożnikach docina się izolację pod kątem 45˚, wykorzystując w tym celu standardowe narzędzia. Układa się je identycznie jak pozostałe elementy, na zaprawie ciepłochronnej, a w miejsca łączeń docinanych elementów, pozbawionych oryginalnych połączeń, należy zastosować piankę poliuretanową, która nie pozwoli na powstanie w tych miejscach mostków cieplnych System HOTBLOK Listwę ryglową montuje się po wewnętrznej stronie muru, na całym jego obwodzie, wykorzystując w tym celu zwykłą zaprawę murarską lub klejową. Listwę można docinać dopasowując do kształtu i długości ścian. Tak zamontowana listwa ryglowa pozwala na odpowiednie zakotwiczenie każdego stropu, bez konieczności deskowania.

26 W zależności od zaprojektowanego kształtu obiektu, jego architektury, ostatecznie całość wybudowanego obiektu zamykamy wieńcem zbrojeniowym, kolankowym. W tym celu na skonstruowanej ściance kolankowej, od zewnętrznej strony muru montujemy w sposób wcześniej opisany, na zaprawie ciepłochronnej, izolację wieńca. Natomiast od strony wewnętrznej ściany obiektu, montujemy element Systemu – Elkę kolankową. Elka kolankowa biegnąca wokół całego budynku, spina całą konstrukcję podobnie do stabilnej ramy /pierścienia/, usztywniając ją. Elka kolankowa posłuży również do zamontowania murłaty, na której będą się opierały elementy konstrukcyjne więźby dachowej. W miejscach przechodzenia krokwi przez izolację wieńca, należy wykonać bruzdy i uszczelnić pianką poliuretanową. System HOTBLOK

27 Elastyczność produkcyjna i systemowe opracowanie różnych rozwiązań, zapewniających utrzymanie ciągłości izolacyjnej muru U=0,15, pozwala na przygotowanie specjalnych elementów Systemu do wymagań projektowych. System HOTBLOK

28 W wybudowanym obiekcie w Systemie HOTBLOK, wykonywanie bruzd i wiercenie otworów wykonuje się identycznie jak w obiektach wybudowanych w innych technologiach. Elementy Systemu wykonane są z keramzytu, granulatu, który powstaje z wyselekcjonowanej jakości gliny, wypalonej w wysokiej temperaturze - ponad 1.100˚C, więc ich obróbkę można porównać do prac z innymi materiałami wykonanymi z elementów ceramicznych. System HOTBLOK

29 Ściany zewnętrzne wybudowane w Systemie HOTBLOK, pod względem estetycznym można wykańczać produktami nie wpływającymi negatywnie na doskonałe właściwości Systemu HOTBLOK. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego i nałożenie tynku tradycyjnego, wapienno-cementowego, oraz aplikacja farby zewnętrznej silikatowej lub silikonowej w jednym z wielu dostępnych na rynku kolorów. System HOTBLOK

30 Opracowane szczegóły architektoniczne dostępne na naszej stronie, oraz na stronie www.archispace.pl, pozwalają na precyzyne przygotowanie zestawienia elementów Systemu HOTBLOK na wybudowanie każdego obiektu, m.in. dzięki „nakładce” na program CAD. www.archispace.pl System HOTBLOK

31 Dzięki unikalnym rozwiązaniom, dom zbudowany w Systemie HOTBLOK cechuje ogromna oszczędność ciepła. Keramzyt, który powstaje ze specjalnie wyselekcjonowanej gliny, to tradycyjny, zdrowy i naturalny materiał, stosowany w budownictwie od wielu lat. Izolacyjność ścian nie przekraczająca 0,15 W/m²K, umożliwia budowę budynku energooszczędnego, a ze względu na znaczne ograniczenie ilości ciepła potrzebnego do jego ogrzania, zmniejsza się wielkość emisji CO 2 do atmosfery. KORZYŚCI - OSZCZĘDNOŚĆ CIEPŁA

32 Budowanie w Systemie HOTBLOK to jedna z najprostszych i najszybszych metod wznoszenia ścian. Najniższy współczynnik izolacyjności, U=0,15 W/m2K, sprawia, że ściany wykonane w technice HOTBLOK nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu czas budowy domu jest znacznie krótszy. Rozmiar i waga pojedynczego elementu powodują, że murowanie postępuje bardzo szybko. Bloczki posiadają wygodne uchwyty, system „pióro-wpust” eliminuje konieczność stosowania zaprawy w spoinie pionowej. Elementy uzupełniające Systemu HOTBLOK – bloczki połówkowe, narożne, kątowe, węgarkowe oraz gotowe nadproża i elementy izolacyjne stropów, znacznie przyspieszają czas realizacji inwestycji, bez konieczności stosowania przerw technologicznych. KORZYŚCI - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

33 Zastosowanie Systemu HOTBLOK znacznie ogranicza koszty budowy. System HOTBLOK jest kompletnym systemem do wznoszenia ścian jednowarstwowych, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Wysoka izolacyjność, na poziomie U = 0,15W/m²K pozwala na budowę domu niskoenergetycznego w cenach niższych od obecnie stosowanych technologii ścian dwuwarstwowych, mogących osiągnąć porównywalne parametry. Wykorzystując System HOTBLOK, wyraźnie obniża się koszty robocizny i materiałów. 1m² ściany - tylko 6,9 elementów KORZYŚCI - OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

34 Współczynnik izolacyjności termicznej U=0,15 W/m²K sprawia, że dom zbudowany w Systemie HOTBLOK pozwoli zaoszczędzić wymierne kwoty przeznaczone na jego ogrzewanie w trakcie eksploatacji, co ma duże znaczenie przy prognozowanym dalszym wzroście cen energii. Systemowe rozwiązania pozwalają do minimum ograniczyć straty ciepła. To niespotykane w dzisiejszym budownictwie, zwłaszcza w przypadku ścian jednowarstwowych, zestawienie parametrów sprawia, że dom wykonany w Systemie HOTBLOK, będzie komfortowo ciepły, oddychający, trwały i zdrowy. KORZYŚCI - OSZCZĘDNOŚĆ w EKSPLOATACJI

35 W lipcu 2009 roku, zdecydowaną większością, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). EPBD (skrót z języka angielskiego: the Energy Performance of Buildings Directive), to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, dotycząca sprawności energetycznej budynków. W myśl EPBD, kraje Unii zobowiązane zostały do wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych, których efektem ma być ujednolicenie standardów sprawności energetycznej w budownictwie. Zgodnie z powyższą dyrektywą, od 2015 r. będzie można budować tylko domy pasywne, ewentualnie energooszczędne. Aby spełnić te wymagania, współczynnik przenikania ciepła, dla ścian zewnętrznych musi wynosić U=0,15-0,20 W/ m 2 K. UWARUNKOWANIA PRAWNE

36 Od dnia 19.05.2009 r. HOTBLOK S A jest notowana na rynku NEW CONNECT – Alternatywny System Obrotu GPW.

37 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

38 W maju 2011 System HOTBLOK otrzymał certyfikat z Passivhaus Institut Darmstadt – systemowe rozwiązanie dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

39 Dom jednorodzinny – Wrocław. WYBRANE REALIZACJE

40 Dom jednorodzinny – okolice Lublina. WYBRANE REALIZACJE

41 Budowa domu jednorodzinnego w Cork Irlandia. WYBRANE REALIZACJE

42 Dom jednorodzinny – okolice Wrocławia. WYBRANE REALIZACJE

43 Pasywny obiekt biurowy – okolice Torunia WYBRANE REALIZACJE

44 Przykładowe Świadectwo Charakterystyki Energetycznej obiektu wybudowanego w Systemie HOTBLOK

45 HOTBLOK S.A. 00-125 Warszawa ul. Emilii Plater 49 tel/fax: +48 32/360 17 69 tel. kom: +48 501 730 500 email: hotblok@hotblok.plhotblok@hotblok.pl www.hotblok.pl


Pobierz ppt "MISJA Spółki Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą, produkującą unikalny, opatentowany na terenie Unii Europejskiej, system do budowy zewnętrznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google