Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Wydatki Kwalifikowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Wydatki Kwalifikowane."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Wydatki Kwalifikowane

2 2 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Warunki, które muszą zostać spełnione w odniesieniu do finansowania z EFS Koszty i działania, które można uwzględniać w projektach EFS 1

3 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY  Kluczowe dokumenty  Dokumenty programowe i uzupełnienie programu dla EFS (określenie priorytetów i działań)  Krajowe instrumenty wdrażania operacji EFS (np. działania na rynku pracy)  Ustawodawstwo dotyczące ochrony konkurencji i pomocy publicznej  Ustawodawstwo dotyczące rachunkowości, księgowości, itd.  Rozporządzenie ogólne 1260/1999  ”Rozporządzenie EFS” 1784/1999 (formy wsparcia)  “Rozporządzenie dot. kwalifikowalności” 1685/2000 (przepisy szczegółowe),

4 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY  Kluczowe dokumenty  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 roku zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące Rozporządzenie (WE) nr 1145/2003

5 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY  Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków i operacji współfinansowanych przez Fundusze Strukturalne  12 szczegółowych zasad dotyczących kwalifikowalności przedstawionych kosztów  Rozporządzenie pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów krajowych odnośnie wkładów rzeczowych, kosztów ogólnych i amortyzacji.

6 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI: 1. Wydatki faktycznie poniesione 2. Zaksięgowanie przychodów 3. Opłaty finansowe i inne opłaty oraz koszty obsługi prawnej 4. Zakup używanego sprzętu 5. Zakup gruntów 6. Zakup nieruchomości 7. VAT i inne podatki i opłaty 8. Kapitał wysokiego ryzyka i fundusze kredytowe

7 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI: 9. Fundusze gwarancyjne 10. Leasing 11. Koszty poniesione z tytułu zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych 12. Kwalifikowalność operacji w zależności od lokalizacji

8 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY  Zasada 1: Wydatki faktycznie poniesione  Wydatki muszą być faktycznie poniesione  Wydatki muszą bezpośrednio dotyczyć operacji EFS  Wydatki muszą być zgodne z zatwierdzoną propozycją projektu  Wydatki muszą być poparte potwierdzonymi fakturami lub dokumentami księgowymi

9 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY  Zasada 1: Wydatki faktycznie poniesione Wkład rzeczowy stanowi wydatek kwalifikowany (udostępnienie ziemi, nieruchomości, urządzeń, materiałów, usług badawczych, działań specjalistycznych lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy. Wartość pracy wolontariusza obliczana jest z uwzględnieniem liczby godzin oraz normalnej stawki godzinowej lub dziennej za wykonaną pracę. Koszty ogólne są wydatkami kwalifikowalnymi, jeśli opierają się na kosztach rzeczywistych związanych z wdrażaniem i jeśli są rozdzielane pro rata na projekt, przy zastosowaniu uzasadnionej metody.

10 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Podwykonawstwo  Wydatki, które się nie kwalifikują do współfinansowania z Funduszy Strukturalnych: (a) Podwykonawstwo, które powoduje wzrost kosztu realizacji projektu bez przyczyniania się do proporcjonalnego wzrostu jej wartości; (b) Umowy o podwykonawstwo zawierane z pośrednikami lub doradcami, w których płatność wyrażona jest jako procent kosztu całkowitego projektu, chyba że płatność taka uzasadniona jest przez końcowego beneficjenta przez odwołanie się do rzeczywistej wartości dostarczonych produktów lub usług.

11 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada 2: Księgowanie przychodów Przychody zmniejszają kwotę współfinansowania w ramach EFS i obejmują dochód uzyskany w okresie trwania projektu z tytułu sprzedaży, najmu, świadczenia usług, opłat oraz innych równoważnych wpływów, z wyjątkiem:  przychodów wygenerowanych w okresie cyklu życia współfinansowanej inwestycji, która podlega stosownym przepisom art. 29 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego;  przychodów wygenerowanych w ramach instrumentów finansowych, do których odnoszą się Zasady nr 8, 9 i 10;  wkładów sektora prywatnego na współfinansowanie projektów

12 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada 2: Księgowanie przychodów  Przychody stanowią dochód, który pomniejsza wysokość wymaganego dla projektu współfinansowania z funduszy strukturalnych. i są odejmowane od kosztu kwalifikowanego projektu w całości lub pro rata, w zależności od tego, czy w całości czy tylko w części zostały wygenerowane przez współfinansowany projekt.

13 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada 3: Koszty finansowe i inne oraz koszty obsługi prawnej  Opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunków  Opłaty finansowe  Honoraria z tytułu porad prawnych, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych lub finansowych oraz koszty księgowości i audytu  Koszty poręczeń udzielonych przez bank lub inną instytucję finansową  opłaty związane z międzynarodowymi transakcjami finansowymi, prowizje związane z wymianą walut, straty z tytułu różnic kursowych, inne czysto finansowe koszty nie kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych.

14 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada 3: Koszty finansowe i inne oraz koszty obsług prawnych  opłaty związane z międzynarodowymi transakcjami finansowymi w ramach pomocy z programu PEACE II oraz Inicjatyw Wspólnotowych (INTERREG III, LEADER+, EQUAL i URBAN II) stanowią wydatki kwalifikujące się do współfinansowania z funduszy strukturalnych, po potrąceniu odsetek uzyskiwanych z płatności gromadzonych na koncie.  grzywny, karne opłaty oraz opłaty związane ze sprawami sądowymi (nie)

15 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 4: Zakup używanego sprzętu  Trzy warunki dla kwalifikowalności: (a) sprzedawca sprzętu zobowiązany jest dostarczyć deklarację stwierdzającą pochodzenie produktu oraz potwierdzić, że w przeciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem krajowego lub wspólnotowego grantu; (b) cena sprzętu nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowego sprzętu; (c) sprzęt winien posiadać właściwości techniczne, niezbędne dla realizacji projektu i spełniać obowiązujące normy oraz standardy;

16 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 5 : Zakup ziemi Zasada nr 6: Zakup nieruchomości Zasada nr 7: VAT i inne podatki oraz obciążenia VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że jest rzeczywiście i w sposób ostateczny płacony przez beneficjenta końcowego, lub indywidualnego odbiorcę pomocy. Jeśli jest zwrotny, w jakikolwiek sposób, nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, nawet jeśli beneficjent końcowy czy indywidualny odbiorca pomocy nie uzyska zwrotu podatku.

17 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 8 : Fundusze venture capital i fundusze pożyczkowe Zasada nr 9: fundusze poręczeniowe Zasada nr 10: Leasing  Raty leasingu płacone przez leasingobiorcę leasingodawcy, potwierdzone fakturą z odnotowaniem lub innym dokumentem księgowym o jednakowej wartości dowodowej, są kosztem kwalifikowanym do współfinansowania.

18 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 11: Koszty poniesione w związku z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy strukturalnych  Zasada ogólna  Koszty poniesione przez Państwo Członkowskie w związku z zarządzaniem, wdrażaniem, monitoringiem oraz kontrolą Funduszy Strukturalnych nie kwalifikują się do współfinansowania, za wyjątkiem kosztów:  związanych z przygotowaniem, wyborem, oceną oraz monitoringiem pomocy i projektów (z wyłączeniem kosztów nabycia oraz instalacji komputerowych systemów zarządzania, monitoringu oraz ewaluacji),  koszty spotkań komitetów monitorujących oraz podkomitetów W tym m.in.:uczestnictwa ekspertów oraz innych uczestników, w tym uczestników z krajów trzecich, w pracach komitetów, jeśli przewodniczący komitetu uzna ich udział za istotny dla skutecznego wdrażania pomocy,

19 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 11: Koszty poniesione w związku z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy strukturalnych  koszty audytów i kontroli na miejscu projektów.  Koszt wynagrodzenia, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jest kosztem kwalifikowanym tylko w odniesieniu do:  (a)urzędników służby cywilnej oraz innych urzędników państwowych oddelegowanych na mocy odpowiednio udokumentowanej decyzji właściwych władz do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2.1;  (b) innych pracowników zatrudnionych do realizacji zadań,

20 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 11: Koszty poniesione w związku z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy strukturalnych  Inne wydatki w ramach pomocy technicznej: studia, seminaria, akcje informacyjne, ewaluacja, zakup oraz instalacja komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji nie są przedmiotem warunków określonych w pkt. 2.4. Koszty wynagrodzenia pracowników służby cywilnej oraz innych urzędników państwowych realizujących tego typu działania nie są kosztami kwalifikowanymi.

21 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 11: Koszty poniesione w związku z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy strukturalnych  Wydatki administracji publicznej związane z realizacją projektu  Koszty profesjonalnych usług świadczonych przez służby publiczne,  Koszty wdrożenia projektu, w tym koszty związane z zapewnieniem usług, poniesione przez instytucję publiczną będącą beneficjentem końcowym, która realizuje projekt na własny rachunek, bez pomocy zewnętrznych inżynierów czy innych firm. Wydatki te muszą odnosić się do wydatków rzeczywiście i bezpośrednio poniesionych na współfinansowany projekt i muszą zostać potwierdzone na podstawie dokumentów

22 KWALIFIKOWALNOŚĆ – WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY Zasada nr 12: Kwalifikowalność projektu w zależności od lokalizacji Zasada ogólna Przyjmuje się, że współfinansowane projekty winny być zlokalizowane w regionie, do którego skierowana jest pomoc.

23 Koszty kwalifikujące się Koszty kwalifikujące dotyczą wszystkich kosztów projektu o ile: - są niezbędne dla realizacji projektu, - zostaną uwzględnione w budżecie projektu, - spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (wysoka jakość za daną cenę), - zostały poniesione po podpisaniu umowy z beneficjentami końcowymi, - zostały faktycznie poniesione oraz wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy, - są poparte stosownymi dokumentami.

24 Koszty kwalifikujące się W ich skład wchodzą: - koszty personelu, - koszty podróży i zakwaterowania personelu, - praca wolontariusza, - koszty uczestników projektu – beneficjentów ostatecznych (np. opieka nad dziećmi), - koszty pomieszczeń i sprzętu, - VAT tylko w przypadku gdy projektodawca nie może się ubiegać o jego zwrot, - koszty księgowe, pocztowe, informacyjne, audyt, monitoring

25 Koszty nie kwalifikujące się - Pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, - Koszty poniesione na przygotowanie wniosku, - Zakupy budynków, - Koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, - Koszty nieudokumentowane, - Koszty prac zleconych obliczone jako % od kosztów całkowitych, - Koszty zakupu ziemi i nieruchomości, - Inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% kosztów ogólnych projektu, - Koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla niepełnosprawnych – nie więcej niż 10% ogólnych kosztów projektu), - Wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeśli ich wartość nie może być amortyzowana).

26 Pomoc publiczna I. Wyłączenia blokowe dotyczące zatrudnienia: - 1. Tworzenie nowych miejsc pracy - Wielkość pomocy (netto) nie powinna przekroczyć: - - 30%[1] - dla podregionów[2] 22 (Poznań) i 42 (Warszawa),[1][2] - - 40% - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk-Sopot), - - 50% - dla pozostałych podregionów. - W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pułap ten zwiększa się o 15 punków procentowych brutto, pod warunkiem, że całkowita intensywność takiej pomocy netto nie przekracza 75%. Warunkiem udzielania takiej pomocy jest konieczność wniesienia przez przedsiębiorcę wkładu w wysokości przynajmniej 25%, przy jednoczesnym spełnianiu wymogu utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie. - [1] pułap ten odnosi się do wydatków kwalifikowalnych, którymi są wynagrodzenie brutto wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne[2] przez podregion należy rozumieć poziom NTS III obejmujący jeden lub grupę powiatów. Polska podzielona została na 44 podregiony. [1][2]

27 Pomoc publiczna 1. Rekrutacja (zatrudnienie na istniejące miejsce pracy) pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i osób niepełnosprawnych Pomoc w zakresie rekrutacji (zatrudnienia na istniejące miejsce pracy) pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio 50% i 60% kosztów wynagrodzenia (koszty wynagrodzenia brutto wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne), obliczanych jako procent tych kosztów przez okres jednego roku od momentu zatrudnienia. Zasady te stosuje się w przypadku, gdy nie zwiększy się zatrudnienie netto w danym przedsiębiorstwie, gdy wolny etat powstał w wyniku dobrowolnego odejścia pracownika, a nie w wyniku redukcji zatrudnienia oraz pod warunkiem, że tak zatrudnieni pracownicy utrzymają zatrudnienie przez minimum 12 miesięcy.

28 Pomoc publiczna 1. Pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych Intensywność tej pomocy, wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć intensywności pomocy brutto 100% kosztów płac. Uwaga: Beneficjant winien umieścić we wniosku informację o tym, czy uzyskane wsparcie przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, czy też do utrzymania miejsc pracy na dotychczasowym poziomie.

29 Pomoc publiczna 1. II. Wyłączenia blokowe dotyczące szkoleń: Schemat ten obejmuje wszystkie sektory. Jednakże stosowanie pomocy w ramach zasady Pomocy udzielanej na szkolenia wymaga spełnienia przez beneficjantów określonych warunków administracyjnych. Wysokość pomocy na szkolenia zależna jest od: - wielkości przedsiębiorstwa - rodzaju szkolenia (ogólne czy specjalistyczne), - udziału pracowników w gorszym położeniu Poziomy pomocy w stosunku do wydatków kwalifikowanych są następujące: szkolenie specjalistyczne szkolenie ogólne duże przedsiębiorstwa 35% 60% małe i średnie przedsiębiorstwa 45% 80%

30 Pomoc publiczna 1. Maksymalna intensywność pomocy może być zwiększona o 10 punktów procentowych jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu. W przypadku, gdy projekt zawiera elementy szkolenia ogólnego i specjalistycznego lub gdy trudno jest ustalić charakter szkolenia należy stosować pułapy pomocy przewidziane na szkolenia specjalistyczne. Zasada de minimis: Umożliwia ona przyznanie przedsiębiorcy do 100 tysięcy euro w okresie kolejnych trzech lat. Aby mieć pewność, że można zastosować pomoc w ramach zasady de minimis, beneficjent powinien sprawdzić, czy przedsiębiorca nie otrzymał w okresie ostatnich trzech lat wsparcia ze źródeł publicznych w wysokości przekraczającej 100 tysięcy euro.

31 ZPORR, Działanie 2.1.Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 1. Koszty personelu projektu Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu. Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet)- muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie. Koszty usług księgowych

32 ZPORR, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2. Koszty beneficjentów ostatecznych Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach, praktykach odbywających się poza miejscem zamieszkania; koszty muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości. Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnym. - koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu. Dodatki do praktyk zawodowych/ 50% minimalnego wynagrodzenia/ Kwota wypłacana przez beneficjenta uczestnikom praktyk z tytułu udziału w programie praktyk zawodowych w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

33 ZPORR, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego ynku pracy i mozliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty amortyzacji sprzętu. Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

34 ZPORR, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego ynku pracy i mozliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. Koszty leasingu. Jeśli w ramach projektu przewidywany jest zakup sprzętu, to jednym ze sposobów zakupu jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu.

35 ZPORR, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty przedsiębiorców uczestniczących w programie praktyk: Amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do programu praktyk, Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. Koszty odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej niezbędnych na danym stanowisku przydzielonych praktykantom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u przedsiębiorcy Koszty te muszą być uzasadnione i proporcjonalne do czasu trwania projektu.

36 ZPORR, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty instruktorów/opiekunów praktyk, Koszty materiałów szkoleniowych Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego. Koszty ubezpieczenia uczestników praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie. beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

37 ZPORR, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty audytu. W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. Koszty badań i analiz. Koszty organizowania seminariów, spotkań, warsztatów mających na celu wzmocnienie współpracy w zakresie monitorowania rynku pracy m.in. takie jak: koszty dystrybucji (edycji, druku, rozpowszechniania folderów informacyjnych lub wkładek prasowych na temat organizowanego projektu); koszty używania pomieszczenia wykorzystywanego do realizowanego projektu, koszty wynagrodzenia, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia osób prowadzących prezentacje stanowiące integralną część projektu,

38 ZPORR, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty W przypadku kontroli dowodami na odbycie się seminariów, spotkań itp. mogą być:  artykuły prasowe, które ukazały się w związku z realizacją danego projektu,  fotografie z konferencji,  listy obecności Koszty związane z tworzeniem bazy informacyjnej: - koszty wynagrodzenia osób zajmujących się zbieraniem danych (np. ankieterów), - zakup oprogramowania komputerowego również specjalistycznego, - tworzenie specjalistycznego oprogramowania, - koszty związane z codziennym użytkowaniem bazy danych przez okres trwania projektu (koszty wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizowanie bazy danych o zebrane informacje), - zakup danych statystycznych, - administrowanie portalem internetowym, - podłączenie do sieci.

39 ZPORR, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty działań promocyjnych i informacyjnych. Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa. VAT Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS, np.: koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, koszty marketingu i rekrutacji uczestników, koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych,koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

40 ZPORR, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3. Inne koszty Koszty, które nie mogą być uznane jako kwalifikowalne np.: - pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, - koszty poniesione na przygotowanie wniosku, - koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, - koszty nieudokumentowane, - koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, - koszty zakupu gruntu i nieruchomości, - inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu, - koszty prac budowlanych, - k oszty napraw sprzętu, - wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami, - odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych, - mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych..

41 ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 1. Koszty personelu Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet) Koszty usług księgowych 2. Koszty beneficjentów ostatecznych Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji, Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych, Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, Całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

42 ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę. Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione, odnosić się do okresu współfinansowania projektu ze środków EFS i wynikać z celów projektu. Decyzję o wyborze wszystkich wymienionych świadczeń podejmują stypendyści. Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosić będzie 250 zł w skali miesiąca. Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosić będzie 350 zł w skali miesiąca. Koszty muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen), tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

43 ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 3.Inne koszty Koszty amortyzacji sprzętu. Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. Koszty leasingu. Podkontraktowanie. Koszty audytu. Koszty działań promocyjnych i informacyjnych. VAT

44 ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 3.Inne koszty Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS np.: - koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, - koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu, - koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, - koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

45 ZPORR, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 1.Koszty personelu projektu Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet) Koszty usług księgowych 2.Koszty beneficjentów ostatecznych Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu. Koszty subsydiowanego zatrudnienia - w przypadku zatrudnienia uczestników projektu pracodawca może uzyskać zwrot części wydatków związanych z ich wynagrodzeniami. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.

46 ZPORR, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 3. Inne koszty Koszty amortyzacji sprzętu. Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. Koszty zakupu sprzętu Koszty leasingu. Koszty materiałów szkoleniowych. Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie. Koszty audytu. Koszty działań promocyjnych i informacyjnych. VAT

47 ZPORR, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 3. Inne koszty Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny - koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, - koszty marketingu i rekrutacji uczestników, - koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu, - koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, - koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

48 ZPORR,Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 1.Koszty personelu projektu Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet), Koszty usług księgowych 2.Koszty beneficjentów ostatecznych Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Koszty subsydiowanego zatrudnienia. 3.Inne koszty Koszty amortyzacji sprzętu. Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. Koszty leasingu. Koszty materiałów szkoleniowych.

49 ZPORR,Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 3.Inne koszty Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie. Koszty audytu. VAT VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT. Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS np.: - koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, - koszty marketingu i rekrutacji uczestników, - koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarilanych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu, - koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, -koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

50 ZPORR, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1.Koszty personelu projektu. 2.Koszty Beneficjentów Ostatecznych Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu Koszty premii do wysokości 5000 EURO Koszty wsparcia pomostowego -bezpośredniej, bezzwrotnej pomocy kapitałowej wspomagającą „przetrwanie” przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Beneficjent Ostateczny otrzymuje, przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami), pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł.W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy), o ile w opinii beneficjenta umożliwi to osiągnięcie przez Beneficjeta Ostatecznego płynności finansowej.

51 ZPORR, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Wsparcie pomostowe wypłacane jest BO ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie obejmującym usługi doradczo-szkoleniowe w ramach działania 2.5, na podstawie decyzji: - beneficjenta- w przypadku wsparcia przysługującego przez pierwsze 6 m-cy działalności, - upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wdrażajacej, wydanej po uprzedniej ocenie dokonanej przez KOP - w przypadku wsparcia „przedłużonego”. Koszty jednorazowej premii inwestycyjnej na rozwój działalności Jednorazowe wsparcie kapitałowe ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 5000 euro. Ze środków dotacji pokrywane jest 75% kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą, a pozostałe 25 % ponosi BO ze środków własnych. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności wypłacana jest BO ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie obejmującym usługi doradczo-szkoleniowe w ramach działania 2.5, na podstawie decyzji upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wdrażającej, wydanej po uprzedniej ocenie dokonanej przez KOP.

52 ZPORR, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 3.Inne koszty Koszty amortyzacji sprzętu. Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. Podkontraktowanie – m.in. koszty związane z realizacją szkoleń specjalistycznych Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy (za wyjątkiem opieki indywidualnego doradcy Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. Koszty leasingu. Koszty materiałów szkoleniowych. Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych. Koszty audytu. Koszty publikacji i działań promocyjnych. Koszty badań i analiz. Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS np.: Koszty Beneficjanta nie mogą przekroczyć 25000 EURO rocznie

53 ZPORR, Działanie 2.6 Regionalne Strategie innowacyjne oraz transfer wiedzy 1.Koszty personelu Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet). Koszty usług księgowych 2.Koszty Beneficjentów Ostatecznych Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; Koszty uczestniczenia w konferencjach, seminariach itp. Koszty związane z uczestniczeniem w stażach np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia. Koszty grantów udzielanych uczestnikom studiów doktoranckich np. zakupu niezbędnej literatury naukowej, opłat za odbywanie studiów doktoranckich, kosztów prowadzenia badań naukowych, kosztów prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych.

54 ZPORR, Działanie 2.6 Regionalne Strategie innowacyjne oraz transfer wiedzy Koszty dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach Dodatek stażowy to kwota wypłacana absolwentowi szkoły wyższej nie zarejestrowanemu jako bezrobotny przez okres uczestniczenia w stażu. 3.Inne koszty Koszty amortyzacji sprzętu. Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. Podkontraktowanie Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. Koszty leasingu. Koszty materiałów szkoleniowych. Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych. Koszty audytu Koszty publikacji i działań promocyjnych.

55 ZPORR, Działanie 2.6 Regionalne Strategie innowacyjne oraz transfer wiedzy Koszty badań, analiz i ekspertyz i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI i innych programów wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji. Koszty związane z tworzeniem i udostępnianiem kompleksowej bazy informacyjnej takie jak np. tworzenie specjalistycznego oprogramowania, administrowanie portalem internetowym,. zakup oprogramowania komputerowego również specjalistycznego, zakup danych statystycznych. Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS

56 Działanie 4.1.Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane W ramach działania 4.1 do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone między innymi: - koszty osobowe (wydatki związane z rekrutacją, wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników pełniących ściśle określone funkcje związane z przygotowaniem, oceną, monitorowaniem, audytem projektu i programu, kontrolą finansową i weryfikacją płatności; - koszty osobowe (wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników obsługujących Regionalne Komitety Sterujące, Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR, krajowy Komitet Monitorujący; - koszty remontów pomieszczeń biurowych; - koszty wynajęcia powierzchni biurowej; - koszty organizacji posiedzeń Komitetów, paneli i komisji; - koszty przygotowania i powielenia materiałów; - koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego;

57 Działanie 4.1.Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Wydatki kwalifikowalne cd. - koszty przejazdów; - koszty wyżywienia; - koszty noclegów; - koszt usług świadczonych przez ekspertów powołanych do uczestnictwa w obradach Komitetów; - koszty przygotowania, powielenia i rozpowszechnienia raportów z posiedzeń Komitetów oraz sprawozdań rocznych i końcowych; - koszty przygotowania ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji projektów; - koszty pracy ekspertów oceniających projekty; - koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz; - koszty leasingu samochodu; - koszty kontroli (także kontrola na miejscu).

58 Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Wydatki kwalifikowalne: - - koszty organizacji seminariów i warsztatów; - koszty przygotowania i powielenia materiałów; - koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego; - koszty przejazdów; - koszty wyżywienia; - koszty noclegów; - koszty udziału pracownika w szkoleniach językowych; - koszty udziału pracownika w szkoleniach, seminariach, stażach, studiach podyplomowych dotyczących problematyki związanej z wykonywanymi obowiązkami w ramach wdrażania ZPORR; - koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu; -

59 Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane - koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (np. komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery); - koszty zakupu pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego (np. faksy, kopiarki, drukarki, telefony); - koszty zakupu oprogramowania; - koszty zakupu mebli biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR; - koszty zakupu innych materiałów biurowych niezbędnych do zarządzania ZPORR; - koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz; - koszty prac ekspertów krajowych i zagranicznych; - koszty tłumaczeń; - koszty przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, oraz ex-ante ZPORR na lata 2007-2013; W wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania ekspertyz, analiz, - studiów i koncepcji dotyczących ewaluacji ZPORR.

60 ZPORR, Działanie 4.3.Działania informacyjne i promocyjne Wydatki kwalifikowalne - koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia; - koszty tłumaczeń; - koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach dla beneficjentów końcowych i wydarzeniach promocyjnych; - koszty przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór firmy lub firm odpowiedzialnych za opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych oraz organizację szkoleń dla beneficjentów końcowych; - koszty przygotowania, publikacji i dystrybucji ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów informujących o ZPORR; - koszty organizowania konferencji prasowych, seminariów i warsztatów; - koszty przygotowania i zamieszczania informacji o ZPORR w mediach - -

61 ZPORR, Działanie 4.3.Działania informacyjne i promocyjne Wydatki kwalifikowalne - - koszty stworzenia oraz modyfikacji portalu internetowego; - - koszty bieżącego uaktualniania informacji, utrzymania i obsługi portalu; - - koszty promocji portalu; - - koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych; - koszty przeprowadzenia przetargu i wyposażenia biura (sprzęt komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble) pełniącego funkcję punktu informacyjnego dla beneficjantów końcowych; - -koszty wynajęcia pomieszczenia na potrzeby punktu informacyjnego dla beneficjantów końcowych; - -koszty opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego; -

62 ZPORR, Działanie 4.3.Działania informacyjne i promocyjne Wydatki kwalifikowalne - koszty zatrudnienia pracowników kontraktowych pracujących w punkcie informacyjnym; - koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się informacją i promocją; - koszty zakupu materiałów oraz niezbędnego wyposażenia – np. nośniki danych, papier, folie, toner i atrament do drukarek, itp.; - inicjatywy dotyczące tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów; koszty zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Planu Promocji ZPORR/ Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych.

63 SPO RZL, działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów oraz instytucji rynku pracy 1.Wydatki związane z personelem projektu Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Wydatki związane z delegacją personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety. Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

64 SPO RZL, działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów oraz instytucji rynku pracy 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych.

65 SPO RZL, działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów oraz instytucji rynku pracy 3.Inne wydatki Koszty amortyzacji sprzętu. Koszty leasingu sprzętu. Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń. Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i biurowego. Wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych podkontraktowanie. Wydatki związane z audytem. Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy. Wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych. Wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania, w tym administrowania portalu internetowego. Wydatki na działania promocyjne i informacyjne. VAT.

66 SPO RZL, działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów oraz instytucji rynku pracy Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

67 SPO RZL, działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży 1.Wydatki związane z personelem projektu Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Wydatki związane z delegacją personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety. Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

68 SPO RZL, działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży 2. Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, odbywanie stażu/przygotowania zawodowego w miejscu pracy, uczestnictwo w szkoleniach.  Subsydiowane zatrudnienie.  Zasiłki i dodatki szkoleniowe.  Stypendia (dotyczące staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy i szkoleń) wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie.  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Określone przepisami świadczenia oraz wydatki związane z organizacją stanowisk pracy wolontariusza.

69 SPO RZL, działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży 3.Inne koszty  Koszty amortyzacji sprzętu.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń.  Podkontraktowanie – m.in. wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu.  Wydatki związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki na działania promocyjne i informacyjne.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

70 SPO RZL, 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

71 SPO RZL, działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach, stażach/przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.  Subsydiowane zatrudnienie.  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu.  Stypendia (dotyczące staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy i szkoleń) wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie.  Zasiłki i dodatki szkoleniowe.

72 SPO RZL, działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń.  Podkontraktowanie – m.in. wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu.  Wydatki związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki związane z publikacjami informacyjnymi i działaniami promocyjnymi.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

73 SPO RZL, działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

74 SPO RZL, działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, odbywanie stażu, uczestnictwo w szkoleniach.  Subsydiowane zatrudnienie.  Określone przepisami świadczenia oraz wydatki związane z organizacją stanowisk pracy wolontariusza.  Wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, np.: zapewnienie tłumacza migowego.

75 SPO RZL, działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń.  Podkontraktowanie- m.in.. wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i biurowego.  Wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania.  Wydatki związane z organizacją spotkań informacyjno-doradczych.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy.  Wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestników projektu.  Wydatki poniesione na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika.  Wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych.  Wydatki na publikacje i działania promocyjne.  VAT.

76 SPO RZL, działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3.Inne wydatki Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

77 SPO RZL, działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

78 SPO RZL, działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, związane z uczestnictwem w projekcie.  Subsydiowane zatrudnienie.  Określone przepisami świadczenia oraz wydatki związane z organizacją stanowisk pracy wolontariusza.  Wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.  Dodatki szkoleniowe.  Stypendia (w ramach staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy).

79 SPO RZL, działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i biurowego.  Podkontraktowanie – m.in. wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania i analizy.  Wydatki na publikacje i działania promocyjne.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

80 SPO RZL, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacją personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

81 SPO RZL, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, związane z uczestnictwem w projekcie.  Wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu.  Dodatki szkoleniowe.  Wydatki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet.  Stypendia (w ramach staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy).  Dotacje na tworzenie miejsc pracy i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

82 SPO RZL, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i biurowego.  Wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania.  Podkontraktowanie – m.in. wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania i analizy.  Wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych.  Wydatki związane z organizacją spotkań informacyjno-doradczych.  Wydatki na publikacje i działania promocyjne, VAT  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

83 SPO RZL, działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

84 SPO RZL, działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, biurowego, technodydaktycznego.  Zakup sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.  Wydatki związane z realizacją projektu - podkontraktowanie.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy.

85 SPO RZL, działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie  Wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych.  Wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania (w tym administrowania portalu internetowego).  Wydatki na działania promocyjne i informacyjne.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

86 SPO RZL, działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

87 SPO RZL, działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu )  Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach, kursach szkoleniowych, studiach podyplomowych.

88 SPO RZL, działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, biurowego i technodydaktycznego.  Wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania i baz danych.  Wydatki związane z realizacją projektu - podkontraktowanie.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy.  Wydatki na działania promocyjne i informacyjne.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

89 SPO RZL, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

90 SPO RZL, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach, kursach szkoleniowych, stażach, studiach podyplomowych.

91 SPO RZL, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wkład prywatny  Projektodawca zobowiązany jest do zebrania wkładu prywatnego na pokrycie kosztów szkolenia. Wartość wkładu prywatnego uzależniona jest od pułapów pomocy publicznej określonych w pkt. II Wytycznych i wysokości wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną określonych w pkt. 2.1.3 Wytycznych.  Aby wyliczyć wartość wkładu prywatnego, należy zastosować poniższy wzór:  Wartość wkładu prywatnego = (100% minus intensywność pomocy publicznej, wyrażona w procentach) pomnożone przez wysokość wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną

92 SPO RZL, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wkład prywatny  Wartość wkładu prywatnego = (100% - 80%) x 1 000 000 EUR = 20% x 1 000 000 EUR = 200 000 EUR  Wkład prywatny może zostać wniesiony w następujących formach:  gotówką  udokumentowanymi wydatkami z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia - za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu

93 SPO RZL, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 3.Inne wydatki  Koszty amortyzacji sprzętu.  Koszty wynajmu sprzętu.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.  Wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie.  Wydatki na materiały szkoleniowe.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyz.  Wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych.  Koszty gwarancji bankowych.  Wydatki na działania promocyjne i informacyjne.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

94 SPO RZL, działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych 1.Wydatki związane z personelem projektu  Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.  Wydatki związane z delegacjami personelu w tym podróże, zakwaterowanie, diety.  Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

95 SPO RZL, działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych 2.Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu)  Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach.

96 SPO RZL, działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych 3.Inne wydatki  Koszt amortyzacji sprzętu.  Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.  Wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i biurowego.  Wydatki związane z audytem.  Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy.  Wydatki na materiały edukacyjne i szkoleniowe.  Wydatki związane z tłumaczeniem.  VAT.  Za kwalifikowalne uznawane są wydatki administracyjne np.:  wydatki na marketing i rekrutację uczestników,  wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, opłaty notarialne,  wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,  wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

97 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL. Wydatki kwalifikowalne W szczególności finansowane mogą być:  Doradztwo dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie, wybór projektów, monitorowanie pomocy, opracowywanie procedur kontrolnych oraz kontrolę finansową:  Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych, wydatki na podróż i pobyt konsultantów i doradców.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań doradczych.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z tłumaczeniami.

98 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL Wydatki kwalifikowalne  Doradztwo dla Komisji Oceny Projektów:  Wynagrodzenia ekspertów.  Wydatki związane z przygotowaniem ekspertyz i analiz.  Szkolenia dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie SPO RZL w zakresie zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli finansowej:  Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń w tym podróży, zakwaterowania, wyżywienia.  Wydatki związane z personelem szkolącym.  Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.

99 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL Wydatki kwalifikowalne  Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.  Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników.  Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych.  Koszty leasingu sprzętu.  Organizacja prac Komitetu Monitorującego SPO RZL oraz Komitetów Sterujących wyborem projektów:  Wydatki związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetów Sterujących.  Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

100 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL Wydatki kwalifikowalne  Wydatki na wynajem sali i sprzętu multimedialnego.  Wydatki związane z przejazdami i wyżywieniem członków Komitetu Monitorującego SPO RZL.  Wydatki poniesione na przygotowanie ekspertyz i analiz.  Wydatki związane z usługami świadczonymi przez ekspertów na rzecz Komitetu Monitorującego SPO RZL i Komitetów Sterujących.  Wydatki na przygotowanie, powielanie i rozpowszechnianie protokołów z posiedzeń Komitetów oraz sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji SPO RZL.

101 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL Wydatki kwalifikowalne  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego:  Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytu są kwalifikowalne dla następujących projektów:  przedkładanych i wdrażanych przez instytucję wdrażającą w przypadku projektu o wartości 150 tys. euro lub więcej oraz w przypadku kilku projektów o wartości 200 tys. euro lub więcej,  przedkładanych i wdrażanych przez beneficjentów, którzy nie są zobligowani do przeprowadzenia audytu zgodnie z zapisami Uzupełnienia Programu (projekt o wartości nie przekraczającej 150 tys. euro lub kilka projektów o wartości nie przekraczającej łącznie 200 tys. euro), po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.

102 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL Wydatki kwalifikowalne  Wsparcie kadrowe dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Instytucji Pośredniczących oraz instytucji wdrażających w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli finansowej:  Koszty osobowe (wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne).  Wydatki związane z zakupem sprzętu (biurowego i komputerowego) niezbędnego do zatrudnienia pracownika z pomocy technicznej.  Organizacja seminariów i konferencji:  Wydatki na wynajęcie sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia.  Wydatki związane z tłumaczeniami.

103 SPO RZL, 3. Pomoc techniczna, 3.1.Wsparcie zarządzania SPO RZL Wydatki kwalifikowalne  Wydatki na przygotowanie plakatów i materiałów promocyjnych.  Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.  Wydatki związane z zakupem materiałów oraz niezbędnego wyposażenia.  Koszty leasingu sprzętu.  Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników biorących udział w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach – przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie.

104 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne W szczególności finansowane mogą być: Organizacja szkoleń i pomoc doradcza w zakresie informowania o SPO RZL: Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń w tym podróży, zakwaterowania, wyżywienia. Wydatki związane z personelem. Wydatki na wynajem pomieszczeń i sprzętu do prowadzenia szkoleń. Wydatki związane z promocją szkoleń (np. ogłoszenia). Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów. Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników. Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych.

105 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Koszty leasingu sprzętu. Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych, koszty podróży i pobytu konsultantów i doradców. Wydatki wiązane z tłumaczeniami. Wydawanie i dystrybucja aktualnych oficjalnych tekstów SPO RZL oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych: Wydatki na przygotowanie, publikację i dystrybucję dokumentów programowych SPO RZL (Program Operacyjny, Uzupełnienie Programu, podręczniki EFS). Wydatki na przygotowanie, publikację i dystrybucję materiałów informacyjnych o EFS i SPO RZL (ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych oraz innych publikacji).

106 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Wydatki na przygotowanie standów, bannerów, flag UE i innych materiałów służących do oznaczania projektów i imprez promocyjnych. Wydatki na przygotowanie publikacji i dystrybucji biuletynu informacyjnego SPO RZL. Wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów informacyjnych, promocyjnych i oficjalnych tekstów SPO RZL.

107 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Tworzenie i realizacja szczegółowych planów promocji SPO RZL: Wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Planu Promocji SPO RZL. Koszty leasingu sprzętu. Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych. Wydatki związane z tłumaczeniami. Obsługa, aktualizacja i rozwój strony internetowej poświęconej EFS: Wydatki związane ze stworzeniem i modyfikacją portalu internetowego. Wydatki związane z bieżącym aktualizowaniem informacji, utrzymaniem i obsługą portalu. Wydatki związane z promocją portalu.

108 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Wydatki związane z opracowaniem materiałów zamieszczanych na stronach internetowych. Wydatki związane z tłumaczeniami. Organizacja spotkań informacyjnych instytucji wdrażających SPO RZL: Wydatki na wynajęcie sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia. Wydatki związane z tłumaczeniami. Wydatki na przygotowanie plakatów i materiałów promocyjnych. Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów. Wydatki związane z udziałem w imprezach promocyjnych.

109 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Wydatki związane z zakupem materiałów oraz niezbędnego wyposażenia. Koszty leasingu sprzętu. Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników biorących udział w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach- przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie. Przygotowanie analiza, badań i sprawozdań z wdrażania SPO RZL: Wydatki związane z przygotowaniem analiz, studiów i ekspertyz. Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych. Wydatki związane z tłumaczeniami. Wydatki związane z drukiem.

110 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Ewaluacja/ocena bieżącej realizacji projektów oraz ocena rezultatów projektów w ramach Działań: Wydatki związane z przeprowadzeniem oceny bieżącej i oceny rezultatów projektów. Wydatki związane z pracą ekspertów w zakresie ewaluacji. Tworzenie i utrzymywanie telefonicznych stanowisk informacyjnych (help-desks): Wydatki związane z wyposażeniem telefonicznych stanowisk informacyjnych (sprzęt komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble). Koszty leasingu sprzętu. Wydatki na wynajęcie pomieszczenia na potrzeby stanowiska informacyjnego.

111 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Wydatki związane z prowadzeniem infolinii ( w tym wydatki na przeprowadzenie przetargu na wyłonienie firmy, koszty przygotowania scenariuszy rozmów i bieżąca obsługa infolinii). Szkolenia trenerów ROSzEFS: Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń ( w tym m.in.. Podróży, zakwaterowania, wyżywienia). Wydatki związane z personelem szkolącym. Wydatki na wynajem pomieszczeń i sprzętu do prowadzenia szkoleń. Koszty leasingu sprzętu. Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

112 Pomoc techniczna 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL Wydatki kwalifikowalne cd.: Tworzenie i utrzymanie sieci ROSzEFS: Wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem sieci ROSzEFS. Wydatki związane z personelem szkolącym. Wydatki na przygotowanie szkoleń w tym materiały, wynajęcie Sali, poczęstunek. Wydatki związane z prowadzeniem usług doradczych. Koszty leasingu sprzętu.

113 SPO RZL, Pomoc techniczna, 3.3. Zakup sprzętu komputerowego W szczególności finansowane mogą być: Zakup i instalacja sprzętu komputerowego: Wydatki związane z przeprowadzeniem specyfikacji przetargowej i przeprowadzeniem przetargu. Wydatki na zakup i instalację sprzętu komputerowego. Zakup i instalacja pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego. Wydatki związane z zakupem pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego. Wydatki na zakup oprogramowania. Wydatki na zakup innych urządzeń elektronicznych niezbędnych do zarządzania i promowania SPO RZL. Wydatki związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowej i przeprowadzeniem przetargu. Koszty leasingu sprzętu.

114 Inicjatywa Wspólnotowa Equal W Działaniu 1 za kwalifikowane uznaje się następujące wydatki:  koszty związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi przedstawicieli Partnerstwa w związku z tworzeniem się partnerstwa krajowego oraz ponadnarodowego,  koszty personelu (płace, składki na ubezpieczenie społeczne),  koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla przedstawicieli Partnerstw w związku z tworzeniem się partnerstwa krajowego oraz ponadnarodowego,  koszty związane z zakupem lub wynajmem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i biurowego,  koszty publikacji i działań promocyjnych Partnerstwa w związku z tworzeniem się partnerstwa krajowego oraz ponadnarodowego,  koszty ogólne.

115 Inicjatywa Wspólnotowa Equal W Działaniu 2 za kwalifikowalne uznaje się następujące wydatki:  Realizacja programu krajowego:  koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń oraz działalności edukacyjnej (w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych/edukacyjnych i tworzenia programów),  koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych (podkontraktowanie),  materiały edukacyjne i szkoleniowe,  koszty związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania,  koszty związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych,  zasiłki i dodatki szkoleniowe,  koszty personelu (płace plus składki na ubezpieczenia społeczne),  koszty wynagrodzeń opiekunów praktyk i staży,

116 Inicjatywa Wspólnotowa Equal  koszty podróży i zakwaterowanie personelu,  koszty podróży i pobytu konsultantów i doradców,  koszty podróży ostatecznych beneficjentów,  koszty ubezpieczenia ostatecznych beneficjentów,  koszty wynajmu pomieszczeń i urządzeń, koszty amortyzacji sprzętu,  koszty rekrutacji uczestników,  koszty pomocy prawnej bezpośrednio związanej z projektem, koszty notariusza,  koszty związane z oceną i monitorowaniem projektu oraz z oceną wpływu projektu,  usługi księgowe,  koszty ogólne,  koszty audytu,  koszty opieki nad osobami zależnymi od uczestników projektów,  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  płace ostatecznych beneficjentów wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

117 Inicjatywa Wspólnotowa Equal W Działaniu 2 w ramach współpracy między Partnerstwami na rzecz Rozwoju w partnerstwie ponadnarodowym wydatkami kwalifikowanymi mogą być:  koszty uczestnictwa (koszty podróży, zakwaterowania oraz posiłków) w spotkaniach roboczych, działaniach na rzecz grup docelowych, wizyty informacyjne.  koszty tłumaczeń w celu ułatwienia wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami,  koszty wizyt informacyjnych oraz praktyk uczestników projektu (trenerów, osób szkolonych, personelu, kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu),

118 Inicjatywa Wspólnotowa Equal W Działaniu 2 w ramach współpracy między Partnerstwami na rzecz Rozwoju w partnerstwie ponadnarodowym wydatkami kwalifikowanymi mogą być:  udział finansowy we wspólnych przedsięwzięciach rozwojowych partnerów ponadnarodowych – rozwój usług lub produktów,  udział finansowy we wspólnych przedsięwzięciach rozwojowych partnerów ponadnarodowych – rozwój usług lub produktów – zleconych innym organizacjom,  koszty organizacji spotkań, wspólnych działań na rzecz grup docelowych, wizyt informacyjnych, łącznie z kosztami wynajęcia sal, kosztami tłumaczeń  koszty koordynacji sekretariatu, wynagrodzeń doradców i ekspertów, ewaluacji wspólnych przedsięwzięć, organizacji wspólnych badań ankietowych.

119 Inicjatywa Wspólnotowa Equal Sieci tematyczne, upowszechnianie dobrych praktyk oraz włączanie ich do polityki (mainstreaming) (Działanie 3)  udział finansowy we wspólnych przedsięwzięciach rozwojowych partnerów ponadnarodowych – rozwój usług lub produktów,  udział finansowy we wspólnych przedsięwzięciach rozwojowych partnerów ponadnarodowych – rozwój usług lub produktów – zleconych innym organizacjom,  koszty organizacji spotkań, wspólnych działań na rzecz grup docelowych, wizyt informacyjnych, łącznie z kosztami wynajęcia sal, kosztami tłumaczeń  koszty koordynacji sekretariatu, wynagrodzeń doradców i ekspertów, ewaluacji wspólnych przedsięwzięć, organizacji wspólnych badań ankietowych.

120 Inicjatywa Wspólnotowa Equal W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności działań w ramach EQUAL w Polsce, będzie również możliwe finansowanie działań kwalifikowanych zwykle w ramach Rozporządzenia w sprawie EFRR (Nr 1783/1999) i Rozporządzenia w sprawie EFOiGR (Nr 1257/1999). Zatem działania kwalifikowane w ramach innych funduszy strukturalnych są również kwalifikowane dla EQUAL, lecz w ograniczonym zakresie, jedynie, gdy jest to niezbędne dla efektywnego wdrożenia programu.

121 Inicjatywa Wspólnotowa Equal Przykładowe koszty kwalifikowane:  zakup sprzętu niezbędnego dla prowadzenia Partnerstw na rzecz Rozwoju,  zakup sprzętu niezbędnego dla świadczenia usług na rzecz beneficjentów projektu przez podmioty wchodzące w skład Partnerstw na rzecz Rozwoju,  zakup sprzętu telekomunikacyjnego, technologii infrastrukturalnych oraz innych technologii, które ułatwiają dostęp do usług (telepraca, kształcenie na odległość...), jeżeli są one niezbędne dla realizacji celów Partnerstwa na rzecz Rozwoju,

122 Inicjatywa Wspólnotowa Equal Przykładowe koszty kwalifikowane:  budowa/adaptacja/zakup infrastruktury i sprzętu na rzecz grup dyskryminowanych w celu zapewnienia procesu ich zawodowej i społecznej integracji, infrastruktury transportowej, adaptacji miejsc pracy oraz innych adaptacji służących promocji równych szans kobiet i mężczyzn, jeżeli są one niezbędne dla celów Partnerstwa na rzecz Rozwoju.  Wydatki takie powinny mieć miejsce jedynie w należycie uzasadnionych i wyjątkowych wypadkach. W związku z tym, że wsparcie EFS koncentruje się na rozwoju zasobów ludzkich, wymienione wydatki nie powinny stanowić głównej części projektu.

123 Minimalne wartości budżetów Minimalna wartość projektów w SPO RZL dla priorytetu pierwszego i drugiego : 15.000 euro z wyjątkiem działania 1.4: 25.000 euro ZPORR II dla priorytetu drugiego: 5000 euro Equal 0,5 – 3mln Euro

124 Zmiany w projekcie  Jeśli w trakcie realizacji okaże się, że projekt wymaga istotnych zmian projektodawca jest zobowiązany rozpocząć negocjacje w celu zmiany planu projektu  Projektodawca jest zobowiązany informować końcowego beneficjenta o niewykorzystaniu środków EFS przypadających na okres rozliczeniowy co pozwoli na przekazanie środków na inne projekty  Zmiany związane z terminami realizacji zadań, zmiany numeru konta czy adresu, zwiększenia lub zmniejszenia liczby beneficjentów ostatecznych, zmiany w strukturze kosztów poniżej 15% - wymagają zgłoszenia niezwłocznie lecz nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem projektu

125 Zmiany w projekcie  Zmiany powyżej 15%, zmiany wartości projektu i jego zakresu – wymagają zgody beneficjenta końcowego i przed tą zgodą nie mogą być wprowadzone. Beneficjent końcowy ma prawo nie zgodzić się na zaproponowane zmiany i wypowiedzieć umowę  Nie jest możliwe wnioskowanie o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji  Zmiany planu projektu może także zainicjować beneficjant końcowy, o ile stwierdzi taką potrzebą w wyniku analizy raportów i kontroli projektu

126 Dokumentowanie działań  Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających, że uczestnikami programu były właściwe osoby (umowy, deklaracje potwierdzające, zasady udziału itp.)  Niezbędne jest dokumentowanie wszelkich zdarzeń, w tym listy obecności na zajęciach  Dobrze jest przechowywać wszelkie notatki robocze dotyczące wyliczeń kosztów projektu  W sprawozdaniu końcowym trzeba wykazać także dane o tych uczestnikach projektu, którzy przerwali swój udział  Konieczne jest uzgodnienie z partnerami projektu zasad przechowywania dokumentów

127 Dokumentowanie działań  Ważne jest także dokumentowanie rezultatów projektu, np. kopii świadectw uzyskanych przez uczestników, informacji o losach uczestników projektu, opinii uczestników o przebiegu projektu,  Niezbędne jest posiadanie wszelkich dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu rzeczowego w określonej wysokości, a także wszelkich innych dowodów poniesienia określonych wydatków,  Każdy rachunek lub inny dokument dotyczący płatności musi być opisany na odwrocie, że dotyczy poniesionych wydatków.

128 Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena 2.5 Koszty projektu (maksymalnie 10 wierszy dla c) - uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w kontekście konkurencyjności projektu wobec podobnych działań realizowanych na rynku pracy – w przypadku jeśli koszty projektu znacznie odbiegają od kosztów rynkowych należy wyjaśnić powody tych rozbieżności

129 Przekazywanie środków w formie dotacji W przypadku wykrycia wydatków niekwalifikowalnych DWF odpowiednio obniża kwotę rozliczenia dotacji i informuje o tym beneficjenta

130 Kwalifikowalne koszty projektu  Wszystkie koszty projektu muszą być kwalifikowalne, niezależnie od tego, przez kogo są ponoszone  Za kwalifikujące się są uznane koszty: niezbędne do realizacji projektu uwzględnione w budżecie faktycznie poniesione poparte dokumentami

131 Kwalifikowalne koszty projektu Kwalifikujące się koszty projektu są pokrywane z:  Środków unijnych – EFS  Środków krajowych budżet państwa fundusze celowe (Fundusz Pracy, PFRON) budżet JST środki prywatne przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

132 Kwalifikowalne koszty projektu Środki krajowe mogą być wnoszone w formie:  wkładu pieniężnego  wkładu rzeczowego o szacowanej wartości Wkładem rzeczowym może być:  praca osób z instytucji realizującej projekt  udostępnienie pomieszczeń  praca wolontariuszy

133 Kwalifikowalne koszty projektu - przykłady  Koszty personelu pracownicy etatowi beneficjenta i partnerów pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie /o dzieło do technicznej obsługi projektu (koordynator, księgowy, prawnik) pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło do części merytorycznej projektu, nie prowadzący działalności gospodarczej (trener, psycholog) praca wolontariuszy firmy wynajęte do technicznej obsługi projektu podróż, zakwaterowanie, diety w przypadku realizacji projektu poza miejscem zamieszkania personelu

134 Kwalifikowalne koszty projektu - przykłady  Koszty uczestników projektu kwoty zasiłków wypłaconych bezrobotnym uczestniczącym w projekcie kwoty dodatków szkoleniowych koszty przejazdu na szkolenie i zakwaterowanie koszty wyżywienia i poczęstunku koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi – nie więcej niż 10% wartości projektu w przypadku udziału w szkoleniu pracowników – równowartość wynagrodzeń brutto za okres szkolenia (jeśli odbywa się ono w godzinach pracy)

135 Kwalifikowalne koszty projektu - przykłady  Inne koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą odpowiadających za część merytoryczną projektu (do 30% wartości projektu) koszty pomieszczeń– czynsz, opłaty za gaz, światło lub wydatek na wynajem koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych (do 10% wartości projektu) leasing wyposażenia, amortyzacja sprzętu pod warunkiem, że nie jest to sprzęt zakupiony wcześniej ze środków UE lub krajowych środków publicznych zakup nowego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu ale nie więcej niż 10% wartości projektu i nie więcej niż 5 tys. zł netto na jednostkę sprzętową; jeśli zakup w granicach 3.5-5 tys. zł netto, kwalifikowalny jedynie koszt amortyzacji nowego sprzętu na czas trwania projektu.

136 Kwalifikowalne koszty projektu - przykłady  Inne koszty cd. Zakup używanego sprzętu jeśli:  sprzedający wystawi deklarację określającą pochodzenie sprzętu, potwierdzającą, że w okresie ostatnich 7 lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub unijnej  cena sprzętu nie wyższa od wartości rynkowej i ceny sprzętu nowego wydatki administracyjne (marketing, materiały informacyjne, opłaty notarialne, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty związane z archiwizacją dokumentów, ubezpieczenie sprzętu, pomieszczeń) VAT, jeśli projektodawca nie może go odliczyć audyt

137 Kwalifikowalne koszty projektu - zlecanie zadań  dotyczy wyłącznie merytorycznego zakresu danego projektu  do 30% wartości projektu z wyjątkiem projektów szkoleniowych, badawczych, promocyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (możliwość uzyskania zgody IW na 100% zlecania)  wykazywane w kategorii „Inne koszty”  dopuszczalny jeden poziom zlecania  wykonawca zleconej usługi wraz z fakturą dołącza zestawienie wydatków składających się na kwotę faktury (rodzaje wydatków a nie poszczególne kwoty)  beneficjent powinien zastrzec sobie w umowie z wykonawcą obowiązek wykonawcy dopuszczenia beneficjenta do wglądu do dokumentacji księgowej związanej z realizowanym projektem.

138 Kwalifikowalne koszty projektu - tabela


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Wydatki Kwalifikowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google