Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku międzybankowego Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku międzybankowego Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku międzybankowego Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 20 grudnia 2012 r.

2 Agenda 2  Regulacje europejskie  Centralny clearing w KDPW_CCP  Repozytorium Transakcji w KDPW

3 3 Regulacje europejskie: EMIR - główne cele Reakcja na kryzys: Szczyt G-20 w Pittsburghu (wrzesień 2009): Wszystkie standardowe instrumenty pochodne OTC powinny być rozliczane przez centralnych kontrpartnerów (CCP) najpóźniej do końca 2012 r., a kontrakty w instrumentach pochodnych OTC raportowane do repozytorium transakcji. Główne cele:  ograniczenie ryzyka kontrahenta, w tym wzmocnienie wymogów rozliczeniowych,  ograniczenie ryzyka operacyjnego, w tym większa standaryzacja i obsługa elektroniczna,  większa przejrzystość, m.in. dzięki repozytoriom transakcji.

4 4 Regulacje europejskie: EMIR - konsekwencje EMIR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji Artykuł 4  Obowiązek rozliczenia kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym Artykuł 9  Obowiązek zgłaszania (raportowania) zawartych kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji Artykuł 14  Zezwolenia na prowadzenie działalności przez centralnego kontrpartnera (CCP) Artykuł 55  Rejestracja repozytorium transakcji przez ESMA

5 5 Regulacje europejskie: Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR:  Dostosowanie do definicji CCP (art. 2): Nowacja rozliczeniowa  Dostosowanie w zakresie wymogu kapitałowego (art. 16)  Zezwolenie (autoryzacja) na prowadzenie działalności przez CCP (art. 14)

6 Regulacje europejskie: Nowacja rozliczeniowa 4 sierpnia br. weszły w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadziły do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa stała się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. CCP jako SPRZEDAJĄCY SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY CCP jako KUPUJĄCY 6

7 Podwyższenie kapitału zakładowego KDPW_CCP S.A., w związku z rozpoczęciem rozliczeń dla transakcji zawieranych na rynku OTC, do poziomu 200 mln zł (ok. 50 mln euro) – uchwała WZA podjęta w czerwcu 2012 r. Minimalny wymóg kapitałowy: przynajmniej 7,5 mln EUR (zgodnie z art. 16 EMIR) Zgodnie ze standardami technicznymi EBA kapitał CCP nie powinien być niższy niż suma:  wydatków operacyjnych koniecznych do poniesienia w określonym czasie na restrukturyzację;  wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne;  wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe, kontrpartnera, rynkowe pochodzące z działalności pozarozliczeniowej;  wymogów kapitałowych na ryzyko prawne oraz biznesowe. Regulacje europejskie: Wymóg kapitałowy 7

8 8 Regulacje europejskie: Autoryzacja KDPW_CCP Złożenie wniosku do KNF o autoryzację zgodnie z przepisami EMIR - po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską standardów technicznych dla CCP (2013) Zakres prac dostosowawczych obejmuje m.in. takie obszary, jak:  wymogi organizacyjne – w tym powołanie Komitetu do spraw ryzyka, Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń, dostosowanie w zakresie organów spółki oraz wymaganych stanowisk;  zasady prowadzenia działalności – w tym dostosowanie umów pomiędzy KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A., polityki inwestycyjnej, zasad audytu, zasad archiwizacji danych;  wymogi ostrożnościowe – m.in. w zakresie procedury defaultowej, listy instrumentów akceptowanych jako zabezpieczenie, funduszy zabezpieczających, środków kontroli ryzyka płynnościowego.

9 19 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin rozliczeń transakcji (dla obrotu niezorganizowanego). Regulamin został opublikowany 19 grudnia 2012 r. na stronach internetowych KDPW_CCP. Wejdzie w życie z dniem 2 stycznia 2013 r. Tego dnia nastąpi uruchomienie usługi w KDPW_CCP. Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: R egulacje KDPW_CCP 9

10  Dostęp do polskiego rynku kapitałowego  Płynność w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP)  Możliwość wnoszenia zabezpieczeń w polskich papierach skarbowych, akcjach z indeksu WIG20 oraz PLN  Stabilność polskiego sektora bankowego  Redukcja ryzyka dla transakcji na rynku kasowym, terminowym oraz OTC  Efektywny system gwarantowania i rozliczania transakcji  Rozrachunki w pieniądzu banku centralnego  Stosowanie wysokich standardów w zakresie zarządzania ryzykiem  Wykorzystywanie standardowych procedur w przypadku wystąpienia niewypłacalności uczestnika Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Dlaczego KDPW_CCP? 10

11 KDPW_CCP będzie prowadzić system rozliczeń transakcji na derywatach, zawartych poza obrotem zorganizowanym, w tym system zabezpieczania płynności rozliczania tych transakcji. Główne funkcje systemu rozliczeń transakcji OTC:  rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC oraz pośrednictwo w rozrachunku wynikającym z tych rozliczeń  zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym  administracja zabezpieczeniami  funkcja centralnego kontrpartnera (CCP) z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej  raportowanie do repozytorium transakcji (usługa oferowana przez KDPW) Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Funkcje systemu 11

12 Lista instrumentów rozliczanych w KDPW_CCP: Pierwsza faza – 2013 r.:  Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreements)  Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap)  Overnight Index Swap  Basis Swap  REPO Druga faza – styczeń 2014 r.:  FX swap  Opcje walutowe  Opcje na stopę procentową  Swapy procentowo- walutowe (CIRS) 12 Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Rozliczane instrumenty PLN PLN i inne waluty

13 13  MarkitWire KDPW_CCP rozlicza transakcje na bazie instrukcji rozliczeniowych dostarczonych przez elektroniczne platformy konfirmacji (MarkitWire, SWIFT Accord). Dla transakcji REPO potwierdzenie transakcji następuje w KDPW_CCP.  SWIFT Accord Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Platforma konfirmacji

14 14 Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Schemat działania * Transakcje repo – zestawienie w KDPW_CCP Bank A Bank B Repozytorium transakcji (KDPW lub inne) Narodowy Bank Polski Platformy konfirmacji*: Komunikacja SWIFT lub SWI CSD (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie zabezpieczeń CSD (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie zabezpieczeń 19 listopada 2012 r. izba KDPW_CCP udostępniła do testów system kdpw_otc.

15 15 Depozyty zabezpieczające Fundusz zabezpieczający OTC Kapitał własny KDPW_CCP Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: System gwarantowania rozliczeń

16 Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Zabezpieczenia 16  Polskie obligacje skarbowe  Polskie bony skarbowe  Gotówka w PLN  Akcje (WIG20) planowane:  Obligacje skarbowe strefy euro  Gotówka w EUR

17 17 Kolejność uruchamiania środków w systemie gwarantowania rozliczeń * Zgodnie z regulacją EMIR Kapitał KDPW_CCP (pozostały kapitał własny KDPW_CCP) Fundusz zabepieczający OTC (w pozostalej wysokości Funduszu) Kapitał KDPW_CCP (w proporcjonalnej części dla rynku OTC wyliczonej z 25% kapitału przeznaczonego*) Fundusz zabezpieczający OTC (w wysokości wpłat uczestnika naruszającego) Depozyty zabezpieczające (wniesione przez uczestnika naruszającego) Należności uczestnika naruszającego

18 Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC: Typy uczestnictwa 18 1. Generalny uczestnik rozliczający – odpowiada za rozliczenie w zakresie transakcji zawieranych lub potwierdzanych: a/ przez niego na platformie elektronicznej, na rachunek własny lub jego klientów, b/ przez inny podmiot, w tym przez innego uczestnika, na platformie elektronicznej, na rachunek własny tego podmiotu lub jego klientów. 2. Indywidualny uczestnik rozliczający – odpowiada za rozliczenie transakcji zawieranych lub potwierdzanych przez niego na platformie elektronicznej, na rachunek własny lub jego klientów. 3. Izba rozliczeniowa 4. Uczestnik nierozliczający – uczestnik zawiera poza obrotem zorganizowanym transakcje, które są rozliczane w systemie rozliczeń OTC, a jednocześnie nie jest uczestnikiem rozliczającym. Wysokość kapitałów własnych uczestnika rozliczającego nie może być niższa niż:  generalny uczestnik rozliczający - 100 mln PLN (ok. 25 mln EUR)  indywidualny uczestnik rozliczający - 50 mln PLN (ok. 12,5 mln EUR)  izba rozliczeniowa - 100 mln PLN (ok. 25 mln EUR)

19 19 Repozytorium transakcji w KDPW: Obowiązek raportowania Zgodnie z art. 9 EMIR: Szczegółowe informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu, powinny być zgłaszane do repozytorium transakcji.  Dane muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu.  Obowiązek raportowania dotyczy transakcji instrumentami pochodnymi zawartych w dniu lub po dniu wejście w życie rozporządzenia oraz transakcji zawartych przed tą datą, dla których nie upłynął termin zapadalności.

20 20 Repozytorium transakcji w KDPW Repozytorium w polskim prawodawstwie Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie 4 sierpnia 2012 r. (art. 48 ust. 5a) postanawia, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych będzie mógł prowadzić - na zasadach określonych w odrębnym regulaminie - repozytorium transakcji, czyli działalność polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów.

21 21 Repozytorium Transakcji w KDPW: Podstawowe informacje  Repozytorium Transakcji w KDPW zostało uruchomione 2 listopada 2012 roku.  W pierwszym etapie, do czasu implementacji przepisów ESMA określających standardy techniczne dla repozytoriów transakcji oraz do czasu wejścia w życie obowiązku raportowania, repozytorium prowadzone przez Krajowy Depozyt, funkcjonuje w oparciu o aplikację internetową, do której uczestnicy repozytorium mają dostęp przez stronę www Krajowego Depozytu.  W pierwszym etapie funkcjonowania zarówno uczestnictwo, jak i przekazywanie informacji o transakcjach do repozytorium jest zwolnione z opłat.  Po przyjęciu przez KE standardów technicznych rozpocznie się proces dostosowywania regulacji oraz narzędzi informatycznych repozytorium transakcji do wymogów wyznaczonych w tych standardach.  Na przełomie I i II kwartału 2013 roku KDPW rozpocznie proces rejestracji repozytorium transakcji w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.

22 22 Termin, przed którym kontrakty na instrumenty pochodne powinny zostać raportowane, zostanie określony we właściwych standardach technicznych, które wejdą w życie na podstawie przepisów Art 9 (6)(b), rozporządzenia EMIR.  Wymogi raportowania dla kontraktów na instrumenty pochodne, na kredyt lub na stopę procentową powinny wejść w życie najwcześniej 1 lipca 2013,  Wymogi raportowania dla instrumentów pochodnych we wszystkich innych klasach powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2014. Repozytorium transakcji w KDPW: Kiedy wymóg raportowania wejdzie w życie?

23 Dziękujemy za uwagę www.kdpw.pl www.kdpwccp.pl


Pobierz ppt "Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku międzybankowego Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google