Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Wrzesień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Wrzesień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Wrzesień 2014

2 2 KDPW Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci Inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy indywidualni Narodowy Bank Polski Instytucje polskiego rynku kapitałowego KDPW_CCP

3 25 lat wolności gospodarczej 3 Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja finansowa, działająca w formie spółki akcyjnej Utworzona w 2011 roku Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce

4 4 100 % 33% KDPW:  Usługa repozytorium transakcji – zgodna z EMIR  Rejestracja KDPW_TR przez ESMA (07.11.2013) KDPW_CCP:  Powstała w lipcu 2011 r.  100% akcji należy do KDPW  Kapitał własny KDPW_CCP: 218 mln zł (ok. 52 mln EUR)  Funkcja centralnego kontrahenta poprzez nowację  Raportowanie do KDPW_TR (nieobowiązkowe) Grupa Kapitałowa KDPW

5 Rynek regulowany ASO OTC derywaty Rozliczanie transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie zabezpieczeniami SPAN VaR Obligacje skarbowe Bony skarbowe PLN Spółki WIG20 Gwarancje bankowe OTC REPO Rynek regulowany ASO OTC kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Zdarzenia korporacyjne Wypłaty transferowe OFE Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSDs Prowadzenie kont depozytowych Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Repozytorium transakcji Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) Prowadzenie referencyjnych baz danych Rozrachunek transakcji System Rekompensat Fundusz Gwarancyjny 100% Usługi Grupy KDPW dla rynku finansowego 5 2013/2014 – autoryzacja CCP2015 – reautoryzacja CSD Agencja kodująca (kody ISIN, LEI)

6 Deponowanie Rejestracja Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. Polski centralny depozyt papierów wartościowych

7 Główne zadania KDPW  Prowadzenie kont depozytowych dla uczestników, na których w formie elektronicznego zapisu, rejestrowane są papiery wartościowe  Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji na kontach depozytowych uczestników  Rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach regulowanych: GPW oraz BondSpot, a także transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym (NewConnect, MTS-Poland)  Nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie  Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy, scalanie akcji)  Przydzielanie kodów ISIN i LEI polskim emisjom instrumentów finansowych (KDPW jest krajowym organem odpowiedzialnym za ich nadawanie)

8 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW  Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zarejestrowane w KDPW  Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: - Akcje (krajowe i zagraniczne) -Obligacje (Skarbu Państwa, NBP (banku centralnego) korporacyjne (krajowe i zagraniczne), komunalne, zamienne, EBI, z prawem pierwszeństwa, obligacje niepubliczne, listy zastawne) -Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych -Kontrakty Futures (na indeks WIG20, na walutę, na akcje) -Indeksowe jednostki udziałowe -Opcje (Europejskie), (na indeks WIG20, na akcje)  Wyjątek: Bony skarbowe: przechowywanie, rozliczanie oraz rozrachunek – system Narodowego Banku Polskiego

9 Liczba rachunków papierów wartościowych 9

10 Połączenia operacyjne z innymi depozytami KDPW utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. 9 z nich to połączenia bezpośrednie pomiędzy KDPW a zagranicznym depozytem. Pozostałe 10 to połączenia typu pośredniego, za pośrednictwem jednego z dwóch międzynarodowych depozytów (Clearstream Banking Luxembourg, Euroclear Bank) lub – jak w przypadku Bułgarii – za pośrednictwem banku depozytariusza. W przypadku Słowacji – połączenie pośrednie i bezpośrednie. 10

11 11 Obowiązek zgłaszania transakcji (Art. 9 Rozporządzenia EMIR):  Kontrahenci finansowi i niefinansowi oraz CCP mają obowiązek zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji.  Informacje te muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu.  Transakcje zawarte przed 16/08/2012, aktywne w tym dniu  Transakcje zawarte 16/08/2012 lub później Repozytorium Transakcji w KDPW Obowiązek raportowania Okres przejściowy na raportowanie transakcji zawartych przed wejściem w życie wymogu (backloading):  90 D – jeżeli transakcja jest aktywna w dniu wejścia w życie wymogu raportowania  3 Y – jeżeli transakcja zapadła w dniu wejścia w życie wymogu raportowania  ESMA – „nie trzeba raportować wszystkich zdarzeń/modyfikacji - wystarczy raport pokazujący najbardziej aktualny stan” Repozytorium Transakcji  Gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów (EMIR).

12 Repozytorium Transakcji Wszystkie klasy instrumentów w jednym miejscu Rejestracja KDPW_TR w ESMA w zakresie następujących klas instrumentów (rynek regulowany lub OTC):  Instrumentów pochodnych na akcje (EQ)  Instrumentów pochodnych na stopę procentową (IR)  Walutowych instrumentów pochodnych (CU)  Kredytowych instrumentów pochodnych (CR)  Towarowych instrumentów pochodnych (CO)  Innych instrumentów pochodnych (OT) Wypełnienie obowiązku raportowania  Bezpośrednie raportowanie do KDPW_TR (wymaga uczestnictwa w typie ZUR lub GUR)  Za pośrednictwem innego uczestnika raportującego KDPW_TR  Delegowanie do centralnego kontrahenta - na polskim rynku: KDPW_CCP Darmowe pośrednictwo KDPW_CCP w przekazywaniu informacji do KDPW_TR  KDPW_CCP nie pobiera opłat za pośrednictwo w raportowaniu do KDPW_TR w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów (ponad opłaty wymagane przez KDPW_TR)  KDPW_CCP raportuje wyłącznie do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW 12

13 Rejestracja Repozytorium Transakcji zgodnie z wymogami EMIR 13  7 listopada 2013 r. - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW (jedno z pierwszych czterech TR), stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.  - Wejście w życie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji (90 dni po rejestracji pierwszego repozytorium) Harmonogram rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW_TR 12 lutego 2014 r.

14 Lista zarejestrowanych TR w UE (stan na 3.06.2014) 14

15 Nadawanie kodów LEI Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących: stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikalnym identyfikatorem jest numer LEI. Zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, 22.10.2013, ESMA/2013/1527) kod pre-LEI jest jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji. 15

16 KDPW_LEI 16 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594), umożliwiający nadawanie osobom prawnym kodów identyfikujących LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie identyfikował nadane przez KDPW (pełniącym funkcję LOU - Local Operating Unit) kody w globalnym systemie LEI (GLEIS). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-LOU) w ramach globalnego systemu LEI (tzw. sponsoring authority).

17 17 www.kdpw.pl


Pobierz ppt "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Wrzesień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google