Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żaneta Skorupska – Świrska, KDPW_CCP Przygotowania polskiego rynku do implementacji wymogów rozporządzenia EMIR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żaneta Skorupska – Świrska, KDPW_CCP Przygotowania polskiego rynku do implementacji wymogów rozporządzenia EMIR."— Zapis prezentacji:

1 Żaneta Skorupska – Świrska, KDPW_CCP Przygotowania polskiego rynku do implementacji wymogów rozporządzenia EMIR.

2 1.Harmonogram działań związanych z implementacją EMIR 2.Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 3.Uruchomienie rozliczeń derywatów OTC i transakcji repo przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji rozliczeniowej 4.Uczestnictwo w KDPW_CCP Agenda 2

3 1.Publikacja EMIR - do końca lipca 2012 r. 2.Wejście w życie EIMR (t+20) – do końca sierpnia 2012 r. 3.Projekt standardów technicznych dla CCP i repozytorium transakcji (ESMA) – do końca września 2012 r. 4.Wejście w życie standardów technicznych (KE, zatwierdzenie max. 3 m-ce - do końca grudnia 2012 r. ) – z początkiem stycznia 2013 r. 5.Rozpoczęcie procesu autoryzacji KDPW_CCP 6.Rozpoczęcie procesu rejestracji repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW 7.Projekt standardów techn. dla klasy derywatów (ESMA, max. 6 m-cy ) 8.Obowiązek rozliczeniowy dla klasy derywatów (KE, zatwierdzenie standardów techn. dla klasy derywatów max. 3 m-ce) Harmonogram działań związanych z implementacją EMIR 3

4 Wejście w życie rozporządzenia EMIR - w 20 dni po dacie publikacji w „Official Journal of the European Union” - prawdopodobny termin publikacji rozporządzenia - lipiec 2012 r., termin wejścia w życie – sierpień 2012 r. - zastosowane, po uprzednim przygotowaniu przez ESMA oraz zatwierdzeniu przez KE regulacyjnych standardów technicznych – w nich zostanie skonkretyzowany obowiązek związany z kierowaniem kontraktów terminowych do partnera centralnego (CCP), a także obowiązek autoryzacji CCP w zakresie rozliczania derywatów z rynku OTC. Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 4

5 Wejście w życie standardów technicznych 1. przygotowanie do zatwierdzenia: - projekt standardów technicznych dotyczących CCP i repozytorium transakcji - w terminie do 30 września 2012 r.; - projekt standardów dotyczących danej klasy instrumentów pochodnych, która będzie podlegać obowiązkowi kierowania do rozliczeń w CCP (o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia EMIR) - po dokonaniu autoryzacji przez lokalnego regulatora jakiegokolwiek CCP (tj. w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu przez ESMA notyfikacji od krajowego regulatora o autoryzowaniu jakiegokolwiek CCP w zakresie rozliczania danej klasy instrumentów); Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 5

6 Wejście w życie standardów technicznych 2. zatwierdzenie: Komisja Europejska zatwierdza standardy techniczne zgodnie z przepisami rozporządzenia UE nr 1095/2010 podejmując decyzję w tej sprawie w terminie 3 miesięcy Regulacyjne standardy techniczne dotyczące CCP oraz repozytorium transakcji, prawdopodobnie wejdą w życie najpóźniej z początkiem stycznia 2013 r. Regulacyjne standardy techniczne dla klasy instrumentów pochodnych prawdopodobnie wejdą w życie najwcześniej w drugiej połowie 2013 r. Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 6

7 Okres dostosowawczy do przepisów rozporządzenia EMIR w zakresie usług rozliczeniowych - przepisy rozporządzenia EMIR w zakresie usług rozliczeniowych staną się wymagalne z momentem zatwierdzenia standardów technicznych dla CCP, - izby rozliczeniowe powinny zwrócić się o autoryzację w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia standardów technicznych, Okres dostosowawczy dla izb, które przed zatwierdzeniem standardów technicznych dla CCP spełniają następujące warunki: - spełniają przesłanki określone w definicji CCP - przed datą zatwierdzenia standardów technicznych dot. usług rozliczeniowych (z wyłączeniem standardów dla danej klasy instrumentów pochodnych) uzyskały w państwie, w którym mają siedzibę, zezwolenie na prowadzenie usług rozliczeniowych zgodnie z przepisami prawa krajowego Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 7

8 Okres dostosowawczy dla obowiązku kierowania do CCP kontraktów w zakresie instrumentów pochodnych - standardy techniczne w obszarze danej klasy instrumentów pochodnych zostaną przygotowane przez ESMA po autoryzacji jakiegokolwiek CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR - obowiązek kierowania danej klasy kontraktów do CCP staje się wymagalny dopiero po okresie autoryzacji CCP przez regulatorów rynku w zakresie rozliczania danej klasy kontraktów Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 8

9 Działania KDPW_CCP przed zatwierdzeniem standardów technicznych dot. CCP oraz repozytorium transakcji -opublikowanie i wejście w życie zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie nowacji rozliczeniowej (przewidywanym terminem wejścia w życie zmian jest połowa lipca 2012 r.) - przygotowanie zmiany obecnego regulaminu rozliczeń transakcji w zakresie zastosowania nowacji rozliczeniowej dla transakcji zawieranych na rynkach zorganizowanych oraz regulaminu rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach OTC Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 9

10 10 Uczestnik AUczestnik B 1a.Transakcja KDPW_CCP KUPNOSPRZEDAŻ KUPNOSPRZEDAŻ 2a. Transakcja

11 Działania KDPW_CCP przed wystąpieniem o autoryzację usług rozliczeniowych na podstawie rozporządzenia EMIR - w zakresie wymogów kapitałowych, podwyższenie kapitału zakładowego KDPW_CCP w związku z rozpoczęciem rozliczeń dla transakcji zawieranych na rynku OTC - złożenie wniosku do KNF o autoryzację, kontynuacja rozpoczętej wcześniej działalności Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 11

12 Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 12

13 Działania KDPW przed zatwierdzeniem standardów technicznych do uruchomienia repozytorium transakcji: - rozpoczęcie świadczenia usługi centralnego repozytorium transakcji - rejestracja repozytorium transakcji zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR w terminie 6 miesięcy od momentu zatwierdzenia standardów technicznych Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR 13

14 14 Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR

15 Uruchomienie rozliczeń derywatów OTC i transakcji repo 15 I faza – 1 stycznia 2013 forwardy na stopę procentową (Forward Rate Agreements ) swapy stopy procentowej (Interest Rate Swaps) REPO II faza – 1 stycznia 2014 (zgodnie z oczekiwaniami rynku) swapy walutowe (FX swap) opcje walutowe (FX option) opcje na stopę procentową swapy procentowo-walutowe (CIRS)

16 Uruchomienie rozliczeń derywatów OTC i transakcji repo 16 Uczestnik zawierający A Klient Zewnętrzna platforma do potwierdzania transakcji MarkitWire SWIFT Accord Walidacja transakcji Potwierdzenie transakcji Zestawienie transakcji Uczestnik zawierający B Klient KDPW_CCP Prowadzenie rozliczeń transakcji Zarządzanie pozycją i ryzykiem rozliczeniowym Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń Obsługa rozrachunku w systemach zewnętrznych KDPW Rozrachunek pieniężny Wnoszenie zabezpieczeń w PW Uczestnik rozliczający B Uczestnik KDPW A NBP Rozrachunek w PLN Bank Płatnik A KNF Uczestnik rozliczający A Platforma Terminacji (TriOptima) Uczestnik KDPW B dodatkowo w funkcji banku płatnika Thomson Reuters transfer danych rynkowych

17 Uruchomienie rozliczeń derywatów OTC i transakcji repo 17 Uczestnik Zobowiązania i należności z tytułu wpłat do systemu gwarantowania rozliczeń NBP Rozrachunek KDPW_CCP w PLN Obsługa zabezpieczeń PAPIERY WARTOŚCIOWE KDPW REJESTR ZABEZPIECZEŃ Przewłaszczenie na konto KDPW_CCP prowadzone w KDPW Akceptowane z abezpieczenie w papierach wartościowych: a)Obligacje Skarbu Państwa b)Akcje indeks W20 (do 90% w Funduszach Rozliczających oraz do 60% w Depozytach Zabezpieczających) Wycena zabezpieczeń Ustalanie stóp uznania dla papierów wartościowych ŚRODKI PIENIĘŻNE

18 Uruchomienie rozliczeń derywatów OTC i transakcji repo 18 Wymogi wobec uczestników Monitoring cen Monitoring ekspozycji/ koncentracji Depozyt zabezpieczające MTM Fundusz rozliczeniowy Back Testing Stress Testing Kapitały CCP

19 Uczestnictwo w KDPW_CCP 19 Obecnie obowiązujące: GUR (generalny uczestnik rozliczający) -BANK: 50 mln oraz iloczyn 5 mln za reprezentację innego podmiotu w KDPW_CCP -DOM MAKLERSKI: 15 mln oraz iloczyn 2 mln za reprezentację innego podmiotu w KDPW_CCP BUR (bezpośredni uczestnik rozliczający) - BANK: 25 mln -DOM MAKLERSKI: 4 mln Warunki uczestnictwa w systemie rozliczeń transakcji OTC – projekt regulaminu OTC – czerwiec 2012 r. (GUR – 100 mln PLN, BUR – 50 mln PLN)

20 Dziękuję za uwagę www.kdpw.pl www.kdpwccp.pl


Pobierz ppt "Żaneta Skorupska – Świrska, KDPW_CCP Przygotowania polskiego rynku do implementacji wymogów rozporządzenia EMIR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google