Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moje dziecko w szkole. Dziecko w oddziale przedszkolnym przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej Uczeń w klasie I uczy się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moje dziecko w szkole. Dziecko w oddziale przedszkolnym przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej Uczeń w klasie I uczy się."— Zapis prezentacji:

1 Moje dziecko w szkole

2 Dziecko w oddziale przedszkolnym przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej Uczeń w klasie I uczy się czytania, pisania, matematyki, przyrody.

3 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w klasie I uczy się Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: - Przygotowuje się do poznawania znaków graficznych Podstawa programowa kształcenia ogólnego: – wszystkich liter alfabetu

4 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do nauki pisania pisać proste, krótkie zdania

5 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija zainteresowanie czytaniem i pisaniem czytać krótkie i dłuższe teksty

6 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się nimi

7 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 20

8 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach sprawnie dodawać i odejmować do 20 oraz zapisywać te działania Rozwiązywać zadania z treścią

9 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia np. krokami, stopa za stopą mierzyć długość, posługując się np. linijką. – porównywać długości obiektów – ważyć przedmioty

10 Dziecko w oddziale przedszkolnym Uczeń w I klasie uczy się: poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące zależności między porami roku a zjawiskami przyrody korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

11 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I 8.00-13.00 2 x ½ godziny zajęć dydaktycznych dziennie Zajęcia na zmiany wg planu lekcji (np. 3 x I zmiana, 2 x II zmiana) 4 lub 5 godzin dydaktycznych zajęć dziennie

12 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Harmonogram dnia reguluje wychowawca klasy Brak dzwonków Jednostka dydaktyczna= 30 minut Jednostka dydaktyczna=45 minut Brak dzwonków O przerwach między zajęciami edukacji wczesnoszkolnej decyduje wychowawca klasy

13 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Wychowanie przedszkolne ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, poz. 803) Załącznik nr 1 Edukacja: polonistyczna matematyczna przyrodnicza muzyczna plastyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne język angielski ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, poz. 803) Załącznik nr 2

14 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Diagnoza gotowości szkolnej 2 x w ciągu roku szkolnego Ocenianie opisowe zgodnie z WZO

15 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Zajęcia dodatkowe – nadobowiązkowe Zajęcia sportowe Rytmika Religia Etyka Zajęcia dodatkowe – nadobowiązkowe Religia Etyka Koła przedmiotowe Koła sportowe Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

16 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Logopeda Pedagog Psycholog szkolny Pedagog specjalny Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Logopeda Pedagog Psycholog szkolny Pedagog specjalny Pedagog terapeuta

17 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Podręczniki Szkoła coraz bliżej-roczne przygotowanie do szkoły-wyd. Nowa Era Podręczniki Bezpłatne podręczniki MEN

18 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Podręczniki New English Adventure Starter – wyd. Pearson Longman Podręczniki Bezpłatne podręczniki do języka angielskiego

19 Dziecko w oddziale przedszkolnym Klasa I Podręczniki Religia Podręczniki Religia

20 RADY DLA RODZICÓW Na początku roku przygotuj z dzieckiem plan lekcji Powiadom wychowawcę o szczególnych zaleceniach wobec dziecka ( np. ze względu na stan zdrowia). Pozwól dziecku oswoić się z nową sytuacją, dopiero później zaproponuj zajęcia dodatkowe.

21 Pamiętaj, że warto….  Współpracować z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Twoje dziecko.  Korzystać z pomocy oferowanej Ci przez nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego.  Interesować się postępami dziecka w nauce i zachowaniu przychodząc na zebrania i dni otwarte.

22 Inne Ważne informacje.. Przez 2 tygodnie września odprowadzamy dzieci do świetlicy lub do klasy Po dwóch tygodniach żegnamy się z dziećmi w szatni szkolnej Dla wszystkich dzieci w szkole obowiązkowy jest strój szkolny i obuwie na zmianę

23 ŻYCZYMY MĄDREGO WYBORU

24 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - Obszar 13- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1 ) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; 3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi; 4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; 6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

25 1)w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki: a)ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach, b)układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie, c)klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania, d)w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania, e)wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku, f)dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek); 2)w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: a)sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), b)wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w za kresie do 10, poprawnie zapisuje te działania, c)radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania, d)zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań; KLASA I -Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci:

26 3)w zakresie pomiaru: a)długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów, b)ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi, c)płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, d)czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w ta kim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków; 4) w zakresie obliczeń pieniężnych: a) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży, b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go

27 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - Obszar 14- Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1 ) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

28 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno, c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą; 2) w zakresie umiejętności czytania i pisania: a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;. KLASA I -Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

29 3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence, c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.


Pobierz ppt "Moje dziecko w szkole. Dziecko w oddziale przedszkolnym przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej Uczeń w klasie I uczy się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google