Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałach i w innych jednostkach kształcących studentów Agata Wroczyńska Warszawa, 26.11.2015 r.

2 Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia 1. Projekt Uchwały Senatu UW w sprawie utraty mocy Uchwały nr 241 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na UW; 2. Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oraz badań ankietowych na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów; 3. Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na UW. 2

3 § 4 Badania dotyczące jakości kształcenia prowadzone są̨ z wykorzystaniem: a. ankiety ogólnouniwersyteckiej, b. ankiet jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów, zwanych dalej ankietami jednostek, c. metod badań jakościowych d. analizy danych zastanych pochodzących ze źródeł administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego i innych instytucji publicznych. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań jakości kształcenia na UW 3

4 § 6 1. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są ogólnouniwersyteckie badania dotyczące jakości kształcenia wśród kandydatów na studia, studentów, doktorantów, absolwentów i nauczycieli akademickich. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań jakości kształcenia na UW 4

5 § 12 1. Badania dotyczące rekrutacji na studia mają postać badania ankietowego wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz badania procesów rekrutacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim z wykorzystaniem informacji pochodzących z systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego i realizowane są raz w roku. 2. Cele badania ankietowego wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim i jego obszary tematyczne ustala każdorazowo Rektor w porozumieniu z kierownikiem PEJK i kierownikiem Biura ds. Rekrutacji z uwzględnieniem § 6 do końca kwietnia każdego roku. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań jakości kształcenia na UW 5

6 3. Badanie ankietowe wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim jest realizowane od ogłoszenia pierwszych wyników rekrutacji i trwa co najmniej do połowy września. 4. Cele badania procesów rekrutacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim z wykorzystaniem informacji pochodzących z systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego i jego obszary tematyczne oraz harmonogram prac nad przygotowaniem raportu badawczego ustala każdorazowo Rektor w porozumieniu z kierownikiem PEJK i kierownikiem Biura ds. Rekrutacji z uwzględnieniem § 6 do 15 października każdego roku. 5. Jednocześnie z raportem badawczym na podstawie informacji pochodzących z systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego PEJK przygotowuje automatyczne raporty charakteryzujące procesy rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach studiów na Uniwersytecie Warszawskim i przekazuje je Rektorowi, BJK oraz kierownikom jednostek organizacyjnych. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań jakości kształcenia na UW 6

7 § 13 1. Raporty generowane automatycznie dotyczące procesów kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim z wykorzystaniem informacji pochodzących z systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „raportami automatycznymi na temat przebiegu studiów” stanowią element działań badawczych PEJK i realizowane są raz w roku. 2. Zawartość raportów automatycznych na temat przebiegu studiów ustala każdorazowo Rektor w porozumieniu z kierownikiem PEJK z uwzględnieniem § 6 do 15 października każdego roku. 3. Do końca lutego każdego roku PEJK przygotowuje raporty automatyczne na temat przebiegu studiów i dostarcza je Rektorowi, BJK oraz kierownikom jednostek organizacyjnych. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań jakości kształcenia na UW 7

8 § 14 Na stronie internetowej PEJK publikowane są streszczenia raportów badawczych, a na stronie internetowej BJK opracowane na podstawie tych raportów przez UZZJK wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia, zaakceptowane przez Rektora. § 15 Biuro Promocji i Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego w porozumieniu z BJK i PEJK przekazują informacje o kolejnych badaniach dotyczących jakości kształcenia i ich wynikach. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie badań jakości kształcenia na UW 8

9 Badania ankietowe na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów § 16 Zasady i procedury prowadzenia badań ankietowych w jednostkach organizacyjnych (w szczególności forma, treść, sposób realizacji badań ankietowych, sposób opracowania danych zebranych w wyniku badań oraz wykorzystanie ich w celu doskonalenia jakości kształcenia) określone są w uchwale rady jednostki w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Projekt nowelizacji aktów prawnych związanych z badaniami jakości kształcenia 9

10 Projekt nowelizacji Zarządzenia nr 56 Rektora UW z dnia 3 październikann2012 r. w sprawie Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia na UW §1 W zarządzeniu nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ( Monitor UW z 2012 r. Nr 8, poz. 268) w § 6 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „ zasad projektowania, zatwierdzania, realizacji, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia”; 2) punkt 2 otrzymuje brzmienie: „ zasad uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur w zakresie: przyjęć na studia, w szczególności w trybie potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu formalnego, oceniania studentów i doktorantów, zaliczania kolejnych etapów studiów oraz dyplomowania”. 10

11 Projekt nowelizacji Zarządzenia nr 76 Rektora UW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach §1 W zarządzeniu nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawski (Monitor UW …..) w § 2 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „ zasad projektowania, zatwierdzania, realizacji, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia”; 2) punkt 2 otrzymuje brzmienie: „ zasad uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur w zakresie: przyjęć na studia, w szczególności w trybie potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu formalnego, oceniania studentów i doktorantów, zaliczania kolejnych etapów studiów oraz dyplomowania”. 11

12 Obszary wskazane w § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 76 Rektora UW z 4 grudnia 2012 w sprawie systemów... oraz w §1 Zarządzenia nr …. Rektora UW z dnia… w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 Rektora UW w sprawie systemów… odpowiadają obszarom opisanym w znowelizowanych Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, dokumencie przyjętym przez ministrów państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego na konferencji w Erywaniu w dniach 14-15 maja 2015 r. Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 12

13 Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) Zgodnie z tymi standardami jednostki powinny: – posiadać politykę zapewniania jakości i związane z nią procedury oraz standardy dotyczące oferowanych programów kształcenia. Programy powinny być projektowane tak, aby umożliwiały osiągnięcie wyznaczonych dla nich celów, w tym zamierzonych efektów kształcenia. Kwalifikacje wynikające z programu powinny być jasno określone i ogłoszone oraz powinny odnosić się do właściwego poziomu Krajowej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i, co za tym idzie, do poziomi ERK. - programy kształcenia powinny być projektowane z udziałem studentów i innych interesariuszy; - programy kształcenia powinny być projektowane tak, aby umożliwić studentowi sprawny progres; - programy kształcenia muszą precyzować oczekiwany nakład pracy studenta (w ECTS); 13

14 Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) Jednostki powinny zapewniać taką realizację programów, która zachęca studentów do podjęcia aktywnej roli w tworzeniu procesu uczenia się, oraz gwarantować, że ocenianie studentów będzie odzwierciedlać to podejście do kształcenia. 14

15 Jednostki powinny sformułować zasady i procedury uwzględniające konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur w zakresie: - przyjęć na studia, w szczególności w trybie potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu formalnego, - oceniania studentów i doktorantów, - zaliczania kolejnych etapów studiów, -dyplomowania itp. Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 15

16 Obszar 1. Projektowanie, zatwierdzanie, realizacja, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia. Należy pamiętać, że zgodnie ze standardem 1.3 znowelizowanych Standardów i wskazówek… jednostki powinny zapewnić: poszanowanie różnorodności studentów i ich potrzeb poprzez umożliwienie im studiowania wykorzystującego elastyczne ścieżki kształcenia; elastyczne stosowanie różnych metod pedagogicznych w celu wspierania potrzeb edukacyjnych studentów; wybór odpowiednich dla studenta form studiów i form nauczania; regularną ocenę i dostosowywanie form nauczania i metod dydaktycznych. wzmacnianie poczucia autonomii studenta, przy jednoczesnym zapewnianiu wskazówek i wsparcia ze strony nauczyciela; promowanie wzajemnego szacunku w relacji student – nauczyciel; odpowiednie procedury postępowania w wypadku skarg studentów. Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 16

17 Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt ) Obszar 2. Przepisy i procedury w zakresie: przyjęć na studia, w szczególności w trybie potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu formalnego, oceniania studentów i doktorantów, zaliczania kolejnych etapów studiów oraz dyplomowania itp. Sprawiedliwe uznawanie kwalifikacji, okresów studiów i wcześniejszego kształcenia, w tym potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (RPL) stanowi niezbędny element zapewniający postęp studentów w ich studiach, przy jednoczesnym promowaniu mobilności. W celu zapewniania jakości w procesie uznawania kwalifikacji, osiągnięć i efektów uczenia się jednostki powinny, opracować procedury tych procesów. 17

18 Definicje: uznawanie kwalifikacji - recognition of qualifications) [słownik_KSK] formalne uznanie przez upraw­nioną do tego instytucję ważności świadectwa/dyplomu zdobytego za granicą. Definicja jest spójna m.in. z definicją podaną w Konwencji lizbońskiej z 1997 roku o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyska­niem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim. W podobnym kontekście używane są terminy „uznawanie wykształcenia” i „uznawanie dyplomów”. Jedną z metod prowadzących do uznania kwalifikacji (niezalecaną) jest nostryfikacja. Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 18

19 potwierdzenie efektów uczenia się [ustawa_PSW] formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Definicja ta ma charakter ogólny. Z przepisów ustawy wynika jednak, że odnosi się ona do konkretnej sytuacji - potwierdzania efektów uczenia się w związku z przyjęciami na studia. Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 19

20 osiągnięcie (credit) [słownik_KSK] wyodrębniony zestaw efektów uczenia się - stanowiących składnik wymagań dla kwalifikacji - których uzyskanie zostało potwierdzone na podstawie przeprowadzonej walidacji Termin „osiągnięcie” odniesiony do uczenia się, zwłaszcza do uczenia się przez całe życie, ma inne znaczenie niż w języku potocznym – nie dotyczy osiągnięć w jakiejkolwiek sferze – odnosi się np. do „zaliczenia” pewnego modułu kształcenia (przedmiotu, grupy przedmiotów, praktyki itp.). Osiągnięcia mogą być wyrażane za pomocą liczby punktów – ECTS (European Credit Transfer and accumulation System), a w przypadku szkoleń zawodowych – ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training). Być może dlatego w niektórych dokumentach i materiałach wyraz „credit” jest niefortunnie tłumaczony na język polski nie jako „osiągnięcie”, lecz jako „punkt (zaliczeniowy)”. Zarówno względy merytoryczne, jak i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, skłaniają do używania terminu „osiągnięcie”. Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 20

21 osiągnięcie (odpowiadające efektom uczenia się) (credit (for learning outcomes)) [zalecenie_ECVET] zbiór indywidualnych efektów uczenia się danej osoby, które zostały ocenione i mogą być akumulowane do celów uzyskania kwalifikacji lub transferowane do innych programów kształcenia/uczenia się lub do innych kwalifikacji Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 21

22 Wszystkie definicje zostały przedstawione w projekcie „Słowniczka” przygotowanego 28.08.2015 r. przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego. Źródłem definicji zamieszczonych w słowniczku są następujące dokumenty: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (jej aktualna wersja uwzględniająca zmiany wynikające z przyjętej w dniu 11 lipca 2014 r. nowelizacji), Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 22.12.2012, 2012/C 398/01, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowie­nia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 08.07.2009, 2009/C 155/02, S. Sławiński (red.), Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014 Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 22

23 Regulacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej Przepisy znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej zostały rozwinięte w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwalonym 23 lutego 2015 r. http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/statut_full_2015.pdf Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 23

24 W załączniku nr 1 do Statutu PKA, określono szczegółowe kryteria oceny programowej dla kierunków o profilu ogólno akademickim. W załączniku nr 2 do Statutu PKA określono szczegółowe kryteria oceny programowej dla kierunków o profilu praktycznym. W załączniku nr 3 do Statutu PKA znajdujemy szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej Zmiany w przygotowanych przez UZZJK Wskazówkach i propozycjach rozwiązań… (projekt) 24

25 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. dr hab. Paweł Stępień, E-mail: pawel.stepien@adm.uw.edu.pl Tel. 0 692 15 62 64 Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska (awroczynska@uw.edu.pl) mgr Katarzyna Wileńska (kwilenska@adm.uw.edu.pl) www.bjk.uw.edu.pl E-mail: bjk@adm.uw.edu.pl Tel. (022) 55 24 072, (022) 55 24 073, Fax (022) 55 24 071 Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google