Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2011 roku mgr Marlena Włodkowska Biuro Karier Łom ż a, 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2011 roku mgr Marlena Włodkowska Biuro Karier Łom ż a, 2014."— Zapis prezentacji:

1 Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2011 roku mgr Marlena Włodkowska Biuro Karier Łom ż a, 2014

2 Charakterystyka populacji Badaniem objęto absolwen tów PWSIiP w Łomży, którzy w 2011 roku ukończyli studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na jednym z następujących kierunków:  informatyka,  pielęgniarstwo I i II stopnia,  technologia żywności i żywienie człowieka,  wychowanie fizyczne,  kosmetologia,  zarządzanie.

3 Badanie przeprowadzano w miesiącach lipiec – wrzesień 2014 Grupa objęta badaniem – absolwenci po 3 latach od obrony pracy dyplomowej 663 – liczba absolwentów w 2011 roku, 162 - liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu (24,4% ogółu absolwentów w roku 2011 162 - liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu (24,4% ogółu absolwentów w roku 2011)

4 Grupa absolwentów objętych badaniem Kierunek Liczba absolwentów rocznik 2010/2011 Liczba badanych % zwrot ankiet % udziału poszczególnych kierunków do ogółu Informatyka 395 12,823 Pielęgniarstwo I 19540 20,5125 Pielęgniarstwo II 12848 37,530 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 387 18,424 Wychowanie Fizyczne 7323 31,5114 Zarządzanie 14028 2017 Kosmetologia 5011 227 Razem: 663162 -100

5 Grupa absolwentów objętych badaniem  60 absolwentów studiów stacjonarnych (37%) oraz 102 niestacjonarnych (63%);  Absolwenci, którzy uzyskali dyplom inżyniera – 7%, licencjata – 62%, magistra – 31%;  Absolwenci, którzy uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobrą – 51%, ocenę dobrą plus – 24%, dobrą 19%, dostateczną plus i dostateczną – 6%.

6 Kontynuacja studiów  Ponad 50% badanych absolwentów podjęło naukę na studiach II stopnia;  10% badanych absolwentów planuje w przyszłości rozpocząć studia II stopnia;  8% badanych podjęło kształcenie na studiach podyplomowych;  3% badanych zamierza podjąć kształcenie na studiach podyplomowych;  Żaden z respondentów nie podjął studiów doktoranckich – również żaden nie planuje tego w przyszłości.

7 Status na rynku pracy Status na rynku pracy – badanie z 2013 roku Status na rynku pracy Informatyka Pielęgniarstwo I Pielęgniarstwo II Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Wychowanie Fizyczne ZarządzanieOgółem pracuje 81,25% 100%95,24%60,71%83,33%69,57%78,74% nie pracuje 18,75%-4,76%39,29%16,67%23,43%21,26%

8 Zgodność wykształcenia z zatrudnieniem  65% absolwentów odpowiedziało, iż ich zatrudnienie jest zgodne z kierunkiem studiów, który ukończyli; (48%-2013)  16% wskazało na częściową zgodność; (24%-2013)  19% pracujących absolwentów zatrudnionych jest niezgodnie z wykształceniem. (28%-2013)

9 Zgodność wykształcenia z zatrudnieniem

10 Forma zatrudnienia (dotyczy badanych, którzy pracują)  umowa o pracę –76%,  własna działalność gospodarcza – 8%,  umowa zlecenie – 10%  staż – 4%,  inne – 2% Sektor pracodawcy  sektor prywatny 38%,  publicznym 61%,  sektor non-profit 1%.

11 Branże w jakich są zatrudnieni absolwenci

12 Zajmowane stanowisko w pierwszym miejscu pracy i obecnym

13 Gdzie znajduje się firma, w której jest Pani/Pan zatrudniony?

14 Liczba zatrudnionych osób w firmach/instytucjach, w których pracują absolwenci

15 Motywy podjęcia zatrudnienia niezgodnego z wykształceniem  brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z zawodem – 53%,  wyższe wynagrodzenie – 26%,  bardziej interesująca praca – 15%,  preferowany zawód nie związany ściśle ze studiami – 6%.

16 Skuteczne metody poszukiwania pracy znajomi i rodzina 38%, wysyłanie CV do pracodawców - 24%, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie – 10%. W pytaniu wzięli udział wszyscy respondenci, którzy obecnie są zatrudnieni.

17 Moment znalezienia pierwszej pracy

18 Satysfakcja z obecnie wykonywanej pracy

19 Czy zdaniem Pani/Pana kwalifikacje zdobyte na w PWSIP pomogły: w znalezieniu pracy w wykonywaniu pracy

20 Potrzeba rozszerzenia programu studiów pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy  blisko 70% absolwentów nie widzi potrzeby rozszerzenia programu studiów pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy; (65% - 2013)  30% jest zdania, iż programy należy rozszerzyć tak, aby dostosować je do potrzeb rynku pracy;  według opinii większości respondentów program studiów powinien być bardziej praktyczny, a w mniejszym stopniu teoretyczny, w niewielkim stopniu wskazują na utworzenie studiów magisterskich (4% wszystkich ankietowanych)

21 Poziom znaczenia wymienionych kompetencji (w skali 1-5) bezpośrednio po studiach w porównaniu do wymagań pracodawców Kompetencje ŚREDNIA A – bezpośrednio po studiach B – wymagania pracodawcy Kreatywność 3,313,74 Umiejętność pracy zespołowej 3,813,88 Umiejętność pracy w warunkach stresu 3,193,77 Samodzielność pracy 3,694,10 Umiejętność rozwiązywania problemów 3,444,15 Umiejętność komunikowania się 3,864,27 Umiejętności informatyczne 3,143,79 Znajomość języków obcych 3,063,33 Specjalistyczna wiedza teoretyczna 3,453,69 Specjalistyczne umiejętności zawodowe 3,663,90

22 Propozycje od respondentów dotyczące działań Biura Karier Podpisywanie umów z korporacjami, Specjalizacje, Nawiązanie współpracy z klubami sportowymi, Dokładniejsza analiza wymagań pracodawcy, Więcej praktyk, Współpraca ze szpitalami i lekarzami POZ, Lepsze rozeznanie na pielęgniarskim rynku pracy, Więcej studiów dofinansowanych z UE, Nauka języków obcych. Inne wypowiedzi:  Cyt. „Biuro Karier funkcjonuje bardzo dobrze, warto kontynuować dotychczasowe działania”,  Cyt. „Biuro Karier funkcjonuje prawidłowo, uważam, że jest skuteczniejsze i pomocniejsze w pomocy niż PUP”.

23 Doświadczenie na rynku pracy a ukończony kierunek studiów  połowa badanych jest zadowolona z ukończonego kierunku i nie zmieniłaby go nawet po zderzeniu z rynkiem pracy,  druga część obecnie chętniej wybrałaby inny kierunek, jakie to kierunki?

24 Zmiana Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Uchyla się obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów przez uczelnię na rzecz ZUS Niemniej: Art. 13b „12. W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. 13. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 12, uczelnia może przetwarzać dane osobowe absolwentów obejmujące: 1) imiona i nazwisko; 2) adres do korespondencji.”;

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2011 roku mgr Marlena Włodkowska Biuro Karier Łom ż a, 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google