Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł ECDL-AM5 Bazy danych, poziom zaawansowany Tabele, relacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł ECDL-AM5 Bazy danych, poziom zaawansowany Tabele, relacje."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł ECDL-AM5 Bazy danych, poziom zaawansowany Tabele, relacje

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Każda tabela zawiera pola i rekordy: Rekord – jest to zbiór informacji dotyczących danego obiektu. Jeśli mamy tabelę „dane pracownika” – są to wprowadzone dane (1; Jan; Kowalski). Dane o kolejnej osobie w naszej tabeli, to kolejny rekord. Pole tabeli – to w odróżnieniu od rekordu jeden typ danych. Np. Nr pracownika będzie liczbą, a jego imię, czy nazwisko, będą to dane tekstowe.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Aby utworzyć pole w Tabeli należy w widoku projektu tabeli wpisać nazwę pola i wybrać Typ danych. Jeśli nie zostanie ustawiony typ danych – Access automatycznie ustawi typ na TEKST.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 Podstawowe typy danych: Tekst - Tekst lub połączenie tekstu i liczb (np. adresy); liczby nie służące do wykonywania obliczeń (np. numery telefonów, czy kody pocztowe). W tym polu można wpisać maksymalnie 255 znaków, Nota - Dłuższe teksty i liczby (np. notatki, opisy) – do 65535 znaków, Liczba – dane liczbowe, Data/Godzina – różne formaty dat i godzin, Walutowy – format wyświetlania danych walutowych, Autonumerowanie - Niepowtarzające się, kolejne lub losowo wybrane liczby, wstawiane automatycznie podczas dodawania rekordów,

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Podstawowe typy danych: TAK/NIE - Pola zawierające jedynie dwie możliwości (wartości logiczne): Tak/Nie, Prawda/Fałsz, Obiekt OLE - Obiekty utworzone w innych programach, używające protokołu OLE, Hiperłącze - Pole przechowujące łącza do innych obiektów bazy danych, innych plików oraz adresów w sieci WWW, Kreator Odnośników - Tworzy pole pozwalające na wybranie za pomocą pola kombi (pole listy rozwijanej) wartości z innej tabeli lub listy,

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Można ustawić każdą z następujących właściwości w zależności od typu danych bieżącego pola. Nie wszystkie te właściwości pokazują się w obszarze właściwości pola dla każdego typu danych:  Rozmiar pola - ustala maksymalna długość danych wprowadzanych do pól Tekst i Liczba. Właściwość Rozmiar pola ma duży wpływ na cechy charakterystyczne danych liczbowych i sposób wykorzystania tych danych w programie Access.  Format - określa, jak program Access będzie wyświetlał i drukował dane. Na przykład, czy wyświetlić pola Data korzystając z wyrazów (12 października 1995) lub tylko z liczb (11/12/95) lub czy dane waluty będą miały dodany znak dolara.  Miejsca dziesiętne - określa liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych drukowanych w polach Liczba i Waluta. Stosuje się tylko dla danych liczbowych zmiennoprzecinkowych (typy danych Pojedyncza precyzja i Podwójna precyzja) i pól Waluta.  Maska wprowadzania - określa jak będą wyglądały pola po wprowadzeniu danych przez użytkownika.  Tytuł - dostarcza etykiety (zamiast nazwy pola) dla programu Access, którą wykorzystuje się w formularzach i raportach. Tytuł pojawi się automatycznie, kiedy dodasz pole do formularza lub raportu.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7  Wartość domyślna - przydziela wartość, którą program Access umieszcza w polu w każdym nowym rekordzie dodawanym do tabeli. W razie konieczności możesz zmienić tę wartość podczas wprowadzania danych,  Reguła poprawności - sprawdza wprowadzane do pola dane według ustalonego kryterium, aby zabezpieczyć przed wprowadzeniem niewłaściwych danych. Jest to zaawansowana właściwość programu Access, często zwana ustalaniem poprawności danych na poziomie tabeli. W większości systemów bazy danych sprawdzanie poprawności danych wejściowych musi być przeprowadzone programowo w formularzu.  Komunikat o błędzie - definiuje komunikat, który pojawi się, kiedy użytkownik wprowadzi dane nie odpowiadające kryterium określonemu przez właściwość Reguła poprawności.  Wymagane - właściwość wskazująca, że niektóre dane musza być wprowadzone do pola, zanim rekord będzie można zachować (tj. wartość w tym polu nie może być pusta). Domyślnie, wprowadzanie danych w polach Access nie jest wymagane.  Zerowa długość dowolna - określa, czy pusty ciąg znaków jest poprawnym zapisem. Aby wprowadzić pusty ciąg znaków, wprowadź"". Domyślnie, pusty ciąg znaków nie jest poprawnym zapisem.  Indeksowane - tworzy indeks pola, aby przyspieszyć proces przeszukiwania pola.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Wybierz wstążkę Narzędzia baz danych i kliknij w ikonę Relacje.  W oknie Pokazywanie tabeli wybierz tabelę: Czytelnicy i kliknij w przycisk Dodaj. Lista pól tabeli pojawi się w oknie systemowym Relacje.  W ten sam sposób dodaj tabele Książki i Wypożyczenia.  Po dodaniu tabel, kliknij w Zamknij. 8

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Kliknij lewym przyciskiem myszy na polu Nr czytelnika w tabeli Czytelnicy.  Przeciągnij pole Nr czytelnika na pole Nr czytelnika w tabeli Wypożyczenia (cały czas trzymając wciśnięty LPM).  Zwolnij lewy przycisk myszy. Pojawi się okno dialogowe Edytowanie relacji.  Zaznacz opcję Wymuszaj więzy integralności i kliknij w przycisk Utwórz. Pierwsza relacja (jeden do wielu) pomiędzy tabelami została utworzona. 9

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  W ten sam sposób zaznacz Sygnaturę książki w tabeli Książki i przeciągnij je na pole Sygnatura książki w tabeli Wypożyczenia.  Zaznacz opcję Wymuszaj więzy integralności i zatwierdź powstanie nowej relacji (jeden do jeden) klikając w przycisk Utwórz. 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Relacje w bazie biblioteka 11

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Aby dodać tabelę do okna relacji klikamy PPM w oknie relacji Relację dodajemy przeciągając nazwę pola z jednej tabeli na nazwę pola w drugiej tabeli Aby usunąć lub edytować relację klikamy na niej PPM

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Tu ustawiamy jakie rekordy ze sprzężonych tabel mają być wybierane do wyników Opcja ta wymusza aby dane w obu tabelach dla wybranych do sprzężenia pól były takie same. Włączenie tej opcji pozwala na wybranie opcji aktualizacji i usuwania rekordów z obu tabel na raz Opcja ta wymusza aby dane w obu tabelach dla wybranych do sprzężenia pól były takie same. Włączenie tej opcji pozwala na wybranie opcji aktualizacji i usuwania rekordów z obu tabel na raz


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł ECDL-AM5 Bazy danych, poziom zaawansowany Tabele, relacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google