Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczycieli

2 Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z poźn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) (w dniu 2 stycznia 2013 r. utraciło moc rozporządzenie z 2004 r. – wyłączono spod działania KN pracowników pedagog. placówek opiekuńczo-wychowawczych) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

3 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – art. 9a KN
1.nauczyciel stażysta, 2. nauczyciel kontraktowy, 3. nauczyciel mianowany, 4. nauczyciel dyplomowany, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

4 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – art. 9i KN
Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty tytuł honorowy profesora oświaty. (wnioski do Kapituły składa organ nadzoru pedagogicznego) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

5 Warunki ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego
Posiadanie wymaganych kwalifikacji. Odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

6 Uzyskiwanie stopnia awansu przez nawiązanie stosunku pracy
Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje tytuł nauczyciela stażysty. Nauczyciel akademicki legitymujący się co najmniej 3 - letnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoba posiadająca co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje tytuł nauczyciela kontraktowego. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

7 Uzyskiwanie stopnia awansu przez nawiązanie stosunku pracy
Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy i legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

8 Nauczyciel stażysta Z osobą rozpoczynającą staż w szkole, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny (art.10 ust.2 KN). Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

9 Nauczyciel stażysta - bez przygotowania pedagogicznego
W szczególnych przypadkach z osobą posiadającą wymagany poziom wykształcenia lecz bez pp dopuszczalne jest nawiązanie z nią stosunku pracy, pod warunkiem zobowiązania się przez nią do uzyskania pp. (…) . (art.10 ust.3 KN). Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

10 Nauczyciel stażysta Nauczyciel zatrudniony po raz pierwszy w szkole, posiadający pełne kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku nie składa wniosku o wszczęcie stażu. Staż rozpoczyna się automatycznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ustawowego dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna stażu, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

11 Nauczyciel stażysta Staż trwa 9 miesięcy.
W terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego. Zadaniem opiekuna stażu jest pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

12 Obowiązki opiekuna stażu (art 9c ust. 5 KN)
Przygotowanie wspólnie z nauczycielem planu rozwoju zawodowego na czas odbywania stażu. Uczestniczenie (przynajmniej raz w miesiącu) w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela stażystę. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty. Służenie pomocą nauczycielowi w realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Uczestniczenie w komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

13 Jaki powinien być opiekun stażu ?
Jakimi cechami winien się charakteryzować? (ćwiczenie – propozycje uczestników spisać) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

14 Opiekun stażu wymarzony przez nauczyciela
Ma autorytet w środowisku szkolnym. Odniósł osobiste sukcesy w pracy zawodowej. Szczery i uczciwy w ocenach. Reprezentuje twórcze podejście do problemu. Posiada umiejętność słuchania innych i toleruje odmienne poglądy. Jest pogodny, optymistyczny, koleżeński i życzliwy. Posiada wysoką kulturę osobistą. Jest rzetelny, życzliwy i komunikatywny. Tworzy atmosferę wzajemnego zaufania, w której obydwie strony umieją zarówno prowadzić dyskusję jak i wzajemnie siebie słuchać. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

15 W przypadku nauczyciela stażysty, opiekun stażu powinien przyjąć postawę MENTORA Jego zadaniem jest dokładne przeprowadzenie stażysty po zawiłościach zawodowych (powinien go nauczyć prawie wszystkiego) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

16 O czym powinien pamiętać Opiekun?
w okresie sprawowania tej opieki jest on całkowicie dyspozycyjny dla swojego podopiecznego. W przeciwnym wypadku nie powinien podejmować się tej roli, gdyż może wyrządzić awansującemu nauczycielowi krzywdę Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

17 Zadania nauczyciela w trakcie stażu – zgodne z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

18 Nauczyciel stażysta - powinności
Nauczyciel w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły (przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, przepisy dot. bhp nauki i pracy). Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

19 Nauczyciel stażysta c.d
Prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać je z osobą obserwującą zajęcia. 4. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

20 Przykładowy harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

21 Spotkań diagnostycznych (analiza mocnych i słabych stron stażysty),
Współpraca między opiekunem a stażystą powinna w głównej mierze opierać się na pomocy w realizacji planu rozwoju zawodowego, co powinno się przejawiać w postaci: Spotkań informacyjnych (procedury awansu, prowadzenie dokumentacji, dokumenty wewnątrzszkolne) Spotkań diagnostycznych (analiza mocnych i słabych stron stażysty), Spotkań instruktażowo-konsultacyjnych (formy i metody pracy, procedury), Spotkań poświęconych omawianiu wykonywanych zadań (obserwacja zajęć, prowadzenie zajęć, rozwiązywanie trudności…) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

22 I. Dzierzgowska 2005 r. „Myślę, że cudownie mieć kogoś z kim można dzielić się myślami, bo inaczej jesteś sam i nie wiesz, czy coś robiśz dobrze czy źle „ Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

23 KARTA (HOSPITACJI) - OBSERWACJI prowadzona przez stażystę
Temat zajęć: Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego  Przedmiot:    klasa: Elementy lekcji, na które należy zwrócić uwagę:  1. Wykorzystanie czasu na lekcji.  2. Środki dydaktyczne stosowane na lekcji.  3. Zasady stosowania WSO na lekcji.  4. Indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce.  5. Indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych.  6. Lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia. Sposób prowadzenia zebrań i spotkań z rodzicami. Zajęcia pozalekcyjne sprzyjające rozwojowi zainteresowań uczniów.    Uwagi i spostrzeżenia, które warto wykorzystać we własnej pracy  dydaktycznej i wychowawczej:    Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela prowadzącego zajęcia: …………………. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

24 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego § 6
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego § 6.1 rozporządzenia MEN (czym powinien się wykazać nauczyciel) Znajomością organizacji, zasad i zadań funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Umiejętnością omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Znajomością środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętnością współpracy ze środowiskiem uczniów. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

25 Plan rozwoju zawodowego
Nauczyciel powinien wypisać wszystkie zadania, które otrzymał do realizacji w danym roku szkolnym i te, których realizacja jest niezbędna do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Plan powinien zawierać zadania umożliwiające poznanie przepisów i zasad funkcjonowania szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji pracy szkoły i wszystkiego co wiąże się z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniów. Nauczyciel powinien określić kierunki swojego kształcenia i doskonalenia w czasie stażu. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

26 Plan rozwoju zawodowego
Plan najlepiej jest sporządzić w formie tabelarycznej i określać: cele; zadania; formy realizacji; osoby i instytucje współpracujące; spodziewane efekty; sposób dokumentowania; termin realizacji. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

27 Przykład 1. Cel: Poznanie organizacji i zasad pracy szkoły.
Zadanie: zapoznanie się ze statutem szkoły. Forma realizacji: analiza dokumentu, omówienie jego treści z opiekunem stażu, przeprowadzenie zebrania z rodzicami na temat statutu. Osoby i instytucje współpracujące: opiekun stażu. Spodziewane efekty: znajomość statutu, umiejętność posługiwania się nim w codziennej pracy. Sposób dokumentowania: notatki z analizy dokumentu, protokół z zebrania z rodzicami. Termin : wrzesień - październik. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

28 Przykład 2. Cel: umiejętność oceny swoich i obserwowanych
zajęć. Zadanie: dokonanie obiektywnej oceny własnej pracy. Forma realizacji: lekcje, zebrania rodziców, zajęcia dodatkowe. Osoby i instytucje współpracujące: opiekun stażu. Spodziewane efekty: eliminacja błędów, znajomość swoich mocnych i słabych stron, wnioski do dalszej Sposób dokumentowania: arkusze hospitacji, arkusze autoewaluacji, notatki. Termin : systematycznie cały rok. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

29 Przykład 3. Cel: zgromadzenie i posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, w stopniu umożliwiającym współpracę. Zadanie: opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety, systematyczna obserwacja uczniów. Forma realizacji: ankieta, rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Osoby i instytucje współpracujące: opiekun stażu, pedagog szkolny. Spodziewane efekty: znajomość środowiska uczniów. Sposób dokumentowania: wyniki i wnioski z ankiet, notatki własne. Termin: ankieta – październik, wnioski - grudzień Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

30 Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedstawić go dyrektorowi szkoły (w korekcie planu rozwoju bezwzględnie powinien uczestniczyć i pomagać opiekun stażu) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

31 Aneks do planu rozwoju Przepisy określają jasno:
plan jest jeden, zatwierdzony przez dyrektora i w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju, jeśli nauczyciel, chce wprowadzić zmiany - Nie może napisać nowego planu! może to zrobić za pomocą ANEKSU Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

32 Definicja aneksu lub pismo dodatkowe dołączone do głównego dokumentu”
„to dodatek uzupełniający publikację lub pismo dodatkowe dołączone do głównego dokumentu” Wg. Słownika języka polskiego PWN Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

33 Kiedy robi się aneks ? - w szczególnie uzasadnionych przypadkach
gdy dyrektor zobowiąże nauczyciela do wprowadzenia zmian (pisemnie zobowiązuje nauczyciela) kiedy nauczyciel sam chce dokonać zmian – ale po uzyskaniu zgody dyrektora (powinien więc wystosować prośbe do dyrektora), zmiana miejsca pracy, zmiana stanowiska w danej placówce, zmiana wymiaru godzin zatrudnienia, zachodzą zmiany w placówce, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

34 Dyrektor zatwierdza aneks do realizacji,
tak jak w przypadku planu rozwoju. Terminy: podobnie jak w przypadku planu, lub zaraz po zaistnieniu zmiany. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

35 Forma aneksu Struktura aneksu powinna być taka sama jak planu rozwoju, ponieważ czyta się go razem z głównym dokumentem. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

36 W aneksie powinno się znaleźć:
strona tytułowa - zwierająca informację o potrzebie uzupełnienia planu, imię nazwisko nauczyciela, terminy stażu, nazwę szkoły, stopień awansu, informacje: - jakie zadania z planu rozwoju nie zostaną zrealizowane, jakie zadania wynikają z nowej sytuacji, które nauczyciel planuje zrealizować w czasie odbywania stażu w zmienionych warunkach. Aneks jest b. ważny, ponieważ w ocenie za okres stażu, dyrektor uwzględnia w szczególności STOPIEŃ REALIZACJI planu rozwoju Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

37 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Po zakończeniu stażu nauczyciel w ciągu 30 dni składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w czerwcu) Przyjęcie sprawozdania należy opatrzyć datą wpływu ! Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

38 Co to jest sprawozdanie
Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

39 Sprawozdanie Sprawozdanie – to meldunek zawierający informacje o wykonaniu albo częściowym wykonaniu zadania. Sprawozdanie stanowi przygotowanie do oceny lub kontroli funkcjonowania pracownika. Uwagi: Sprawozdanie jest zabiegiem nieskomplikowanym, jeżeli plan miał dobrze określone cele i zadania a realizator planu w odpowiedni sposób i na bieżąco dokumentował najistotniejsze zdarzenia, rezultaty i problemy związane z realizacją planowanych przez siebie czynności. Dokumentacja: notatki, dokumenty, potwierdzenia formalne, zaświadczenia, dyplomy, stanowią wystarczający dowód realizacji celów i zadań przyjętych w planie rozwoju. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

40 Przykład sprawozdania
Sprawozdanie może być opracowane w formie opisu osiągniętych celów i zrealizowanych zadań lub w formie tabeli. Przykład zapisów w sprawozdaniu ujętym w formie tabeli: Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego Ocena stopnia realizacji zadań Co potwierdza realizację zadań Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na nauczyciela kontraktowego Przeprowadzę zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Po zajęciach ocenię je, zanalizuję mocne i słabe strony Wykaz zajęć przeze mnie przeprowadzonych i hospitowanych przez opiekuna stażu i dyr. Szkoły: 1. …………., 2. …………., Scenariusze – konspekty zajęć z naniesionymi uwagami osób hospitujących. Notatki i wnioski z rozmów pohospitacyjnych Planuję przestudiować następujące pozycje:……………. Przestudiowałem następujące pozycje: ………………… Nie udało mi się dotrzeć do:……………………….. Dziennik lektury lub notatki dotyczące poszczególnych tytułów. Kartoteka najciekawszych fragmentów i wzorów rozwiązań Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

41 Przykład opisowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela
  Staż rozpoczęłam (data) na stanowisku … w (nazwa szkoły, miasto) .   W trakcie stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to: dokumenty umożliwiające poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania  szkoły.   a) zapoznałam się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły     b) zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującejw szkole   c) poznałam przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy .…… Jako obserwator uczestniczyłam w ………… zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Po odbytych zajęciach omawiałam z prowadzącym obserwowane zajęcia. …………  Przeprowadziłam ……… zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu i dyrektora    szkoły. Po odbyciu zajęć omówiłam je z osobą, w obecności, której się odbywały.……   W trakcie roku szkolnego ………… uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych, a także zewnętrznych następujących szkoleniach: Podczas stażu podjęłam się: …………………………………………………………… Współpracowałam również z: (osoby, instytucje) ……………………………………… Podsumowanie: Miejscowość, dnia                  Podpis stażysty Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

42 Struktura sprawozdania
Strona tytułowa – tytuł dokumentu, imię nazwisko, stopień awansu , okres stażu, zajmowane stanowisko, nazwa i adres szkoły, Wstęp - autoprezentacja (m.in. kwalifikacje zawodowe, osobiste, predyspozycje, dotychczasowe osiągnięcia, pełnione funkcje), - wyniki diagnozy potrzeb środowiska szkolnego i stopień w jakim zostały uwzględnione w planie rozwoju, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

43 3. Część zasadnicza – opis realizacji poszczególnych zadań z palau rozwoju, stopień ich realizacji, wpływ ich na rozwój nauczyciela, uczniów, szkoły, 4. Zakończenie - kierunki dalszego rozwoju zawodowego uwzględniające wnioski oraz potrzebę wspomagania rozwoju szkoły, uczniów. Uwaga: Sprawozdanie wymaga przeprowadzenia selekcji materiału i dokonania jego podziału według kryterium wymagań i powiązania z nimi wykonanych zadań. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

44 po sprawozdaniu – ocena dorobku zawodowego
Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

45 Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocenę wydaje w ciągu 21 dni. Rada rodziców przedstawia swoja opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. (nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

46 Ocena dorobku zawodowego nauczyciela powinna zawierać w szczególności:
pieczęć placówki, datę sporządzenia oceny, dane dotyczące nauczyciela i stażu, realizowany przez nauczyciela wymiar godzin, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, ocenę – pozytywną lub negatywną, uzasadnienie, pouczenie o możliwości odwołania. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

47 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego
Od oceny dorobku zawodowego służy nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie 21 dni a w razie niedotrzymania tego terminu nauczyciel jest dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

48 Ocena dorobku zawodowego ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

49 Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel stażysta składa do dyrektora szkoły wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Musi tego dokonać w tym samym roku, w którym otrzymał ocenę – art. 9d KN.!!! Jeśli wniosek będzie złożony do 30 czerwca - postępowanie zakończy się do 31 sierpnia. Nie dotyczy stażysty? (problematyczny jest to termin przy nauczycielu stażyście): Jeśli wniosek będzie złożony do 31 października – postępowanie zakończy się do 31 grudnia. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

50 Dokumentacja dołączana do wniosku
1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: - wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu. (w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w wymiarze łącznym co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół z okresu stażu), - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu, - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania (w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w okresie stażu, także informacje o ocenie dorobku zawodowego z poprzedniego miejsca zatrudnienia) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

51 Komisja kwalifikacyjna
Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie: 1. przewodniczący – dyrektor (wicedyrektor)‏ 2. przewodniczący zespołu przedmiotowego lub nauczyciel dyplomowany (mianowany) pracujący w danej szkole, 3. opiekun stażu, 4. na wniosek nauczyciela – przedstawiciel związku zawodowego, obserwatorzy: przedstawiciele organu sprawuącego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

52 Postępowanie kwalifikacyjne
1. Analiza formalna złożonej dokumentacji. 2. Rozmowa kwalifikacyjna. Wszelkie rozstrzygnięcia komisja podejmuje w obecności 2/3 składu. Na podstawie przyznanych punktów oblicza się średnią arytmetyczną (jeśli liczba członków komisji jest większa od 3 – odrzuca się najwyższą i najniższą ocenę punktową). Jeśli nauczyciel stażysta otrzyma 7 punktów,otrzymuje w drodze decyzji administracynej dyrektora szkoły stopień nauczyciela kontraktowego. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

53 Rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel stażysta: przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust 2 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

54 Gdy nauczyciel nie uzyska akceptacji komisji
może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel stażysta może ponownie przystąpić do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole. (Art. 9g KN) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

55 Przedłużenie stażu – art. 9d KN
Staż ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu: czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, urlopu innego niż urlop wypoczynkowy – trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc o czas trwania nieobecności. (problematyczne w przypadku stażysty?!) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google