Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Interaktywny Płatnik Plus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Interaktywny Płatnik Plus"— Zapis prezentacji:

1 Program Interaktywny Płatnik Plus
Tydzień Przedsiębiorcy, listopad 2015r. Program Interaktywny Płatnik Plus rozszerzona wersja programu Płatnik

2 Interaktywny Płatnik Plus
IPP ZMIANY WPROWADZONE W PROGRAMIE PŁATNIK Interaktywny Płatnik Plus Innowacyjna forma komunikacji pomiędzy płatnikami składek a ZUS oparta na uruchomieniu usług weryfikacji na podstawie danych z repliki. Replika to zestaw danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Płatników i Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych prowadzonych przez ZUS, które są udostępniane płatnikom składek w programie Płatnik.

3 Celem wdrożenia programu Interaktywny Płatnik Plus jest:
IPP CELE WDROŻENIA IPP Celem wdrożenia programu Interaktywny Płatnik Plus jest: weryfikacja poprawności dokumentów przed wysłaniem do ZUS ograniczenie liczby „błędnych” dokumentów przysyłanych do ZUS ograniczenie liczby postępowań wyjaśniających obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów i ewidencją na kontach płatników umożliwienie szybkiej aktualizacji oprogramowania, komponentów i słowników wprowadzenie obsługi indywidualnych schematów podlegania

4 Podstawową korzyścią dla płatnika płynącą z uruchomienia IPP jest usprawnienie komunikacji pomiędzy płatnikiem składek a ZUS poprzez: IPP KORZYŚCI Z WDROŻENIA IPP przekazywanie płatnikom informacji zgromadzonych w ZUS umożliwienie płatnikowi pełnej weryfikacji dokumentów w Programie Płatnik jeszcze przed wysyłką dokumentów do ZUS skrócenie czasu, w którym ZUS udostępni płatnikowi informacje o wyniku przetworzenia w systemie informatycznym ZUS złożonych dokumentów zapewnienie automatycznej dystrybucji aktualizacji oprogramowania do płatników.

5 IPP ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK Interaktywny Płatnik Plus zawiera zasadniczą zmianę w postaci udostępnienia możliwości pobierania danych z ZUS Aktualizacja danych: pobranie danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Płatników i Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych prowadzonych przez ZUS aktualizację na tej podstawie kartotek programu Płatnik

6 Kartoteki programu płatnik będą aktualizowane danymi z kont płatników i ubezpieczonych:
IPP AKTUALIZACJA KARTOTEK PROGRAMU PŁATNIK przed wysyłką zestawu dokumentów przed utworzeniem Informacji dla ubezpieczonego na żądanie użytkownika - po wybraniu odpowiedniego polecenia w menu – Administracja > Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika

7 IPP ZMIANY W KARTOTECE PŁATNIKA Kartoteka płatnika Po pobraniu danych z ZUS, informacje przechowywane w programie zostaną zaktualizowane o dane znajdujące się na koncie płatnika w ZUS. Po aktualizacji danych płatnika danymi z ZUS, kartoteka płatnika otrzymuje status Potwierdzona w ZUS i jest zablokowana do ręcznej edycji. Od tej pory wszelkie zmiany w danych płatnika będą widoczne po wysłaniu do ZUS odpowiedniego dokumentu zmieniającego dane i pobraniu aktualizacji danych z ZUS.

8 Kartoteka płatnika Dane na zakładkach:
IPP ZMIANY W KARTOTECE PŁATNIKA Kartoteka płatnika Dane na zakładkach: Adres prowadzenia działalności gospodarczej Inne dane (rachunki bankowe, stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe) Dane do wyliczeń i weryfikacji są pobierane z Centralnego Rejestru Płatników z ZUS podczas wykonywania aktualizacji

9 IPP ZMIANY W KARTOTECE PŁATNIKA Kartoteka płatnika Istnieje możliwość anulowania potwierdzenia kartoteki płatnika o statusie potwierdzona w ZUS. Operacja taka powoduje zmianę statusu kartoteki płatnika oraz wszystkich jego ubezpieczonych na niepotwierdzona w ZUS oraz usunięcie dodatkowych danych płatnika i ubezpieczonych dostępnych w ZUS dla kartotek potwierdzonych. Brak tych danych może wpłynąć na wyniki weryfikacji dokumentów, dlatego dla kartotek niepotwierdzonych w ZUS zablokowana jest możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów.

10 Kartoteka ubezpieczonego
IPP ZMIANY W KARTOTEKACH UBEZPIECZONYCH Kartoteka ubezpieczonego Po pobraniu danych z ZUS, kartoteka ubezpieczonego otrzymuje status Potwierdzona w ZUS i jest zablokowana do ręcznej edycji. Od tej pory wszelkie zmiany w danych ubezpieczonego będą widoczne po wysłaniu do ZUS odpowiedniego dokumentu zmieniającego dane i pobraniu aktualizacji danych z ZUS.

11 Kartoteka ubezpieczonego
IPP ZMIANY W KARTOTEKACH UBEZPIECZONYCH Kartoteka ubezpieczonego Zaktualizowane zostaną kartoteki ubezpieczonych, którzy: są zgłoszeni do ubezpieczeń przez danego płatnika ubezpieczony został już wyrejestrowany przez danego płatnika, ale od jego wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy W programie Płatnik przewidziano również możliwość aktualizacji danych ubezpieczonego na żądanie. W takiej sytuacji użytkownik wskazuje kartoteki ubezpieczonych, dla których chce pobrać dane z kont przy pomocy narzędzia z kartoteki ubezpieczonego > Oznacz do potwierdzenia w ZUS

12 Komplety rozliczeniowe
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Komplety rozliczeniowe Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS podczas aktualizacji to dokumenty rozliczeniowe (raporty i deklaracje), które zostały przekazane przez płatnika do ZUS, przetworzone i zapisane na kontach w ZUS. Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS służą do weryfikacji dokumentów; wyliczeń w deklaracji rozliczeniowej oraz do tworzenia dokumentów rozliczeniowych. Pobrane z ZUS komplety rozliczeniowe znajdują się w zakładce Informacje z ZUS > Komplety rozliczeniowe . Program Płatnik przechowuje dane o przetworzonych dokumentach rozliczeniowych za ostatnie 18 miesięcy.

13 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów Automatyczne wyrejestrowywanie ubezpieczonych przy tworzeniu ZUS ZWPA. Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) program umożliwia automatyczne wyrejestrowanie wszystkich znajdujących się w rejestrze, a dotychczas niewyrejestrowanych osób ubezpieczonych. Program utworzy dokumenty wyrejestrowujące ubezpieczonych ZUS ZWUA: z datą wyrejestrowania z ubezpieczeń taką samą jak data wyrejestrowania płatnika z dokumentu ZUS ZWPA z kodem przyczyny wyrejestrowania 100 dla każdego niewyrejestrowanego ubezpieczonego z 6–znakowym kodem tytułu ubezpieczenia

14 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania członków rodziny. Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie ubezpieczonego) użytkownik otrzymuje komunikat o możliwości automatycznego utworzenia dokumentów ZUS ZCNA dla niewyrejestrowanych członków rodzin. Program tworzy dokument ZUS ZCNA dla członków rodziny osoby ubezpieczonej z datą utraty uprawnień taką samą, jak data wyrejestrowania ubezpieczonego na dokumencie ZUS ZWUA.

15 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZBA program umożliwia pobieranie numeru rachunku bankowego z listy rachunków dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy numerów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS w związku z zamknięciem rachunku(-ów). Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZAA program umożliwia pobieranie adresów prowadzenia działalności z listy adresów dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy adresów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS w związku z zakończeniem działalności pod tym adresem.

16 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA. Program poinformuje użytkownika o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy przypadków, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o wcześniejszym numerze. Program skopiuje brakujące pozycje raportów ZUS RCA do kompletu korygującego.

17 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów Tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS. Począwszy od wersji programu Płatnik, po wdrożeniu IPP dodano możliwość utworzenia dokumentów rozliczeniowych również w oparciu o komplety pobrane z ZUS w wyniku aktualizacji danych. Dokumenty rozliczeniowe (bieżące i korygujące) tworzymy na podstawie dokumentów z innego miesiąca, przy pomocy kreatora dokumentów > Narzędzia > Twórz dokumenty rozliczeniowe

18 W sytuacji korekty – do ZUS przekazujemy jedynie skorygowane raporty
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów W kreatorze dokumentów należy: wskazać dokumenty wzorcowe na podstawie których mają być tworzone kopie dokumentów określić właściwości kompletu źródłowego wybrać rodzaje dokumentów określić właściwości tworzonego kompletu W sytuacji korekty – do ZUS przekazujemy jedynie skorygowane raporty

19 Tworzenie dokumentów Informacja miesięczna i roczna
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Tworzenie dokumentów Informacja miesięczna i roczna Po wdrożeniu programu Interaktywny Płatnik Plus i pobraniu danych z kont ubezpieczonych, Informacje miesięczne i roczne (IMIR) dla osób ubezpieczonych tworzone będą na podstawie dokumentów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

20 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Wysyłka dokumentów IPP nie dopuszcza możliwości przekazania do ZUS dokumentów dla płatnika składek i ubezpieczonych, jeśli dane nie zostaną potwierdzone w ZUS. Nie dotyczy to dokumentów: zgłoszeniowych zakładających konto płatnika składek zgłoszeniowych osób ubezpieczonych będących obywatelami Polski (posiadających numer PESEL) po potwierdzeniu tych danych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych lub Rejestrze Urzędowym PESEL zgłoszeniowych osób ubezpieczonych, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz posługują się paszportem lub innym dokumentem tożsamości

21 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Wysyłka dokumentów Po jakim czasie od zgłoszenia ubezpieczonego można wysłać inne dokumenty dotyczące tego ubezpieczonego? Program nie pozawala na wysłanie do ZUS dokumentów (innych niż zgłoszenie ZUA/ZZA) dla ubezpieczonego, jeśli jego dane nie zostaną potwierdzone w ZUS. Oznacza to, że dokument zgłoszenia członka rodziny, rozliczeniowy czy też wyrejestrowujący dla tego ubezpieczonego może być wysłany po przetworzeniu dokumentu zgłoszeniowego i ponownym pobraniu przez płatnika danych z ZUS, w wyniku czego kartoteka ubezpieczonego zostanie zaktualizowana. W związku z tym, że dane z dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych przetwarzane są w trybie dziennym (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych, które przetwarzane są w trybie natychmiast), standardowo zmiana w kartotece ubezpieczonego powinna być widoczna następnego dnia po wysłaniu dokumentu zgłoszeniowego ZUA/ZZA.

22 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Wysyłka dokumentów Program nie dopuszcza wysyłki, jeśli w wysyłanym zestawie będą znajdować się: dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe dokument ZUS ZSWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy dokument ZUS IWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy dokumenty ZUS ZWUA, ZUS ZUA i ZUS ZZA dla tego samego ubezpieczonego z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli użytkownik nie oznaczył kolejności przetworzenia tych dokumentów dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach dokumenty, dla których weryfikacja wykazała błąd krytyczny

23 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Wysyłka dokumentów Rozszerzono funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów wysłanych do ZUS. Odbywa się to przez: aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS wprowadzenie dodatkowych informacji o wyniku weryfikacji wykonanej przez ZUS na etapie przetwarzania dokumentów

24 Wysyłka dokumentów Dokument przesłany do ZUS może być oznaczony jako:
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Wysyłka dokumentów Dokument przesłany do ZUS może być oznaczony jako: oczekujący na przetworzenie – w sytuacji, gdy nie posiada błędów uniemożliwiających jego przetworzenie, oczekujący na wyjaśnienie – w sytuacji, gdy posiada błędy o statusie ostrzeżenia (taki dokument będzie poddany dodatkowej kontroli przez pracownika ZUS); przed ich wyjaśnieniem nie może być przekazany do przetworzenia, przetworzony – w sytuacji, gdy dokument został przetworzony, a dane z dokumentu zostały przeniesione na konto ubezpieczonego, odrzucony – w sytuacji, gdy dokument został odrzucony na etapie przetwarzania dokumentu.

25 IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Wysyłka dokumentów Wprowadzono możliwość kierowania dokumentów do dodatkowej kontroli w ZUS, po wysłaniu ich przez płatnika, a przed skierowaniem do przetworzenia i zapisania danych w nich zawartych na koncie płatnika i kontach ubezpieczonych. Możliwe jest skierowanie do kontroli dokumentu, w którym nastąpił wzrost lub spadek podstawy naliczania składek o określoną kwotę lub procent w stosunku do poprzedniego miesiąca lub poprzedniej deklaracji. Innym przykładem może być sytuacja gdy w DRA kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń (VIII.02) jest większa niż kwota należnych składek na Fundusz Pracy (VIII.01).

26 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów W IPP rozszerzony został zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych, m.in. w zakresie: poprawności składania dokumentów rozliczeniowych z danym kodem tytułu ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenie z tego tytułu poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszony wcześniej kod tytułu ubezpieczenia

27 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Weryfikacja utworzonego raportu imiennego w oparciu o dane z kartoteki ubezpieczonego. W ramach weryfikacji wykonane zostaną sprawdzenia: czy podany kod tytułu ubezpieczenia występuje w kartotece w okresie wynikającym z raportu czy sposób wypełnienia podstaw wymiaru składek zgodny jest ze schematem ubezpieczenia pobranym z repliki do kartoteki Ponadto począwszy od wersji 10 programu Płatnik istnieje możliwość wyboru schematu finansowania składek spośród schematów dostępnych dla danego tytułu ubezpieczenia.

28 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Sprawdzanie poprawności raportów imiennych w komplecie korygującym, w oparciu o dokumenty składane w komplecie pierwszorazowym. Sprawdzenie ma na celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu, uwzględniając również dokumenty już przetworzone w ZUS.

29 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Weryfikacja danych identyfikacyjnych płatnika z danymi pobranymi z ZUS do kartoteki ubezpieczonego. Program dokonuje weryfikacji danych identyfikacyjnych płatnika w deklaracji rozliczeniowej składanej za osobę samodzielnie prowadzącą działalność gospodarczą, pod względem zgodności tych danych z danymi zapisanymi w potwierdzonej kartotece ubezpieczonego.

30 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Weryfikacja okresu podlegania ubezpieczeniom osób zgłoszonych przez płatnika składek. Polega na zbadaniu, czy okres podlegania ubezpieczeniom poszczególnych osób zgłoszonych przez płatnika, nie wykracza poza okres między datą powstania obowiązku opłacania składek zgłoszoną przez tego płatnika, a datą jego wyrejestrowania.

31 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Weryfikacja sprawdzająca przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych. Reguły weryfikacji sprawdzają czy na koncie ubezpieczonego lub w zestawie, występuje już zgłoszenie z takim samym 6-znakowym kodem tytułu, w tym samym okresie oraz z identycznie zaznaczoną informacją o podleganiu poszczególnym rodzajom ubezpieczeń.

32 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Weryfikacja sprawdzająca przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów wyrejestrowujących za osoby ubezpieczone. Reguły sprawdzają czy w zestawie, bądź w kolejce dokumentów w ZUS, istnieje już dokument ZWUA z takimi samymi danymi o wyrejestrowaniu.

33 Weryfikacja dokumentów
IPP TWORZENIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW Weryfikacja dokumentów Weryfikacja podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej pod względem przekroczenia 30-krotności. Płatnicy włączeni do IPP mają możliwość szybkiego uzyskania informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek w miesiącu, w którym to przekroczenie nastąpiło (błąd zwykły). Płatnik otrzymuje także informację o konieczności skorygowania podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wartości „0” oraz o konieczności zwiększenia podstawy na ubezpieczenie zdrowotne, w następnym miesiącu po przekroczeniu przez ubezpieczonego 30-krotności (błąd krytyczny).

34 Korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy historyczne
IPP ISTOTNE INFORMACJE Korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy historyczne Jeśli korygowany okres wykracza poza 17 miesięcy wstecz, płatnik przed sporządzeniem korekty dokumentów rozliczeniowych musi zamówić replikę dokumentów za ten miesiąc za pośrednictwem COT ( ) lub SOK. Replika to komplet dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, który został utworzony z dokumentów przekazanych przez płatnika, przetworzonych i zapisanych w KSI ZUS.

35 Korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy historyczne
IPP ISTOTNE INFORMACJE Korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy historyczne Zamówiony komplet rozliczeniowy można pobrać do programu Płatnik w ciągu 30 dni, w tym celu należy: zmienić okres rozliczeniowy na zgodny z zamówionym kompletem dokumentów Administracja > Ustawienia programu wykonać aktualizację komponentów programu i danych płatnika Administracja > Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika pobrany komplet rozliczeniowy zobaczymy w zakładce > Informacje z ZUS > Komplety rozliczeniowe Komplet rozliczeniowy możemy wykorzystać przez 30 dni; po tym czasie zostanie automatycznie usunięty

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Interaktywny Płatnik Plus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google