Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mikroprzedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mikroprzedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA ……. jest obecnie w konsultacjach społecznych

3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej OSOBA PRAWNA: zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro

4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Jak określamy status MIKROPRZEDSIĘBIORCY: Podstawa prawna: ZALECENIA KOMISJI 2003/361/WE zawarte w załączniku Nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. U. UE L.214/ r Strona ARiMR – kwalifikator MSP 1 DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – OSTATNI ZAMKNIĘTY OKRES OBRACHUNKOWY np – r. PUŁAP FINANSOWY UWAGA kurs EURO ogłoszony przez NBP – ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy „ roku” - 4,1724 PLN OBRÓT - nie uwzględniamy podatku VAT i podatków pośrednich ABY SPEŁNIĆ KRYTERIUM „MIKROPRZEDSIĘBIORCY” możemy wybrać jeden z elementów np. tyko obrót lub tylko bilans. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów nie tracąc swojego statusu.

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ZATRUDNIENIE KOGO WLICZMY: właściciel, kierownicy, pracownicy, partnerzy KOGO NIE WLICZAMY: osób na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, oraz – stażystów, osób zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu, osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (umowa-zlecenie, dzieło), osób tzw. samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą) 2 DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność 1 1.01 – r. 1.01 – r.

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kiedy spełnia STATUS i warunki dostępu do pomocy: Spełnia KRYTERIA MIKROPRZEDSIĘBIORCY przez DWA KOLEJNE LATA OBRACHUNKOWE W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: Dłużej niż 1 rok obrachunkowy, a krócej niż dwa lata obrachunkowe – SWÓJ STATUS OKREŚLA ZA PIERWSZY ZAMKNIĘTY ROK OBRACHUNKOWY, Krócej niż 1 rok – określa SWÓJ STATUS na podstawie danych finansowych (projekcji we wniosku) PRZYKŁADY:

7 Prezesa ARiMR o naborze wniosków
PROCEDURY – stare Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków PODAJE DZIEŃ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA (maksymalnie10 dni), najpóźniej 31 grudnia zakończenie przyjmowania wniosków 14 dni Wniosek + ZAŁĄCZNIKI Składamy wnioski osobiście lub przesyłamy pocztą W 1 roku możemy złożyć tylko 1 WNIOSEK KOLEJNOŚĆ złożenia wniosków: LOSOWANIE – przeprowadzone nie później niż 21 dni (max. 30 dni) od dnia upływu terminu składania wniosków 09 czerwiec 2009 r. DZIEŃ ZŁOŻENIA: osobiście – OR (dzień złożenia) pocztą – dzień nadania przesyłki ZAKOŃCZENIE składania wniosków – „TERMIN PODANY W OGŁOSZENIU” LISTĘ Z KOLEJNOŚCIĄ złożonych wniosków (po losowaniu) podaje się na stronie internetowej ARiMR

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
WNIOSKI – 2009 ROK OGŁOSZENIE Prezesa ARiMR roku NABÓR WNIOSKÓW 05 – 18 maj 2009 roku LOSOWANIE kolejności roku

9 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
WNIOSKI – 2009 ROK

10 Prezesa ARiMR o naborze wniosków
PROCEDURY – NOWY_PROJEKT Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków PODAJE DZIEŃ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA (maksymalnie 10 dni), najpóźniej 31 grudnia NOWOŚĆ 14 dni Wniosek + ZAŁĄCZNIKI Składamy wnioski osobiście lub przesyłamy pocztą W 1 roku możemy złożyć tylko 1 WNIOSEK DZIEŃ ZŁOŻENIA: osobiście – OR (dzień złożenia) pocztą – dzień nadania przesyłki KOLEJNOŚĆ przyznawania pomocy: KRYTERIA – SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW Wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków ZAKOŃCZENIE składania wniosków – „TERMIN PODANY W OGŁOSZENIU” LISTĘ Z KOLEJNOŚCIĄ przyznawania pomocy (po ocenie) : podaje się na stronie internetowej ARiMR – 40 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków

11 PROCEDURY – NOWY_PROJEKT
NOWE KRYTERIA_punkty BEZROBOCIE_w POWIECIE na obszarze którego położona jest gmina wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wniosków: POWIAT 1 POWIAT 4 POWIAT 2 - jest najwyższe w województwie 5 pkt Bezrobocie najwyższe – 15% 1 2 3 POWIAT 3 4 jest niższe jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. Bezrobocie – 8% x 5 x 8 15 = 2,67

12 NOWE KRYTERIA_punkty cd. NOWE KRYTERIA_punkty cd.
PROCEDURY – NOWY_PROJEKT PROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty cd. NOWE KRYTERIA_punkty cd. PODSTAWOWY DOCHÓD GMINY na 1 mieszk. wg danych GUS w w roku ogłoszenia naboru wniosków: POWIAT 1 POWIAT 4 POWIAT 2 - jest najniższy w województwie 5 pkt PDPG / mieszk = 800 zł/mieszk - NAJNIŻSZY 1 2 3 POWIAT 3 4 jest wyższy jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. PDPG / mieszk – zł/m x 5 x 800 1.000 = 4,00

13 NOWE KRYTERIA_punkty cd. ILOŚĆ UTWORZONYCH MIEJSC PRACY:
PROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty cd. ILOŚĆ UTWORZONYCH MIEJSC PRACY: - co najmniej 5 etatów 2 pkt mniej niż 5 etatów Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. 2 x 3 5 = 1,20

14 NOWE KRYTERIA_punkty cd. USTALENIE KOLEJNOŚCI:
PROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty cd. USTALENIE KOLEJNOŚCI: 1 W pierwszej kolejności – wnioski, które uzyskały najwyższą ilość punktów 2 WNIOSKI, KTÓRE UZYSKAŁY TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW – o kolejności decyduje: niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy 3 WNIOSKI, KTÓRE UZYSKAŁY TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW ORAZ WNIOSKUJĄ O TAKĄ SAMĄ KWOTĘ POMOCY – w pierwszej kolejności przysługuje: wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą przed wnioskodawcą podejmującym działalność 4 WNIOSKI, KTÓRE UZYSKAŁY TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW ORAZ WNIOSKUJĄ O TAKĄ SAMĄ KWOTĘ POMOCY ORAZ PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ– w pierwszej kolejności przysługuje: wnioskodawcy, który wcześniej zarejestrowali działalność gospodarczą

15 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
OSOBA FIZYCZNA I PRAWNA „podejmuje działalność” – DODATKOWE KRYTERIA Jeżeli w okresie ostatnich 12 MIESIĘCY poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był PRZEDSIĘBIORCĄ

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

17 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu: O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI – działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” ma miejsce zamieszkania w terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys mieszk. (Jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszk)

18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Co oznacza „działalność rozwijana” Wniosek o płatność Kontynuuję działalność gospodarczą z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek Umowa z ARiMR 5 mies INWESTYCJA Co oznacza „podejmuje działalność” Wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Planuję podjąć działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek Umowa z ARiMR 5 mies INWESTYCJA Rozpoczęcie działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, spełnienie pozostałych wymogów związanych z uruchamianą działalnością: US, ZUS, sanepid,

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana, jeżeli: został jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów), projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, inwestycja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, operacja jest uzasadniona ekonomicznie, oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania

20 NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH
NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UWAGA – w wypadku wspólników Spółki Cywilnej NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany jednemu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę

21 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Osoba prawna: podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, jest wpisana w KRS, nie podlega wykluczeniu .... w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach „Kapitał ludzki, ), jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, dla GPR, GWU, OP – do 20 tys. Mieszkańców Spółka cywilna: wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorsta, wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak osoby prawne, siedziba S.C. lub oddział każdego ze wspólników położony jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, Jeśli usługi dla rolnictwa – do 20 tys. mieszkańców. Spółka prawa handlowego (nieposiadająca osobowości prawnej): wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo spełnia kryteria jak osoba prawna

22 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wysokość pomocy Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu Max. do PLN jeden beneficjent W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – PLN

23 Wysokość pomocy - szczegóły
jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

24 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zmiany zgłoszone do KE:
NOWOŚĆ: możliwość zaliczkowania operacji Wysokość pomocy: PLN – utworzenie 1 miejsca pracy PLN – utworzenie 2 miejsc pracy PLN – utworzenie 3 miejsc pracy Liczba tworzonych miejsc pracy: Nie musi być związana bezpośrednio z zakresem rzeczowym realizowanej operacji

25 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty
Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zkupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zagospodarowanie terenu; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

26 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty
Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych; w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; 50% 75% 25%

27 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczmy koszty
KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% KK 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

28 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Jakie ZOBOWIĄZANIA po realizacji operacji: W okresie 2 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR zachowanie miejsc pracy 2. W okresie 5 lat od dokonania płatności przez ARiMR ograniczeń w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału, umożliwienia przeprowadzenia kontroli, przechowywanie dokumentów, informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

29 BRAKI lub POPRAWKI – uzupełniamy w terminie 21 dni
LOSOWANIE ARiMR Jaka procedura OGŁOSZENIE Prezes ARiMR BRAKI lub POPRAWKI – uzupełniamy w terminie 21 dni Lista ARiMR 21 dni Ocena wniosku 5 mies Umowa WNIOSEK + załączniki OR ARiMR KIEDY możemy zaczynać inwestycję WNIOSEK o płatność Od dnia ZŁOŻENIA WNIOSKU ??? (po losowaniu) R e a l i z a c j a Kupujemy i gromadzimy FAKTURY, rachunki, umowy kupna sprzedaży WYDAJEMY SWOJE PIENIĄDZE Wypłata gotówki – do 3 miesięcy po złożeniu wniosku ok. 11 miesięcy Wniosek + zał. ok. 2 tyg. ok. 5 mies. ARiMR Realizacja Płatność ok. 3 mies. 1 mies. 21 dni

30 Co jeszcze ciekawego ? Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie
Wniosek o płatność składamy w okresie 24 mies od podpisania umowy Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Jak realizujemy operację w drodze leasingu Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy (maszyn,...., sprzetu komputerowego, środków transportu), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póżniej niż do złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w O/R ARiMR: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, W terminie określonym w umowie - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "mikroprzedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google