Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013 Jerzy Bogdanowicz Departament Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013 Jerzy Bogdanowicz Departament Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR."— Zapis prezentacji:

1 1 Działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013 Jerzy Bogdanowicz Departament Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR

2 2 Cel Działania Poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw przez wzrost wartości dodanej produkcji związany z: –modernizacją istniejących technologii produkcji, –wprowadzaniem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, –tworzeniem nowych i racjonalizacją istniejących kanałów zbytu oraz ulepszaniem struktury logistycznej; Poprawa warunków ochrony środowiska; Dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych – dotyczy mikroprzedsiębiorstw

3 3 Akty prawne UE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – art. 28 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – art. 19

4 4 Akty prawne krajowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania Zwiększanie wartości dodanej... objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2007-2013

5 5 Kryteria dostępu Beneficjent Forma prawna: –osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, –prawna (sp. z o.o., S.A.), –jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna)

6 6 Kryteria dostępu Beneficjent Beneficjenci: –z kręgu MŚP oraz –przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub –przedsiębiorstwa, których obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

7 7 Kryteria dostępu Sektory Określone w załącznikach do rozporządzenia MRiRW. PKD 2004 15.12.Z – Produkcja mięsa drobiowego i króliczego 15.13.A – Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi PKD 2007 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

8 8 Kryteria dostępu Pozostałe Zgodność z Załącznikiem I do TWE –surowiec i produkt finalny Numer identyfikacyjny –nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych, wniosków o przyznanie płatności Spełnianie norm higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt

9 9 Kryteria dostępu Pozostałe Korzyści dla producentów rolnych Podstawowa zasada: Zaopatrywanie się w produkty rolne na podstawie umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 50 % całości nabywanych produktów rolnych (w ujęciu ilościowym) Specyfika dotycząca podmiotów zajmujących się: przetwórstwem produktów wstępnie przetworzonych handlem hurtowym usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem produktów rolnych

10 10 Wykazanie możliwości zbytu produkcji – w przypadku zakładanego wzrostu mocy produkcyjnych Wykazanie żywotności ekonomicznej Poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstwa (mierzona wzrostem wartości dodanej brutto) – nie dotyczy operacji w zakresie ochrony środowiska Projekty nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej Brak możliwości współfinansowania projektu z dwóch źródeł pomocy publicznej Uwaga Brak ograniczeń w zakresie przetwórstwa produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich Kryteria dostępu - pozostałe

11 11 Forma i wysokość pomocy finansowej refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych (jednorazowo lub w etapach); maksymalny limit dofinansowania: 20 mln zł – dla jednego beneficjenta w okresie trwania programu; minimalna wysokość pomocy finansowej: 100 tys. zł.

12 12 do 40 % mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa do 25 % podmioty, które nie wpisują się w definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa Poziomy wsparcia

13 13 do 50 %: Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo - umowy długoterminowe z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw na poziomie 25 % całości nabywanych produktów rolnych; grupa producentów rolnych lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw, lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw; jeżeli operacja polega na przetwarzaniu produktów rolnych na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne Poziomy wsparcia

14 14 Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją: - budynków i budowli związanych z: produkcją, magazynowaniem, handlem hurtowym kontrolą laboratoryjną infrastrukturą techniczną (m.in. kotłownie, oczyszczalnie ścieków, do produkcji biogazu) - pomieszczeń: higienicznosanitarnych (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2007 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) administracyjnych (max. 10 % powierzchni ww. budynków i budowli) Koszty kwalifikowalne - Inwestycyjne

15 15 Koszty kwalifikowalne - inwestycyjne zakup i instalacja: –maszyn i urządzeń do magazynowania, przygotowania do przetwarzania, przetwarzania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych –aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania –oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania środki transportu (wewnętrznego, zewnętrznego, do przewozu zwierząt) wdrażanie systemów zarządzania jakością raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu nieprzekraczające ceny netto koszty transportu materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń

16 16 do 10 % kosztów inwestycyjnych; obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej: koszty przygotowania biznesplanu: –do 50 tys. – koszty realizacji operacji do 10 mln zł –do 100 tys. – koszty realizacji operacji powyżej 10 mln zł koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi opłaty za patenty i licencje Koszty kwalifikowalne - ogólne

17 17 Pozostałe informacje ograniczenia dotyczące ilości składanych wniosków (w jednym naborze można złożyć jeden wniosek na każdą jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład przedsiębiorstwa) ograniczenia dotyczące długości okresu realizacji projektów (24, 36, 60 miesięcy)

18 18 Działanie 123

19 19

20 20 Cenne uwagi Źródło informacji – podstawy prawne (kryteria dostępu, zobowiązania); Dobra znajomość przedmiotu działalności przedsiębiorstwa; Dokładna analiza strategii przedsiębiorstwa (kierunek rozwoju); Dokładna analiza potrzeb inwestycyjnych – wiemy o co wnioskujemy; Wniosek wypełniamy razem z instrukcją; Brak pewności – kontakt z ARiMR (telefon, korespondencja).

21 21 Kontakt Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Wsparcia Inwestycyjnego ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa info@arimr.gov.pl www.arimr.gov.pl

22 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013 Jerzy Bogdanowicz Departament Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google