Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 1 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 1 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Oś 1 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6 listopad 2009 r.

2 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

3 Pierwszy nabór wniosków: od 23 kwietnia – 9 maja 2008 roku złożono – 818 wniosków ( w tym GPR – 13 wniosków) Drugi nabór wniosków: od 15 – 21 kwietnia 2009 roku złożono – 451 wniosków PODSUMOWANIE: wartość dotacji – 2.645,7 mln PLN ilość wniosków – 1.269

4 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Cel działania: Poprawa konkurencyjności w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, uwarunkowana: wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżaniem kosztów, rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących i nowowprowadzanych norm wspólnotowych.

5 Zakres pomocy: Inwestycje służące modernizacji lub budowy zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi których celem jest: poprawa ogólnych warunków przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, dostosowanie do nowowprowadzanych norm wspólnotowych (tylko mikroprzedsiębiorstwa) Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

6 Wysokość pomocy: Maksymalna wysokość przyznanej pomocy w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi wynosi 20 mln PLN. Przedsiębiorstwa wielozakładowe na oddzielnych rozrachunkach – do 30 mln PLN. wielkość pomocy finansowej na realizację jednego projektu, nie może być niższa niż 100.000 zł Poziom pomocy: MSP – maksymalnie 40 % większe przedsięb, - maksymalnie 25 % MSP - maksymalnie 50 %:

7 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Sektory wspierane w ramach działania: 1. Mleko (z wyjątkiem produkcji masła) 2. Mięso 3. Owoce i warzywa (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych) 4. Zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu) 5. Ziemniaków 6. Jaj 7. Miodu 8. Lnu i konopi 9. Roślin oleistych i wysokobiałkowych 10. Przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne 11. Usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych 12. Sprzedaż hurtowa produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roslin, mleka i wyrobów mleczrskich, zboża oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

8 Rodzaje inwestycji : 1.Budowa, modernizacja lub przebudowa budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktów rolnych 2.Zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży 3.Zakup lub instalacja aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania 4.Zakup specjalistycznych środków transportu 5.Zakup lub instalacja urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, oraz 6.Zakup oprogramowania sterującego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania 7.Wdrażanie systemów zarządzania jakościa 8.Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu 9.Przygotowanie biznesplanu 10.Opłaty za patenty i licencje 11.Koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego

9 Kryteria dostępu : 1.Podmiot powinien wykazywać żywotność ekonomiczną, 2.Projekt musi prowadzić do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa, czego odzwierciedleniem będzie wzrost wartości dodanej (nie dotyczy projektów związanych z ochroną środowiska), 3.Przy inwestycjach powodujących wzrost produkcji – musimy wykazać możliwość zbytu, 4.Nie realizujemy projektów na poziomie handlu detalicznego, 5.Podmiot, który zostanie objęty wsparciem spełnia minimalne standardy sanitarne, weterynaryjne, w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, 6.Planowana inwestycja wiąże się z korzyściami dla producentów rolnych – zaopatrzenie w surowiec na podstawie podpisanych umów, Wprowadzono ograniczenia: Obowiązuje zasada – wniosek o płatność (SPO), wniosek z PROW (2007-2003) w roku następnym

10 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Preferencje dla: 1.grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup oraz organizacji producentów owoców i warzyw 2.podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 do rozporządzenia będące: spółkami osobowymi, w których podmioty wymienione w pkt 1 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami, spółkami kapitałowymi, w których podmioty wymienione w pkt 1 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu wspólników albo zgromadzeniu akcjonariuszy, spółdzielniami, w których podmioty wymienione w pkt 1 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu Mogą składać wnioski po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości o naborze wniosków Pozostałe podmioty mogą składać wnioski po upływie 42 dni od dnia podania do publicznej wiadomości o naborze wniosków II nabór w 2009 roku: GRUPY: od 17.11.2009 r. POZOSTALI: od 15.12.2009 r.

11 Potencjalni odbiorcy pomocy Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych MSP (małe i średnie przedsięb.) Zatrudnienie do 250 prac. Sprzedaż do 50 mln Euro Aktywa do 43 mln Euro Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 750 prac., lub obrót do 200 mln Euro Wysokość pomocy: Maksymalna wysokość przyznanej pomocy w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi wynosi 20 mln PLN. Przedsiębiorstwa wielozakładowe na oddzielnych rozrachunkach – do 30 mln PLN. wielkość pomocy finansowej na realizację jednego projektu, nie może być niższa niż 100.000 zł PLANOWANE dalsze zmiany: PREFERENCJE dla podmiotów, które realizują proces konsolidacji – maksymalnie 50 mln PLN Pozostałe podmioty – maksymalnie 10 mln PLN

12 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej W związku z założeniem priorytetowego traktowania GPR, wstępnie uznanych grup oraz uznanych OPOiW, wprowadza się dwuetapowy nabór wniosków o przyznanie pomocy preferujący te podmioty w zakresie pierwszeństwa składania wniosków. Pomocą finansową objęte są projekty dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża, rzepaku oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

13 Ilość beneficjentów: 1.500 projektów Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 4.400 mln Euro 1.230 wniosków 3.600 mln Euro

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 1 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google