Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"— Zapis prezentacji:

1 Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami
KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami

2 PLAN SPOTKANIA WYZWANIA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NOWE ZADANIA GMIN/ZWIĄZKU W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DEKLARACJE – WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

3 KAMPANIA INFORMACYJNA
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY WYZWANIA 3

4 KARY FINANSOWE do Є DZIENNIE

5 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W UE
Źródło: Eurostat 2006 RECYKLING TERMICZNE PRZEKSZTAŁCENIE SKŁADOWANIE

6 WYBRANE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

7 2013 – 115,41

8 SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMNIEJSZENIE MASY SKŁADOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO MAX. 85% WYTWORZONYCH – REALIZACJA 2014 r.

9 ZMNIEJSZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH BIODEGRADOWALNYCH
W STOSUNKU DO 1995 r.

10 OBOWIĄZEK ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW
DO 2020 R. OSIĄGNIĘCIE MIN. 50% POZIOMU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW, PRZYNAJMNIEJ TAKICH JAK PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE I SZKŁO POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

11

12

13

14 WYBRANE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
ODPADY POWINNY BYĆ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY UNIESZKODLIWIANIU PODDAJE SIĘ ODPADY Z KTÓRYCH WCZEŚNIEJ DOKONANO ODZYSKU

15 NOWE ZADANIA GMIN/ZWIĄZKU
KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY NOWE ZADANIA GMIN/ZWIĄZKU

16 ZADANIA GMINY USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia r. poz. 622 z późn.zm. - tekst ujednolicony stan prawny na dzień r. Akt zmieniający: Dz. U. nr 152 z dnia r. poz. 897

17 WPROWADZENIE DYREKTYW UE
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

18 CELE NOWELIZACJI USZCZELNIENIE OBECNIE FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PROWADZENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „U ŹRÓDŁA” ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

19 CELE NOWELIZACJI ZAPEWNIENIE POWSTANIA I FUNKCJONOWANIA ODPOWIEDNICH INSTALACJI DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MONITOROWANIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ GMINY

20 ZMIANA WŁADZTWA PRZEJĘCIE PRZEZ GMINY W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZOBLIGOWANO GMINY DO STWORZENIA SPÓJNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA TAKIMI ODPADAMI. SYSTEM TEN MA OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH NA OBSZARACH TERYTORIALNIE ADMINISTROWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY.

21

22

23 OBOWIĄZKI GMINY ORGANIZACYJNE KONTROLNE EWIDENCYJNO-SPRAWOZDAWCZE

24 OBOWIĄZKI GMINY SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW PAPIER SZKŁO
TWORZYWA SZTYCZNE OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE METAL ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

25 OBOWIĄZKI GMINY PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I EDUKACYJNA ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH POZIOMÓW RECYKLINGU, ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY BIOODPADÓW DO SKŁADOWANIA USTALENIE PRZEZ RADĘ GMINY W DRODZE UCHWAŁY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

26 OBOWIĄZKI GMINY Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

27 OBOWIĄZKI GMINY PRZEPROWADZENIE PRZETARGÓW NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADA GMINY OKREŚLA SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ODBIORU OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

28 GŁÓWNE OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
POSIADANIE POJEMNIKA NA ODPADY (Właściciel – pojemnik na odpady zmieszane. ZGDO zapewni pojemniki/worki na selektywną zbiórkę w ramach opłaty) GROMADZENIE ODPADÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM ZŁOŻENIE I AKTUALIZACJA DEKLARACJI PONOSZENIE ODPŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA, ŚNIEGU I LODU Z CHODNIKA

29 POJEMNIKI Minimalna ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – nieruchomości zamieszkałe: odpady zmieszane – pojemniki min. 60l odpady zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej – worki min. 60l odpady zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki min. 60l

30 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników na odpady zmieszane do liczby osób z nich korzystających – nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne prowadzące selektywną zbiórkę workową: 1, 2 i 3-osobowe – pojemnik min. 60l 4 i 5-osobowe – pojemnik min. 110l 6 osób i więcej – dwa pojemniki min. 110l lub jeden pojemnik 240l

31 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników na odpady zmieszane do liczby osób z nich korzystających – nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne nie prowadzące selektywnej zbiórki workowej: 1, 2, 3 i 4-osobowe – pojemnik min. 110l 5-osobowe i więcej – dwa pojemniki min. 110l lub jeden pojemnik min. 240l

32 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników na odpady zmieszane do liczby osób z nich korzystających – nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne: pojemnik min. uwzględniający średnio tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 10l na osobę (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki) lub 20l na osobę (wyłącznie zmieszane odpady komunalne) Przy wywozie raz na 2 tygodnie uzyskaną wartość mnożymy x 2.

33 POJEMNIKI Minimalna ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – nieruchomości niezamieszkałe: odpady zmieszane – pojemniki min. 110l Odpady zbierane selektywnie – pojemniki min. 60l Odpady zmieszane na drogach i w miejscach publicznych – kosze min. 20l

34 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – nieruchomości niezamieszkałe (częstotliwość odbioru, liczba korzystających osób i uwzględnienie średnio tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów): budynki administracji publicznej, kultury i inne budynki biurowe i socjalne – 3l na każdego pracownika, nie mniej niż pojemnik 110l

35 POJEMNIKI szkoły wszelkiego typu, żłobki i przedszkola – 3l na każdego pracownika, ucznia, dziecko lokale handlowe – 5l na każdy m.kw. powierzchni całkowitej lokalu lokale gastronomiczne – 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dot. to także tzw. „ogródków” uliczne punkty szybkiej konsumpcji na punkt pojemnik nie mniej niż pojemnik 110l

36 POJEMNIKI zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10l na każdego pracownika domy opieki, hoteli, pensjonaty, koszary, internaty itp. – 20l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż pojemnik 110l ogródki działkowe – 20l na każdą działkę budynki rekreacji indywidualnej, przeznaczone do okresowego wypoczynku rodzinnego – nie mniej niż pojemnik 110l

37 POJEMNIKI drogi i miejsca publiczne, przystanki komunikacji publicznej, parki – kosze uliczne o min. pojemności 20l inne nieruchomości niezamieszkałe – co najmniej jeden pojemnik 110l

38 POJEMNIKI nieruchomość w części zamieszkała, a w części niezamieszkała – co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110l impreza masowa – 1l na jedną osobę

39 OPŁATY – nieruchomości zamieszkałe
9 zł od osoby – przy zadeklarowaniu i prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów 15 zł od osoby – przy zadeklarowaniu wyłącznego gromadzenia odpadów zmieszanych Opłaty wnosimy do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od lipca Pierwsza płatność do 15 lipca Nr konta będzie podany przez ZGDO.

40 OPŁATY – niezamieszkałe
Pojemnik Selektywna Zmieszane 60l 10 zł 19 zł 110l 18 35 120l 20 38 240l 75 260l 40 79 660l 86 168 770l 94 184 1100l 100 196 5 m.sz. 407 797 7 m.sz. 558 1094 9 m.sz. 703 1378 16 m.sz. 1223 2398

41 DEKLARACJA DRUK DEKLARACJI DO ZGDO – 28 luty
Aktualizacja deklaracji – w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji np. zmiana stanu osobowego nieruchomości zamieszkałej. Lub w przypadku wygenerowanie odpadów na nieruchomości niezamieszkałej.

42 KAMPANIA INFORMACYJNA
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY SELEKTYWNA ZBIÓRKA

43 TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne
Butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach Czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) Folia, torebki tzw. „reklamówki”, „foliówki” Siateczki z tworzyw sztucznych na owoce i warzywa Plastikowe pojemniki na mięso, włoszczyznę, inne gotowe produkty Opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapak (po mleku, śmietance, sokach) Opakowania wielomateriałowe po przyprawach (torebki wyściełane aluminium) Opakowania plastikowe po jogurtach-kubeczki i butelki Opakowania plastikowe po kosmetykach Opakowania plastikowe po zwykłych środkach czystości (np. płyn do mycia podłóg, szyb, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń) Metal, puszki metalowe, puszki po konserwach Puszki aluminiowe po napojach Kapsle Wieczka (nakrętki) do słoików Folia aluminiowa spożywcza

44 TWORZYWA SZTUCZNE Nie trzeba myć opakowań (chyba, że znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia czy innych substancji). Nie trzeba odrywać wieczek od kubeczków po jogurcie i śmietanie. Nie wrzucamy tu butelek po oleju spożywczym. Nie wrzucamy tu plastikowych opakowań po lekach i środkach chemicznych. Nie wrzucamy tu butelek po płynach chłodniczych. Nie wrzucamy tu baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego Nie wrzucamy tu opakowań po środkach ochrony roślin. Nie wrzucamy tu opakowań metalowych pod ciśnieniem typu spray. Nie wrzucamy tu puszek i tubek po lakierach, farbach, smarach, olejach. Nie wrzucamy tu styropianu (tacek styropianowych po mięsie, pierogach opakowań styropianowych po posiłkach typu fastfood). Nie wrzucamy tu płyt CD.

45 PAPIER Papier Tektura Gazety Karton Opakowania po proszkach do prania
Torby i torebki papierowe Ulotki Nie wrzucamy tu papieru zatłuszczonego (np. papieru po maśle). Nie wrzucamy tu papieru zabrudzonego produktami spożywczymi (np. kartony po pizzy). Nie wrzucamy tu mokrych ręczników papierowych. Nie wrzucamy tu papieru lakierowanego i foliowanego. Nie wrzucamy tu chusteczek jednorazowych. Nie wrzucamy tu artykułów higienicznych. Nie wrzucamy tu tapet. Nie wrzucamy tu worków po cemencie.

46 SZKŁO Szkło bezbarwne i kolorowe Szklane opakowania po kosmetykach
Słoiki bez metalowych i plastikowych wieczek Nie wrzucamy tu żarówek, kineskopów. Nie wrzucamy tu szklanych buteleczek i fiolek po lekach. Nie wrzucamy tu szklanych opakowań po środkach chemicznych. Nie wrzucamy tu ceramiki, kryształów, fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych. Nie wrzucamy tu luster, szyb, szyb samochodowych.

47 BIODEGRADOWALNE Odpady ulegające biodegradacji-kuchenne i zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości Zepsuta żywność Resztki żywności Ogryzki, obierki Skorupki od jajek „Fusy” po kawie i herbacie, również torebki po herbacie Mokre ręczniki papierowe Zabrudzone pożywieniem ręczniki papierowe Torby biodegradowalne Nie wrzucamy tu kości (nie ulegają biodegradacji)

48 ODPADY ZMIESZANE Zimny popiół Pampersy Artykuły higieniczne
Stara odzież, obuwie Szmaty Kości Włosy (zakłady fryzjerskie) Butelki po oleju spożywczym Rękawiczki ochronne lateksowe Opakowania pod ciśnieniem typu spray Opakowania styropianowe Płyty CD Zatłuszczony papier Rozbite szyby, lustra Ceramika, kryształy, fajans, porcelana, naczynia żaroodporne

49


Pobierz ppt "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google