Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA SWOT ETAP 1 : WYBÓR KLUCZOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI * OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA I SERWIS * MARKETING I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA SWOT ETAP 1 : WYBÓR KLUCZOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI * OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA I SERWIS * MARKETING I."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA SWOT ETAP 1 : WYBÓR KLUCZOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI * OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA I SERWIS * MARKETING I DYSTRYBUCJA * FINANSE * ZARZĄDZANIE LUDZMI * TECHNOLOGIA * PRODUKCJA * ZARZĄDZANIE ETAP 2 : WYBÓR UKLADU ODNIESIENIA DO OCENY SIŁ I SŁABOŚCI FIRMY / BENCHMARKING - JAKI PROCES ? JAKA FIRMA(LIDER)? STUDIUM PRZYPADKU/ * PORÓWNANIE DO NAJGROŻNIEJSZEGO KONKURENTA * WYBÓR WZORCOWEGO KONKURENTA * SZUKANIE LIDERÓW POZA BRANŻĄ

2 GŁÓWNE OBSZARY POTENCJALNYCH SILNYCH I SŁABYCH STRON FIRMY /PRZYKŁAD/
MARKETING * PRODUKTY/USŁUGI FIRMY: JAKOŚĆ, CENA, REPUTACJA, STOPIEŃ PENETRACJI RYNKU * KONCENTRACJA KLIENTÓW I PRODUKTÓW * SYSTEM INFORMACJI ZWROTNEJ O SPRZEDAŻY * KANAŁY DYSTRYBUCJI * ORGANIZACJA SPRZEDAŻY, PROMOCJI I OBSŁUGI KLIENTA

3 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
* ZASOBY FINANSOWE I POZAFINANSOWE FIRMY * KONTROLA KOSZTÓW: UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY KOSZTÓW ORAZ REDUKCJI KOSZTÓW FINANSOWYCH I RZECZOWYCH * WIELKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ STRUKTURY KAPITAŁOWEJ FIRMY * KOSZTY KAPITAŁU/ RELATYWNE DO KONKURENTÓW I PRZECIĘTNEJ BRANŻY / * ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA - KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWA * ZYSKOWNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ GOTÓWKOWA, SPRAWNOŚĆ FINANSOWA

4 PERSONEL * KWALIFIKACJE I UMIEJETNOŚCI WYŻSZEGO SZCZEBLA MENADŻERSKIEGO * KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ŚREDNIEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA MENADŻERSKIEGO * MORALE I POZIOM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW * SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ * ABSENCJA I FLUKTUACJA PERSONELU; LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW * JAKOŚĆ I WARTOŚĆ INFORMACYJNA SYSTEMÓW OCENY PRACOWNIKÓW

5 TECHNOLOGIA/PRODUKCJA
* DOSTĘPNOŚĆ ZAOPATRZENIA; JAKOŚĆ KOOPERANTÓW * EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU KONTROLI ZAPASÓW I JAKOŚCI PRODUKCJI * WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH, EKONOMIA SKALI, TRANSPORT * FIZYCZNE I MORALNE ZUŻYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH * JAKOŚĆ PRAC B+R, TEMPO WDRAŻANIA NOWYCH WYROBÓW * LOKALIZACJA FIRMY

6 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
* STRATEGIA FIRMY I JAKOŚĆ PRZYWÓDZTWA * STRUKTURA FIRMY * KULTURA ORGANIZACJI * PROCEDURY ZARZĄDCZE * STOPIEŃ OSIĄGANEJ SYNERGII

7 KRYTERIA WYBORU WZORCOWEGO KLIENTA WARUKKI MARKETINGOWE
* UDZIAŁ W RYNKU * STRATEGIA RYNKOWA * ZYSKI * PRODUKTY/USŁUGI WARUNKI ORGANIZACYJNE * STRUKTURA KOSZTÓW * TECHNOLOGIA PRODUKCJI/ŚWIADCZENIA USŁUG * LOGISTYKA * SYSTEM NABORU I SELEKCJI PERSONELU

8 KRYTERIA WYBORU WZORCOWEGO KLIENTA cd.
FIRMA, KTÓRA SPEŁNIA WW. WARUNKI, JEST ISTOTNYM ZAGROŻENIEM DLA WSZYSTKICH KONKURENTÓW NA RYNKU. JEDNOCZEŚNIE JEST ONA WYGODNYM DROGOWSKAZEM DLA SŁABSZYCH KONURENTÓW, Z NASTĘPUJĄCYCH POWODÓW : * FUNDAMENTALNEGO KONKURENTA MOŻNA PRZYJĄĆ JAKO UKŁAD ODNIESIENIA; * MOŻNA ZAPROJEKTOWAĆ TAKIE PROGRAMY DZIAŁANIA, KTÓRE POZWOLĄ ZMNIEJSZYĆ DZIELĄCY NAS DYSTANS; * ANALIZUJĄC KONKURENTA MOŻEMY SIĘ SPORO NAUCZYĆ I UPROŚCIĆ BUDOWANIE WŁASNEJ STRATEGII. KRYTERIA WYBORU WZORCOWEGO KLIENTA cd. PORÓWNANIE Z LIDERAMI WSZYSTKICH GRUP STRATEGICZNYCH DAJE BARDZIEJ BOGATSZY I ZRÓWNOWAŻONY OBRAZ. JEST JEDNAK BARDZIEJ CZASOCHŁONNE, KOSZTOWNE I TRUDNIEJSZE W INTERPRETACJI

9 MARKETING ZSS SS PS SS ZSS * ANALIZA RYNKU I PRZEWIDY-
WANIE TRENDÓW ZMIAN * EFEKTYWNOŚĆ PROMOCJI * POLITYKA CENOWA I JEJ KONKURENCYJNOŚĆ * MARKA WYROBÓW * ASORTYMENT PRODUKTÓW * LOJALNOŚĆ ODBIORCÓW * INNOWACJE PRODUKTOWE * ZAKRES SYSTEMU DYSTRYBUCJI * GŁĘBOKOŚĆ SYSTEMU DYSTRYBUCJI * SPRAWNOŚĆ WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY * PERSONEL DZIAŁU MARKETINGU * OGÓLNA OCENA MARKETING ZSS SS PS SS ZSS STAN OBECNY STAN POŻĄDANY PROFIL KONKURENCYJNY FIRMY

10 / - - - - - + - - - - - / / / / / / + - - - 1 2 4 3
ZBIORCZA ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON FIRMY * OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA I SERWIS * MARKETING I DYSTRYBUCJA * FINANSE * ZRZĄDZANIE LUDZMI * TECHNOLOGIA * PRODUKCJA * SYSTEM ZARZĄDZANIA * KOLEJNOŚĆ KONKURENTÓW / / / / / / / - - konkurent dużo słabszy od firmy, - słabszy, / sytuacja porównywalna, + konkurent silniejszy od firmy. OBSZARY DZIAŁANIA FIRMA GŁÓWNY KONKU KONKU- KONKURENT RENT A RENT B

11 ANALIZA TOWS/SWOT MACIERZ NORMATYWNYCH STRATEGII DZIAŁANIA OTOCZENIE
SZANSE ZAGROŻENIA STRATEGIA STRATEGIA SIŁY AGRESYWNA KONSERWATYWNA /MAXI - MAXI/ /MAXI - MINI/ STRATEGIA STRATEGIA SŁABOŚCI KONKURENCYJNA DEFENSYWNA /MINI - MAXI/ /MINI - MINI/ OTOCZENIE ORGA- NIZACJA

12 CZYNNOŚCI ANALIZY TOWS/SWOT
1. ZDEFINIOWANIE LISTY SZANS, SILNYCH I SŁABYCH STRON ORGANIZACJI, 2. PRZYPISANIE POSZCZEGÓLNYM SZANSOM, ZAGROŻENIOM, SILNYM I SŁABYM STRONOM WAG OKREŚLAJĄCYCH ICH ISTOTNOŚĆ Z PUNKTU WIDZENIA ICH WPŁYWU NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ORGANIZACJI, 3. RÓWNOLEGŁE /TOWS i SWOT/ ZBADANIE RELACJI ZACHO DZĄCYCH MIĘDZY SILNYMI I SŁABYMI STRONAMI A SZANSAMI I ZAGROŻENIAMI.

13 ANALIZA TOWS /” Z ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ „/
* CZY DANE ZAGROŻENIA OSŁABJĄ KOLEJNE SIŁY ? * CZY DANE SZANSE SPOTĘGUJĄ ZIDENTYFIKOWANE SIŁY ? * CZY DANE ZAGROŻENIA SPOTĘGUJĄ WYSTĘPUJĄCE SŁABOŚCI ? * CZY DANE SZANSE POZWOLĄ PRZEZWYCIĘŻYĆ ISTNIEJĄCE SŁABOŚCI ? ANALIZA SWOT /” OD WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ „ / * CZY ZIDENTYFIKOWANE SIŁY POZWOLĄ WYKORZYSTAĆ SZANSE, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ ? * CZY ZIDENTYFIKOWANE SŁABOŚCI NIE POZWOLĄ NA WYKORZYSTA NIE MOGĄCYCH SIĘ POJAWIĆ SZANS ? * CZY ZIDENTYFIKOWANE SIŁY POZWOLĄ NA PRZEZWYCIĘŻENIE MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ ZAGROŻEN ? * CZY ZIDENTYFIKOWANE SŁABOŚCI WZMOCNIĄ SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ ZAGROŻEŃ ?

14 DLA KAŻDEGO Z TYCH OŚMIU PYTAŃ BUDUJEMY TABLICĘ, ZA POMOCĄ KTÓREJ BADAMY RELACJE ZACHODZĄCE ODPOWIEDNIO MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ZAGROŻENIAMI I SIŁAMI, SZANSAMI I SIŁAMI, ZAGROŻENIAMI I SŁABOŚCIAMI, SZANSAMI I SŁABOŚCIAMI -ANALZA TOWS; POSZCZEGÓLNYMI SIŁAMI I SZANSAMI, SŁABOŚCIAMI I SZANSAMI, SIŁAMI I ZAGROŻENIAMI, SŁABOŚCIAMI I ZAGROŻENIAMI - ANALIZA SWOT. * SUMUJEMY W WIERSZACH I KOLUMNACH LICZBĘ INTERAKCJI, A NASTĘPNIE OTRZYMANY WYNIK MNOŻYMY PRZEZ WAGĘ, OKREŚLAJĄCĄ ISTOTNOŚĆ KAŻDEGO Z CZYNNIKÓW; * NA PODSTAWIE UZYSKANYCH ILOCZYNÓW KAŻDEMU Z CZYNNIKÓW MOŻEMY PRZYPISAĆ RANGĘ : ** KOLUMNY - CZYNNIKI O RELATYWNIE NAJWIĘKSZEJ SILE ODDZIAŁYWANIA; ** WIERSZE - CZYNNIKI PODATNE NA EWENTUALNY WPŁYW.

15 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANALIZY TOWS/SOWT
WYNIKI WYNIKI ZESAWIENIE ROZPATRYWANA Z ANALIZY Z ANALIZY ZBIORCZE KOMBINACJA TOWS SWOT TOWS/SWOT SUMA interakcji iloczynów * SZANSE/SŁABOŚCI * ZAGROŻENIA/ SŁABOŚCI * SZANSE/SIŁY SIŁY

16 ZESTAWIENIE OCEN WARIANTÓW STRATEGII
OCENA WARIANTY STRATEGII MOŻLIWOŚCI CZYN- STRATEGIA A STRATEGIA B STRATEGIA C ROZWOJU NIKÓW Ocena atrakcyjność Ocena atrakcyjność CZYNNIKI WEWNĘTRZNE * SIŁY * SŁABOŚCI CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE * ZAGROŻENIA * SZANSE ŁĄCZNA ATRAKCYJNOŚĆ

17 PRZYKŁAD ANALIZY TOWS/SWOT
SZANSE * RYNEK WRAŻLIWY NA REPUTACJĘ FIRMY * DUŻY, ROSNĄCY RYNEK * ZMIANY NA RYNKU PRACY * POWSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII * STWORZENIE BARIER WEJŚCIA DO SEKTORA ZAGROŻENIA * ROZWÓJ KONKURENCJI * UNIFIKACJA FIRM I OFEROWANEGO PRODUKTU * OGRANICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI INSTYTUTÓW * MOŻLIWOŚĆ POJAWIENIA SIĘ WYROBÓW SUBSTYTUCYJNYCH * ZMIANY POLITYCZNE I GOSPODARCZE

18 SILNE STRONY * POSIADANIE UZNANEJ MARKI * PRZYWIĄZANIE KLIENTA DO FIRMY * POSIADANIE WŁASNEGO ZAPLECZA TECHNICZNEGO * WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG * UMIARKOWANY POZIOM CEN SLABE STRONY * MAŁA UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO DOTARCIA DO NOWEGO KLIENTA * MAŁE PRZYWIĄZANIE PRACOWNIKÓW DO FIRMY * MAŁA LICZBA STAŁYCH KLIENTÓW * BRAK RAPORTÓW * MAŁY STOPIEŃ DYWERSYFIKACJI FIRMY

19 USTALENIE SYSTEMU WAG WAGA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WAGA CZYNNIKI WEWNĘTRZNE SZANSE SILNE STRONY RYNEK WRAŻLIWY NA REPU POSIADANIE UZNANEJ MARKI TACJĘ FIRMY DUŻY, ROSNĄCY RYNEK PRZYWIĄZANIE KLIENTA DO FIRMY ZMIANY NA RYNKU PRACY POSIADANIE WŁASNEGO ZAPLE CZA TECHNICZNEGO POWSTANIE NOWYCH WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH TECHNOLOGII USŁUG STWORZENIE BARIER UMIARKOWANY POZIOM CEN WEJŚCIA DO SEKTORA

20 SPECJALIŚCI Z BRANŻY, KADRA KIEROWNICZA, METODA DELFICKA
ZAGROŻENIA SŁABE STRONY ROZWÓJ KONKURENCJI MAŁA UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO DOTARCJA DO NOWEGO KLIENTA UNIFIKACJA FIRM I OFEROWANE MAŁE PRZYWIĄZANIE PRACOWNI GO PRODUKTU KÓW DO FIRMY OGRANICZONE ZAPOTRZEBOWANIE MAŁA LICZBA STAŁYCH KLIENTÓW NA USŁUGI INSTYTUTÓW MOŻLIWOŚĆ POJAWIENIA SIĘ BRAK RAPORTÓW WYROBÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZMIANY POLITYCZNE I GOSPODAR MAŁY STOPIEŃ DYWERSYFIKACJI CZE FIRMY SPECJALIŚCI Z BRANŻY, KADRA KIEROWNICZA, METODA DELFICKA

21 * PRZYWIĄZANIE KLIENTA 1 1 1 1 1 0.2 5 1.0 1 DO FIRMY
* UZNANA MARKA * PRZYWIĄZANIE KLIENTA DO FIRMY * WŁASNE ZAPLECZE /5 TECHNICZNE * WYSOKA JAKOŚĆ /5 * UMIARKOWANE CENY * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI , * RANGA * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW konkurencji Rozwój Unifikacja firm i produktu Spadek zapotrzeb.- na badania rynku Pojawienie się substytutów Zmiany polityczne i gospodarcze Waga interakcji Liczba Iloczyn wag i interakcji Ranga ZAGROŻENIA SIŁY TOWS: CZY ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, OSŁABIĄ ZIDENTYFIKOWANE SIŁY?

22 * PRZYWIĄZANIE KLIENTA 1 1 0 0 1 0.2 3 0.6 4 DO FIRMY
* UZNANA MARKA * PRZYWIĄZANIE KLIENTA DO FIRMY * WŁASNE ZAPLECZE /3 TECHNICZNE * WYSOKA JAKOŚĆ /3 * UMIARKOWANE CENY * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA / / * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW Rynek wrżliwy na reputację Duży rosnący rynek Zmiana na rynku pracy Powstanie nowych twchnologii Stworzenie barier wejścia Waga interakcji Liczba Iloczyn wag i interakcji Ranga SZANSE SIŁY TOWS: CZY SZANSE, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, SPOTĘGUJĄ ZIDENTYFIKOWANE SIŁY?

23 * MAŁA SKUTECZNOŚĆ DOTARCIA 1 0 1 1 1 0.2 4 0.8 2 ZAGROŻENIA
DO NOWEGO KLIENTA * MAŁE PRZYWIĄZANIE PRACOWNI KÓW DO FIRMY * MAŁA LICZBA STAŁYCH KLIENTÓW * BRAK RAPORTÓW , * MAŁA DYWERSYFIKACJA FIRMY * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA / /5 * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW konkurencji Rozwój i produktu Unifikacja firm Spadek zapotrzeb na badania rynku Pojawienie się substytutów Zmiany polityczne i gospodarcze Liczba interakcji Iloczyn wag i interakcji Ranga ZAGROŻENIA SŁABOŚCI Waga TOWS: CZY ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, SPOTĘGUJĄ WYSTĘPUJĄCE SŁABOŚCI

24 * MAŁA SKUTECZNOŚĆ DOTARCIA 1 1 1 0 1 0.2 4 0.8 1/2 SZANSE
DO NOWEGO KLIENTA * MAŁE PRZYWIĄZANIE PRACOWNI / 4 KÓW DO FIRMY * MAŁA LICZBA STAŁYCH KLIENTÓW /2 * BRAK RAPORTÓW /4 * MAŁA DYWERSYFIKACJA FIRMY * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA /2 1/ / / * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW Rynek wrażliwy na reputację Duży, rosnący rynek Zmiany na rynku pracy Powstanie nowuch technologii Stworzenie bariwr wejścia Liczba interakcji Iloczyn wag i interakcji Ranga SZANSE SŁABOŚCI Waga TOWS : CZY SZANSE, K TÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, POZWOLĄ PRZEZWYCIĘŻYĆ ISTNIEJĄCE SŁABO ŚCI

25 * RYNEK WRAŻLIWY NA REPUTACJĘ 1 1 1 1 1 0.3 5 1.5 1/2 SIŁY
* DUŻY, ROSNĄCY RYNEK /2 * ZMIANY NA RYNKU PRACY * POWSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII * STWORZENIE BARIER WEJŚCIA * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW Uznana marka Własne zaplecze techniczne Wysoka jakość Umiarkowane ceny Waga interakcji Liczba Iloczyn wag i interakcji Ranga SIŁY SZANSE SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE S I ŁY POZWOLĄ WYKORZYSTAĆ SZANSE, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ Przywiązanie klienta do firmy

26 * RYNEK WRAŻLIWY NA REPUTACJĘ 1 1 1 0 0 0.3 3 0.9 2 SŁABOŚCI
* DUŻY, ROSNĄCY RYNEK * ZMIANY NA RYNKU PRACY /4 * POWSTANIE NOWYCH /4 TECHNOLOGII * STWORZENIE BARIER WEJŚCIA * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW dotarcia do klienta Mała skuteczność stałych klientów Mała liczba Brak raportów syfikacji firmy Mały stopień dywr- Waga interakcji Liczba Iloczyn wag i interakcji Ranga SŁABOŚCI SZANSE SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE SŁABOŚCI NIE POZWOLĄ NA WYKORZYSTANIE SZANS, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ Małe przywiązanie do firmy

27 SIŁY ZAGROŻENIA * ROZWÓJ KONKURENCJI 1 1 1 1 1 0.4 5 2.0 1/2
* UNIFIKACJA FIRM I PRODUKTU /2 * SPADEK ZAPOTRZEBOWANIA NA BADANIE RYNKU * POJAWIENIE SIĘ SUBSTYTUTÓW * ZMIANY POLITYCZNE I GOSPODARCZE * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA / / * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW Uznana marka Własne zaplecze techniczne Wysoka jakość Umiarkowane ceny Waga interakcji Liczba Iloczyn wag i interakcji Ranga SIŁY ZAGROŻENIA SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE S I ŁY POZWOLĄ PRZEZWYCIĘŻYĆ ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ Przywiązanie klienta do firmy

28 SŁABOŚCI ZAGROŻENIA * ROZWÓJ KONKURENCJI 1 1 1 1 1 0.4 5 2.0 1
* UNIFIKACJA FIRM I PRODUKTU * SPADEK ZAPOTRZEBOWANIA NA BADANIE RYNKU * POJAWIENIE SIĘ SUBSTYTUTÓW /4 * ZMIANY POLITYCZNE /4 I GOSPODARCZE * WAGA * LICZBA INTERAKCJI * ILOCZYN WAG I INTERAKCJI * RANGA / / * SUMA INTERAKCJI /2 * SUMA ILOCZYNÓW dotarcia do klienta Mała skuteczność stałych klientów Mała liczba Brak raportów sysyfikacji firmy Mały stopień dywer- Waga interakcji Liczba Iloczyn wag i interakcji Ranga SŁABOŚCI ZAGROŻENIA SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE SŁABOŚCI WZMOCNIĄ SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ Małe przywiązanie pracow. do firmy

29 TOWS TOWS liczba interakcji - 40/ liczba interakcji - 24/2 ważona liczba interakcji ważona liczba interakcji - 4.9 TOWS/SWOT liczba interakcji - 80/ TOWS/SWOT liczba interakcji - 72/2 TOWS/SWOT ważonych liczb interakcji TOWS/SWOT ważonych liczb interakcji SWOT SWOT liczba interakcji liczba interakcji - 48/2 ważona liczba interakcji ważona liczba interakcji TOWS TOWS liczba interakcji - 34/ liczba interakcji - 32/2 ważona liczba interakcji ważona liczba interakcji - 6.4 TOWS/SWOT liczba interakcji - 52/ TOWS/SWOT liczba interakcji - 60/2 TOWS/SWOT ważonych liczb interakcji TOWS/SWOT ważonych liczb interakcji SWOT SWOT liczba interakcji - 18/ liczba interakcji - 28/2 ważona liczba interakcji ważona liczba interakcji ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW SZANSE ZAGROŻENIA SIŁY SŁABOŚCI

30 INTERPRETACJA WYNIKÓW
* NAJBARDZIEJ POŻĄDANYM WARIANTEM DZIAŁANIA DLA OMAWIANEJ FIRMY JEST PRZYJĘCIE STRATEGII AGRESYWNEJ * STRATEGIE KONSERWATYWNA(72; 14.65) I AGRESYWNA(80; 16.8) UZYSKAŁY ZBLIŻONY WYNIK - OBA WARIANTY POWINNY ZOSTAĆ PODDANE ANALIZIE PORÓWNAWCZEJ * SPOJRZENIE „Z ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ” - ANALIZA TOWS AGRESYWNA(8.4), KONKURENCYJNA(7.5), DEFENSYWNA(6.4), KONSERWATYWNA(4.9) * SPOJRZENIE „Z WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ” - ANALIZA SWOT KONSERWATYWNA(9.75), AGRESYWNA(8.4), DEFENSYWNA(5.65), KONKURENCYJNA(4.5)


Pobierz ppt "ANALIZA SWOT ETAP 1 : WYBÓR KLUCZOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI * OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA I SERWIS * MARKETING I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google