Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA

2 Definicja planowania Planowanie Plan
ustalanie celów i projektowanie sposobów realizacji przyszłych działań, oparty na identyfikacji i analizie obecnych oraz przewidywanych przyszłych warunków. Plan optymalny, wystarczająco dobry projekt powadzenia przyszłych działań, wybrany spośród wielu alternatywnych możliwości, respektujących obecne i przyszłe warunki działania, czyli decyzją. Ile? – potrzeby Kiedy? - termin Czym? – zasoby Po co? - cel Jak? - technologia

3 * przedział rzeczowy (przedmiotowy)
PLANY wg kryterium: całościowe * przedział rzeczowy (przedmiotowy) odcinkowe kompleksowe długookresowe * przedział czasowy średniookresowe krótkoterminowe

4 Zasady sporządzania planów
1. Zasada chronologicznej kolejności planowania i działania 2. Zasada hierarchiczności planowania 3. Zasada współdziałania kompetentnych podmiotów 4. Poparcie ze strony naczelnego kierownictwa 5. Zasada integracji planowania i kontroli 6. Zasada adekwatności planowania do aktualnych przewidywanych warunków

5 PROCEDURA PLANOWANIA SYSTEM PLANÓW INSTYTUCJI
Identyfikacja i analiza aktualnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych Konstrukcja alternatywnych celów organizacji Wybór optymalnej wiązki celów Konstrukcja alternatywnych sposobów działania Wybór optymalnych sposobów działania Prognoza i analiza przyszłych warunków wewnętrznych i zewnętrznych SYSTEM PLANÓW INSTYTUCJI

6 Cechy dobrych planów ambitne, ale wykonalne
racjonalne, oparte na wiedzy i doświadczeniu elastyczne, dopuszczające możliwość zmian w trakcie realizacji spójne, zgodne co do kierunków operatywne, uruchamiające odpowiednie działania kompletne, zawierające wszystkie, ale tylko istotne elementy terminowe, zawierające horyzont czasu,na jaki są sporządzane celowe, posiadające określony sposób działania komunikatywne, zrozumiale sformułowane odpowiednio długookresowe, stosownie do wagi problemu odpowiednio szczegółowe oraz sprawne

7 PLANOWANIE STRATEGICZNE
1. Planowanie długookresowe, mające zasadniczo charakter jakościowy 2. Planowanie nadrzędne w stosunku do pozostałych planów instytucji 3. Planowanie, którego przedmiotem są problemy o największym znaczeniu dla przetrwania i rozwoju instytucji 4. Planowanie o charakterze kompleksowym, identyfikujące, analizujące i prognozujące wiele czynników oraz formułujące globalne cele instytucji

8 PROCEDURA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
System wartości i zapatrywania naczelnego kierownictwa Długoterminowe zamiary przedsiębiorstw Strategiczna analiza: przedsiębiorstwo a otoczenie Określenie strategii: poszukiwanie, formułowanie i ocena strategii Wdrożenie strategii: określenie środków i celów Strategiczna kontrola Warunki otoczenia

9 TYPY PLANÓW STRATEGICZNYCH
Strategie całościowe decyzja o dziedzinach działalności instytucji poziom instytucji Strategie rodzajów działalności - decyzja o sposobach dążenia do konkurencyjności w poszczególnych dziedzinach poziom rodzajów działalności branża A branża B branża C branża D Strategie funkcjonalne decyzja sposobie wspierania strategii rodzajów działalności na poziomie funkcjonalnym poziom funkcjonalny marketing BiR produkcja sprzedaż finanse kadry

10 PLANOWANIE OPERACYJNE
1. Planowanie średnio- i krótkookresowe, konkretyzujące plany strategiczne 2. Planowanie, którego przedmiotem są problemy specyficzne dla określonych aspektów działalności 3. Planowanie oparte na identyfikacji, analizie i prognozowaniu tych czynników, które są ważne dla określonego aspektu 4. Planowanie mające zasadniczo charakter ilościowy oraz w znacznym stopniu ustrukturyzowane 5. Planowanie, które w bardzo precyzyjny sposób ustala określone sposoby działania

11 Systematyka planów Plany strategiczne Plany operacyjne programy
np. roczny plan marketingowy projekty np. harmonogram uruchomienia inwestycji budżety rzeczowe - np. rzeczowy plan zaopatrzenia finansowe - np. plan kosztów

12 OGÓLNE METODY PLANOWANIA I PROGNOZOWANIA
Metoda planowania - dobór określonych technik postępowania w procesie prognozowania i planowania oraz intensywność i kolejność ich stosowania Grupy metod planowania metody heurystyczne - mieszane stosowanie sformalizowanych technik ilościowych oraz metod jakościowych metody zalgorytmizowane - stosowanie ścisłych, sformalizowanych technik ilościowych metody jakościowe - stosowanie jakościowych metod przetwarzania i interpretacji informacji

13 METODY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT) 1. Ustalenie kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych czynników długookresowego powodzenia organizacji 2. Identyfikacja kluczowych czynników wewnętrznych (silne i słabe strony) 3. Identyfikacja kluczowych czynników zewnętrznych (szanse i zagrożenia) 4. Kojarzenie ze sobą czynników wewnętrznych i zewnętrznych, których kombinacja pozwala na przyjęcie celów kierunkowych

14 Metody pozycyjne (np. benchmarking)
1. Identyfikacja kluczowych wymiarów pozycji strategicznej danej organizacji. 2. Ustalenie pozycji strategicznej w każdym ze zidentyfikowanych, ważnych wymiarów oraz syntetyczna ocena ogólnej pozycji strategicznej danej organizacji. 3. Wyznaczenie wymiarów pozycji strategicznej wymagających usprawnienia oraz sformułowanie kierunkowych sposobów realizacji poprawy. Metody portfelowe (np. metoda BCG) 1. Ustalenie wymiarów analizy portfela produktów 2. Ustalenie skali ocen perspektywicznej atrakcyjności produktów w każdym z wymiarów 3. Zbudowanie macierzy analizy portfela produktów 4. Interpretacja atrakcyjności poraz sformułowanie zaleceń strategicznych

15 1. Ustalenie stałych trendów rozwojowych zachodzących w otoczeniu.
Metody scenariuszowe 1. Ustalenie stałych trendów rozwojowych zachodzących w otoczeniu. 2. Ustalenie zmiennych czynników otoczenia oraz najbardziej prawdopodobnych kierunków ich rozwoju. 3. Ustalenie skończonej liczby przyszłych „scenariuszy rozwoju sytuacji”. Scenariusze te są kombinacją stałych oraz niepewnych trendów rozwojowych otoczenia. 4. Identyfikacja podstawowych zasobów i kompetencji organizacji. 5. Sformułowanie działań, które powinna podjąć dana organizacja (zbiór strategii)

16 Metody planowania strategicznego na poziomie rodzajów działalności
Zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych Konkurencja wewnątrz sektora Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa odbiorców Zagrożenie wynikające z możliwości wejścia do sektora nowych firm


Pobierz ppt "PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google