Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wierzba – świętokrzyski las energii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wierzba – świętokrzyski las energii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w."— Zapis prezentacji:

1 Wierzba – świętokrzyski las energii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 Zakres tematyczny szkolenia Przedsiębiorczość na wsi, a zewnętrzne środki pomocowe, Gdzie mogę szukać wsparcia na realizację inwestycji związanej z zakładaniem plantacji wierzby krzewiastej? Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Kredyt, Dotacje z Fundacji EKOFUNDUSZ, Jak sięgnąć po zewnętrzne wsparcie? Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie np. zakupu sadzonek?

3 Przedsiębiorczość na wsi, a zewnętrzne środki pomocowe Co warunkuje rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich? Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju small businessu na terenach wiejskich, Mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Demograficzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

4 Przedsiębiorczość na wsi, a zewnętrzne środki pomocowe Co warunkuje rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich? Bezrobocie, a przedsiębiorczość na wsi, Samorząd lokalny, a rozwój small businessu, Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.

5 Przedsiębiorczość na wsi, a zewnętrzne środki pomocowe W zależności od indywidualnych potrzeb inwestycyjnych oraz rodzaju prowadzonej działalności, każdemu wnioskodawcy można przyporządkować indywidualne źródło pomocy.

6 Przedsiębiorczość na wsi, a zewnętrzne środki pomocowe Do chwili obecnej rolnik-przedsiębiorca mógł skorzystać z następujących źródeł dofinansowania: Programu SAPARD, Kredyty preferencyjne, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

7 Gdzie mogę szukać wsparcia na realizację inwestycji związanej z zakładaniem plantacji wierzby krzewiastej Wsparcie na zakładanie plantacji i uprawę wierzby energetycznej można uzyskać w ramach: Dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Kredytu, Dotacji z Fundacji EKOFUNDUSZ.

8 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO ROL) Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoby fizyczne - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej; rolnicy oraz domownicy. rolnikiem jest osoba fizyczna, prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny lub zależny) gospodarstwa rolnego, położonego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, opłacająca podatek rolny, domownikiem jest osoba pełnoletnia, bliska rolnikowi, ubezpieczona w pełnym zakresie (z mocy ustawy) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako domownik).

9 SPO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoby prawne – podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, których celem (zgodnie z wpisem do ww. rejestru) jest prowadzenie działalności rolniczej z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego będącego ich własnością. Gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, położone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pomoc nie może być przeznaczona osobie fizycznej pobierającej rentę (w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy), stałą rentę rolniczą (z tytułu niezdolności do pracy) lub emeryturę.

10 SPO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Na co może być przeznaczone wsparcie? Wsparcie może być przeznaczone na: rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie (pokoje gościnne, pomieszczenia wspólne dla gości, łazienki, kuchnie), urządzenie miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego do działalności turystycznej, a także zwierząt służących do terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych, budowę lub remont połączony z modernizacją obiektów budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych),

11 SPO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Na co może być przeznaczone wsparcie? zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup środków transportu na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą), zakup środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem potrzeb świadczenia wyłącznie usług transportowych, Kwalifikowany jest zakup środków transportu nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu,

12 SPO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Na co może być przeznaczone wsparcie? zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia planowanej działalności w ramach projektu, zakup roślinnego materiału nasadzeniowego na potrzeby zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, roboty budowlane, transport, instalacje, materiały i wyposażenie, które są związane bezpośrednio z kosztami wymienionymi powyżej i są niezbędne do osiągnięcia celu projektu.

13 SPO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Jaka jest forma i wysokość wsparcia? Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej w ramach działania jednemu beneficjentowi i jednemu gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. zł w okresie realizacji Programu czyli w latach 2004-2006.

14 SPO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności na rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Jakie są warunki uzyskania wsparcia? złożony projekt w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie musi uzyskać co najmniej 2 punkty w oparciu o kryteria oceniające: bezrobocie na terenie, gdzie znajduje się gospodarstwo, dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca, areał użytków rolnych w gospodarstwie przypadający na 1 mieszkańca (co najwyżej 15 ha) oraz spełnienie kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstwa niskotowarowego, projekt musi być uzasadniony ekonomicznie, co podlega sprawdzeniu w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, wspierane będą projekty realizowane w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich,

15 Kredytowanie Preferencyjne kredyty inwestycyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego. Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub w życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia działalności okołorolniczej lub rozwoju już istniejącej.

16 Kredytowanie W zależności od przeznaczenia środków, dostępne są następujące rodzaje kredytów: kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych, kredyt na zakup gruntów rolnych, kredyt na zakup nieruchomości rolnych, kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, kredyt w ramach Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce, kredyt w ramach Branżowego programu mleczarskiego, kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie.

17 Kredytowanie Środki na założenie plantacji wierzby energetycznej uzyskać można w ramach kredytu: na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych, na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

18 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Kto może ubiegać się o kredyt? osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które: w dniu zawarcia umowy kredytu nie przekroczyły 40 roku życia, posiadają wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony kredyt, mogą być rencistami, o ile prawo do renty ustalone zostało z tytułu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie są emerytami.

19 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Na co może być przeznaczony: na zakup własności lub prawa wieczystego użytkowania działki lub działek rolnych wyodrębnionych geodezyjnie, na zakup, budowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynków i budowli gospodarczych, na zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, na zakup stada podstawowego, na zakup środków obrotowych niezbędnych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego, pod warunkiem, że nie stanowią więcej niż 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego przyjętych w planie przedsięwzięcia inwestycyjnego

20 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Na co może być przeznaczony: na zakup lub budowę budynku mieszkalnego, o ile w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca lub jego małżonek nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania, pod warunkiem, że koszt zakupu lub budowy takiego budynku nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 50 tys. zł, na zakup samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej, na budowę, zakup, instalację urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, na zakup, budowę, adaptację i modernizację pomieszczeń socjalnych w gospodarstwach,

21 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Na co może być przeznaczony: na budowę zagrodowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach, na utwardzenie placów w obrębie gospodarstw i działów specjalnych produkcji rolnej, na budowę i modernizację dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, na budowę ogrodzeń, na rekultywację gruntów rolnych, na założenie plantacji wieloletnich, na zakup, budowę, adaptację i modernizację myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni, przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw, dla potrzeb gospodarstw rolnych.

22 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Na co nie może być przeznaczony: na zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

23 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Kwota kredytu nie może przekroczyć: 80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie, nie więcej jednak niż 4 mln zł, 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej jednak niż 8 mln zł. Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy

24 Kredyt na rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji w gospodarstwach rolnych Kredyt może być udzielony maksymalnie na 15 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału. Procedura ubiegania się o kredyt: przygotowanie planu przedsięwzięcia, uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia, złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

25 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Kto może ubiegać się o kredyt? O kredyt ubiegać się mogą krajowi przedsiębiorcy prowadzący produkcję rolniczą. Co może być przedmiotem kredytowania? zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz; zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych, grubonasiennych, drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych, pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzywnych oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń, odnowień; zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów ogierów, wyłączeniem zakupu na eksport; zakup pszczelich matek użytkowych reprodukcyjnych; zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji; zakup paliwa na cele rolnicze.

26 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Kwota kredytu nie może przekroczyć łącznie równowartości 10q żyta na 1 hektar użytków rolnych, wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego w roku, którym zawarto umowy kredytowe. okres kredytowania: do 12 miesięcy, oprocentowanie dla Kredytobiorcy: 0,35 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2% w skali roku, aktualnie 2,45% w skali roku, zabezpieczenia kredytu akceptowane przez Bank, zgodne z prawem cywilnym wekslowym.

27 WYKAZ BANKÓW UDZIELAJACYCH W 2005 ROKU KREDYTY INWESTYCYJNE OBJĘTE DOPŁATAMI ARiMR I AKTUALNE ICH OPROCENTOWANIE (WYSOKOŚĆ STOPY REDYSKONTA WEKSLI – 6% OD 28.04.2005R.) 1.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 2.Bank BPH Spółka Akcyjna, 3.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 4.PKO BP S.A., 5.Kredyt Bank S.A., 6.ING Bank Śląski S.A., 7.SGB GBW S.A., 8.Bank Zachodni WBK S.A., 9.Bank Millennium S.A., 10.Bank Ochrony Środowiska S.A., 11.BRE Bank S.A., 12.Bank PKO S.A., 13.Nordea Bank Polska S.A., 14.Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., 15.Mazowiecki Bank Regionalny S.A., 16.Raiffeisen Bank Polska S.A..

28 Jak sięgnąć po zewnętrzne wsparcie? Aby otrzymać wsparcie na realizację inwestycji, należy wypełnić i złożyć poprawnie napisany wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami do odpowiedniej instytucji finansującej lub wdrażającej (w zależności od programu, do którego aplikujemy o dofinansowanie).

29 Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie np. zakupu sadzonek?


Pobierz ppt "Wierzba – świętokrzyski las energii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google