Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BGK – PEWNY PARTNER 1.Pożyczka budżetu państwa (art. 177 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) (art. 178 ww. ustawy umożliwia zlecenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BGK – PEWNY PARTNER 1.Pożyczka budżetu państwa (art. 177 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) (art. 178 ww. ustawy umożliwia zlecenie."— Zapis prezentacji:

1 1 BGK – PEWNY PARTNER 1.Pożyczka budżetu państwa (art. 177 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) (art. 178 ww. ustawy umożliwia zlecenie przez MF dla BGK dokonywania czynności związanych z udzieleniem pożyczki) 2.Finansowanie komercyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego emisja obligacji (nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych) wykup wierzytelności (nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zobowiązania z tego tytułu nie obciążają wskaźników zadłużenia). kredyt restrukturyzacyjny gwarancja/poręczenie za spłatę zobowiązań Bank Gospodarstwa Krajowego jest Bankiem państwowym dla którego jednym z priorytetów jest finansowanie sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem JST. Źródła finansowania programów ostrożnościowych i naprawczych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które utraciły zdolność kredytową

2 2 BGK – PEWNY PARTNER 1.Przyczyny wynikające z nieprawidłowego zarządzania budżetem: nierealne planowanie dochodów i wydatków budżetowych powodujące długoterminowe występowanie deficytu na działalności bieżącej zbyt wysokie nieadekwatne do możliwości JST nakłady inwestycyjne, zaniechania skutkujące niższą realizacją dochodów budżetowych. 2.Przyczyny niezależne od JST konieczność poniesienia znacznych niezaplanowanych wydatków (np. klęska żywiołowa), nagłe i niespodziewane ograniczenie dochodów budżetu (np. znaczące ograniczenie wpływów z tytułu podatków związane z likwidacją istotnego z punktu widzenia JST zakładu pracy). Główne przyczyny utraty zdolności kredytowej przez JST

3 3 BGK - PEWNY PARTNER 1.Utrata płynności finansowej opóźnienia w regulowaniu zobowiązań trwałe zaniechanie obsługi zobowiązań. 2.Przekroczenie ustawowych wskaźników zadłużenia art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku dochodów. Ekonomiczno – finansowe konsekwencje nieprawidłowego zarządzania budżetem JST

4 4 BGK – PEWNY PARTNER Kryteria warunkujące udzielenie komercyjnego finansowania JST nie posiadającej zdolności kredytowej Spełnienie wymogu określonego w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 08 1997 r. prawo bankowe Bank może udzielić kredytu po spełnieniu nw. warunków ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenie spłaty kredytu opracowania i wdrożenia przez JST programu ostrożnościowego lub naprawczego, którego realizacja w ocenie Banku pozwoli na odzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.

5 5 BGK – PEWNY PARTNER Elementy programu ostrożnościowego lub naprawczego JST 1.Analiza przeszłej i bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej w celu zidentyfikowania przyczyn utraty zdolności kredytowej. 2.Identyfikacja niezbędnych do przeprowadzenia działań naprawczych wraz z analizą ich efektów finansowych. 3.Opracowanie projekcji finansowej uwzględniającej efekty planowanych działań naprawczych. 4.Zbilansowanie źródeł finansowania realizacji programu naprawczego. 5.Analiza wrażliwości projekcji budżetu na zmiany założonych parametrów.

6 6 BGK – PEWNY PARTNER Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Wojciech Gonet (0 22) 596-596-4 wojciech.gonet@bgk.com.pl Krzysztof Załęgowski (0 22) 596-596-0 krzysztof.zalegowski@bgk.com.plrzysztof.zalegowski@bgk.com.pl


Pobierz ppt "1 BGK – PEWNY PARTNER 1.Pożyczka budżetu państwa (art. 177 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) (art. 178 ww. ustawy umożliwia zlecenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google