Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSZARY WSPÓŁPRACY KO I JST W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ Narada z JST 22 październik 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSZARY WSPÓŁPRACY KO I JST W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ Narada z JST 22 październik 2004."— Zapis prezentacji:

1 OBSZARY WSPÓŁPRACY KO I JST W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ Narada z JST 22 październik 2004

2 1) przygotowywanie propozycji podziału środków dla JST z rezerw celowych budżetu państwa w zakresie zadań oświatowych i występowanie z wnioskami w tej sprawie do Ministra Finansów, - stypendia Premiera 818 414 zł wypłacono w okresie od I – VI 317 stypendiów po 253 zł wypłaci się w okresie od IX – XII 319 stypendiów po 258 zł - wyprawka szkolna 737 569 zł Podręczniki szkolne w cenie od 29 do 100 zł za komplet otrzymało 9 254 dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej, I OBSZAR W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH

3 - koszty komisji egzaminacyjnych 36 450 zł w sesji zimowej sfinansowano koszty prac 242 komisji powołanych przez JST po 150 zł, - stypendia dla młodzieży wiejskiej 5 597 275 zł W okresie od I - VI 2004 roku, pomoc finansową w jednej, dwóch lub trzech formach dopuszczonych programem otrzymało 21 891 uczniów, a więc 38 % młodzieży wiejskiej, uczącej się w szkołach kończących się maturą, - składki na ubezpieczenia społeczne 763 000 zł Opłatami składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 34,49 zł miesięcznie objętych zostało 1844 dzieci i młodzieży, I OBSZAR W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH

4 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 440 960 zł Dofinasowaniem objęto 121 pracodawców zatrudniających 240 młodocianych pracowników w kwotach: - 4 587 zł (24 miesiace) - 7 645 zł (36 miesięcy) - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Dotyczy to 19 gmin. - dofinansowanie gminom kosztów dowożenia sześciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 205 224 zł. Dofinansowanie obejmie 1006 dowożonych sześciolatków po 51 złotych miesięcznie przez okres od września do grudnia w 61 gminach, w których liczba dowożonych sześciolatków w obecnym roku szkolnym zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. I OBSZAR W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W 2004 ROKU 3 237 967 zł

5 2) opracowywanie projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych w części dotyczącej oświaty i wychowania, 3) sporządzanie poleceń przekazania środków do JST na zadania oświatowe I OBSZAR W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH

6 Podstawa prawna: 1. Art.86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) 2. § 56 ust. 3 Regulaminu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 3. 17 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Opiniowanie uchwał JST w sprawach organizacji i finansowania oświaty w zakresie ich zgodności z prawem, II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

7 Opiniowanie uchwał JST w sprawach organizacji i finansowania oświaty w zakresie ich zgodności z prawem, uchwały dotyczące: - doskonalenia zawodowego nauczycieli, II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

8 Art. 70a ust.1a Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20 %, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu. FINANSOWANIE DORADZTWA METODYCZNEGO

9 Art.70 a ust.2a Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. FINANSOWANIE DORADZTWA METODYCZNEGO

10 § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków …….. (Dz.U.Nr 46 poz. 430) Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane FINANSOWANIE DORADZTWA METODYCZNEGO

11 uchwały dotyczące: - wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń zasadniczych II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

12 Art. 30 ust. 6, Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wysokość warunki wypłacania składników wynagrodzenia, których mowa w ust.1 pkt.4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach – w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli składające się ze składników o których mowa w ust.1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4. Art. 30 ust. 6, Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wysokość warunki wypłacania składników wynagrodzenia, których mowa w ust.1 pkt.4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach – w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli składające się ze składników o których mowa w ust.1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4. COROCZNA NOWELIZACJA REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA

13 Art. 30 ust. 6a Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Art. 30 ust. 6b W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Art.30 ust.6 i 6b Karty Nauczyciela w znowelizowanym brzmieniu wejdzie w życie 1 stycznia 2005 roku. Art. 30 ust. 6a Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Art. 30 ust. 6b W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Art.30 ust.6 i 6b Karty Nauczyciela w znowelizowanym brzmieniu wejdzie w życie 1 stycznia 2005 roku. COROCZNA NOWELIZACJA REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA

14 Art. 30 ust. 10 Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 5." Art. 30 ust. 10a Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego następuje w trybie określonym w ust. 6. ( w formie uchwały) Art. 30 ust. 10 Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 5." Art. 30 ust. 10a Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego następuje w trybie określonym w ust. 6. ( w formie uchwały) PODWYŻSZANIE MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH

15 Art. 49 ust.2 Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności: - osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej, - pracy opiekuńczo-wychowawczej - oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, - sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, - tryb zgłaszania kandydatów do nagród - oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

16 Uchwały dotyczące: - trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

17 TYP SZKOŁY /PLACÓWKISPOSÓB KALKULACJI DOTACJI Przedszkola publiczne Wysokość równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w subwencji oświatowej Przedszkola niepubliczne W wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana dla niepełnosprawnego ucznia w subwencji oświatowej Szkoły publiczne Wysokość równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę JST. ( przypadku nie prowadzenia - tak jak w subwencji oświatowej)

18 TYP SZKOŁY /PLACÓWKISPOSÓB KALKULACJI DOTACJI Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki W wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki W wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiedniej JST wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju Placówki publiczne (ośrodki młodzieżowe, internaty i bursy) W wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat.(w przypadku nieprowadzenia – tak jak w subwencji oświatowej)

19 TYP SZKOŁY /PLACÓWKISPOSÓB KALKULACJI DOTACJI Placówki niepubliczne (ośrodki młodzieżowe, internaty i bursy) W wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat. Placówki publiczne i niepubliczne pozostałe (oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne) NIEOBLIGATORYJNE WEDŁUG ZASAD USTALONYCH PRZEZ POWIAT Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej NIEOBLIGATORYJNE WEDŁUG ZASAD USTALONYCH PRZEZ POWIAT

20 dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiącaustalając tryb udzielania i rozliczania dotacji należy uwzględnić podstawę obliczania dotacji (rzeczywista liczba uczniów), oraz zakres danych zawartych we wniosku (planowana liczba uczniów).dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiącaustalając tryb udzielania i rozliczania dotacji należy uwzględnić podstawę obliczania dotacji (rzeczywista liczba uczniów), oraz zakres danych zawartych we wniosku (planowana liczba uczniów). Uchwały dotyczące: - trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych

21 uchwały dotyczące: - tworzenia środków specjalnych - organizacji obsługi finansowej szkół i placówek - tworzenia systemów stypendialnych II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

22 2)Prowadzenie kontroli wykorzystania dotacji na zadania oświatowe, Podstawa prawna: Art.91 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2004 roku Nr.15 poz.148) Zadanie to realizowane jest głównie poprzez analizę rozliczeń finansowych przedkładanych przez JST. Analiza ta dokonywana jest pod kątem: prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. 2)Prowadzenie kontroli wykorzystania dotacji na zadania oświatowe, Podstawa prawna: Art.91 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2004 roku Nr.15 poz.148) Zadanie to realizowane jest głównie poprzez analizę rozliczeń finansowych przedkładanych przez JST. Analiza ta dokonywana jest pod kątem: prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

23 Nowy art. 93 ustawy o finansach publicznych: dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (klasyfikacja budżetowa: oznaczenie działu, rozdziału, paragrafu) dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w wysokości wyższej niż określona w umowie lub odrębnych przepisach w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania dotacja nienależna, udzielona bez podstawy prawnej. Nowy art. 93 ustawy o finansach publicznych: dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (klasyfikacja budżetowa: oznaczenie działu, rozdziału, paragrafu) dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w wysokości wyższej niż określona w umowie lub odrębnych przepisach w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania dotacja nienależna, udzielona bez podstawy prawnej. II OBSZAR W ZAKRESIE NADZORU PRAWNEGO I FINANSOWEGO

24 Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata.

25 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 133 poz. 1480) Akceptowanie programów inwestycji oświatowych oraz ich uzgadnianie na wniosek JST zawierający dane: - program inwestycji (uzasadnienie celowości inwestycji, lokalizacja, zakres rzeczowy, okres realizacji, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji, planowane efekty rzeczowe, harmonogram realizacji zadania, planowane źródła finansowania), - zaktualizowana wartość kosztorysowa, - udokumentowanie prawa dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja. III OBSZAR W ZAKRESIE INWESTYCJI OŚWIATOWYCH

26 Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 94/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego określenia działań i obowiązków wydziałów PUW oraz zespolonych służb wojewódzkich w odniesieniu do programów objętych Narodowym Planem Rozwoju oraz innych źródeł zagranicznych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. IV OBSZAR W ZAKRESIE KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO

27 1) udział w pracach planistycznych dotyczących zapewnienie finansowania zadań ze środków budżetu państwa, 2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów umów o finansowanie zadań, 3) przygotowywanie umów wykonawczych do Kontraktu wojewódzkiego dla województwa podkarpackiego w zakresie inwestycji oświatowych, IV OBSZAR W ZAKRESIE KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO

28 4) weryfikacja wniosków, faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych (np. zgodności nazwy i przedmiotu zadania z właściwością rzeczową JST oraz klasyfikacją budżetową we wszystkich dokumentach) oraz sporządzanie poleceń przekazania środków, Weryfikacja wniosków faktur i innych dokumentów finansowych dotyczy: - względów formalnych i rachunkowych, - zgodności zrealizowanych zakresów rzeczowych z harmonogramem rzeczowo - finansowym, IV OBSZAR W ZAKRESIE KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO

29 5) dokonywanie kontroli realizacji zakresu rzeczowego zadań oraz monitoring i raportowanie prowadzonych projektów i programów, Zadania o wartości dofinansowania ze środków budżetu państwa: - nie przekraczającej 100 000 zł są kontrolowane w miarę potrzeb w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia przekazania ostatniej płatności, - powyżej 100 000 zł są kontrolowane jeden raz przed zrealizowaniem ostatniego wniosku o płatność. IV OBSZAR W ZAKRESIE KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO

30 6) udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących realizowanych programów i zadań, 7) opracowywanie okresowych informacji o przebiegu finansowania inwestycji oświatowych IV OBSZAR W ZAKRESIE KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO

31


Pobierz ppt "OBSZARY WSPÓŁPRACY KO I JST W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ Narada z JST 22 październik 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google