Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie

2 Bezrobocie- definicja
Podobnie jak na rynku towarów i usług , również na rynku pracy może wystąpić nierównowaga. Kiedy liczba osób poszukujących pracy przewyższa liczbę wolnych stanowisk, wtedy mówimy o pojawieniu się zjawiska bezrobocia.

3 Kim jest osoba bezrobotna ?
Definicja przyjęta przez urzędy pracy mówi, że status zarejestrowanej osoby bezrobotnej zyskuje ta osoba, która spełnia podane kryteria Jest niezatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie uczy się w systemie dziennym. Jest w wieku : lat.

4 Jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy
Nie nabyła prawy do emerytury lub renty , nie pobiera świadczeń lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych, które przekraczają 2 ha przeliczeniowe

5 Rodzaje bezrobocia Bezrobocie można podzielić :
Ze względu na czynniki wywołujące to zjawisko wyróżnia się bezrobocie: Frykcyjne(naturalne) Strukturalne Koniunkturalne Technologiczna Sezonowe

6 Biorąc za kryterium formę występowania tego zjawiska , wyróżnia się natomiast bezrobocie:
Krótkookresowe(trwające poniżej 3 miesięcy) Średniookresowe(utrzymujące się od 3 miesięcy do 12 miesięcy) Długookresowe(trwające powyżej roku) Chroniczne ( występujące długotrwale)

7 FRYKCYJNE- jest krótkotrwałym rodzajem bezrobocia
FRYKCYJNE- jest krótkotrwałym rodzajem bezrobocia. Czasowe pozostawienie bez pacy jest związane, np. ze zmianą miejsca zamieszkania lub poszukiwaniem innej pracy. STRKTURALNE- jest wynikiem niedostosowania struktury podaży i popytu na pracowników pod względem ich np. kwalifikacji . Jest długotrwałe , gdyż najczęściej wymaga zdobycia nowych kwalifikacji lub zmiany miejsca zamieszkania.

8 KONIUNKTURALNE- jest następstwem zmieniającym koniunktury gospodarczej , powodującej wahania popytu na towary i usługi. Niski popyt na produkty w okresie recesji oznacza spadek popytu na pracę i wzrost bezrobocia. TECHNOLOGICZNE- związane z wprowadzeniem na szeroką skalę postępu technologicznego i zastępowaniem pracy ludzi pracą komputerów, robotów, maszyn i urządzeń .

9 SEZONOWE- związane z określoną zmiennością cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach dziłalności gospodarczej oraz okresowym spadkiem zapotrzebowania na pracę .

10 Negatywne skutki bezrobocia
SPOŁECZNE Spadek poczucia własnej wartości wśród osób bezrobotnych Spadek motywacji do podjęcia pracy Powstanie patologii społecznych , np. alkoholizm, narkomania

11 EKONOMICZNE : Obniżenie poziomu życia bezrobotnych Zwiększenie wydatków z budżetu państwa Zmniejszenie dochodów budżetu państwa Zmniejszenie poziomu produkcji wytwarzanej w gospodarce Emigrację zarobkową

12 Pozytywne skutki bezrobocia
Bezrobocie może mieć też pozytywne skutki , jeśli prowadzi do: Umacniania dyscypliny pracy i poniesienia jej wydajności Zwiększenie poszanowania pracy Podwyższenia kwalifikacji zawodowych Wzrostu samozatrudnienia wśród bezrobotnych

13 Metody walki z bezrobociem
Metody aktywne Prace interwencyjne Roboty publiczne Pośrednictwo pracy Szkolenie i kursy zawodowe Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw

14 Metody pasywne zasiłki dla bezrobotnych Ograniczenie możliwości zatrudnienia emerytów Ustawowe skrócenie czasu pracy Świadczenia przedemerytalne Obniżenie wieku emerytalnego

15 KONIEC Jolanta Gudyka 


Pobierz ppt "Bezrobocie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google