Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy wiedzy ekonomicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy wiedzy ekonomicznej"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy wiedzy ekonomicznej
INTERWENCIONIZM PAŃSTWOWY, polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego. Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele: ograniczenie bezrobocia do poziomu uznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie popytu globalnego, którego niedostateczny poziom uznaje się za jedną z przyczyn wahań koniunkturalnych oraz podniesienie tempa wzrostu gospodarczego.

2 Podstawy wiedzy ekonomicznej
. Do głównych narzędzi pozwalających realizować politykę interwencjonizmu należą: 1) podejmowanie przez państwo przedsięwzięć inwestycyjnych pozwalających zwiększyć zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług (np. roboty publiczne); 2) dotacje do nierentownych przedsiębiorstw lub ich nacjonalizacja; 3) protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego; 4) polityka monetarna; 5) polityka iskalna

3 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Cena - ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra

4 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Wartość w rozumieniu ekonomii nie jest pojęciem jednoznacznym. Na przykład: w wycenie nieruchomości używane jest często jako pojęcie w powiązaniu z jakimś przymiotnikiem, np. wartość rynkowa, odtworzeniowa, aktualna, bieżąca, rzeczywista itp. Zdefiniowana wartość traktowana jest jako podstawa wyceny mienia

5 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Dochód jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu określone przepisami prawa (np. dochód osobisty do opodatkowania albo dochody obliczane dla potrzeb np. ustalenia zasiłków, preferencyjnego oprocentowania niektórych kredytów itp.) W przypadku jednostek administracji publicznej dochód jest w praktyce równy sumie wpływów (przychodów) z różnych tytułów

6 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Koszt, pieniężny wyraz zużycia czynników produkcji niezbędnego dla wytworzenia dobra lub usługi.

7 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Każdy konsument kupując dane dobro musi decydować czy jest ono konieczne. Następnie wybiera, jaki produkt należy kupić jako pierwszy, kiedy i w jakim czasie należy tego dokonać, jaka ma być wybrana marka itp. Wyżej opisany jest właśnie proces podejmowania decyzji przez konsumenta.

8 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji. Czynnikiem produkcji może być zarówno praca wykonywana przez pracownika (robocizna), plac wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też energia elektryczna lub Internet.

9 Podstawy wiedzy ekonomicznej
W klasycznym podejściu ekonomicznym możemy wyróżnić podstawowe czynniki produkcji, jakimi są: praca – wysiłek ludzki jaki jest wkładany w wytwarzanie dóbr lub usług kapitał - dobra wytworzone uprzednio takie jak zasoby pieniężne, maszyny, budynki, infrastruktura czy też wiedza i doświadczenie ziemia – dobra pochodzenia naturalnego będące w posiadaniu ludzi, na przykład grunty, surowce mineralne, dobra pochodzenia naturalnego

10 Podstawy wiedzy ekonomicznej
Środki produkcji to materialne obiekty niezbędne w procesie produkcji: Przedmioty pracy (surowce, materiały) Środki pracy (fabryki, zakłady, ziemie, kopalnie, maszyny, narzędzia)


Pobierz ppt "Podstawy wiedzy ekonomicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google