Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikroprzedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikroprzedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1

2 Mikroprzedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa
DEFINICJA MŚP Mikroprzedsiębiorstwa - do 10 osób zatrudnionych Mikroprzedsiębiorstwa 2 mln euro - 0-3 lata Przedsiębiorstwa MAŁE ŚREDNIE Zatrudnienie poniżej 50 pracowników od 50 do 249 do 10 mln euro do 50 mln euro Suma aktywów z bilansu do 43 mln euro Zależność przedsiębiorstwa niezależne Obrót netto Mikroprzedsiębiorstwa 2 mln euro

3 ZPORR działanie 2.5 – promocja przedsiębiorczości
Cel działania: Kompleksowe wsparcie dla osób mających zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Odbiorcy ostateczni pomocy: Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą; Osoby fizyczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR

4 ZPORR działanie 2.5 – promocja przedsiębiorczości
Rodzaje udzielanej pomocy: Bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe wspierające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc finansowa przysługująca po zarejestrowaniu się jako przedsiębiorstwa. Formy pomocy finansowej: wsparcie pomostowe; jednorazowa dotacja na rozwój działalności;

5 ZPORR działanie 2.5 – promocja przedsiębiorczości
Formy wsparcia doradczo-szkoleniowego: Usługi informacyjne z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Grupowe i indywidualne usługi doradcze i szkoleniowe, umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych połączone z indywidualnym doradztwem. Zapewnienie opieki indywidualnego doradcy. Przedsięwzięcia grupowe z udziałem nowozarejestrowanych mikroprzedsiebiorców.

6 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Oferta szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Schemat a) i b) Projekty realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz instytucje szkoleniowe: - dofinansowane do 80% wartości szkoleń.

7 Oferta szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje własne projekty edukacyjne. Średni koszt, jaki musi ponieść przedsiębiorca lub jego pracownik to od 20 do 40 proc. kosztów szkolenia. Szkolenia oferowane są m.in. w zakresie: * ochrony środowiska, * zarządzania zasobami ludzkimi, * telepracy, * wdrażania norm bezpieczeństwa i higieny pracy, * działanie klastrów (współpracy firm specjalizujących się w tym samym lub powiązanym rodzaju wytwórczości, działających na danym terenie), * zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego.

8 Oferta szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców.
Szkolenia otwarte realizowane przez instytucje szkoleniowe: Szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach – (dowolny zakres związany z podwyższaniem umiejętności); Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników – podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych umiejętności – ogólne, bądź związane ze zmianami technologicznymi; Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników w zakresie usprawniania zarządzania (gł. zasobami ludzkimi, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP); Studia podyplomowe dla pracowników i kadry zarządzającej. Szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych (dowolny zakres);

9 Oferta szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców.
Kompleksowa oferta szkoleń i studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS w podziale na regiony i tematykę:

10 Nowy okres programowania 2007-2013
16 Regionalnych Programów Operacyjnych; 6 Krajowych Programów Operacyjnych

11 Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska- wsparcie dla przedsiębiorców
Rodzaje projektów: bezpośrednie wsparcie inwestycyjne (poprzez dotacje) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wartość projektu do 2 mln euro); wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej; wsparcie dla odnawialnych instrumentów finansowanych dla MŚP, szczególnie takich jak regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; Dotacje inwestycyjne dla Uzdrowiskowych Spółek Skarbu Państwa i innych przedsiębiorstw zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Projekty związane z siecią instytucji otoczenia biznesu.

12 Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska- wsparcie dla przedsiębiorców
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorczość i Innowacyjność”) Beneficjenci: przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Instytucje Otoczenia Biznesu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,

13 WARR 50-075 Wrocław, ul, Krupnicza 13 tel.: (71) 797 0400
fax.: (71) Joanna Juszczyńska e- mail: WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY WARR


Pobierz ppt "Mikroprzedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google