Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki ucznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki ucznia."— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki ucznia.

2 Uczeń ma prawo do:  1) informacji na temat swoich praw , procedur odwołania się  oraz instytucji, do których można zwrócić się  w przypadku nieprzestrzegania praw,

3 2) otrzymywania informacji  o podejmowanych w jego sprawie decyzji,

4 3) zapoznawania się z programem   nauczania  z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

5 4) jawnej znajomości kryteriów oceniania

6 5) jawnej i umotywowanej  oceny postępów w nauce  i zachowaniu ,

7 6) informacji na temat życia szkolnego ,

8 7) otrzymywania w toku edukacji  informacji z różnych źródeł,

9 8) bezpłatnej nauki ,

10 9) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych  i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

11 10) równego traktowania  niezależnie od wyznawanej religii  i światopoglądu,

12 11) ochrony przed wszelkimi  formami przemocy  fizycznej  bądź psychicznej   oraz ochrony i poszanowania  jego godności i nietykalności osobistej,

13 12 ) dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi  w szkole procedurami

14 Obowiązki ucznia : 1)      uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie  przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie.

15 2)     przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie :      a ) zaświadczenia lekarskiego      b) oświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności

16 3)     nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy ( dziewczęta – biała bluzka, chłopcy – biała koszula) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.

17 4)     godnie reprezentować szkołę,

18 5)      odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

19 6)     dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

20 7). pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe ( w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.

21 8) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw miedzy zajęciami.

22

23 9)  chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny

24 10) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

25 11) przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

26 12) przestrzegać  zarządzeń Dyrektora

27 Wykonały : Żaneta Gądek Katarzyna Płacheta Dominika Przybyło


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki ucznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google