Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła, a demokracja..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła, a demokracja.."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła, a demokracja.

2 Demokracja Ogół pełnoprawnych obywateli, ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

3 Demokracja w szkole: Demokracja to współuczestnictwo w rządzeniu wszystkich obywateli, wspólne podejmowanie decyzji, ale też przejmowanie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Jednym z organów szkoły, który obejmuje całą jej społeczność, a jednocześnie jest niezależny od administracji oświatowej jest samorząd szkolny.Wbrew powszechnym opiniom samorząd to nie tylko kilka osób z jego władz, ale cała społeczność szkolna, która ma prawo do wyboru swoich przedstawicieli. Czy korzystamy z tego prawa?

4 Prawa ucznia a statut Prawa ucznia - zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencje o Prawach Dziecka. Prawa ucznia określają dokumenty: Ustawa o systemie oświaty w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży oraz zarządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły .

5 Prawa ucznia: Uczeń ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej życzliwego, podmiotowego, partnerskiego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób

6 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
pomocy w przypadku trudności w nauce; korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, także podczas zajęć pozalekcyjnych; wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; uczestnictwa w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; korzystania z opieki zdrowotnej; sprawiedliwej i obiektywnej oraz jawnej oceny, ustalonej na podstawie znanych kryteriów zgodnych z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem, jak również ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz odwołania się od oceny w sytuacjach i na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

7 Demokratyczne instytucje w szkole:

8 Samorząd uczniowski Prawa : Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu. Prawo do uczestniczenia w radach klasyfikacyjnych. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela. Organizacja imprez szkolnych. Współdziałanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy.

9 Samorząd uczniowski Cele: 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

10 Rzecznik praw ucznia Prawa:
Wgląd do treści wszystkich skarg wpływających do kuratorium, Samodzielne badania skarg, Przyjęcie (za zgodą kuratora) sprawy badanej dotychczas przez innego wizytatora, jeśli sprawa ta ma znamiona naruszenia praw ucznia, Wydawanie zaleceń w porozumieniu z właściwym dyrektorem wydziału kuratorium.

11 Rzecznik praw ucznia Cele:
dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach, rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkołach, tworzenie pomocniczej struktury “Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia” i określenie zakresu ich działania, organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia, współpraca z władzami samorządowymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.

12 Młodzieżowa Rada Miasta
Młodzi radni mogą m.in. organizować spotkania z władzami miasta oraz organizacjami społecznymi, delegować swoich przedstawicieli na sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji, opiniować projekty uchwał Rady Miasta dotyczące młodzieży, występować z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, organizować imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym, a także szkolenia, seminaria i konferencje.

13 Ankieta diagnozująca demokrację w LO nr IV

14 Czy znasz prawa ucznia?

15 Czy wiesz gdzie zostały zapisane prawa ucznia?

16 O czym twoim zdaniem uczniowie powinni decydować wspólnie?
Wycieczki klasowe Sprawy klasowe Terminy testów Sprawdziany Plan lekcji Długość przerw i dni wolnych Prawa i obowiązki Wybór przewodniczącego Składki pieniężne Imprezy szkolne

17 Czy uczestniczysz w szkolnych wyborach?

18 Czy traktujesz uczestniczenie w wyborach szkolnych jako obowiązek czy przywilej?

19 Czy w klasie i szkole potrzebny jest samorząd?

20 Czy tworzenie samorządu szkolnego to przywilej czy obowiązek?

21 Czy byłeś kiedyś członkiem samorządu? Dlaczego tak/nie?
„[...]ponieważ zostałem wybrany przez klasę ale też lubię angażować się w życie klasy i szkoły” „[...]uważam, że to dobre doświadczenie, ponieważ jako uczeń wiem jakie są problemy uczniów, także można pomóc innym”

22 Czy uczniom potrzebna jest gazeta szkolna
Czy uczniom potrzebna jest gazeta szkolna? Jakie powinna spełniać funkcje? Funkcja informacyjna Podawanie niezbędnych informacji Rola komunikacyjna Losy szkoły

23 Czy czytałeś kiedyś gazetę wydawaną w naszej szkole? Jak ją oceniasz?
„Nie jest ciekawa”, „interesująca”, „za nudna, nieciekawa, powinna być dłuższa”, „średnia”, „świetna”, „dobra”

24 Czy wiesz coś na temat Młodzieżowej Rady Miasta
Czy wiesz coś na temat Młodzieżowej Rady Miasta? Czy znasz radnych z naszej szkoły? „Podejmuje ważne decyzje w życiu szkoły i miasta w imieniu uczniów naszej szkoły” „Decyduje o imprezach w mieście, daje pomysły dla młodzieży”

25 Czy korzystasz ze swoich szkolnych praw? Uzasadnij odpowiedź.
„[...] poprzez zgłaszanie nieprzygotowań” „staram się ale są one lekceważone, podważane” „[...] przez uczęszczanie do szkoły” „chcę, ale nie mam szans z nauczycielami”


Pobierz ppt "Szkoła, a demokracja.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google