Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki ucznia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki ucznia"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki ucznia
Prawa i obowiązki rodzica

2 Uczeń ma prawo 1.Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły; Rodzic ma prawo wspierać aktywność swojego dziecka, zachęcać je do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności;

3 Uczeń ma prawo 2. Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; Rodzic ma prawo przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom problemów swojego dziecka, oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi , wyjaśnień;

4 Uczeń ma prawo 3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; Rodzic ma prawo do poszanowania godności własnej i swojego dziecka w sprawach osobistych i rodzinnych ; 4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać godności osobistej; Rodzic ma prawo do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać godności osobistej;

5 Uczeń ma prawo 5. Do inicjatyw społecznych i obywatelskich; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo wychowawczej lub społecznej; w przypadku organizacji działających poza szkołą za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły; Rodzic ma prawo do inicjatyw społecznych i obywatelskich własnych i swojego dziecka; 6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole; Rodzic ma prawo do inicjowania działań pozalekcyjnych na terenie szkoły oraz do zapisania dziecka na zajęcia pozaszkolne;

6 Uczeń ma prawo 7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; Rodzic ma prawo wiedzieć o odbywających się na terenie szkoły konkursach, przeglądach, zawodach oraz współdziałać ze szkołą w ich organizowaniu; 8.Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych; Rodzic ma prawo odpocząć od pomocy w lekcjach w okresie przerw świątecznych;

7 Uczeń ma prawo 9. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami; Rodzic ma prawo do ubiegania się o pomoc dla swojego dziecka;

8 Uczeń ma prawo 10. Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; Rodzic ma prawo do informacji na temat ocen swojego dziecka; 11. Do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; Rodzic ma prawo informować szkołę o ewentualnym naruszeniu prawa swojego dziecka, ma też prawo do informacji na temat planowanych w najbliższym czasie sprawdzianów;

9 Uczeń ma prawo 12. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów; Rodzic ma prawo zwrócić się o pomoc dla swojego dziecka; pamiętając jednak, że nauczyciel nie jest cudotwórcą, lekcja trwa 45 minut, a doba 24 godziny; Ma prawo w imieniu dziecka ( raz w semestrze) ustalić termin i zakres sprawdzianu poprawkowego; Ma też prawo udzielać pomocy swojemu dziecku we własnym zakresie;

10 Uczeń ma obowiązek 1.Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

11 Uczeń ma obowiązek 2.Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych;

12 Uczeń ma obowiązek 3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;

13 Uczeń ma obowiązek 4. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;

14 Uczeń ma obowiązek 5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły;

15 Uczeń ma obowiązek 6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody;

16 Uczeń ma obowiązek 7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających , jest czysty i schludny;

17 Uczeń ma obowiązek 8. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły;

18 oraz konsekwentne przestrzeganie ich
Obowiązki rodzica w stosunku do siebie: tak organizować zajęcia własne, by mieć czas na rozmowę i pomoc dziecku w stosunku do własnych dzieci: określenie systemu wymagań wypracowanego wspólnie z innymi rodzicami i szkołą ( dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem) oraz konsekwentne przestrzeganie ich dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego własnego dziecka systematyczne kontrolowanie osiągnięć sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu w stosunku do nauczycieli i wychowawcy: częste kontakty odpowiadanie na uwagi nauczycieli zamieszczone w zeszytach, dzienniczkach, kartach informacyjnych usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole w stosunku do innych rodziców: podejmowanie wspólnych działań

19 Kolejne wakacje już w czerwcu
Nie martwcie się Kolejne wakacje już w czerwcu


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki ucznia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google