Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Burtny - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Burtny - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Burtny - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Wpływ Regionalnej Strategii Innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Opolskiego Przemysław Burtny - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opole, 25 stycznia 2010 r.

2 Polityka wzmacniania innowacyjności regionu
W krajach Unii Europejskiej podstawowym instrumentem kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym są regionalne strategie innowacji. Regionalne strategie innowacji mają na celu budowanie efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionach, stąd też stanowią podstawę budowania sprawnych regionalnych systemów innowacji.

3 Koncepcja Regionalnego Systemu Innowacji
Regionalny system innowacji (RSI) określany jest jako sieć instytucji prywatnych i publicznych, których działanie i współpraca umożliwia wytwarzanie, adaptację, modyfikację oraz rozpowszechnianie innowacji w regionie (Źr. Miedziński M. 2001: Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa)

4 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013
MISJA: Innowacyjność filarem konkurencyjności województwa opolskiego WIZJA: Gospodarka województwa opolskiego oparta na wiedzy, wskutek trwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami okołobiznesowymi, administracją publiczną i partnerami społecznymi. Istnieje klimat sprzyjający rozwojowi badań naukowych, innowacyjności i wspieraniu przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju. Odczuwalny i mierzalny jest wzrost jakości życia mieszkańców, a twórcza i aktywna Opolszczyzna jest konkurencyjna na płaszczyźnie europejskiej i światowej

5 Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego
Schemat Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego I. Efektywny Regionalny System Wsparcia Innowacyjności II. Zwiększenie Wykorzystania Potencjału Instytucji Naukowo-Badawczych III. Wzmocnienie Konkurencyjności Regionu PRIORYTETY CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE

6 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM REGIONU
zwiększenie popytu na innowacje i innowacyjność wzmocnienie i rozwój bazy technicznej istniejących przedsiębiorstw zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzania zwiększenie stopnia wykorzystania wydatków publicznych na wspieranie innowacyjności rozwój edukacji nastawionej na przedsiębiorczość kształcenie dla potrzeb innowacji i innowacyjności rozwój systemu wsparcia dla „zarodków innowacyjności” stworzenie systemu wsparcia (motywacji) dla młodych, kreatywnych, szczególnie uzdolnionych naukowców wzrost udziału przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych wzrost udziału przedsiębiorstw w tworzeniu wspólnych wizji rozwojowych wsparcie dla firm innowacyjnych z udziałem pracowników naukowych lub jednostek naukowych kreowanie postaw innowacyjnych w środowisku naukowym rozwój i unowocześnienie bazy badawczej jednostek sektora B+R integracja środowisk naukowych Opolszczyzny celem zwiększenia podaży innowacji zwiększenie udziału opolskiej nauki w europejskiej przestrzeni badawczej zwiększenie atrakcyjności ofert nauki dla przedsiębiorców promocja postaw innowacyjnych rozwój programów promujących kulturę innowacyjności promowanie nowoczesnych produktów i usług powstających w regionie stworzenie systemu zintegrowanej informacji o działaniach firm, jednostek sektora B+R i instytucji okołobiznesowych podniesienie efektywności mechanizmów finansowania działań innowacyjnych rozwój instytucji pośredniczących pomiędzy B+R a MSP integracja środowisk społeczno-gospodarczych na rzecz innowacji udoskonalenie modeli współpracy twórców i odbiorców innowacji rozwój współpracy firm w obszarze innowacji Cele operacyjne Zwiększenie innowacyjności MSP województwa Tworzenie warunków do powstawania nowych firm innowacyjnych Wprowadzenie mechanizmów wykorzystania badań naukowych w przedsiębiorstwach Rozwój systemu badań naukowych ukierunkowanych na wzrost gospodarczy regionu Promocja innowacji i innowa-cyjności Stworzenie nowoczesnej struktury wdrażania innowacji Rozwój partnerstwa na rzecz innowacyjności Cele strategiczne WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM REGIONU ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZYCH W WOJEWÓDZTWIE EFEKTYWNY REGIONALNY SYSTEM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI Priorytety

7 Efektywny Regionalny System Wsparcia Innowacyjności
PRIORYTET I CELE STRATEGICZNY I.1. Rozwój partnerstwa na rzecz innowacyjności Rozwój współpracy firm w obszarze innowacyjności CEL OPERACYJNY I.1.2. PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT

8 łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego,
W CZYM POWINIEN SIĘ PRZEJAWIAĆ WPŁYW STRATEGII? łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego, rozwinięte usługi sektora badawczo-rozwojowego, tanie usługi internetowe, przyjazna, odbiurokratyzowana administracja, szeroka oferta usług wsparcia biznesu

9 JAK MIERZYĆ WDRAŻANIE STRATEGII?
Do potrzeb tworzenia strategii innowacyjnej oraz do oceny efektów ich wdrażania potrzebny jest monitoring innowacyjności regionów. W Polsce nie są prowadzone badania porównawcze umożliwiające dokonywanie okresowych ocen innowacyjności regionów.

10 JAK MIERZYĆ WDRAŻANIE STRATEGII?
System pomiaru innowacyjności regionu powinien zapewnić ciągłość i kompleksowość procesu monitorowania wskaźników. Źródła danych: statystyki GUS, bank danych regionalnych (BDR – GUS) bazy DG Regio Eurostatu (EVA – Eurostat Visual Application) European Innovation Scoreboard (EIS) European Regional Innovation Scoreboard (RIS)

11 Konwergencja poziomu innowacyjności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej według EIS 2009

12 Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008

13 3. Działalność innowacyjna przemysłu i usług,
W bazie danych dla pomiaru innowacyjności regionów przyjęto osiem grup wskaźników: 1. Zasoby ludzkie, 2. Działalność B+R, 3. Działalność innowacyjna przemysłu i usług, 4. Finansowanie innowacji, 5. Patentowanie i ICT, 6. Wyposażenie techniczne/Nowoczesność, 7. Infrastruktura wspierająca działalność innowacyjna, 8. Infrastruktura gospodarcza. Źr. Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard, Radom 2008

14

15

16

17

18 WPŁYW INTERWENCJI PUBLICZNEJ NA WDRAŻANIE RSI
ZPORR 2.6 RPO WO, POKL, POIG

19 Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”
PROJEKTY SYSTEMOWE - tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: - studia, analizy, ekspertyzy, - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI PROJEKTY KONKURSOWE - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, - stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

20 Wartość projektu (PLN)
Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach POKL konkurs w roku 2008 Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej PLN stypendia dla doktorantów kierunków technicznych PO Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny szansa dla młodych naukowców PLN stypendia dla doktorantów UO Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II PLN 1. seminaria tematyczne, 2. targi Wiedzy Technologicznej, 3. zapewnienie dostępu do naukowych baz danych.

21 Wartość projektu (PLN)
Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika Opolska Przedsiębiorczy naukowiec PLN 1. rozbudowa bazy ofert stażowych, 2. aktualizacja Banku Prac Dyplomowych, 3. aktualizacja Bazy Ofert Technologicznych, organizacja staży dla pracowników naukowych, 5. seminaria branżowe, 6. szkolenia z zakresu spółek spin-off. Uniwersytet Opolski Dobry staż PLN 1. organizacja staży, 2. opracowanie platformy współpracy naukowo-badawczej, 3. tworzenie warunków dla powstawania w ramach uczelni firm typu spin off i spin out. Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Regionalne Biuro Promocji Klastrów – etap II PLN specjalistyczne szkolenia, warsztaty dla branżowych inicjatyw klastrowych, strony internetowe dla inicjatyw klastrowych.

22 Wartość projektu (PLN)
Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny PLN 1. opracowanie, uruchomienie i administrowanie portalu internetowego, 2. doradztwo techniczne ekspertów w zakresie OZE, 3. udział w targach branżowych OZE. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Wykorzystaj potencjał uczelni-załóż firmę PLN 1. dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat specyfiki przedsiębiorczości akademickiej realizowanej w formie spin off/out, 2. doradztwo i konsultacje dla uczestników projektu, 3. warsztaty na temat biznes planów, usług marketingowych i promocji firm typu spin off/out. Wartość projektów w 2008 ogółem PLN

23 Wartość projektu (PLN)
Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach POKL konkurs w roku 2009 Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika Opolska Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej PLN stypendia dla doktorantów kierunków technicznych PO Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny szansa dla młodych naukowców PLN stypendia dla doktorantów UO ATMOTERM SA Opolskie Ekoforum PLN 1.stworzenie i utrzymanie strony internetowej, 2. organizacja 2 cykli spotkań, posiedzeń Rady Naukowej, 3.zredagowanie i publikacja książki.

24 Wartość projektu (PLN)
Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika Opolska Przedsiębiorczy naukowiec PLUS PLN 1. rozbudowa bazy ofert stażowych, 2. aktualizacja Banku Prac Dyplomowych, 3. aktualizacja Bazy Ofert Technologicznych, organizacja staży dla pracowników naukowych, 5. seminaria branżowe, 6. szkolenia z zakresu spółek spin-off. Business Acceleration Center BAC Sp. z o.o. Stymulowanie rozwoju firm spin off i out w województwie opolskim SPINACZ PLN 1.szkolenia pracowników naukowych, warsztaty 2.wsparcie doradcze, 3.szkolenie z zakładania i prowadzenia firm spin off i spin out. Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Regionalna Platforma Współpracy PLN 1.organizacja punktu konsultacyjnego, 2.zorganizowanie warsztatów i szkoleń, 3.utworzenie koncepcji 2 stron internetowych, 4.wizyty studyjne, 5.audycja/film o innowacyjnej Opolszczyźnie, 6.badania dot. sieci współpracy na Opolszczyźnie.

25 Wartość projektu (PLN)
Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim 735 128,25 PLN 1.organizacja szkoleń z zakresu spin off i spin out, 2.realizacja kampanii promocyjnej, 3.wydanie publikacji. Pro Media Sp. z o.o. AKADEMICKA- BIZNES - kampania informacyjne na rzecz przedsiębiorczości akademickiej PLN 1.kampania informacyjna na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, 2.rozszerzenie druku wkładki informacyjnej Akademicka w NTO, 3.rozszerzenie portalu internetowego, 4.przeprowadzenie w NTO konkursu o tematyce gospodarczej. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny III 777 392,15 PLN 1. seminaria tematyczne, 2. targi Wiedzy Technologicznej, 3. zapewnienie dostępu do naukowych baz danych. Wartość projektów w 2009 ogółem PLN - 4 918 516,20

26 Inicjatywy wpisujące się w RSI
Inicjatywa klastrowa EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY BEJ - konsorcjum przemysłowo-naukowe na rzecz produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej Inicjatywa klastrowa TERMOMAX Sieć inkubatorów przedsiębiorczości Rozbudowa Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego 26 26

27 Inicjatywy wpisujące się w RSI
Śląski Klaster Drzewny Inicjatywa klastrowa „Dla Odry i Kanału Gliwickiego” Sieć Innowacji KIGNET Giełdy Innowacji / Tematyczne Konkursy Innowacyjne Konkursy: Liderzy Innowacji / TerraSol 27 27

28 Otwieranie Regionalnego Sysytemu Innowacji Województwa Opolskiego (ORIS)
projekt systemowy Poddziałanie POKL okres realizacji: kwiecień 2009 – kwiecień 2009

29 jest liderem europejskim we wdrażaniu regionalnej polityki innowacji :
Realizator projektu: Rząd Dolnej Austrii, Departament Gospodarki Turystyki i Technologii Partner projektu: jest liderem europejskim we wdrażaniu regionalnej polityki innowacji : „The Award of Excellence for Innovative Regions” - Komisja Europejska „Award for Europe’s most Innovative Region” - Assembly of European Regions Regio Stars Awards – „Innovation Assistant”

30 Adaptacja programu ‘Innovation Assistant’ w województwie opolskim
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Asystenci Innowacji 1. Wzmocnienie współpracy między sferą nauki i biznesu na Opolszczyźnie 2. Stymulowanie MŚP do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy 3. Podniesienie poziomu innowacyjności i świadomości innowacyjnej MŚP w województwie opolskim

31 Działania OCRG w 2010 roku Mapowanie regionalnych ‘aktorów’ RSI
Plan Działań na lata Badania potencjału innowacyjnego 31 31

32 PRZYGOTOWANIE DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020
intensyfikacja działań typu foresight , polegających na przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych i zebraniu wiedzy eksperckiej budowanie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju regionu oraz wskazanie strategicznych, przyszłościowych sektorów regionalnej gospodarki dla realizacji celów innowacyjnej polityki. 32 32

33 NISZE TECHNOLOGICZNE REGIONÓW MAPA WIEDZY
Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 Krakowski Park Technologiczny 33 33

34 Mapa Wiedzy Małopolski
10 tysięcy artykułów publikowanych w języku angielskim z AGH, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach Analiza struktury gospodarczej regionu 34 34

35 35 35

36 Zapraszamy do współpracy!
ul. Spychalskiego 1a Opole tel: fax: Zapraszamy do współpracy! 36 36


Pobierz ppt "Przemysław Burtny - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google