Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa."— Zapis prezentacji:

1 Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

2 Skarga kasacyjna jako środek odwoławczy od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
Skarga kasacyjna – instytucja procesowa stwarzająca możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny

3 Przedmiot zaskarżenia
wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (bez względu na ich rodzaj i treść) postanowienia kończące postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej np. postanowienia o umorzeniu postępowania - od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej nie służy skarga kasacyjna tylko zażalenie

4 Podstawy skargi kasacyjnej
Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy

5 Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej
Legitymację do wniesienia skargi kasacyjnej ma: strona – skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłość prowadzenia postępowania jest przedmiotem skargi – stroną w świetle art. 12 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest także uczestnik postępowania prokurator – jeżeli wymaga tego ochrona praworządności (niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu) Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli wymaga tego ochrona praw człowieka i obywatela (niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu) Rzecznik Prawa Dziecka – jeżeli wymaga tego ochrona praw dziecka (niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu)

6 Przymus zastępstwa w zakresie dopuszczalności złożenia skargi kasacyjnej – obowiązek sporządzenia skargi przez podmioty powołane do pomocy prawnej reprezentacji stron Art. 175 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. § 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

7 Termin i tryb wniesienia skargi kasacyjnej
Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie (tryb pośredni), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Od skargi kasacyjnej pobierany jest wpis.

8 Wymagania skargi kasacyjnej
Wymagania co do treści: wymagania formalne stawiane pismom procesowym wymagania materialne Wymagania co do formy

9 przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie
Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać: oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany

10 Postępowanie ze skargą kasacyjną
Postępowanie wstępne Postępowanie rozpoznawcze Podjęcie orzeczenia

11 Dziękuję za uwagę Beata Madej


Pobierz ppt "Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google