Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego ds. kontroli w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego ds. kontroli w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego ds. kontroli w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Kontrole LPTyp kontroliPlanWykonane Niewykona ne Wykonane ogółem Doraźne 1. planowe 534 0 - 2. doraźne -4910 RAZEM 53410250 491

3 Kontrole doraźne Art. 42 KN/godz. karciana/ - 187 Oceny pracy dyrektora - 136 Art.7 ust.3 niepubliczne - 29 Przyczyny rezygnacji z matur - 21 Skargi - 118

4 Tematyka skarg przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzania egzaminów zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania

5 Tematyka skarg zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami / sprawy kadrowe nauczycieli dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów przestrzeganie statutu szkoły rekrutacja młodzieży niepełnosprawnej, przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

6 Wnioski po kontrolach 1. Zidentyfikować potrzeby wymagające zastosowania działań w zakresie nadzoru pedagogicznego. Podstawa prawna: § 3 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 2. W procesie planowania nadzoru pedagogicznego uwzględnić współdziałanie dyrektora szkoły z nauczycielami w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. Podstawa prawna: § 5 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Temat: Planowanie nadzoru pedagogicznego

7 3. Opracować plan nadzoru pedagogicznego. Podstawa prawna: § 21 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 4. Plan nadzoru opracowany na dany rok szkolny należy przedstawić radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

8 5. Plan nadzoru pedagogicznego uzupełnić o przedmiot ewaluacji. Podstawa prawna: § 21 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 6. Plan nadzoru pedagogicznego uzupełnić o harmonogram ewaluacji. Podstawa prawna: § 21 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

9 1. Dyrektor szkoły, przed dopuszczeniem do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, zobowiązany jest zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Podstawa prawna: art.22 a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Temat: Dopuszczanie programów nauczania

10 2. Opracować Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w gimnazjum. Podstawa prawna: art. 22a ust 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17).

11 3. Programy nauczania dopuszczać zgodnie z zapisami zawartymi w art. 22a ust 2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r.), tzn. programy dopuszcza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

12 W organizacji indywidualnego nauczania uczniów przestrzegać postanowień § 8 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.). Temat: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń

13 Temat: 5-latki Opracować zasady i termin przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

14 Spostrzeżenia wizytatorów w czasie kontroli W trakcie kontroli zauważono, że w dokumentacji szkolnej stosowany jest korektor, a poprawki nanoszone są niezgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 16 marca 2002 r.).

15 Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. opracował: Wydział Nadzoru Pedagogicznego ds. kontroli


Pobierz ppt "Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego ds. kontroli w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google