Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA"— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA

2 Kierunkowe zmiany legislacyjne
Zwiększenie efektywności finansowania lecznictwa ze środków publicznych Stworzenie kręgosłupa bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce Nadzór nad leczeniem pacjenta, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia Rozwój profilaktyki Ustawa o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej Ustawa o zdrowiu publicznym Ustawa o szpitalach klinicznych

3 Kierunkowe zmiany legislacyjne
Ustawa o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – Płatnik Publiczny Przekształcenie obecnych OW NFZ w regionalnych płatników posiadających osobowość prawną. Likwidacja Centrali NFZ, AOTM i CMJ jako odrębnych instytucji oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych Powołanie Rady Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz utworzenie Funduszu Rezerwowego Systemu Ubezpieczenia Zdrowotnego Wprowadzenie wieloletnich wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych jako niezbędnego elementu planowania zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na terenie województwa Stworzenie systemu taryfikacji świadczeń poza instytucją płatnika

4 Kierunkowe zmiany legislacyjne
Ustawa o zdrowiu publicznym Zharmonizuje działania instytucji podległych bądź nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia w kwestiach związanych z profilaktyką zdrowotną, w szczególności w kontekście zmian demograficznych w Polsce Zmieni zasady funkcjonowania programów zdrowotnych, tak aby przygotowywane były wyłącznie w oparciu o sprawdzone wzorce i dokładną analizę potrzeb. Wprowadzi narzędzia stałego kontrolowania ich skuteczności Wprowadzi narzędzia planowania wieloletniej polityki prozdrowotnej na poziomie samorządów

5 Kierunkowe zmiany legislacyjne
Nowelizacja ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Wzmocni rolę konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny i zacieśni jego współpracę z zespołem konsultantów wojewódzkich Ureguluje kwestię konfliktu interesów Zapewni sprawną realizację zadań konsultantów w przypadku wystąpienia czasowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadania niecierpiącego zwłoki

6 Kierunkowe zmiany legislacyjne
Ustawa o szpitalach klinicznych Określi status, rolę i zadania szpitali klinicznych, będących podmiotami charakteryzującymi się wysokim poziomem kadry medycznej, kompleksowością udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz stanowiących bazę do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych Podkreśli misję tych jednostek jako strategicznych ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i wyraźnie określi miejsce szpitali klinicznych w polskim systemie ochrony zdrowia Ureguluje sprawy dotyczące finansowania działalności szpitali klinicznych, w szczególności w zakresie finansowania działalności prowadzonej przez te jednostki w związku z realizowanymi przez uczelnie medyczne zadaniami dydaktycznymi

7 Kierunkowe zmiany legislacyjne
Ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych Określi warunki umowy, zakres procedur medycznych objętych umową, a także standardy i warunki ich realizacji Wprowadzi możliwość oferowania przez podmioty publiczne świadczeń z zakresu ubezpieczenia dodatkowego Pozwoli na pozyskanie dodatkowego źródła przychodów przez świadczeniodawców

8 Reforma systemu refundacji leków
Zwiększenie efektywności systemu refundacyjnego Obniżenie cen leków refundowanych Możliwość wprowadzania nowych leków do systemu Nadzór nad badaniami klinicznymi Ustawa o refundacji leków Nowelizacja ustawy o refundacji leków Ustawa o badaniach klinicznych Nowelizacja prawa farmaceutycznego Efektywny system refundacji leków

9 Reforma systemu refundacji leków
Ustawa o refundacji leków Regulacja rynku leków refundowanych Obniżenie cen leków refundowanych (mniejsze wydatki pacjenta jak i NFZ) Zmniejszenie wpływu firm farmaceutycznych na decyzje podejmowane przez lekarzy i aptekarzy Stworzenie przestrzeni finansowej dla wprowadzania do systemu refundacji nowych leków

10 Reforma systemu refundacji leków
Nowelizacja ustawy o refundacji leków Konieczność nowelizacji związana jest ze stabilizacją rynku Zmniejszenie częstotliwości zmian w listach leków refundowanych Stworzenie mechanizmów pozwalających na zwiększenie dostępności najtańszych leków w aptekach

11 Reforma systemu refundacji leków
Ustawa o badaniach klinicznych Ustawowe uregulowanie zasad przeprowadzania badań klinicznych, a w szczególności zasad finansowania badań klinicznych Określenie rodzaju podmiotów leczniczych, w których prowadzone mogą być badania kliniczne Zwiększenie dochodów podmiotów leczniczych z tytułu prowadzonych badań klinicznych

12 Reforma systemu refundacji leków
Nowelizacja prawa farmaceutycznego Konieczność ponownego określenia kompetencji Głównej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kontroli nad działalnością firm i hurtowni farmaceutycznych Wzmocnienie kontroli zakazu stosowania przez firmy, hurtownie i apteki zachęt do zakupu określonych leków przez pacjentów Stworzenie skutecznych narzędzi kontroli dostępności leków na rynku polskim na każdym etapie dystrybucji

13 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
Wygoda i bezpieczeństwo pacjenta Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia Zmniejszenie biurokracji Bieżący dostęp do informacji Udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji Platforma udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych eWUŚ e-recepta Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej Internetowe konto pacjenta Internetowe zapisy do lekarza Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych

14 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
System eWUŚ Ułatwienie dla pacjentów, przy wizycie u lekarza wystarczy podanie numeru PESEL i potwierdzenie swojej tożsamości (za pomocą dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu) Ułatwienie weryfikacji przez świadczeniodawcę prawa pacjentów do świadczeń Skrócenie czasu rejestracji pacjenta Ułatwienie procesu rozliczania się świadczeniodawców z NFZ Gwarancja uzyskania przez świadczeniodawcę zapłaty za świadczenie udzielone pacjentowi, którego uprawnienie zostało potwierdzone elektronicznie

15 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
Internetowe konto pacjenta System IKP umożliwi gromadzenie w jednym miejscu pełnej i kompletnej historii choroby Przyśpieszenie i zwiększenie skuteczności leczenia poprzez łatwy dostęp do historii leczenia pacjenta Narzędzie do zarządzania przez pacjenta swoją dokumentacją medyczną Narzędzie przypominające pacjentowi o wizytach lekarskich, terminach szczepień itp.

16 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
e-Recepta System dostępu do informacji o zapisanym pacjentowi leku i sposobie dawkowania Pacjent otrzymuje dostęp do historii swojej farmakoterapii Wydrukowana recepta zawiera czytelne dla pacjenta informacje Zwiększenie bezpieczeństwa leczenia Narzędzie skutecznej kontroli recept wystawianych na leki refundowane

17 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
Internetowe zapisy do lekarza Wprowadzenie dwustopniowego systemu internetowych zapisów do lekarza Pacjent zapisuje się przez internet do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Do lekarza specjalisty zapisywany jest przez internet wyłącznie w czasie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz specjalista korzysta z systemu w celu zapisania pacjenta na leczenie szpitalne Narzędzie kontrolowania procesu leczenia pacjenta Internetowe zapisy ułatwią pacjentowi korzystanie z usług medycznych zmniejszając kolejki oczekujących na wizyty u lekarza

18 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, płatnika publicznego oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych Narzędzie umożliwiające przeprowadzenie szybkiej konsultacji medycznej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji Skrócenie procesu leczenia i zwiększenie jego skuteczności Umożliwienie leczenia pacjenta w jednym ośrodku Umożliwienie wyboru optymalnej metody leczenia pacjentów.

19 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych Narzędzie umożliwiające organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych Pozwoli na skuteczne planowanie wieloletniej polityki zdrowotnej Pozwoli na skuteczne zarządzanie kryzysowe Narzędzie umożliwiające poprawę jakości obsługi pacjentów wynikającą z podniesienia jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

20 Informatyzacja systemu opieki zdrowotnej
Platforma udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Platforma informatyczna umożliwiająca i integrująca udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji Upowszechnienie elektronicznej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi w obszarze sektora ochrony zdrowia Umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych Umożliwienie pobierania wypisów i zaświadczeń drogą elektroniczną


Pobierz ppt "KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google