Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów Transferu Wiedzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów Transferu Wiedzy"— Zapis prezentacji:

1 15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów Transferu Wiedzy
Wskaźniki pomiaru celów i produktów w kontekście znowelizowanego Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów Transferu Wiedzy

2 Wskaźniki pomiaru celów
W pkt oraz wniosku należy wskazać cel główny i cele szczegółowe projektu, określić wskaźniki pomiaru celów (głównego i szczegółowych), wartość obecną i docelową każdego wskaźnika oraz opisać źródła weryfikacji/pozyskiwania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwość ich pomiaru.

3 Określenie wskaźników pomiaru celów
W kolumnie drugiej punktów oraz dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny pozwoli zweryfikować stopień realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Maksymalnie można określić pięć wskaźników dla każdego z celów. Wskaźniki pomiaru celu można ustalić w następujący sposób: wybrać wskaźnik z listy rozwijanej wyświetlającej się w GWA; określić własne wskaźniki pomiaru celów zgodnie ze specyfiką projektu.

4 Określenie wskaźników pomiaru celów – wybór wskaźnika z listy rozwijanej
Lista rozwijana wyświetlająca się w GWA uwzględnia zestaw wskaźników określonych dla każdego Działania, które monitorowane są na poziomie krajowym. W przypadku, gdy projekt dotyczy typu operacji/projektu nr 1 (staże i szkolenia praktyczne…) i/lub nr 4 (szkolenia i doradztwo z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off), Projektodawca zobowiązany jest zamieścić we wniosku następujące wskaźniki pomiaru celu wymienione na liście rozwijanej: Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (Typ projektu/operacji nr 1); Liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, którzy ukończyli udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (Typ projektu/operacji nr 1); Liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, którzy ukończyli udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (Typ projektu/operacji nr 1); Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out (Typ projektu/operacji nr 4).

5 Określenie własnych wskaźników pomiaru celów
Projektodawca ma również możliwość określenia własnych wskaźników pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. Przykładowo, dla typu projektu/operacji nr 2 –Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu Projektodawca może określić następujący wskaźnik pomiaru celu: „Liczba tymczasowo zatrudnionych wysokokwalifikowanych pracowników w MŚP”.

6 Określenie własnych wskaźników pomiaru celów
Pomocne w wyborze wskaźnika może być Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL W Zestawieniu tym zawarte są następujące przykładowe wskaźniki pomiaru celu: Liczba kampanii promocyjnych, mających na celu promocję idei przedsiębiorczości akademickiej (Typ projektu/operacji nr 3 – Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej); Liczba podmiotów zaangażowanych w sieć współpracy i wymiany informacji w zakresie innowacji i transferu technologii w ramach projektu. Liczba kampanii informacyjnych/imprez służących kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji (Typ projektu/operacji nr 5 – Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji…).

7 Wartość obecna i docelowa wskaźnika pomiaru celu
W kolumnie trzeciej i czwartej punktów oraz należy określić dla każdego wskaźnika pomiaru celu jego wartość obecną (przed rozpoczęciem realizacji projektu) i docelową (jej osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu). Wartości obecna i docelowa wskaźników powinny odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i dotyczyć zakresu wsparcia projektowego. Wartość obecna każdego wskaźnika pomiaru celu będzie wynosić 0, gdyż wartości wskaźników należy odnieść do projektu a nie do obszaru realizacji. Wartość obecna i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz jeżeli dane, którymi dysponuje projektodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M).

8 Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
W kolumnie piątej punktów oraz należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Sposób pomiaru wskaźników w projekcie został określony w Podręczniku Wskaźników PO KL Cele oraz wskaźniki służące ich pomiarowi powinny być zgodne z regułą SMART, szczegółowo omówioną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v na str , a także w Podręczniku Wskaźników PO KL na str

9 Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika
Przykładowymi źródłami weryfikacji wartości wskaźników są: listy obecności, uzyskane dyplomy/certyfikaty, deklaracje uczestnictwa, ankiety, wywiady, testy, umowy, sprawozdania. Techniki i metody mierzenia osiągnięcia celów powinny zostać opisane, o ile to możliwe dla każdego celu osobno. Jeżeli jednak charakter kilku celów umożliwia zastosowanie jednolitego sposobu pomiaru odpowiadających im wskaźników, można opisać go tylko przy pierwszym z celów, natomiast przy pozostałych należy wskazać, że sposób ten jest tożsamy ze sposobem pomiaru opisanym wcześniej.

10 Częstotliwość pomiaru wskaźnika oraz utrzymanie osiągniętych wskaźników
Częstotliwość pomiaru wskaźnika, w zależności od specyfiki projektu, można podawać w jednostkach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia). W przypadku projektów, których specyfika zakłada utrzymanie osiągniętych wskaźników pomiaru celów (rezultatów) projektu należy ponadto opisać, w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane osiągnięte wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu.

11 Produkty i wskaźniki produktów
W kolumnie trzeciej punktu 3.3 należy wskazać produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań oraz określić odpowiednie wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów.

12 Produkty i wskaźniki produktów
Produkty opisują co zostanie zrealizowane w ramach poszczególnych zadań w trakcie realizacji projektu np. liczba godzin zajęć, liczba szkoleń, liczba godzin spotkań, liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad. Należy uwzględnić jedynie najważniejsze produkty służące osiągnięciu założonych rezultatów i celów. Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi powinny być zgodne z zasadą SMART. Należy wskazać, w jaki sposób i z jaka częstotliwością będą mierzone wskaźniki produktu. Ponadto, należy szczegółowo określić techniki i metody mierzenia wskaźników produktów, o ile to możliwe dla każdego wskaźnika osobno, chyba, że charakter kilku wskaźników umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia.

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów Transferu Wiedzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google