Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pod koniec 2006 roku Saleen zaprezentowa ł ekstremaln ą, dost ę pn ą jako "opcja w wyposa ż eniu Twin-Turbo" wersj ę modelu. W Competition marka zaprezentowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pod koniec 2006 roku Saleen zaprezentowa ł ekstremaln ą, dost ę pn ą jako "opcja w wyposa ż eniu Twin-Turbo" wersj ę modelu. W Competition marka zaprezentowa."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Pod koniec 2006 roku Saleen zaprezentowa ł ekstremaln ą, dost ę pn ą jako "opcja w wyposa ż eniu Twin-Turbo" wersj ę modelu. W Competition marka zaprezentowa ł a szczyt swoich mo ż liwo ś ci - 1000- konny samochód stworzono z materia ł ów ery kosmicznej, dopracowano ch ł odzenie aluminiowego silnika, systemy z nim wspó ł graj ą ce oraz elementy, które umo ż liwia ł y utrzymanie si ę pojazdu na drodze. A by ł o to wa ż ne cho ć by z tego wzgl ę du, ż e przy ś pieszenie 0-100 km/h zajmowa ł o bolidowi zaledwie 2,6 sekundy. Dane pochodz ą ce od producenta mówi ł y tak ż e o pr ę dko ś ci maksymalnej dochodz ą cej do 400 km/h, jednak ż e oficjalnych danych potwierdzaj ą cych te informacje nie ma.

5

6 Wyposa ż ona jest w zmodyfikowany, r ę cznie wykonany czterdziesto-o ś mio zaworowy silnik o pojemno ś ci 7,3 l, generuj ą cy moc 650 KM oraz moment obrotowy 760 Nm przy 4000 obr/min. Pr ę dko ść maksymalna to ok. 345 km/h. W tym samym roku zadebiutowa ł a równie ż wersja Roadster.

7

8 Koenigsegg CCX - jeden z najszybszych na ś wiecie supersamochodów, produkowany od 2006 roku przez szwedzk ą firm ę Koenigsegg. Powsta ł on na bazie modelu CCR z okazji dziesi ę ciolecia powstania pierwszego modelu firmy Koenigsegg (st ą d 'X' w nazwie, oznaczaj ą ce rzymskie '10'). Celów powstania CCX by ł o jednak wi ę cej - szwedzka marka chcia ł a wej ść na rynek USA, poprzednie modele nie spe ł nia ł y jednak norm bezpiecze ń stwa tam obowi ą zuj ą cych, w dodatku na bardzo ch ł onnym dla supersamochodów rynku Kalifornii CCR nie móg ł si ę pojawi ć ze wzgl ę du na niespe ł nianie norm emisji spalin.Koenigsegg Z tego wzgl ę du Koenigsegg poczyni ł znaczne zmiany w konstrukcji nadwozia, zarówno pod wzgl ę dem sztywno ś ci, jak i aerodynamiki. Zmianom uleg ł y uk ł ady dolotowy i wydechowy powietrza, a tak ż e silnik, w którym Koenigsegg po raz pierwszy zastosowa ł blok swojej konstrukcji, a nie sprowadzany z USA blok Forda. I cho ć nie zmieni ł a si ę moc silnika (806 KM), to zwi ę kszy ł a si ę jego pr ę dko ść maksymalna (394 km/h) oraz przy ś pieszenie 0-100 km/h (z 3,8 do 3,4 s.).

9

10 Superauto z silnikiem umieszczonym tu ż przed osi ą kó ł tylnych. Dwu -miejscowy concept car o tajemniczym symbolu ME Four-Twelve. Pierwsze litery symbolizuj ą umieszczenie silnika (Mid Engine), a 4-12 wskazuje liczb ę zastosowanych turbospr ęż arek i cylindrów. 6-litrowa jednostka skonstruowana w do ś wiadczonej firmie AMG, dzi ę ki pot ęż nemu do ł adowaniu oddaje moc 850 KM i moment obrotowy 1150 Nm. Bior ą c pod uwag ę mas ę pojazdu 1150 kg, uzyskano bardzo dobr ą proporcj ę mocy do masy. Nic wi ę c dziwnego, ż e w ok. 3 sekundy aluminiowo-kevlarowe auto mo ż e rozp ę dzi ć si ę do setki i teoretycznie osi ą ga ć pr ę dko ść 400 km/h.

11 Autor – Kamil Krawczy ń ski Ż ród ł a – strony portali o motoryzacji 2012


Pobierz ppt "Pod koniec 2006 roku Saleen zaprezentowa ł ekstremaln ą, dost ę pn ą jako "opcja w wyposa ż eniu Twin-Turbo" wersj ę modelu. W Competition marka zaprezentowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google