Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła czy przedszkole? Sączów, 26 marca 2012 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła czy przedszkole? Sączów, 26 marca 2012 r.."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła czy przedszkole? Sączów, 26 marca 2012 r.

2

3 1. Z dniem 9 lutego Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Ustawa przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. 2. O dwa lata ustawa przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. 3. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami. 4. Zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. 5. Przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich pozwoli samorządom i szkołom lepiej przygotować się na przyjęcie sześciolatków.

4 Polegają one na: 1. Odroczeniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich o 2 lata (do 1 września 2014 r.). 2. Zachowaniu do tego czasu prawa rodziców do wnioskowania o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I szkoły podstawowej. 3. Określeniu sytuacji dziecka, które w wieku 6-lat nie rozpocznie nauki w szkole: dziecko sześcioletnie, które nie rozpocznie nauki w szkole kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego. 4. Wskazaniu zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego w pracy z dzieckiem 6-letnim, które kontynuuje przygotowanie przedszkolne: nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe. 5. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zachowaniu prawa do objęcia go wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Ważne: nadal obowiązuje art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) mówiący o prawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (rozpoczynającym się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat) w uzasadnionych przypadkach nie dłużej jednak niż o jeden rok.

5 Przed podjęciem decyzji: przedszkole czy szkoła, prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

6 1. Kompetencje poznawcze 2.Aktywność 3.Odporność emocjonalna 4.Sprawność psychomotoryczna

7 Ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki, Potrafi klasyfikować i szeregować, Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową, Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania, Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel,

8 Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca, Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym – (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami), Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli… słucha, ogląda książeczki dla dzieci, opowiada historyjkę obrazkową, układa układanki, dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz,

9 NIE. Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej. Sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.

10 gdy ma zaburzone procesy poznawcze, ma zaburzone procesy psycho-motoryczne gdy ma trudności emocjonalne, zaburzona jest komunikacja,

11 Jeśli w ocenie Państwa i nauczyciela przedszkola dziecko rozwija się prawidłowo we wszystkich sferach (psychofizycznej, społecznej i emocjonalnej) i jest gotowe do podjęcia obowiązków ucznia, należy udać się do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której Państwo mieszkają. Dyrektor szkoły zapozna Państwa z ofertą zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) proponowaną przez szkołę, możliwościami zapewnienia dziecku opieki po lekcjach, czy wyżywienia w szkole. Zaprezentuje także bazę szkoły, w tym spełnienie zalecanych warunków realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej: sale lekcyjne podzielone na dwie części (rekreacyjną i edukacyjną), wyposażenie w pomoce dydaktyczne, plac zabaw itp. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej podejmie jej dyrektor biorąc pod uwagę warunki organizacyjne szkoły. Jeśli nie są Państwo zdecydowani, żeby posłać dziecko w wieku 6-lat do szkoły – będzie ono objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

12 PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA rozwijanie zdolnościrozwijanie umiejętności wczesna diagnoza i wsparcie wyposażanie w wiedzę współpraca z rodzicamirozbudzanie zainteresowań indywidualizacja, wyrównywanie szans edukacyjnych indywidualizacja, zwiększanie szans edukacyjnych uspołecznieniewsparcie wychowawcze dobra opieka

13 Nad osiągnięciem dojrzałości szkolnej pracuje się jeszcze w klasie pierwszej szkoły podstawowej, dostosowując warunki do potrzeb dziecka sześcioletniego: 1) sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej), 2) w klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach, 3) dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

14

15 Rodzice dziecka sześcioletniego decydują się na posłanie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej nie decydują się posłać dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej odwiedzają szkołę: rozmawiają z dyrektorem, zapoznają się z ofertą i bazą szkoły występują wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszkają dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej od 1 września dziecko sześcioletnie jest uczniem klasy pierwszej zapisują dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej od 1 września dziecko jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego

16 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, dane z UG

17

18 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Fijołek


Pobierz ppt "Szkoła czy przedszkole? Sączów, 26 marca 2012 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google