Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 II cykl seminariów WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 II cykl seminariów WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 1 II cykl seminariów WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH Renty z tytułu niezdolności do pracy w Polsce Hanna Zalewska 2 Warszawa, 22 marca 2011 r.

3 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 3 Warszawa, 22 marca 2011 r. Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy stan w grudniu danego roku Ogółem w tysiącach w % ogółu emerytów i rencistów 20032 218,331,0% 20042 053,728,5% 20051 923,026,7% 2006*)1 516,720,9% 20071 439,419,6% 20081 327,717,7% 20091 256,316,7% 20101 204,816,2% *) od stycznia 2006 r. osobom pobierającym renty z tytułu niezdolności do pracy i będącym w wieku emerytalnym i powyżej (tj. mężczyźnie w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) przyznawana jest emerytura z urzędu.

4 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 4 Warszawa, 22 marca 2011 r. Liczba osób, którym przyznano *) po raz pierwszy rentę z tytułu niezdolności do pracy Ogółem w tysiącach 200367,9 200459,7 200552,4 200650,3 200750,1 200845,6 200948,1 201049,7 *) dotyczy osób, które podjęły wypłatę przyznanego im świadczenia

5 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 5 Warszawa, 22 marca 2011 r.

6 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 6 Warszawa, 22 marca 2011 r. *) od stycznia 2006 r. osobom pobierającym renty z tytułu niezdolności do pracy i będącym w wieku emerytalnym i powyżej (tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) przyznawana jest emerytura z urzędu. Wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wypłaty w mld zł w % wydatków na emerytury i renty wypłacane przez ZUS w % PKB 200321,323,3%2,6% 200420,020,8%2,3% 200519,119,3%1,9% 200615,814,8%1,5% 200715,213,6%1,3% 200815,312,3%1,2% 200915,311,2%1,1% 201015,6 10,7% 1,1%

7 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 7 Warszawa, 22 marca 2011 r. Przeciętna miesięczna wysokość *) rent z tytułu niezdolności do pracy (bez rent wypadkowych oraz bez rent inwalidów wojennych i wojskowych) wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zł w relacji do przeciętnego wynagrodzenia **) w relacji do przeciętnej emerytury 2003711,8238,959,9 2004714,2937,557,7 2005728,6536,958,0 2006***)760,8436,958,0 2007768,8333,857,1 2008820,3331,855,8 2009880,3332,455,1 2010938,7533,355,3 *) bez świadczeń wypłacanych obok emerytury i renty rolniczej, bez emerytur i rent zagranicznych **) w relacji do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego ***) od stycznia 2006 r. osobom pobierającym renty z tytułu niezdolności do pracy i będącym w wieku emerytalnym i powyżej (tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) przyznawana jest emerytura z urzędu.

8 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 8 Warszawa, 22 marca 2011 r. Liczba rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - marzec danego roku Ogółem (łącznie z rentami wypadkowymi i rentami inwalidów wojennych i wojskowych) w tym: bez rent wypadkowych oraz bez rent inwalidów wojennych i wojskowych Liczba rent w wysokości najniższej w % liczby rent bez wypadkowych i bez rent inwalidów wojennych i wojskowych w tym: liczba rent wypłacanych w wysokości najniższej 20052 006 9461 689 702485 16528,7% 2006***)1 589 3931 281 183353 70827,6% 20071 501 7801 202 286307 10125,5% 20081 419 5331 128 734252 63522,4% 20091 310 2901 029 460236 78723,0% *) bez świadczeń wypłacanych obok emerytury i renty rolniczej, bez emerytur i rent zagranicznych **) w relacji do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego ***) od stycznia 2006 r. osobom pobierającym renty z tytułu niezdolności do pracy i będącym w wieku emerytalnym i powyżej (tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) przyznawana jest emerytura z urzędu.

9 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 9 Warszawa, 22 marca 2011 r. Przeciętna wysokość*) rent z tytułu niezdolności do pracy (bez rent wypadkowych oraz bez rent inwalidów wojennych i wojskowych) wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wg płci i stopni niezdolności do pracy Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej KOBIETOM w stosunku do wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej MĘŻCZYZNOM OGÓŁEM rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy styczeń 2006**) 77,5%79,4%75,5% styczeń 2007 77,3%79,3%75,3% styczeń 2008 77,1%79,2%75,0% styczeń 2010 77,7%79,0%76,2% *) bez świadczeń wypłacanych obok emerytury i renty rolniczej, bez emerytur i rent zagranicznych **)od stycznia 2006 r. osobom pobierającym renty z tytułu niezdolności do pracy i będącym w wieku emerytalnym i powyżej (tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) przyznawana jest emerytura z urzędu.

10 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 10 Warszawa, 22 marca 2011 r. Wymagania dotyczące wysokości świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego odnośnie niezdolności do pracy określa między innymi: Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego; Konwencja nr 128 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca świadczeń w razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny. Przedmiot ochrony W postanowieniach Konwencji nr 102 i nr 128 przedmiot ochrony powinien obejmować niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek działalności zawodowej, jeśli można przypuszczać, że niezdolność ta będzie trwała lub jeżeli istnieje ona nadal po wykorzystaniu prawa do zasiłku chorobowego.

11 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 11 Warszawa, 22 marca 2011 r. Zakres podmiotowy Zgodnie z Konwencją nr 102 zakres osób uprawnionych do świadczeń z tytułu inwalidztwa powinien obejmować: ustalone kategorie pracowników, stanowiące łącznie co najmniej 50% ogółu pracowników lub ustalone kategorie ludności zawodowo czynnej, stanowiące łącznie co najmniej 20% ogółu mieszkańców lub wszystkich mieszkańców, których środki w czasie trwania przypadków objętych ochroną nie przekraczają granic ustalonych z częścią Konwencji, która traktuje o obliczaniu świadczeń. Zgodnie z Konwencją nr 128 zakres osób uprawnionych do świadczeń z tytułu inwalidztwa powinien obejmować: wszystkich pracowników lub ustalone grupy ludności zawodowo czynnej, stanowiące łącznie co najmniej 75% ogółu ludności zawodowo czynnej lub wszystkich mieszkańców, lub mieszkańców których środki w czasie trwania przypadków objętych ochroną nie przekraczają granic ustalonych z częścią Konwencji, która traktuje o obliczaniu świadczeń

12 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 12 Warszawa, 22 marca 2011 r. Zakres przedmiotowy Konwencja nr 102 jako zakres przedmiotowy wymienia świadczenie inwalidzkie jako świadczenie pieniężne. Konwencja nr 128 przewiduje świadczenie pieniężne jako świadczenia podstawowe, a oprócz tego każde państwo członkowskie związane tą konwencją powinno: zapewnić świadczenie rehabilitacyjne, którego celem jest przygotowanie inwalidów do podjęcia poprzedniej pracy lub przekwalifikowania go do wykonywania innej działalności podjąć środki zmierzające do ułatwienia inwalidom podjęcia odpowiedniej pracy. Warunki nabycia prawa Zgodnie z wymogami Konwencji nr 102 i konwencji nr 128, świadczenie inwalidzkie powinno być zapewnione: osobie, która przed zaistnieniem przypadku objętego ochroną spełniła (zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawodawstwie krajowym) wymóg posiadania 15 lat stażu (opłacania składek lub zatrudnienia), bądź 10 lat zamieszkania lub (jeśli zakres podmiotowy obejmuje kategorię osób zawodowo czynnych) osobie, która spełniała wymóg 3 lat opłacania składek w ustalonej przeciętnej wysokości rocznej.

13 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 13 Warszawa, 22 marca 2011 r. Zgodnie z zaleceniami Konwencji nr 102 i nr 128, badanie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy powinno zostać przeprowadzone dla typowego świadczeniobiorcy, jakim jest mężczyzna mający na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci. Wg kryteriów Konwencji nr 102 minimalny poziom świadczenia, wraz z zasiłkami rodzinnymi na dzieci powinien wynosić co najmniej 40% uprzednich zarobków wraz z zasiłkami rodzinnymi na dzieci. Wg kryteriów Konwencji nr 128 minimalny poziom świadczenia, wraz z zasiłkami rodzinnymi na dzieci powinien wynosić co najmniej 50% uprzednich zarobków wraz z zasiłkami rodzinnymi na dzieci

14 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 14 Warszawa, 22 marca 2011 r. Nowa formuła rent z tytułu niezdolności do pracy a wysokość najniższej renty Czynniki, które będą wpływały na to, czy przyszła renta z tytułu niezdolności do pracy wyliczana według proponowanych zmian będzie podnoszona do kwoty renty najniższej: parametry ekonomiczne: inflacja, wzrost przeciętnego wynagrodzenia, stopa bezrobocia Od parametrów tych zależą pośrednio wskaźniki waloryzacji składek, a więc i kapitał zewidencjonowany na koncie ubezpieczonego w ZUS, a od pierwszych dwóch zależą bezpośrednio wskaźniki waloryzacji świadczeń mające wpływ na wysokość najniższych świadczeń. parametry demograficzne: średnie dalsze trwanie życia Z uwagi na wydłużanie się średniego dalszego trwania życia zmiany tego parametru również będą miały istotny wpływ na zmniejszenie wysokości renty obliczanej według proponowanych zmian, a także na wzrost zagrożenia koniecznością podniesienia wyliczonej renty do kwoty renty najniższej. indywidualne czynniki wpływające na wysokość renty konkretnej osoby: staż pracy, okres na jaki staż ten będzie przypadał, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, płeć (tylko w przypadku osób, którym naliczany będzie kapitał początkowy), wiek przejścia na rentę.

15 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 15 Warszawa, 22 marca 2011 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokości świadczeń najniższych podnoszone są przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji świadczeń. Przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie będzie realnie rosło oraz z uwagi na fakt, że wskaźnik waloryzacji świadczeń uwzględnia tylko część realnego wzrostu wynagrodzeń proporcja najniższej renty do przeciętnego wynagrodzenia będzie malała.

16 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 16 Warszawa, 22 marca 2011 r. Jaki procent przeciętnego wynagrodzenia musi zarabiać przykładowa osoba, aby wyliczona, szacunkowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obliczona według proponowanych zmian była równa najniższej rencie Założenia: Przykładowa osoba urodzona jest w styczniu i przechodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy w styczniu. Cały staż składkowy (w pełnych latach) wypracowywany jest bezpośrednio przed przejściem na rentę, a dana osoba nie posiada okresów nieskładkowych. Dla celów obliczenia wysokości renty według proponowanych zmian założono, że cała składka na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS. Dana osoba przez cały okres ubezpieczenia zarabia stały procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Średnie dalsze trwanie życia z roku przejścia na rentę brane jest z prognozy demograficznej na lata 2008-2035 sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny i przedłużonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 2060 r. Przy wyliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy według proponowanych zmian uwzględniano zarówno roczne jak i kwartalne waloryzacje składek.

17 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 17 Warszawa, 22 marca 2011 r. Jaki procent przeciętnego wynagrodzenia musi zarabiać przykładowa osoba, aby wyliczona, szacunkowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obliczona według proponowanych zmian była równa najniższej rencie Obecny sposób ustalania najniższej renty Najniższa renta jako stały % PW

18 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 18 Warszawa, 22 marca 2011 r. Jaki procent przeciętnego wynagrodzenia musi zarabiać przykładowa osoba, aby wyliczona, szacunkowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obliczona według proponowanych zmian była równa najniższej rencie Obecny sposób ustalania najniższej renty Najniższa renta jako stały % PW

19 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 19 Warszawa, 22 marca 2011 r. Jaki procent przeciętnego wynagrodzenia musi zarabiać przykładowa osoba, aby wyliczona, szacunkowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obliczona według proponowanych zmian była równa najniższej rencie Obecny sposób ustalania najniższej renty Najniższa renta jako stały % PW

20 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 20 Warszawa, 22 marca 2011 r. Jaki procent przeciętnego wynagrodzenia musi zarabiać przykładowa osoba, aby wyliczona, szacunkowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obliczona według proponowanych zmian była równa najniższej rencie Obecny sposób ustalania najniższej renty Najniższa renta jako stały % PW

21 KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ SYSTEMÓW RENTOWYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH 21 Warszawa, 22 marca 2011 r. WNIOSKI W przypadku obecnego sposobu ustalania wysokości świadczeń najniższych, wraz ze wzrostem roku przejścia na rentę coraz mniejsze zarobki pozwalają na osiągnięcie renty wyliczonej według proponowanych zmian na poziomie równym lub większym od kwoty renty najniższej. Jest to w dużej mierze efekt zmniejszania się proporcji najniższej renty do przeciętnego wynagrodzenia. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami dotyczą tylko tych osób, dla których obliczany jest kapitał początkowy. Gdyby jednak w przyszłości zmienione zostały zasady ustalania świadczeń najniższych, np. zachowana została obecna proporcja najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do przeciętnego wynagrodzenia (około 21,9%), to w przeciwieństwie do sytuacji, w której świadczenia najniższe ustalane byłyby zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wraz ze wzrostem roku przejścia na rentę potrzebne są coraz większe zarobki, aby renta wyliczona według proponowanych zmian była na poziomie równym lub większym od kwoty renty najniższej.

22 www.zus.pl/seminariaprognozy www.zus.pl/seminariaprognozy login: seminariaprognozy hasło: seminaria_FUS10 seminariaprognozy@zus.pl seminariaprognozy@zus.pl 22


Pobierz ppt "1 II cykl seminariów WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google