Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Słubice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Słubice."— Zapis prezentacji:

1 1 Słubice

2 Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach.
Słubice Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach. ID grupy: 97/23_23_P_G1 Kompetencja: Podstawy Przedsiębiorczości Temat projektowy: Zakładanie Działalności Gospodarczej Semestr/rok szkolny: semestr II/ rok szkolny 2009/2010r 2

3 Zakładanie działalności gospodarczej
Słubice Zakładanie działalności gospodarczej Rodzaje działalności Krok po kroku 3

4 Rodzaje Działalności Spółki Handlowe Spółka Cywilna Osobowe Kapitałowe
Słubice Rodzaje Działalności Spółki Handlowe Spółka Cywilna Osobowe Kapitałowe Komandytowa Jawna Partnerska z.o.o S.A Komandytowa Akcyjna

5 KROK PO KROKU Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej
Słubice KROK PO KROKU Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej Działalność gospodarcza w formie spółki kapitałowej Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej Indywidualna działalność gospodarcza Kosztorys Zarejestruj firme Spółki osobowe inne niż spółka cywilna Wykonanie pieczątki Pozostałe obowiązki

6 Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej
Słubice Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej Regulację prawną spółek cywilnych stanowią art Kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem, zawierając umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkładem mogą być własności, inne prawa albo świadczenie usług. Utworzenie spółki cywilnej wymaga zawarcia przez wspólników pisemnej umowy, nie musi być ona jednak spisywana w obecności notariusza. Zawiązanie spółki cywilnej musi być zgłoszone w urzędzie gminy, gdzie wspólnicy (a nie spółka) zostaną wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka powinna również otrzymać w Urzędzie Statystycznym numer REGON, a w urzędzie skarbowym – NIP. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem – przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki. Każdy z nich jest w równym stopniu uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, o ile w umowie spółki nie zostanie zaznaczone, że delegowany jest do tego jeden ze wspólników lub osoba trzecia. Wspólnicy uprawnieni są również do równego udziału w zyskach i stratach spółki, jeśli w umowie spółki nie zostanie zapisany inny podział. Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie spółki cywilnej dopóki przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczą wartości powodującej konieczność, zgodnie z przepisami o rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wówczas spółka cywilna musi zostać przekształcona w jedną ze spółek handlowych

7 Działalność gospodarcza w formie spółki kapitałowej
Słubice Działalność gospodarcza w formie spółki kapitałowej Spółka, której działalność oparto na substracie rzeczowym (kapitałowym). Przedmiotem wkładu może być zarówno wkład pieniężny jak i niepieniężny (aport), natomiast nie może nim być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne: 1. Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru i odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem, z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. 2. W spółce kapitałowej wspólnicy odsunięci są od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (sprawy te należą do zarządu spółki) oraz od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonywana jest przez specjalny organ spółki: radę nadzorczą lub komisję rewizyjną) z wyjątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której poza ustawowo określonymi przypadkami powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest fakultatywne a prawo kontroli przysługuje również wspólnikom.

8 Rachunek bankowy dla firmy
Słubice Rachunek bankowy dla firmy Otwarcie rachunku bankowego następuje poprzez zawarcie umowy rachunku bankowego pomiędzy bankiem a jego klientem. W umowie tej bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych klienta (przez czas oznaczony lub nie) oraz do dokonywania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie. Załącznikiem do umowy rachunku bankowego jest karta wzorów podpisów, która zawiera nazwiska osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz wzory ich podpisów. Umowa rachunku bankowego jest umową odpłatną. W zamian za prowadzenie rachunku klienta bank może żądać od niego określonego wynagrodzenia (opłaty) Z chwilą podpisania umowy posiadacz rachunku otrzymuje numer rachunku bankowego (NRB). W Polsce numer ten składa się z 26 cyfr, w którym pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, następnych osiem cyfr to identyfikator jednostki organizacyjnej banku, zaś ostatnie szesnaście cyfr stanowi właściwy numer rachunku klienta (CC AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB).

9 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Słubice Rozpoczęcie działalności gospodarczej Już tylko kilka kroków dzieli nas od podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej, która jest najprostszą i najtańszą formą prowadzenia małego lub średniego biznesu. Indywidualna działalność gospodarcza to wyzwanie, które pozwala przekuć dobre pomysły, umiejętności lub pasje w dobrze prosperujące przedsięwzięcie gospodarcze. To także najprostszy sposób na to, aby o wszystkich aspektach naszego przedsięwzięcia decydować samodzielnie i nie poświęcać zbyt wiele czasu i energii na formalności.

10 Indywidualna działalność gospodarcza
Słubice Indywidualna działalność gospodarcza Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualna działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja kopalin, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

11 Kosztorys założenia własnej działalności gospodarczej
Słubice Kosztorys założenia własnej działalności gospodarczej Koszty: 1) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej PLN~ 2) Jeżeli będziesz podatnikiem VAT, to koszt złożenia formularza VAT-R rejestrującego Cię jako vatowca PLN. 3) Wyrobienie pieczątki firmowej - ok PLN. 4) Otwarcie konta bankowego - bezpłatne + miesięczne prowadzenie konta od 0 PLN (np. MBank) do 140 PLN. Jeżeli jesteś bezrobotnym absolwentem w roku rozpoczęcia działalności przysługują Ci zniżki w opłatach rejestracyjnych. Podsumowując: Koszt założenia działalności gospodarczej wyniesie nas w przedziale od 30 PLN do 322 PLN.

12 Rejstracja Firmy , KROK I
Słubice Rejstracja Firmy , KROK I Urząd Miasta Od dnia 2 lipca 2004 r weszły nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania. Zgodnie z powyższymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Zanim udamy się do urzędu gminy, aby zarejestrować działalność należy dokładnie przemyśleć nazwę firmy, miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz rodzaj tej działalności. Opłata za rejestrację wynosi 100 zł, a każda późniejsza zmiana kosztuje 50 zł. Wymagane czynności: pobrać i wypełnić druk "Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej", należy uiścić opłatę administracyjną w wysokości 100 zł. Uwaga! Urząd Miasta jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek w ciągu 14-tu dni. Opłatę należy uiścić w kasie. Organem ewidencyjnym jest: w gminie: wójt, w gminie, której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy: burmistrz, w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców: prezydent miasta.

13 KROK II Urząd Statystyczny Wymagane czynności:
Słubice KROK II Urząd Statystyczny Wymagane czynności: pobrać i wypełnić druk RG-1 (w GUS lub w Wydziale Spraw Obywatelskich) Wymagane dokumenty: zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty. Uwagi: wszelkie formalności związane z nadaniem numeru REGON są bezpłatne, wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 7 dni (w przypadku gdy wniosek złożymy w Wydziale Spraw Obywatelskich będzie on rozpatrzony w nieco dłuższym przedziale czasu).

14 Słubice KROK III Konto bankowe Zakładając działalność gospodarczą musimy też założyć konto bankowe w dowolnie wybranym przez nas banku. Do założenia rachunku bankowego potrzebne są: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnością, dokument potwierdzający nadanie REGON, zaświadczenie o nadaniu NIP, koncesje. Jeśli działalność ma być prowadzona w formie spółki, to niezbędna jest także: aktualna umowa spółki, statut/spółki osobowe, kapitałowe/, aktualny odpis z rejestru sądowego/ jeśli miałaby to być jedna ze spółek handlowych/. Koszt: Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego: 20-50zł. Prowadzenie rachunku: 20-60zł i więcej (miesięcznie); banki często oferują otwarcie i prowadzenie rachunków w ramach pakietów, np. BRE Bank: zł miesięcznie.

15 KROK IV Urząd Skarbowy Wymagane czynności:
Słubice KROK IV Urząd Skarbowy Wymagane czynności: w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do urzędu skarbowego celem wypełnienia i złożenia wymaganych formularzy (NIP 1 bądź NIP 3, VAT 6 lub VAT-R). Wymagane dokumenty: Dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia numeru REGON (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu), dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym będzie miała siedzibę firma, wykaz rachunków bankowych jeżeli takie posiadamy w dniu składania dokumentu rejestracyjnego lub aktualizacyjnego. Uwagi : do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie formularz NIP-1, - gdy firma ma mieć więcej oddziałów, musisz dodatkowo wypełnić druk NIP-/A,

16 KROK V Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymagane czynności:
Słubice KROK V Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymagane czynności: W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od chwili przyjęcia pracowników należy się zgłosić do ZUS. Wypełnić i złożyć właściwe formularze: zgłoszenie płatnika składek (formularz ZFA), gdy tylko prowadzimy działalność gospodarczą, zgłoszenie do ubezpieczeń (formularz ZUA), jeśli osoba oprócz tego pracuje (min. wynagrodzenie 824zł) lub jest emerytem, rencistą zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (formularz ZZA). Wymagane dokumenty: ksero NIP (oryginał do wglądu),ksero REGON, dowód osobisty, numer rachunku bankowego Uwagi: Zgłoszenia należy dokonać niezależnie od tego, czy uruchamiana działalność gospodarcza będzie jedynym naszym źródłem utrzymania, czy też będzie dodatkową działalnością.

17 KROK VI Państwowa Inspekcja Pracy. Wymagane czynności:
Słubice KROK VI Państwowa Inspekcja Pracy. Wymagane czynności: Należy powiadomić PIP w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. W siedzibie PIP należy pobrać i wypełnić: kartę zgłoszenia działalności, karta zgłoszenia jednostki lokalnej. Wymagane dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, REGON, dowód osobisty.

18 KROK VII Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Słubice KROK VII Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą powinniśmy upewnić się, czy odbioru siedziby naszej firmy nie powinien dokonać sanepid (branża spożywcza, stolarnie, mechanika pojazdowa, krawiectwo, tartaki itp). W celu zgłoszenia musisz wypełnić zawiadomienie zawierające następujące pozycje: dane dotyczące zakładu, data rozpoczęcia działalnością, dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, przewidywana liczb pracowników, godziny pracy, sposób zaopatrzenia w wodę, sposób odprowadzania nieczystości płynnych, sposób usuwania nieczystości stałych, rodzaj produkcji.

19 Kalendarz Przedsiębiorcy :
Słubice Kalendarz Przedsiębiorcy : do 7 dnia miesiąca - termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej, do 10 dnia miesiąca - termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób), do 15 dnia miesiąca - termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby, do 20 dnia miesiąca: - termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), - termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),

20 termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
Słubice Do 25 dnia miesiąca: termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7), termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego, do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy - termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek. Pamiętaj! Jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.

21 Spółki osobowe inne niż spółka cywilna
Słubice Spółki osobowe inne niż spółka cywilna Kodeks spółek handlowych wymienia następujące spółki osobowe: spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę partnerską. Każda ze spółek jest przedsiębiorcą i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym(KRS). Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości tak zwanej sumy komandytowej

22 Słubice Spółka Jawna Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

23 Słubice Spółka Komandytowa Spółka komandytowa – spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

24 Spółka komandytowo-akcyjna
Słubice Spółka komandytowo-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

25 Słubice Spółka partnerska Spółka partnerska – typ spółki osobowej wprowadzonym do systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu.

26 Wykonanie pieczątki Pieczątka firmowa
Słubice Wykonanie pieczątki Pieczątka firmowa Pieczątka jest niezbędna przy zakładaniu firmowego konta bankowego. Na pieczątce umieszczamy: oznaczenia z imienia i nazwiska lub nazwa firmy, adres firmy, telefon (opcjonalnie), regon, NIP. Orientacyjny koszt wyrobienia pieczątki wynosi ok. 50 zł.

27 Słubice Pozostałe Obowiązki Jeżeli przedsiębiorca zamierza zatrudniać pracowników, to powinien udać się także do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. Gdy wybrany przez przedsiębiorcę rodzaj działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, konieczne jest poddanie się odpowiedniej procedurze.

28 28 Słubice


Pobierz ppt "1 Słubice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google