Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes plany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” Przemysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes plany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” Przemysław."— Zapis prezentacji:

1 Biznes plany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata ” Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

2 Rodzaje dokumentów: studium wykonalności
biznes plan uproszczony studium wykonalności /do czasu nowelizacji rozporządzenia z dnia r./ Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

3 Biznes plan uproszczony – elementy:
Charakterystyka wnioskodawcy Opis operacji – cel i zakres Źródła finansowania operacji Analiza SWOT i uzasadnienie operacji Plan działań marketingowych Analiza finansowa operacji Biznes plan uproszczony – elementy: Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

4 Studium wykonalności – elementy:
+ wpływ operacji na środowisko elementy biznes planu uproszczonego Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

5 dane dotyczące osób zatrudnionych
Charakterystyka wnioskodawcy dane przedsiębiorstwa wnioskodawcy charakterystyka działalności przedsiębiorstwa stan wartościowy rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstw dane dotyczące osób zatrudnionych (charakterystyka osób kluczowych, dane dotyczące personelu) Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

6 Opis operacji – cel i zakres
przygotowanie do realizacji operacji i wykonane działania (opis podjętych działań) dane dotyczące infrastruktury związanej z realizacją operacji oraz dotyczące charakteru samej operacji wizja strategiczna – przedsiębiorstwo w okresie czasu (rok, 3 lata) Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

7 wyszczególnienie etapów operacji
Źródło finansowania operacji wyszczególnienie etapów operacji źródła finansowania syntetyczna informacja o zaciągniętych kredytach, ustanowionych zabezpieczeniach i terminach ich spłaty Źródło finansowania operacji Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

8 Analiza SWOT i uzasadnienie operacji
mocne strony słabe strony szanse zagrożenia uzasadnienie operacji w kontekście analizy SWOT (wpływ operacji na słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia) Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

9 Analiza finansowa operacji
bilans (aktywa: majątek trwały, majątek obrotowy, pasywa: kapitał stały, zobowiązania krótkoterminowe) zasada równowagi bilansowej aktywa równe pasywom rachunek zysków i strat (przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, zysk) rachunek przepływów pieniężnych (przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej) analiza wskaźnikowa (dochodowość, opłacalność, wskaźniki płynności i wypłacalności) Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

10 Plan działań marketingowych
dystrybucja i promocja (opis sposobów dystrybucji usług i towarów, promocja usług i towarów) rynek (opis uwarunkowań: kim są nabywcy, potrzeby i oczekiwania nabywców, sezonowe zmiany rynku, zakres rynku: lokalny, krajowy, eksport) Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

11 Wnioskodawca zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości, dane finansowe za okres przeszły wypełnia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych. Pozostali wnioskodawcy wypełniają dane finansowe w oparciu o najlepszą własną wiedzę na temat prognozowanych przychodów i kosztów. Dokumenty na podstawie, których dokonano wyliczeń finansowych wnioskodawca dostarcza w kopiach, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ARiMR. Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

12 Analiza ekonomiczna operacji ma zapewnić, że proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji, nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany i przyczyni się: - do wzrostu dochodów beneficjenta;   - do wzrostu opłacalności prowadzonej działalności.   Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

13 Uwagi praktyczne: Dane ujawnione we wniosku o dofinansowanie powinny być spójne z danymi wskazanymi w Biznes planie i Studium wykonalności, w szczególności: - winny odzwierciedlać w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy wzrost kosztów w poszczególnych latach z tego tytułu; - suma kosztów operacji wskazana w zestawieniu rzeczowo-finansowym winna mieć odzwierciedlenie w poszczególnych grupach danych, tj. źródłach finansowania oraz uproszczonej analizie finansowej. Przemysław Osiński, Kołobrzeg, r.

14 Dziękuję za uwagę Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu
Kołobrzeg, r.


Pobierz ppt "Biznes plany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” Przemysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google