Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE W URZĘDZIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE W URZĘDZIE"— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE W URZĘDZIE
prof. dr hab. Ewa Gruza

2 KORUPCJA wg dokumentów rządowych
Zawsze wtedy, gdy ktoś wykorzystuje swoją funkcję lub pozycję by zaspokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieś nienależne korzyści, mamy do czynienia z korupcją. W szczególności dotyczy to funkcjonariuszy publicznych i osób zawiadujących środkami publicznymi. Korupcja ma miejsce wówczas, gdy ktoś chce osiągnąć dla siebie jakiś cel i obiecuje, proponuje lub wręcza korzyść majątkową, osobistą lub inną, osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to, by cel ten uzyskać. Nie ważne jest czy proceder ten odbywa się osobiście, czy z pomocą pośredników.

3 KORUPCJA wg dokumentów rządowych
(Strategia antykorupcyjna cz. II – program rządowy na lata ) Przekupstwo (przyjmowanie i wręczanie) Kradzież (środków budżetowych i majątku będącego dobrem publicznym) Protekcja Nepotyzm Zakup zamówień Uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym czy wynikającym z innych przepisów Oszustwo Finansowanie wyborów lub partii politycznych w zamian za uzyskiwane wpływy

4 KORUPCJA - wymiary Ekonomiczny – zachęta do korupcji w programach publicznych; Politycznym – zależności polityka a sektor prywatny i publiczny; Kulturowym – zależność pomiędzy korupcją a dziedzictwem kulturowym; Praktyczny – czynniki pomocne w działaniach antykorupcyjnych.

5 KORUPCJA - w znaczeniu węższym – odpowiedzialność wg norm prawa karnego w znaczeniu szerszym – w sensie społeczno-ekonomicznym wykorzystanie władzy publicznej dla celów prywatnych wzbogacenie się władz publicznych, nepotyzm naruszenie systemu norm i reguł sprzeniewierzenie się zasadzie oddzielenie życia prywatnego od zawodowego

6 FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY
art. 115 § 13 kk 5. Osoba będąca pracownikiem administracji rządowej innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych

7 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ
art. 115 § 19 kk Funkcjonariusz publiczny Członek organu samorządowego (np. samorządu zawodowego) Osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponująca środkami publicznymi ( z wyjątkiem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe – kierowca, sprzątaczka) Osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez wiążącą RP umowę międzynarodową j.w. - ustawę

8 KORZYŚĆ Korzyść majątkowa (art. 115 § 4 kk) – każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu Korzyść osobista – świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby (awans, wyuczenie zawodu, przyjęcie na praktykę, odznaczenie, stypendium) Przyjęcie korzyści – zaakceptowanie przez sprawcę przyrzeczenie udzielenia korzyści

9 Korupcją, w rozumieniu ustawy, było:
KORUPCJA wg CBA (art. 1 ust. 3 – utracił moc) Korupcją, w rozumieniu ustawy, było: obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

10 Orzeczenie TK z dnia 23 czerwca 2009 r. K54/07
KORUPCJA CBA (art. 1 ust. 3) ta pierwsza legalna definicja korupcji uznana została za przepis niekonstytucyjny Orzeczenie TK z dnia 23 czerwca 2009 r. K54/07 (Dz.U. nr 105 z 2009 r., poz. 880) Według TK definicja korupcji z ustawy o CBA jest niedookreślona i zbyt szeroka, powodująca, że nawet klient salonu samochodowego nie będący osobą sprawującą funkcje publiczne, a dostający np. upust na zakup nowego pojazdu, mógłby znaleźć się w kręgu podejrzanych. O ile w zadaniach CBA akcentuje się zwalczanie korupcji w sektorze państwowym, publicznym oraz na styku sektora publicznego i prywatnego, definicja korupcji mówi już o sektorze prywatnym. (...) Zatarła się granica między postrzeganiem korupcji a swobodą gospodarczą…

11 3a. Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest czyn:
KORUPCJA art. 1 ust. 3a 3a.  Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest czyn: 1)   polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 2)   polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 3)   popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie; 4)   popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.";

12 KORUPCJA wg kodeksu karnego
łapownictwo bierne (sprzedajność urzędnicza) art. 228 § 1 k.k. łapownictwo czynne (przekupstwo)- art. 229 k.k. płatna protekcja czynna i bierna – art. 230 i 230a k.k. nadużycie władzy publicznej – art. 231 k.k. korupcja wyborcza – art. 250a nadużycie zaufania i korupcja gospodarcza – art. 296a k.k.

13 KORUPCJA wg kodeksu karnego
- korupcja w sporcie – art. 296b k.k. korupcja wierzycieli – art. 302 § 2 i 3 k.k. udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego – art. 305 § 1 k.k. poświadczenie nieprawdy – art. 271§ 3 k.k.

14 KORUPCJA - sankcje kara pozbawienia wolności
kara ograniczenia wolności kara grzywny ŚRODKI KARNE zakaz zajmowania stanowisk zakaz wykonywania zawodu zakaz zajmowania określonych stanowisk prowadzenia określonej działalności gospodarczej przepadek przedmiotów, korzyści podanie wyroku do publicznej wiadomości nawiązka na cel społeczny

15 KORUPCJA KLAUZULA BEZKARNOŚCI - czynny żal – wręczający łapówkę ujawni organom ścigania wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organa ścigania same je wykryją OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE – nadzwyczajne złagodzenie kary, zawieszenie wykonania kary – gdy sprawca przyjmujący łapówkę ujawni informacje dotyczące osób uczestniczących w procederze oraz istotne okoliczności popełnienia czynu ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – odszkodowanie ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

16 OBSZARY WYSTĘPOWANIA KORUPCJI
Korupcja administracyjna – nierozłącznie związana z realizacją zadań państwa, w szczególności w zakresie usług dla ludności Korupcja gospodarcza.– pojawiająca się w życiu gospodarczym państwa. Działalność gospodarcza jest poważnie uzależniona od decyzji urzędów. Korupcja wyborcza – dotycząca uzyskiwania wpływu na wybory władz publicznych Korupcja polityczna - akt przekupstwa i sprzedaży, związany z przejęciem władzy państwowej lub jej utrzymaniem. Najczęściej związana z nepotyzmem. Korupcja samorządowa – analogicznie jak korupcja polityczna, z zastrzeżeniem lokalnego charakteru zjawiska. Korupcja legislacyjna – wpływanie na kształt stanowionego prawa, działalność będąca na pograniczu lobbingu. Korupcja koncesyjna – polega na stwarzaniu administracyjnych barier w prowadzeniu danej działalności, w celu wymuszenia korzyści majątkowej. Korupcja informacyjna – cennym towarem współczesnego świata jest informacja, nielegalne rozpowszechnianie informacji państwowych (tajemnic) lub gospodarczych może wiązać się z otrzymanymi korzyściami. Korupcja w zakresie zamówień publicznych – łączy w sobie różne zachowania korupcyjne, związana z uzyskiwaniem zamówień finansowanych z środków publicznych. Korupcja w zakresie zamówień prywatnych – analogicznie w zakresie dużych zamówień realizowanych przez podmioty prywatne, może dochodzić do łapówkarstwa.

17 REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE KORUPCJI
Kodeks karny Rada Europy: Rezolucja Rady Europy nr (97) 24 z r - w sprawie dwudziestu zasad wiodących w walce z korupcją; Rezolucja Rady Europy nr (98) 7 z r. - powołująca Grupę Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) z siedzibą w Strasburgu (Polska jest członkiem tej Grupy od dnia 19 maja 1999 roku) Prawnokarna Konwencja o Korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. U. nr 29, z 2005 r., poz. 249 z dnia 17 lutego 2005 r.) Europejski Kodeks Dobrej Administracji - przyjęty przez Parlament Europejski 06 września 2001 r. (zalecenie) Rozwiązania krajowe: Ustawowe: np. prawo zamówień publicznych, ustawa o służbie cywilnej, prawo bankowe, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawy samorządowe; Kodeks etyki pracowników samorządowych (np. „Kodeks etyki pracowników Urzędu m.st. W-wy” Zarządzenie nr 276/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r.)

18 INSTYTUCJE Pełnomocnik Rządu ds. walki z korupcją
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Finansów Najwyższa Izba Kontroli Rzecznik Praw Obywatelskich Urząd Służby Cywilnej Urząd Zamówień Publicznych Policja Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralne Biuro Antykorupcyjne Organizacje pozarządowe: - Transparency International - Fundacja Batorego - Centrum Edukacji Obywatelskiej - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Fairplay

19 ZADANIA SŁUŻB SPECJALNYCH - CBA
Art. 2. 1. Do zadań CBA należy:   1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko: a)  działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, b)  wymiarowi sprawiedliwości, c)  finansowaniu partii politycznych, d)  obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, oraz ściganie ich sprawców; 2)   ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;  3)  dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych     

20 ZADANIA SŁUŻB SPECJALNYCH - CBA
Art. 2. 1. Do zadań CBA należy:    4)  ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; 5)   kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne

21 UPRAWNIENIA SŁUŻB SPECJALNYCH
Art. 2  2. CBA współdziała w zakresie swojej właściwości z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów. 3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia. 4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1. Art. 3. Organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz instytucje państwowe są obowiązane, w zakresie swojego działania, do współpracy z CBA, a w szczególności udzielania pomocy w realizacji zadań CBA.

22 UPRAWNIENIA SŁUŻB SPECJALNYCH
Art. 13. 1. W granicach zadań funkcjonariusze CBA wykonują:   1)   czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz - jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw;   2)   czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;   3)   czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

23 UPRAWNIENIA SŁUŻB SPECJALNYCH
Art. 13.  2. CBA wykonuje również czynności na polecenie sądu lub prokuratora w zakresie określonym w ustawie Kodeks postępowania karnego oraz ustawie Kodeks karny wykonawczy 3. Funkcjonariusze CBA wykonują czynności tylko w zakresie właściwości CBA i w tym zakresie przysługują im uprawnienia procesowe Policji, wynikające z przepisów ustawy - Kodeks postępowania karnego. 4. Funkcjonariusze CBA podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mają obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka niezależnie od jego narodowości, pochodzenia, sytuacji społecznej, przekonań politycznych lub religijnych albo światopoglądowych.

24 PRAWA CBA 1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, w
granicach niezbędnych do wykonania czynności, o których mowa w pkt 2-5; 2)   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 3)   zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach KPK; 4)   przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach KPK; 5)   dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz zatrzymywania pojazdów i innych środków transportu oraz sprawdzania ładunku w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

25 ZAKRES PRZEDMIOTOWY UPRAWNIEŃ CBA
Art. 17.1 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, a także uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw: 1)   określonych w art , 250a, 258, 286, , 299, 310 § 1, 2 i 4 kodeksu karnego; 2)   skarbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

26 METODY PRACY OPERACYJNEJ
1. współpraca z osobowymi źródłami informacji 7. zakup kontrolowany 8. kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej 2. przedsięwzięcie werbunkowe 3. kombinacja operacyjna 9. przesyłka niejawnie nadzorowana 4. operacja specjalna 10. obserwacja 5. działania maskujące 11. wywiad operacyjny 12. zasadzka 6. kontrola operacyjna

27 METODY PRACY OPERACYJNEJ
Art. 24. 1. W związku z wykonywaniem swoich zadań CBA zapewnia ochronę środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy CBA. 2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych. 3. Osoby udzielające CBA pomocy przy wykonywaniu czynności oper.-rozpoz. mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2. 4. Nie popełnia przestępstwa:  1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem tych dokumentów; 2)   kto sporządza dokumenty,    3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów,   4)   funkcjonariusz CBA lub osoba wymieniona w ust. 3, posługujący się przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych takimi dokumentami

28 Gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą
KONTROLA OPERACYJNA Gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne: sąd, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. Wniosek przedstawia się wraz z materiałmi uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej (wchodzi w życie od ) 2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie.

29 KONTROLA OPERACYJNA 3.  W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef CBA może zarządzić, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie z wnioskiem do sądu, o którym mowa w ust. 2, o wydanie postanowienia w tej sprawie. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni. W przypadku nieudzielenia przez sąd zgody, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca niezwłoczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 4.  W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec podejrzanego lub osoby będącej oskarżonym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się informację o toczącym się wobec podejrzanego lub tej osoby postępowaniu

30 KONTROLA OPERACYJNA Wniosek Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania; 5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.

31 KONTROLA OPERACYJNA Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. PODSŁUCH, PODGLĄD Z REJESTRACJĄ OBRAZU I DŹWIĘKU, KONTROLA PRZEMIESZCZANIA SIĘ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

32 KONTROLA OPERACYJNA Kontrolę operacyjną zarządza się:
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; Sąd, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona

33 KONTROLA OPERACYJNA SPYLOG to profesjonalne urządzenie monitorujące sposób użytkowania komputera. Urządzenie pozwala prowadzić dyskretną obserwację użytkownika pracującego na komputerze. Aby go zainstalować wystarczy dostęp do zalogowanego komputera na 10 sekund.

34 KONTROLA OPERACYJNA     Podsłuchy komputerowe Urządzenia tego typu współpracują z komputerem stacjonarnym. Ich działanie polega na rejestracji każdego znaku wpisanego z klawiatury. Podsłuchy tego typu stosowane są zazwyczaj w obiektach publicznych (szkoły, biblioteki). Ich głównym celem jest wychwycenie szkodliwej działalności (np.rozprzestrzenianie pornografii dziecięcej, propagowanie faszyzmu itp.). Keylogger ma możliwość ustawienia filtra słów szkodliwych. Obsługa tych urządzeń jest niezwykle prosta, odbywa się za pomocą edytora tekstowego (np. wordpad, notatnik).

35 KONTROLA OPERACYJNA PODSŁUCH:
w listwie zasilające, płycie CD czy zasilaczu…. DYKTAFONY…

36 KONTROLA OPERACYJNA rejestrator z kamerą Kamera w okularach
Detektywistyczna kamera w okularach to najwyższej jakości narzędzie szpiegowskie skonstruowane na bazie nowoczesnego przetwornika obrazu CCD SONY 1/3 cala.  miniaturowa kamera rejestrator z kamerą

37 ZAKUP KONTROLOWANY Art. 19. 1.  Czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać na dokonaniu - w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo - których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, - a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 2. Szef CBA może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, którego bieżąco informuje o przebiegu tych czynności i ich wyniku.

38 ZAKUP KONTROLOWANY 3. Czynności określone w ust. 1 mogą polegać na
złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także złożeniu propozycji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. 4. Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na kierowaniu działaniami wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary. 5.  W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu materiały uzyskane w wyniku czynności z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy kodeks postępowania karnego.

39 PODSTĘP Zakup kontrolowany: sprawdzenie uzyskanych wcześniej
wiarygodnych informacji o przestępstwie ustalenie sprawców uzyskanie dowodów

40 PODSTĘP ustalenie sprawcy wiarygodna informacja bezskuteczność innych
środków uzyskanie dowodów

41 PODSTĘP – PROWOKACJA AKCJA „ROMEO” AFERA GRUNTOWA

42 odpowiedzialność karna
PODSTĘP wiarygodna informacja art. 24 k.k. odpowiedzialność karna prowokatora bezskuteczność innych środków art. 235 k.k. fałszowanie dowodów

43 Wyrok S. R. Warszawa Praga Południe, z dnia 12. 02. 2001 r. sygn
Wyrok S.R. Warszawa Praga Południe, z dnia r. sygn. akt IX K 120/00 „działanie policji można określić jako pułapkę, zasadzkę, ponieważ wystąpiły tu wszystkie elementy przygotowania się na możliwe ewentualne zaistnienie czynu kryminalnego, ale nie miała miejsca czynna rola funkcjonariuszy w prowokowaniu zdarzeń. Do prowokacji potrzebna byłaby bardziej aktywna rola funkcjonariuszy, np. gdyby kanałami operacyjnymi zainspirowali oskarżonych do podjęcia próby kradzieży właśnie tego samochodu. (…) Tego typu działania, zdaniem sądu, znajdują umocowanie prawne w Ustawie o Policji. (…) Skoro przestępcy nie cofają się przed stosowaniem coraz ostrzejszych metod, to społeczeństwo i Policja muszą na to reagować.”

44 Na co zwrócić uwagę… O stosowaniu podsłuchu, podglądu, rejestracji rozmów – nie będziesz wiedział; Twój komputer, połączenia ze stronami internetowymi, korespondencja mailowa mogą być monitorowane; Monitoring wizyjny służy nie tylko Twojemu bezpieczeństwu; Dokumenty „klienta” mogą być dokumentami maskującymi (legendowanie) …

45 CO ROBIĆ W PRZYPADKU KORUPCJI?
Upewnij się, że naprawdę ktoś cię nakłania do korupcji – jeśli tak – powiedz NIE. Działaj – staraj się dokumentować swoje kontakty z osobą, która nakłania do korupcji. Pisz pisma, a nie rozmawiaj przez telefon lub osobiście. Proś o poświadczenie każdej korespondencji. Staraj się znaleźć sprzymierzeńców, spróbuj zaangażować w sprawę jak najwięcej osób. Zainteresuj sprawą media, organizacje pozarządowe. Powiadom przełożonego osoby, o której wiesz, że jest skorumpowana, a gdy osoba ta nie ma szefa – jednostkę kontrolującą, samorząd zawodowy. Skontaktuj się z policją, CBA.

46 CO ROBIĆ W PRZYPADKU KORUPCJI?
6. Jeżeli podjęto próbę skorumpowania Cię – Możesz dokonać tzw. zatrzymania obywatelskiego Równocześnie poinformuj obywatela, że dopuścił się popełnienia przestępstwa Powiadom przełożonego, a ten powiadomi organy ścigania Zabezpiecz miejsce przestępstwa, zamknij pokój, zabezpiecz dowody (nie dotykaj ich!) Opisz zdarzenie w notatce służbowej Zawsze miej przy sobie podczas tych czynności świadka Poczekaj z zatrzymanym na policję

47 CO ROBIĆ W PRZYPADKU KORUPCJI?
NIE WOLNO: zachowywać się względem petenta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub namawianie do wręczenia korzyści zwracać osobie podejrzanej otrzymanych od niej banknotów, przedmiotów stanowiących dowody pozostawić banknoty lub przedmioty przestępstwa poza swoją kontrolą lub w zasięgu osób postronnych, ani chować ich w sposób mogący nasuwać podejrzenie, że korzyść została przyjęta opuszczać pomieszczenia służbowego, pozostawiając w nim osobę zatrzymaną bez dozoru podejmować dyskusji, tłumaczyć zaistniałych zdarzeń, wyjaśniać swoich decyzji dotyczących dalszego postępowania

48 CO ROBIĆ W PRZYPADKU KORUPCJI?
GDY JESTEŚ FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM: Powiadom niezwłocznie przełożonego na piśmie – o złożonych Ci przez klienta „propozycjach”. Opis propozycję klienta w notatce służbowej, nie zachowuj jej w tajemnicy. Jeżeli sam jesteś szefem i nie ma kto Cię wspomóc – złóż doniesienie do prokuratury, policji lub CBA. Zabezpiecz dowody Współdziałaj z organami ścigania w zakresie koniecznym do sprawdzenia informacji lub uzyskania dowodów

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE W URZĘDZIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google