Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE W PRAKTYCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE W PRAKTYCE"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE W PRAKTYCE
adw. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

2 TYTUŁEM WSTĘPU… Przedmiotem ochrony kodeksu karnego skarbowego jest interes finansowy państwa polskiego oraz Wspólnot Europejskich i prawnie ustanowiony porządek finansowy. W prawie karnym skarbowym funkcja egzekucyjna ma pierwszeństwo przed funkcją represyjną.

3 KATALOG KAR W KKS (PRZYKŁADY)
kara pozbawienia wolności od 5 dni do 10 lat; kara grzywny od 10 do 1080 stawek dziennych; kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do dwóch lat; Możliwość orzeczenia środka karnego zakazu wykonywania zawodu, zajmowania stanowisk, prowadzenia działalności od 1 roku do lat 5.

4 INNE FORMY REPRESJI WOBEC SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW KARNYCH SKARBOWYCH
art. 24 § 2 pkt 8 Prawa zamówień publicznych: wykluczenie osób prawnych, których członkiem zarządu jest osoba skazana za przestępstwo skarbowe; art. 22 ust. 2 i 6 Prawa bankowego: KNF odmawia zgody na powołanie na stanowisko prezesa i członka zarządu banku osoby skazanej za przestępstwo skarbowe.

5 INNE FORMY REPRESJI WOBEC SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW KARNYCH SKARBOWYCH
utrata prawa wybieralności w Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw; art. 16 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: odpowiedzialność podmiotu po skazaniu osoby działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu za przestępstwa skarbowe.

6 PRZESTĘPSTWA OKREŚLONE W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
nieprowadzenie ksiąg, prowadzenie nierzetelne lub niezgodne z prawem; niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie nierzetelne lub niezgodne z prawem; nie poddanie badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta;

7 PRZESTĘPSTWA OKREŚLONE W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
nie złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia lub w rejestrze sądowym; nie udostępnienie sprawozdania finansowego i innych dokumentów.

8 KATALOG KAR W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
pozbawienie wolności od 1 miesiąca do lat dwóch; grzywna od 10 do 540 stawek dziennych; ograniczenie wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

9 ZBIERANIE DOWODÓW W SPRAWACH KARNYCH SKARBOWYCH
Szerokie uprawnienia wywiadu skarbowego: dopuszczalność kontroli operacyjnej (podsłuch, kontrola korespondencji i przesyłek); materiały uzyskane mogą być wykorzystane dla celów postępowania karnego skarbowego i kontrolnego.

10 ZBIERANIE DOWODÓW W SPRAWACH KARNYCH SKARBOWYCH
Wszystkie te środki mogą być stosowane już w przypadku, gdy kwota należności uszczuplonej przekracza pięćdziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Art. 181 Ordynacji podatkowej zezwala na wykorzystywanie w sprawach podatkowych materiałów operacyjnych oraz materiału dowodowego zgromadzonego przez organy ścigania bez ich sądowej weryfikacji.

11 NADMIERNOŚĆ KRYMINALIZACJI
potrzeba degresji: wiele czynów kwalifikowanych jako przestępstwa w kks i ustawie o rachunkowości nie zawiera takiego ładunku szkodliwości społecznej, która by uzasadniała wysoki stopień penalizacji; dla ochrony porządku finansowego przy czynach o charakterze administracyjnym wystarczająca jest karalność na poziomie wykroczeń;

12 NADMIERNOŚĆ KRYMINALIZACJI
zbędność konstrukcji czynu ciągłego; rażąca surowość kary pozbawienia wolności; uzależnienie możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności od jednolitej dla wszystkich podatników kwoty uszczuplenia.

13 „GRZECHY” PRAKTYKI domniemanie winy umyślnej podatnika przy niekorzystnej decyzji podatkowej; przedwczesne wszczynanie postępowania karnego skarbowego;

14 „GRZECHY” PRAKTYKI odmowa zawieszania postępowania karnego skarbowego do czasu zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego; dowolna interpretacja warunków skuteczności „czynnego żalu”.

15 POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE W PRAKTYCE
Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE W PRAKTYCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google