Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 10 Dr Krzysztof Jonas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 10 Dr Krzysztof Jonas"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 10 Dr Krzysztof Jonas
Rachunkowość Wykład 10 Dr Krzysztof Jonas

2 Pozostałe aspekty sprawozdawczości finansowej

3 Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.
Sprawozdania sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg oraz na inny dzień bilansowy. W myśl art. 12 ust. 2 UoR jest to: 1. dzień kończący rok obrotowy 2. dzień zakończenia działalności w tym również dzień sprzedaży lub zakończenia likwidacji czy postępowania upadłościowego 3. dzień poprzedzający zmianę formy prawnej 4. dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek

4 Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.
5. dzień połączenia lub przejęcia – jednostka przejmowana 6. dzień poprzedzający dzień postawienia w stan likwidacji lub upadłości 7. inny dzień bilansowy określony przepisami Księgi powinny zostać zamknięte nie później niż 3 m-ce od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Zamknięcie ksiąg oznacza nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w tych księgach.

5 Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można zaokrąglać do tysięcy złotych jeśli to nie zniekształca prawdziwego i wiernego obrazu jednostki.

6 Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.
Jednostka, która w roku obrotowym za który sporządza sprawozdanie nie przekroczyła 2 z 3 wielkości: 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie więcej 50 osób 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła równowartości euro 3. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych nie przekraczają równowartości euro Może sporządzać sprawozdania w formie uproszczonej wykazując informacje oznaczone literami i cyframi rzymskimi.

7 Cechy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
1. Rzeczowość – informacje użyteczne w podejmowaniu decyzji 2. Zrozumiałość – najprostsza forma + objaśnienia 3. Wiarygodność – zapewnienie wiarygodności 4. Kompletność – całościowy obraz jednostki 5. Obiektywizm – wolne od stronniczości 6. Aktualność – dostarczenie w odpowiednim czasie 7. Porównywalność – wymaga spójności stosowania zasad rachunkowości, istotne przy podejmowaniu decyzji

8 Inwentaryzacja. Inwentaryzacja rozumiana jest jako zespół czynności umożliwiających zbadanie rzeczywistego stanu składników majątku firmy. Celem inwentaryzacji jest również wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym), a stanem wynikającym z ewidencji księgowej (teoretycznym).

9 Inwentaryzacja. Różnice te wynikają głównie z:
zmiany naturalnych cech przedmiotów, których nie można ustalić na podstawie dowodów błędów i nadużyć popełnionych przez pracowników w ewidencji księgowej, pomyłki w przyjmowaniu i wydawaniu rzeczowych składników majątku, kradzieże i nadużycia

10 Inwentaryzacja. Rozróżnia się następujące rodzaje inwentaryzacji:
spis z natury - dokonywany przez członków komisji inwentaryzacyjnej, na podstawie bezpośrednich obserwacji i pomiarów środków majątkowych w jednostce gospodarczej. uzgadnianie sald z kontrahentami . weryfikacja stanu ewidencyjnego - dotyczy aktywów i pasywów, których stanu nie można ustalić przez spis inwentaryzacyjny lub uzgodnienie sald z kontrahentami.

11 Przedmiot i metoda inwentaryzacji.
1. aktywa pieniężne (bez rachunków bankowych), papiery wartościowe, zapasy, środki trwałe, maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie – spis z natury 2. aktywa finansowe na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, udzielone pożyczki i powierzone aktywa – uzgodnienia z kontrahentami 3. środki trwałe do których dostęp jest utrudniony, grunty, należności sporne i wątpliwe, zagrożone, publiczno prawne i inne – weryfikacja stanu ewidencyjnego z odpowiednimi dokumentami

12 Przedmiot i metoda inwentaryzacji.
Drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące w jednostce składniki aktywów będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania lub używania powiadamiając te jednostki o wynikach spisu.


Pobierz ppt "Wykład 10 Dr Krzysztof Jonas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google