Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena. Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena. Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w."— Zapis prezentacji:

1 Ocena

2 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 2, poz.155).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 2, poz.155). Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki (§9.4 ww. rozporządzenia).

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 103 poz. 906).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 103 poz. 906). Z dniem 1 września 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, na mocy którego ocena z religii jest wliczana do średniej ocen. Nadal nie ma ona wpływu na promowanie ucznia do klasy następnej, ale może znacząco wpłynąć na życie szkolne ucznia, powodując uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, uprawnień do stypendium, czy klasyfikacji do lepszej szkoły następnego szczebla

4 Autor opracowania Elżbieta BednarzElżbieta Bednarz

5 Ocena z wiary czy z wiedzy? Wiara to także wiedza.Wiara to także wiedza. Jak wywodzi B. Milerski /pedagog religii/ wiara jest fenomenem złożonym, na który najogólniej mówiąc składają się następujące komponenty: poznawczy (wraz z symbolami wiary, wyobrażeniami religijnymi i całą doktryną – tzw. nauką Kościoła), wykonawczy (wraz z systemem zachowań kultycznych, obyczajowych i etycznych) oraz przeżyciowy.Jak wywodzi B. Milerski /pedagog religii/ wiara jest fenomenem złożonym, na który najogólniej mówiąc składają się następujące komponenty: poznawczy (wraz z symbolami wiary, wyobrażeniami religijnymi i całą doktryną – tzw. nauką Kościoła), wykonawczy (wraz z systemem zachowań kultycznych, obyczajowych i etycznych) oraz przeżyciowy.

6 Co oceniamy Oceniamy:Oceniamy: 1. Wiedzę / A. Zapamiętywanie wiadomości1. Wiedzę / A. Zapamiętywanie wiadomości B. Zrozumienie wiadomości/ B. Zrozumienie wiadomości/ 2. Umiejętności C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych2. Umiejętności C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

7 Co oceniamy? 3. Działania A. Uczestnictwo w działaniu3. Działania A. Uczestnictwo w działaniu B. Podejmowanie działań B. Podejmowanie działań

8 Plan wynikowy Temat: Zasada sola scripturaTemat: Zasada sola scriptura Wymagania podstawowe (na ocenę mierną /K/ i dostateczną /P/): Wymagania podstawowe (na ocenę mierną /K/ i dostateczną /P/): - opisuje znaczenie i wartość Biblii dla Kościoła (K);- opisuje znaczenie i wartość Biblii dla Kościoła (K); - podaje przesłanie zasady sola scriptura (K);- podaje przesłanie zasady sola scriptura (K); - wymienia i krótko charakteryzuje cztery zasady reformacyjne (P);- wymienia i krótko charakteryzuje cztery zasady reformacyjne (P); - podaje, że autorytet teologów powinien być podporządkowany Pismu Świętemu (P);- podaje, że autorytet teologów powinien być podporządkowany Pismu Świętemu (P);

9 Plan wynikowy wymagania ponadpodstawowe ( na ocenę dobrą /R/, bardzo dobrą /D/, celującą /W/):wymagania ponadpodstawowe ( na ocenę dobrą /R/, bardzo dobrą /D/, celującą /W/): - wyjaśnia, jakie znaczenie ma Biblia dla jego własnego życia i określa znaczenie zasady sola scriptura dla Kościoła (R);- wyjaśnia, jakie znaczenie ma Biblia dla jego własnego życia i określa znaczenie zasady sola scriptura dla Kościoła (R); - wymienia sytuacje ze swojego życia, w których Bóg mówił do niego przez Słowo Boże (D);- wymienia sytuacje ze swojego życia, w których Bóg mówił do niego przez Słowo Boże (D); - wykonuje nakazy Słowa Bożego w życiu codziennym, w szkole, w zborze, na ulicy (W).- wykonuje nakazy Słowa Bożego w życiu codziennym, w szkole, w zborze, na ulicy (W).

10 Cechy trafnej oceny: –Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania; –Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia; –Instruktywność – wskazanie na występujące braki; –Mobilizacja do dalszej pracy.

11 Kryteria ogólne: Zasób wiedzy – plan wynikowyZasób wiedzy – plan wynikowy Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiuUmiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu Zainteresowanie przedmiotemZainteresowanie przedmiotem Stosunek do lekcji: aktywność, zeszyt, itp.Stosunek do lekcji: aktywność, zeszyt, itp. Pilność i systematycznośćPilność i systematyczność PostawaPostawa

12 Metody kontroli i oceny Metody konwencjonalne:Metody konwencjonalne: –Bieżąca kontrola ustna (odpytywanie, rozmowa, opiniowanie wypowiedzi innych); bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem; –Prace pisemne –Posługiwanie się książką (szczególnie praca z Biblią) –Ćwiczenia praktyczne –Kontrola graficzna –Obserwacja uczniów w toku ich pracy

13 Metody kontroli i oceny Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego:Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego: –Kontrola i ocena przy pomocy testów

14 Kryteria ocen/wymagania/ OCENA CELUJĄCAOCENA CELUJĄCA Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (np. grupa muzyczna, Royal Rangers, Gwiazdkowa niespodzianka itp.) Twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. Bierze czynny udział w przygotowaniu i usłudze tematycznej podczas nabożeństw okolicznościowych. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych, olimpiadach wiedzy biblijnej lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (np. grupa muzyczna, Royal Rangers, Gwiazdkowa niespodzianka itp.) Twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. Bierze czynny udział w przygotowaniu i usłudze tematycznej podczas nabożeństw okolicznościowych. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych, olimpiadach wiedzy biblijnej lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

15 Kategorie podlegające ocenie: Odrobienie pracy domowej – ćwiczenia, inneOdrobienie pracy domowej – ćwiczenia, inne Zapamiętanie wersetuZapamiętanie wersetu Przypomnienie prawdy centralnej, historii biblijnej z poprzedniej lekcjiPrzypomnienie prawdy centralnej, historii biblijnej z poprzedniej lekcji Zaangażowanie podczas lekcjiZaangażowanie podczas lekcji Uczeń posiada: Biblię, zeszyt, ćwiczenia, przybory szkolneUczeń posiada: Biblię, zeszyt, ćwiczenia, przybory szkolne Przygotowanie zadań dodatkowychPrzygotowanie zadań dodatkowych Postawa podczas lekcjiPostawa podczas lekcji

16 Ocenianie a wiek 1. Grupy przedszkolne – symbole jako ocena cząstkowa; kolorowe karteczki; dyplom na koniec1. Grupy przedszkolne – symbole jako ocena cząstkowa; kolorowe karteczki; dyplom na koniec 2. Klasy I-III. Ocena opisowa dla rodziców, cyfrowa dla szkoły. Kolorowe karteczki2. Klasy I-III. Ocena opisowa dla rodziców, cyfrowa dla szkoły. Kolorowe karteczki 3. Klasy IV-VI; gimnazjum, liceum – oceny cyfrowe3. Klasy IV-VI; gimnazjum, liceum – oceny cyfrowe

17 Praca nauczyciela a ocena 1. Wykorzystanie odpowiednich metod i środków dydaktycznych1. Wykorzystanie odpowiednich metod i środków dydaktycznych 2. Przygotowanie merytoryczne /kwalifikacje/ nauczycieli2. Przygotowanie merytoryczne /kwalifikacje/ nauczycieli 3. Przeładowany program3. Przeładowany program 4. Czas na lekcję4. Czas na lekcję 5. Autorytet nauczyciela5. Autorytet nauczyciela

18 Spotkanie z rodzicami Ważne! Wspólne ustalenia z radą rodziców co do kryteriów oceniania w swoim zborze.Ważne! Wspólne ustalenia z radą rodziców co do kryteriów oceniania w swoim zborze. Podanie kryteriów oceniania wszystkim rodzicomPodanie kryteriów oceniania wszystkim rodzicom Zanosimy do szkoły zaświadczenia z każdą oceną, również tą słabszą.Zanosimy do szkoły zaświadczenia z każdą oceną, również tą słabszą.

19 Szóstka musisz ją mieć!!!


Pobierz ppt "Ocena. Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google