Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 16 informacje. Co to jest projekt edukacyjny? PROJEKT EDUKACYJNY JEST ZESPOŁOWYM, PLANOWYM DZIAŁANIEM UCZNIÓW, MAJĄCYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 16 informacje. Co to jest projekt edukacyjny? PROJEKT EDUKACYJNY JEST ZESPOŁOWYM, PLANOWYM DZIAŁANIEM UCZNIÓW, MAJĄCYM."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 16 informacje

2 Co to jest projekt edukacyjny? PROJEKT EDUKACYJNY JEST ZESPOŁOWYM, PLANOWYM DZIAŁANIEM UCZNIÓW, MAJĄCYM NA CELU ROZWIĄZANIE KONKRETNEGO PROBLEMU. PROJEKT EDUKACYJNY JEST ZESPOŁOWYM, PLANOWYM DZIAŁANIEM UCZNIÓW, MAJĄCYM NA CELU ROZWIĄZANIE KONKRETNEGO PROBLEMU.

3 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

4 PROBLEM- PLAN- ROZWI Ą ZANIE PROBLEMU TAK WIĘC, ABY SPEŁNIĆ WARUNKI NAŁOŻONE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE, PROJEKT GIMNAZJALNY MUSI ZOSTAĆ ZREALIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ UCZNIÓW, PRZEPROWADZONY NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEGO WCZEŚNIEJ PLANU I MIEĆ NA CELU ROZWIĄZANIE OKREŚLONEGO PROBLEMU. TAK WIĘC, ABY SPEŁNIĆ WARUNKI NAŁOŻONE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE, PROJEKT GIMNAZJALNY MUSI ZOSTAĆ ZREALIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ UCZNIÓW, PRZEPROWADZONY NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEGO WCZEŚNIEJ PLANU I MIEĆ NA CELU ROZWIĄZANIE OKREŚLONEGO PROBLEMU.

5 Działanie w zespole Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

6 OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE 1.Dyrektor Gimnazjum określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w porozumieniu z Radą pedagogiczną, powołuje zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych oraz wyznacza szkolnego koordynatora projektów. 2.Szkolny koordynator projektów: koordynuje pracę zespołu oraz nauczycieli; koordynuje pracę zespołu oraz nauczycieli; wspiera merytorycznie nauczycieli w zakresie pracy metodą projektów; wspiera merytorycznie nauczycieli w zakresie pracy metodą projektów; monitoruje stan realizacji projektów; monitoruje stan realizacji projektów; Uczestniczy wraz z dyrektorem w zaliczeniu projektu; Uczestniczy wraz z dyrektorem w zaliczeniu projektu; przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie końcowe z realizacji projektów przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie końcowe z realizacji projektów

7 3.Opiekun projektu: przeprowadza spotkania informacyjne dla zainteresowanych uczniów; przeprowadza spotkania informacyjne dla zainteresowanych uczniów; wprowadza uczniów w zakres tematyczny; wprowadza uczniów w zakres tematyczny; ustala zadania dla poszczególnych członków zespołu; ustala zadania dla poszczególnych członków zespołu; monitoruje realizację zadania. monitoruje realizację zadania.

8 OPIS PRACY: Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy o warunkach i zasadach realizacji projektu. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy o warunkach i zasadach realizacji projektu. Do końca czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych ustala ich zakres tematyczny. Do końca czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych ustala ich zakres tematyczny.

9 W terminie do 15 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, uczniowie decydują się, w jakim projekcie biorą udział i zgłaszają się do odpowiedniego opiekuna. W terminie do 15 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, uczniowie decydują się, w jakim projekcie biorą udział i zgłaszają się do odpowiedniego opiekuna. Ogólnoszkolna lista tematów projektów udostępniona jest uczniom na stronie internetowej szkoły. Ogólnoszkolna lista tematów projektów udostępniona jest uczniom na stronie internetowej szkoły. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem. Temat projektu jest wpisany uczniowi na świadectwie szkolnym ukończenia szkoły, przy czym uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. Temat projektu jest wpisany uczniowi na świadectwie szkolnym ukończenia szkoły, przy czym uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

10 Jakie minimalne warunki powinny być spełnione, żeby uczeń miał wpisany na świadectwie udział w projekcie?

11 czynny udział w pracy nad projektem czynny udział w pracy nad projektem w zespole; w zespole; wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu) np. przeprowadzenie badań ankietowych, wykorzystanie różnych źródeł wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu) np. przeprowadzenie badań ankietowych, wykorzystanie różnych źródeł do zebrania informacji na dany temat, przygotowanie makiety, plakatów, filmu, prezentacji itp.); do zebrania informacji na dany temat, przygotowanie makiety, plakatów, filmu, prezentacji itp.); doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami). doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami).

12 Niezbędny jest udział w publicznej prezentacji projektu (należy jednak przewidzieć przypadki losowe np. chorobę ucznia w terminie prezentacji, chociaż należy przyjąć, że z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków, to kryterium musi być przez ucznia spełnione, ponieważ Rozporządzenie określa publiczną prezentację rezultatów projektu jako jedno z czterech istotnych działań w pracy nad projektem). udział w publicznej prezentacji projektu (należy jednak przewidzieć przypadki losowe np. chorobę ucznia w terminie prezentacji, chociaż należy przyjąć, że z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków, to kryterium musi być przez ucznia spełnione, ponieważ Rozporządzenie określa publiczną prezentację rezultatów projektu jako jedno z czterech istotnych działań w pracy nad projektem).

13 Publiczne przedstawienie rezultatów projektu to jeden z kluczowych elementów gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Daje uczniom szansę pokazania, co zrobili, czego się nauczyli i co potrafią. Perspektywa publicznego przedstawienie, będzie bardzo silnie motywować uczniów do pracy.

14 Projekt edukacyjny jest skuteczną metodą uczenia umiejętności i rozwijania postaw określanych jako kompetencje kluczowe. Wśród nich znalazły się kompetencje: uczenie się uczenia oraz rozwijanie przedsiębiorczości i inicjatywności. Zespołowy projekt uczniowski to okazja do współdziałania, polegająca na wspólnym wykonywaniu zadań i pomaganiu sobie nawzajem, ale też indywidualnej realizacji zadań składających się na wspólny projekt.

15 Radości i sukcesów w pracy nad projektem życzy Uczniom i Opiekunom Anna Abramowicz Anna Abramowicz szkolny koordynator projektów szkolny koordynator projektów


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 16 informacje. Co to jest projekt edukacyjny? PROJEKT EDUKACYJNY JEST ZESPOŁOWYM, PLANOWYM DZIAŁANIEM UCZNIÓW, MAJĄCYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google