Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy ksm-owicz to wolontariusz i w jaki sposób?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy ksm-owicz to wolontariusz i w jaki sposób?"— Zapis prezentacji:

1 Czy ksm-owicz to wolontariusz i w jaki sposób?
KSM a WOLONTARIAT Opracowanie: Marcin Pilichowski

2 Co to jest wolontariat Wolontariat (łac. volontarius -
dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

3 Co to jest KSM Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. (Statut KSM §1) Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. (Statut KSM §13)

4 Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:
Zadania KSM Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności: pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka; ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.; szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży; organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin; troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych; zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego; dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);

5 Zadania KSM c.d. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości; angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny; angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską, angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej; wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej; wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo; otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła; troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

6 KSM Racula KSM Racula powstał na początku marca 2005 r. Liczy obecnie ok 15 osób, które swoją pracą, zdolnosciami i wiedzą, chcą pokazać, że Jezus Chrystus jest ich Bogiem, a oznacza to tyle, że chcą bezinteresownie szerzyć Go we wszystkich dziedzinach życia w tym społecznego, poświęcając przy tym swój czas i niejednokrotnie środki materialne. Członkowie oddziału KSM w Raculi podejmują szereg różnych akcji i działań związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z wolontariatem.

7 Przykłady akcji KSM Dlaczego STOP narkotykom

8 Przykłady akcji KSM Debata o czystości

9 Przykłady akcji KSM Akademia 11 listopada z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości Dbałość o historię narodu polskiego, dbałość o kulturę

10 Przykłady akcji KSM Akcja ZNICZ Sprzątanie zapomnianych grobów
na cmentarzu w Raculi, zbiórka zniczy, zapalenie zniczy na posprzątanych wcześniej grobach.

11 Przykłady akcji KSM Akcja sprzątanie świata

12 Przykłady akcji KSM Akcja Bug rzeka życia
Dbałość o ekologię, o środowisko i edukacja w tym zakresie

13 Przykłady akcji KSM Zbiórka słodyczy dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego

14 Przykłady akcji KSM Sprzedaż własnych wypieków i własnoręcznie zrobionych stroików świątecznych z których środki były przeznaczone na remont świetlicy środowiskowej ARKA

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czy ksm-owicz to wolontariusz i w jaki sposób?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google